Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. december 14.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-17/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Dr. Maksa Csaba ügyvéd

Madzinné Nagy Anikó főigazgató

Kerekes Jánosné óvodavezető

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

Dr. Farkas Ildikó

Tar Lászlóné

Fukk Sándor

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket, ügyvéd urat és az érdeklődőket. Elmondja, hogy a testületi ülésről felvétel készül, amely élőben látható lesz a kábeltévén, így a választópolgárok otthonról kísérhetik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a 14. napirendi pontban tárgyalják a 2011. évi szennyvízdíjat, és a Kossuth utcai fekvőrendőr kérdését.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a zárt ülés előtt legyen egy egyebek napirendi pont is, hogy az ott felvetett kérdésekről a lakosság is tájékoztatást kapjon. Példaként említi a Kossuth utcai lakosok fekvőrendőr elhelyezése iránti kérelmét.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársait, hogy a testületi ülés anyagának kiküldése előtt írásban jelezzék, milyen pontot vagy pontokat szeretnének a napirendi pontok között szerepeltetni, és akkor az már a testületi anyaggal együtt kiküldésre kerül.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a napirend módosítására és a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére tett javaslatot.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül jóváhagyólag tudomásul vette a napirend módosítására és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

N a p i r e n d :

 

 1. Bizottságok külsős tagjainak eskütétele

Előterjesztő: Polgármester

 1. Dr. Maksa Csaba ügyvéd úr tájékoztatója polgári peres eljárásról

Előterjesztő: Polgármester

 1. Iskola éves beszámolója

Előterjesztő: Intézményvezető

 1. HAK éves beszámolója

Előterjesztő: Intézményvezető

 1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Polgármester

 1. 2011. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Jegyző

 1. 2011. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása

Előterjesztő: Jegyző

 1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 10. sz. módosításának jóváhagyása, térfigyelő (IP alapú) kamera rendszer kiépítésének lehetősége

Előterjesztő: Polgármester

 1. ISPA projekttel kapcsolatos aktuális döntések meghozatala

Előterjesztő: Polgármester

 1. KEOP-os pályázatokról szóló ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester

 1. Helyiségbérleti szerződés felmondása

Előterjesztő: Polgármester

 1. 2011. évi munkaterv megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester

 1. II. sz. orvosi körzet vállalkozói formában történő üzemeltetéséről szóló pályázat kiírása

Előterjesztő: Polgármester

 1. 2011. évi szemétszállítási díj megállapítása, 2011. évi szennyvízdíj megállapítása

Előterjesztő: Polgármester

 1. Egyebek
 2. TIOP-os közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)

Előterjesztő: Jegyző

 1. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: Jegyző

 

 

 

 1. Bizottságok külsős tagjainak eskütétele

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester előmondása után az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagjai Tar Lászlóné és Fukk Sándor leteszik az esküt.

 

Fukk Sándor az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagja szót kér.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület megadja a szót Fukk Sándornak.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül megadja a szót Fukk Sándornak.

 

Fukk Sándor elmondja, hogy lemond tiszteletdíjáról, annak felhasználási helyéről pedig később fog nyilatkozni. Az előző évi tiszteletdíját is a Hernádnémetiről megjelenő könyv kiadására ajánlotta fel. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy várhatóan a jövő év őszén kerül a könyv végső formájában. Nagyon sok embert megkeresett, akiktől adatokat gyűjtött a könyvhöz és Karajz Ottó György felvételeket is készített.

 

 1. Dr. Maksa Csaba ügyvéd úr tájékoztatója polgári peres eljárásról

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Dr. Maksa Csaba ügyvéd urat tájékoztassa a képviselő-testületet az önkormányzat ellen folyamatban lévő per állásáról.

 

Dr. Maksa Csaba ügyvéd elmondja, hogy 2008-tól végzi a képviselő-testület meghatalmazása alapján az önkormányzat képviseletét, azóta folyamatosan beszámol a per állásáról. 1994-ben a 10 társult település együtt kezdte el a szennyvízberuházás megvalósítását. A gesztori feladatok ellátására Hernádnémeti települést jelölték ki. A beruházás befejeződött, azonban a társult önkormányzatoknak jelentős fizetési kötelezettsége keletkezett. 4 önkormányzat úgy döntött, hogy az őket ért kárt Hernádnémeti önkormányzatára terhelik, ezért pertársaságot alakítottak, és fél milliárdos követeléssel élnek. A 4 önkormányzat kártérítési igénnyel lépett fel Hernádnémeti önkormányzata ellen, amiért jogellenes magatartásával kárt okozott az önkormányzatoknak, továbbá Hernádnémeti 103 millió Ft-tal nem számolt el az önkormányzatok felé, akik erre az összegre igényt tartanak. A BAZ. Megyei Bíróság első fokon alaptalannak ítélte az önkormányzatok keresetét. Az önkormányzatok ezt megfellebbezték. A Debreceni Ítélőtábla ketté választotta a keresetet. Az elszámolást lezártnak tekinti, további igénnyel az önkormányzatok nem élhetnek, továbbá a kereset egyéb kérdéseiben az Ítélőtábla a BAZ. Megyei Bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A Bíróságon a felperes önkormányzatok és a gesztor önkormányzat is meghallgatásra került. A becsatolt iratok, és a meghallgatások alapján úgy látja, hogy Hernádnémeti Önkormányzatát fizetési kötelezettség nem terheli.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy Ügyvéd Úrnak mennyi a tiszteletdíja?

 

Dr. Maksa Csaba ügyvéd elmondja, hogy a képviselő-testület előtt kötötték a szerződést, abba a képviselők betekinthetnek. Az elszámolás folyamatosan, részletekben történik.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte Ügyvéd Úr tájékoztatását.

Dr. Maksa Csaba ügyvéd 17:15 órakor az üléstermet elhagyja.

 

 1. Közoktatási intézmények éves beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Igazgató Asszonyt, hogy beszámolóját ki szeretné-e egészíteni.

 

Madzinné Nagy Anikó igazgató a beszámolóját szemléltetéssel kezdi. Átadja képviselőknek megtekintésre az iskolába újonnan érkezet tanulói lap-topokat. Egyben meghívja a képviselőket az iskolába a digitális tábla bemutatására. A nyílt nap megtartására 2011. január hónapban fog sor kerülni.

 

A beszámolóját az alábbiakkal egészíti ki:

 • Kecskés Ferenc tanár urat véletlenül kihagyta a tanári névsorból. A névsorban azok szerepelnek, akik aktívan tanítanak az iskolában, vagy GYES-en vannak.
 • Átadásra került az iskolai alapítvány által elkészítetett játszótér is, mely 2 millió Ft-ba került, még a játszótér gumiburkolatát kell elkészíteni kb. 1 millió Ft-ba fog kerülni.
 • A kompetencia alapú oktatás című pályázat sikeresen lezárult. A két tagiskola vonatkozásában 52 millió Ft-ot nyertek.
 • A tanulói lap-top program keretében pedig 198 db lap-topot kaptak.
 • Nagyon büszke az iskolában folyó két tanítási nyelvű oktatásra. A 4. osztályosok versenyen voltak, ahol 6 két tannyelvű iskola is részt vett és Hernádnémeti első helyezést ért el. Miskolcon a Kazinczy iskolában is volt egy verseny, ahol 4 korcsoportba 54 csapat indult. A gyerekek ott is nagyon jól szerepeltek, mivel az 1-2. osztályosok 1., a 3-4. osztályosok a 7., az 5-6. osztályosok 1., és a 7-8. osztályosok 2. helyezést értek el. A két tannyelvű iskolákat megelőzték a hernádnémeti gyerekek. Az eredményhirdetéskor a szaktanácsadó is kiemelte az iskolát. Az angol prózamondó versenyen a 24 induló iskolából a hernádnémeti iskola a 7. helyezést érte el.

 

Madzinné Nagy Anikó igazgató asszony meghívja a képviselőket

a 2010. december 17-én tartandó karácsonyi koncertre.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Kerekes Jánosné óvodavezetőt, ha a beszámolóját ki szeretné egészíteni, akkor azt tegye meg.

 

Kerekes Jánosné óvodavezető elmondja, hogy beszámolóját 2010. évről készítette, de érinti benne a 2009-es évet is. A kompetencia alapú oktatás bevezetésére 7 millió Ft-ot nyertek a pályázaton, az IPR keretében pedagógus továbbképzésre pedig 600.000 Ft-ot.

Nagyon jó az óvoda kapcsolata a szülőkkel Hernádnémetiben és a tagóvodában Újcsanáloson is. A két intézményben az óvónők úgy dolgoznak együtt, mintha egy tantestületet alkotnának.

A 2010/2011-es tanévben az IPR pályázatot ismételten elnyerték. December 31-ig még 600.000 Ft-al kell elszámolniuk.

A „Biztos kezdet” pályázat keretén belül az országban 35 óvodában indult el a program, köztük Hernádnémetiben is. Folyamatosan kapják a program megvalósításához szükséges eszközöket, összesen 3 millió Ft értékben mozgás- és értelmi fejlesztő eszközöket. Véleménye szerint az óvoda eszközökkel való felszereltsége nagyon jó.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kiemeli főigazgató asszony beszámolójából, hogy a Városi Pedagógiai Intézet által szervezett regionálisan meghirdetett bemutató foglalkozáson elismeréssel szóltak óvodavezetők, szakértők, szaktanácsadók, óvónők Orosz Tamásné és dr. Oroszné Kovács Mária és az itt dolgozók, vezető óvónő munkájáról. Nagyon büszke az oktatási intézményekben folyó munkára.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint méltó helyen készülnek fel a gyerekek az iskolára. Kérdezi intézményvezető asszonyt, hogy van-e még valamilyen hiányosság az óvodában, tud-e valamiben segíteni a képviselő-testület?

 

Kerekes Jánosné válaszában elmondja, hogy az udvar rendbetételéhez lenne szükség a segítségre. Az utcáról idegen emberek bejárnak az óvoda udvarára és tönkre teszik az udvart, a fajátékokat, leszedik a kisházról a zsindelyt. A kerítés udvar felőli oldalára ültetett tuják nem jelentenek védelmet a kívülről érkező emberekkel szemben.

 

Forgács István képviselő véleménye szerint az IP alapú kamerarendszer kiépítése megoldást hozhat a probléma megoldására, a rongálást, a randalírozást meg kell szüntetni.

 

Répási János képviselő gratulál intézményvezető asszonynak az elnyert pályázatokhoz, és az eredményekhez. Véleménye szerint az óvoda udvarán történt rongálásokhoz az emberek részéről tanúsított közöny is hozzájárul.

 

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az Általános Iskola és Óvoda vezetőinek beszámolóját az oktatási intézményben végzett éves tevékenységről.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

163/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: Általános Iskola és Óvoda vezetőinek beszámolója az oktatási intézményben végzett éves tevékenységről

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményegység vezetőinek beszámolóját az oktatási intézményben végzett éves tevékenységről változatlan tartalommal elfogadja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

 1. HAK éves beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető asszonyt hogy kívánja-e kiegészíteni beszámolóját.

 

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője elmondja, hogy a gyermekvédelmi törvény alapján készítette el beszámolóját, melyet minden év május 31-ig meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. Pályázataik a gyermekvédelmi törvényhez kapcsolódnak, mely feladatként jelöli meg a pszichológiai és metálhigiéniai feladatokat is. Zárás alatt van a társadalmi integrációs pályázat, melynek keretében kommunikációs tréningek, családterápia zajlik, valamint családi nap és családi délutánok kerülnek megtartásra. További részletekről a képviselők a program honlapján tájékozódhatnak.

A „Biztos kezdet” program keretén belül 3 fő hátrányos helyzetű lakos alkalmazására került sor. A pályázat 2009. október 1.-jén indult és 2012 áprilisában fog lezárulni. A pályázat keretében 5 millió Ft-os eszközfejlesztést hajtottak végre. Projekt előrehaladási jelentést kell készíteni. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a szülőkkel és a védőnőkkel. A honlapon szintén meg lehet tekinteni a részleteket.

A gyermekjóléti alapellátások pályázaton 750.000 Ft-ot nyertek a bölcsődei játékok fejlesztésére.

Az IKSZT pályázatban megvalósulhatott a családi napközi, melyen 0-5 éves korosztály vehet részt. Itt szintén lehetőség nyílt 3 helyi lakos foglalkoztatására 3 évig.

Az EU intervenciós segélyprogramra a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat kétszer pályázott az év folyamán. Az élelmiszerek mind a két alkalommal kiosztásra kerültek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester gratulál vezető asszony és dolgozói munkájához, hiszen egy 50 millió Ft-os pályázatról van szó. A múlt héten került sor az „Integrált Közösségi Tér” program keretében megvalósult kastély épület átadására.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint egy idegen elgondolkodna az intézményi beszámolók hallatán, hogy egy városi, vagy egy községi önkormányzat testületi ülésén vesz részt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a HAK éves beszámolóját.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

164/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetőjének beszámolója

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2010. évi beszámolóját elfogadta.

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző

Határidő:               2011. május 31.

 

 1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Lipták Zoltán Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.

 

Lipták Zoltán elnök felhívja a bizottságok elnökeinek figyelmét, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a bizottságoknak írásbeli véleményezést, jegyzőkönyvet kell készíteni az ülésen elhangzottakról, és azt csatolni kell a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

 

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen már megtárgyalásra került a januártól bevezetésre kerülő átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. A bizottság nem változtatott a rendelettervezet tartalmi formáján. A tervezetben lefektetésre kerültek mindazok, melyeket a jogszabály előír. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet biztosítja a zavartalan működést a költségvetési rendelet elfogadásáig.

Változatlan formában terjeszti a tervezetet a képviselő-testület elé elfogadásra.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint erről a tervezetről inkább a pénzügyi bizottságnak kellett volna tárgyalnia.

 

Boros Lajosné dr. jegyző felhívja képviselő úr figyelmét, hogy a bizottság elnökének feladata, hogy összehívja a bizottságot. A költségvetési év végével hatályát veszti az év elején elfogadott rendelet, ezért van szükség e rendelet megalkotására. A korábbi években a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazta az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

 

Nagy László képviselő: Az előző években nem alkottak az átmeneti gazdálkodásról rendeletet és mégis rendben mentek a dolgok.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az elfogadásra kerülő rendelet alapján csak olyan kifizetésekről lehet szó, melyet már jóváhagyott a testület, pl. a folyamatban lévő pályázatok teljesítése. Olyan kifizetésekről van szó, melyről korábban már döntöttek, a bérek, rezsiköltségek kifizetése rendben megtörténjen.

 

Lipták Zoltán elnök: A rendelet megalkotására az önkormányzat zavartalan működésének fenntartása érdekében van szükség.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény 77. §.-a alapján nem kötelező átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotni a képviselő-testületnek. Ha komoly kifizetést kell eszközölni, akkor rendkívüli testületi ülésen fognak dönteni. Nem javasolja elfogadásra a rendeletet.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy bizottsági ülésen képviselőtársának nem volt kifogása a rendelet megalkotása ellen, ezért kéri képviselőtársát, hogy a bizottsági ülésen is mondja el véleményét. Így nem lehet bizottsági véleményt előterjeszteni.

 

Dr. Orosz Zsolt egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását.

 

A képviselő-testület 3 Igen, 4 Nem szavazattal elutasította az előterjesztést.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy hasonló rendelet-tervezetet terjesztettek elő a miskolci közgyűlés elé.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy két hónapja kész van a rendelet-tervezet, az előző ülésen azért nem került előterjesztésre, mert sok volt a napirend. Valamennyi hivatalra ugyan az a szabályozás vonatkozik.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelel a rendelet-tervezet. Elmondja, hogy ő a képviselőtársainak a kellő tiszteletet megadja, kéri ezért Karajz Ottó képviselőtársát, hogy mint polgármesternek, ülésvezetőnek ő is adja meg a kellő tiszteletet.

 

Karajz Ottó György képviselő elnézést kér a nem helyénvaló megszólításért.

 

 

 1. 2011. évi Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy az igazgatási szünetet úgy kell kialakítani, hogy a hivatal a meghatározott, azonnali intézkedést igénylő ügyekben elérhető legyen, az állampolgárt nem érheti hátrány ügyei intézésében. A bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, azt változatlan formában elfogadásra javasolja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azért is szükséges a rendelet megalkotása, hogy a köztisztviselők a szabadságukat ki tudják venni. A hivatalban az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel, de ügyeletet tartanak.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a lakosság széleskörű tájékoztatása hogy valósul meg?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a lakosság erről hirdetmény útján értesül.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a hirdetmény Hernádnémeti honlapjára is felkerül.

 

Forgács István képviselő megköszöni polgármester úrnak, hogy felvétel készül a testületi ülésről, így a lakosság a televízió előtt figyelemmel kísérheti a képviselők munkáját. Kérdezi, hogy minden testületi ülésről fog készülni felvétel?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Úgy tervezi, hogy minden testületi ülésről készül felvétel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület

16/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a 2011. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

 

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.

2. § A Hivatal 2011. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2011. július 11. napjától 2011. július 17. napjáig tart.

3. § A Hivatal 2011. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2011. december 27. napjától 2011. december 31. napjáig tart.

4. § Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére a szabadságot ki kell adni, illetve a szabadságot ki kell venni.

 

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2012. január 1. napján hatályát veszti.

6. § E rendelet kihirdetéséről, és a lakosság széleskörű tájékoztatásáról a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                                    jegyző

 

 

 

 1. 2011. évi Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi jegyző asszonyt, hogy az írásbeli előterjesztést szeretné-e kiegészíteni?

 

Boros Lajosné dr. jegyző válasza: Nem.

 

Forgács István képviselő örül, amiért a II.1.c. pontban szerepel, hogy a magyar nyelv szabályainak megfelelően kell megszerkeszteni az előterjesztések, rendeletek határozatok szövegét. Ha erre vonatkozóan panasz érkezik, akkor azt a köztisztviselő jutalmazásánál figyelembe lehet venni. A II.2.e. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy az előző testületi ülésen kérték egy összefoglaló táblázatban az adóhátralékok kimutatását. Kérdése, hogy ezt minden alkalommal meg lehet e tenni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az adó mértékének meghatározása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az adóerőképesség megállapításánál az a cél, hogy se alul, se pedig felül ne legyen tervezve a teljesítés.

 

Forgács István képviselő a II.3.b. ponttal kapcsolatosan kérdezi, hogy a védművek milyen állapotban vannak a Sele-völgyi és a Szellem-völgyi ároknál, megjavításra került-e a csappantyú a zsilipen a Jókai utcánál?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a csappantyút nem kellett megjavítani. A védmű az Ékövizig tulajdonában van, a lopások miatt a munkatársak az utolsó pillanatban helyezik fel a helyére. A csappantyú nem jól lett felszerelve a helyére, ezért az árokba a Hernádból is került vissza víz. A problémát azonban nem ez okozta, hanem a Sele-völgyből lezúduló nagymennyiségű víz.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy az előterjesztés II.3.e pontjában a szúnyoggyérítés mellett a rágcsálóirtás is kerüljön megszervezésre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha pénzügyileg úgy áll az önkormányzat, akkor semmi akadálya nincs. Javasolja, hogy inkább év közben döntsön erről a testület.

 

Forgács István képviselő: „Szükség esetén” a kulcsszó, tehát amikor előáll a probléma.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a köztisztviselői teljesítménykövetelmények a korábbi években is meghatározásra kerültek. Kérdezi, hogy van-e ennek anyagi vonzata, anyagilag is el tudják ismerni a teljesítést?

 

Boros Lajosné dr. jegyző örül, amiért képviselő úr ezt megkérdezte, így Forgács képviselő úr szóhasználatát is van lehetősége korrigálni. A polgármesteri hivatal dolgozóinál már hosszú évek óta nincs jutalom, kivéve a jogszabályban meghatározott jubileumi jutalmat, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján csak a nagyon felül és a nagyon alul teljesítőknél lehet különbséget tenni. Évről évre megbeszélik a köztisztviselőkkel a teljesítménykövetelményeket, mindig a jobbítás szándékával, azonban a felül teljesítők jutalmazásának a fedezete az előző években sem volt meg. Béreltérítésről lehetne szó, egy éves időtartamra.

 

Nagy László képviselő köszöni, hogy kiküldésre került az adóhátralékosokról szóló tájékoztató. Iparűzési adóból pl. 28 millió Ft a kintlévőség. Kérdezi, hogy sikerült-e valamilyen irányba elindulni a kintlévőségek behajtásával kapcsolatosan? Véleménye szerint az adózási morál is jobb lesz, ha az adózók szembesülnek azzal, hogy nem lehet az adófizetés alól kibújni. 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy évek óta folyik az adók minél hatékonyabb behajtása. A behajtásra váró összegeknél a tőketartozás kevesebb, az évek alatt felgyülemlett kamatok összege a magasabb.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az adóhatóság hajlamos a megegyezésre, ezért a részletfizetést is engedélyezheti kérelemre a körülmények mérlegelését követően, mert az önkormányzat mindenképpen hozzá akar jutni a pénzéhez. A kimutatásból is megállapítható, hogy milyen nagy számban veszik igénybe a végrehajtó közreműködését is, nem hagyják, hogy a követelés elévüljön.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint a súlyadó behajtásnál hatékonyabban lehet fellépni, ugyanis a tehergépjárműveket, személyautókat ki lehet vonatni a forgalomból.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, sajnos van olyan eset, hogy már az autó sincs meg, tehát ki sem tudják vonatni a forgalomból.

 

Farkas Zoltán képviselő: Van olyan személy, aki már 5 éve nem fizet. Kérdezi, hogy lehet ezekkel szemben fellépni? Lehet, hogy lesz más is, aki pont az ilyen nem fizetők miatt nem fog fizetni, arra való hivatkozással, ha egyes emberek megtehetik, akkor mások is. Véleménye szerint erősebben fel kell lépni a nem fizetőkkel szemben, ki kell vonatni forgalomból a gépjárművet. Ha valaki fuvarozásból él, akkor az be is fogja fizetni a súlyadót, mivel az autó a munkaeszköze. Nem kell védeni a nem fizető lakosokat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy minden lehetséges törvényi eszközzel igyekeznek behajtani a tartozás összegét.

 

Forgács István képviselő nem tudja, hogy mennyi időt vett igénybe az adatok kigyűjtése, kéri az adóhatóságot, hogy a következő testületi ülésre is készítsen egy ilyen kimutatást.

 

Boros Lajosné dr. jegyző célszerűbbnek tartja fizetési időszakonként a kigyűjtést.

 

Répási János képviselő megjegyzi, hogy a fizetési morál az országban sem megfelelő, hiszen a szállítók is a pénzüket csak több hónap után kapják meg.

 

Karajz Ottó György képviselő: Ha az adózó vállalja, hogy részletekbe befizeti a hátralékot, akkor engedje meg neki a hatóság.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy senki ne gondoljon arra, ha szeptember 15-én a befizetési határidőig nem fizette be a súlyadót, akkor már 16-án ki is kell vonatni a forgalomból a gépjárművet. Ne a kisember járjon rosszul. Véleménye szerint, amíg a Kormány erre vonatkozó intézkedése nem történik meg, addig ne is számítsanak semmi jóra.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy árvíz esetére dolgozzanak ki akciótervet a képviselők részére, árvízvédelmi helyek kerüljenek kijelölésre, ezáltal mindegyik képviselő fogja tudni, hogy a védvonal melyik részén van feladata, kik tartoznak az irányítása alá.

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársát térjenek vissza az eredeti napirendi ponthoz. Mivel ez egy lényeges dolog javasolja, a következő testületi ülésen vegyék fel a napirendi pontok közé.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a 3.g. pontban szerepeljen az árvízvédelmi terv kidolgozása.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megismétli, hogy ez nem a napirendhez tartozik, ez más terület, mely nem érinti a köztisztviselői teljesítménykövetelményeket. Ezt követően szavazásra bocsátja a 2011. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását azzal a kiegészítéssel, hogy a szúnyoggyérítés mellett szerepeljen a rágcsálóirtás is.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

165/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

 

Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Hernádnémeti Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a 2009. évre a Mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy

- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. december 31-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket.

 

Felelős:         Jegyző

Határidő: 2010. december 31. és 2011. december 31.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

166/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: köztisztviselő 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

-   a meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. december 31-ig dolgozza ki a Jegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket,

-       a Jegyző 2010. évi teljesítményértékelését 2011. december 31-ig végezze el.

 

Felelős:         Polgármester

Határidő: 2010. december 31. és 2011. december 31.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     MELLÉKLET

2011. évi célok

I. Kiemelt (stratégiai célok)

Az önkormányzat a működése során:

a) A lakosság igényei alapján és anyagi lehetőségeitől függően el kell látnia a helyi közszolgáltatások körében az Ötv. által nevesített feladatait.

b) Be kell tartania működésére és feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

c) Biztosítania kell, hogy a pályázatok előkészítése időben és szabályszerűen történjen meg, a pályázatok elszámolása a jogszabályokban ill. a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően történjen.

 

 

II. Feladat jellegű szakmai célkitűzések

1. Az önkormányzati szervek hatékony működése, a helyi demokrácia erősítése

érdekében:

a) A Képviselő-testületi, bizottsági, valamint a társulási ülések összehívása, az azokról készült jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartása, tárolása és nyilvánosságuk biztosítása a szabályozásnak megfelelően történjen.

b) Határidőre el kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz szükséges előterjesztéseket, dokumentumokat.

c) Az előterjesztések, rendeletek, határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy azok egyértelműek, világosak, a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek.

d) A helyi rendeletek vonatkozásában folyamatosan kell ellátni a deregulációs feladatokat, valamint ezekről az illetékes szervek tájékoztatását.

e) A törvényességi észrevételeknek az azokban előírt határidőn belül eleget kell tenni.

f) A rendeletek kihirdetése, valamint a nyilvánosságuk biztosítása az előírásoknak megfelelően kell, hogy történjen.

 

2. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, hatékony felhasználása céljából:

a) A pénzügyi gazdálkodási tevékenységet a hatályos jogszabályokban, ill. a belső pénzügyi

számviteli szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell kifejteni.

b) A költségvetési tervezés menetrendjét a tervkészítés általános szabályaihoz kapcsolódva kell kialakítani.

c) A költségvetési koncepciót határidőre kell elkészíteni, a költségvetési javaslatot határidőre kell benyújtani.

d) Pályázatok pénzügyi terveinek készítése, támogatások elszámolásának és nyilvántartásának koordinálása a legnagyobb körültekintéssel kell, hogy történjen.

e) Az adókimunkálás, adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával növelni kell az adóbevételeket.

 

3. A településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, valamint a közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban közszolgáltatások biztosítása érdekében az önkormányzatnak:

a) Biztosítani kell a már kiépített járda- és közúthálózat karbantartását és ki kell használni az adódó új beruházási lehetőségeket.

b) Ellenőrizni kell az ár- és belvízvédekezés műtárgyainak állapotát, intézkedni kell a szükséges műszaki felújításáról.

c) Az allergiát okozó növényeket folyamatosan irtani kell a közterületeken.

d) Folyamatosan kapcsolatban kell lenni a hulladékgazdálkodást ellátó közszolgáltatóval, illetve ellenőrizni kell az általa nyújtott szolgáltatások előkészítését és végrehajtását a község tisztasága érdekében.

e) Szükség esetén a szúnyoggyérítést és patkányirtást el kell végezni.

f) A kialakított parkfelületek gondozottsági szintjét folyamatosan javítani kell.

 

4. Az önkormányzat közreműködik a foglalkoztatás ellátásában, gondoskodik az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról, támogatja a közművelődési tevékenységet.

a) Keresni kell a munkaerőpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel kiszorult emberek közhasznú foglalkoztatási lehetőségeit.

b) A szociális-és gyermekvédelemmel összefüggő helyi rendeletek naprakészek kell, hogy legyenek.

c) A szociális és a gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli ellátások megállapítása során következetesen kell érvényesíteni az emberközpontúság és a rászorultság elvét.

d) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül kiemelten kell kezelni az időseket segítő szolgáltatásokat.

e) A nevelési-oktatási intézményhálózat működtetésével kapcsolatban érvényesüljön a színvonalas ellátás.

f) A gyermek és ifjúsági feladatok körében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra, meg kell keresni az egyéni és a családot is érintő konfliktus-helyzetek megelőzésének módjait, eszközeit.

g) Támogatni kell a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét.

 

5. Az önkormányzati vagyontárgyak magas színvonalon történő kezelése és hasznosítása érdekében:

a) A lakás-, bérlemény- és bérlőnyilvántartást pontosan, naprakészen kell vezetni.

b) A bérlakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatási rendszerét az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 16/2006. (XI. 28.) ör. számú rendelet előírásainak pontos betartásával kell lebonyolítani.

c) Az éves statisztikai jelentést a megadott határidőre kell elkészíteni.

d) A jogszabály által meghatározott határidők betartásával kell a földterületek értékesítésével, haszonbérbe adásával kapcsolatos jegyzői kifüggesztéseket, nyilatkozatokat megtenni.

e) A kintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedéseket nyilvántartásban kell vezetni. Folyamatos egyeztetést és kapcsolattartást kell megvalósítani a bírósági végrehajtóval.

f) Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást a jogszabályi előírásnak megfelelően, a földhivatali változásokat nyomon követve és a főkönyvi analitikus nyilvántartással párhuzamosan, az azzal való egyezőséget biztosítva kell vezetni.

g) A bejövő energiaszámlák bérlők közötti felosztását, a továbbszámlázás alátámasztását, kellő pontossággal határidőben el kell végezni. A fogyasztóváltozásokat a szolgáltatók felé haladéktalanul be kell jelenteni.

 

III. Kompetencia jellegű (a munka és magatartás minőségére vonatkozó) célkitűzések

a) Az ügyintézési határidőt minden esetben be kell tartani.

b) Az ügyfeleket minden esetben megfelelő módon kell tájékoztatni és a szükséges felvilágosítással ellátni.

c) Ki kell alakítani a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésének rendjét, ezek során figyelemmel kell lenni, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény ill., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

d) A köztisztviselőknek munkájuk során élni kell a korszerű informatikai lehetőségekkel.

e) Meg kell ismertetni a lakossággal az önkormányzat www.hernadnemeti.hu weboldalát, ezen a lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni minden hasznos információt.

 

IV. Az egyén fejlesztését/fejlődését szolgáló célkitűzések

Magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása és fejlesztése céljából:

a) Gondoskodni kell a teljesítményértékelés megfelelő dokumentálásáról.

b) Határidőre el kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését.

c) Biztosítani kell, hogy a köztisztviselők a szakszerű és minőségi munkavégzés ellátásához szükséges továbbképzéseken, a közigazgatási alap- és szakvizsgákra felkészítő képzéseken, valamint a vizsgákon részt vegyenek.

d) Tanulmányi szerződés köthető, amennyiben a köztisztviselő egyénileg olyan újabb tanulmányokat folytat, mely képzettség megszerzésével a munkavégzésének a színvonala emelkedhet.

e) A jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat kellő gondossággal, pontosan kell vezetni, és eleget kell tenni a központi nyilvántartások részére történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.

 

 

 

 1. MKTT Társulási Megállapodásának 10. sz. módosításának jóváhagyása, térfigyelő (IP alapú) kamerarendszer kiépítésének lehetősége (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a környezet és természetvédelem is bekerül a társulási megállapodásba, ezért van szükség a képviselő-testület döntésére.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

167/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 10. számú módosításának /hulladékgazdálkodás/ jóváhagyása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 10. számú módosításáról szóló előterjesztést a Társulási Tanács 39/2010. (IV.23.) számú határozatában foglaltakra tekintettel és a következő határozatot hozza:

1. Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 10. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal és formában/ az alábbiak szerint:

 

A Társulási megállapodás II. fejezetének 1. címe /A Társulás célja, feladata/ 1.pontjában található felsorolás az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„- Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés”

 

2. Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosított szöveggel való aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               azonnal

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a térfigyelőkamerák kiépítésére vonatkozóan gyűjtsenek be további ajánlatokat és amikor több információ lesz a birtokukban akkor döntsenek róla.

 

 1. ISPA projekttel kapcsolatos aktuális döntések meghozatala (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ISPA hulladékkezelő projektben 40 település vett részt. Ez év októberében lezajlott önkormányzati választás következtében több településen új polgármester került megválasztásra, ennek következtében a Konzorciumi Tanács elnökét is újra kell választani, melyhez szükséges a társult települések képviselő-testületének határozata. Ezt követően szavazásra bocsátja a Konzorciumi Tanács hiányzó Felügyelő Bizottság elnökének és tagjának megválasztását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

168/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: Konzorciumi Tanács 2010/12/17/X/1/1. számú előterjesztése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Miskolc Gesztor Önkormányzat képviselőjének javaslatával és 2010. december 17-ei hatállyal a Konzorciumi Tanács Felügyelő Bizottságának Elnökévé Dr. Tóth Lajos Józsefet Felsőzsolca Város polgármesterének megválasztását támogatja.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanácsülésen ezt az álláspontot képviselje.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               2011. január 17.

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

169/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: Konzorciumi Tanács 2010/12/17/X/1/2. számú előterjesztése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Miskolc Gesztor Önkormányzat képviselőjének javaslatával és 2010. december 17-ei hatállyal a Konzorciumi Tanács Felügyelő Bizottságának tagjává Kupainé Ambrus Gyöngyit Kistokaj Önkormányzatának polgármesterének megválasztását támogatja.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanácsülésen ezt az álláspontot képviselje.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               2011. január 17.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az AVE Miskolc Kft. a hejőpapi regionális rendszernek az üzemeltetője, melyért bérleti díjat fizet. Mivel az AVE Kft. nem nyújtott be a Konzorcium felé hulladékkezelési lerakói díj emelési javaslatot, ezért az a javaslat, hogy a konzorcium ne emelje a bérleti díj összegét 2011. évben. Ezt követően szavazásra bocsátja a Konzorciumi Tanács 2010/12/17/X/2. számú előterjesztését.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

170/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: Konzorciumi Tanács 2010/12/17/X/2. számú előterjesztése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. év vonatkozásában támogatja, hogy a Konzorcium ne éljen a Hulladékkezelési, Közszolgáltatási és Üzemeltetési Szerződés adta azon lehetőségével, hogy tárgyi évben a bérleti díjat az Üzemeltető felé megemelje.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntést képviselje az ülésen.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               2010 december 31.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az AVE Miskolc Kft. elkészítette a 2011. évre vonatkozó Gördülő Beruházási tervet a hejőpapi és más tárolókkal kapcsolatosan.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a konzorciumi tagoknak van-e pénzügyi kötelezettsége ezzel kapcsolatosan?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nincs pénzügyi kötelezettsége a tagoknak, mert az AVE Kft. által kifizetett 170 millió Ft bérleti díj fedezi. Ezt követően szavazásra bocsátja a Konzorciumi Tanács 2010/12/17/X/3. számú előterjesztését.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

171/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: Konzorciumi Tanács 2010/12/17/X/3. számú előterjesztése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatával hozzájárul, hogy az AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft., mint a Hejőpapi Regionális Hulladékgazdálkodási Központ Üzemeltetője által benyújtott 2011. évre vonatkozó gördülő Beruházási Tervéből az alábbi feladatok kerüljenek megvalósításra.

 

 1. Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központba

2 db tartalék szivattyú beszerzése                                                   4.000.000 Ft

 1. Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központba

Biogázrendszer-oldalsó elszívás kialakítása                                  13.000.000 Ft

 1. Hyndai homokrakodó műszerfal cseréje                                                             700.000 Ft
 2. Miskolc, József Attila úti Hulladékgazdálkodási

Alközpont átrakó állomás konténer tároló kialakítása                 4.000.000 Ft

 1. Miskolc Hulladékudvarok 18 db gitterbox

(tároló) beszerzése                                                                                                                960.000 Ft

 1. Miskolc Hulladékudvarok kamerák beszerzése                                                800.000 Ft

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntést képviselje az ülésen.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               2011. december 31.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 18:40 órakor szünetet rendelt el.

 

A képviselő-testület 18:50 órakor folytatja munkáját.

 

 

 1. KEOP-os pályázatokról szóló ajánlat megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a 3 ajánlatot.

Első ajánlat: Környezettudatos rendezvények szervezése, melynek keretében sor kerül filmek vetítésére, bioélelmiszerek ismertetésére az általános iskolában, internetes oldalak készítésére, vetélkedők szervezésére. KEOP-os pályázatról van szó, melynek 95 %-os a támogatottsága. Maximum 5 millió Ft-os támogatás igényelhető. Az 5 %-os önerőt támogatásként adják az iskolának. Mivel a hernádnémeti iskola ÖKO iskola is, ez a pályázati lehetőség jól beilleszkedik az iskola programjába.

 

Forgács István képviselő kérdése, hogy bruttó vagy nettó összegről van szó?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válasza: Bruttó összegről van szó.

 

Lipták Zoltán képviselő: Mivel a pályázat 100 %-ban támogatott, javasolja elfogadásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a KEOP 2010-6.1.0/A pályázaton történő részvételt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

172/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: KEOP 2010-6.1.0/A pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz a KEOP 2010-6.1.0/A jelű pályázaton.

A pályázati projekt megvalósításához a szükséges önrészt biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

Második ajánlat: Kerékpártároló kialakítása

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskolában már van ugyan kerékpártároló, de a kapacitását ezzel lehetne növelni. A pályázatba a kiszolgáló épületeket is be lehet vonni, azokat fel lehet újítani. A pályázat támogatottsága szintén 95 %-os.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy ezt a pályázatot a sportöltözőnél is meg lehetne valósítani?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázatot kiíró cég az iskoláról beszélt, ha ezt a kiírás lehetővé teszi, akkor igen.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a KEOP-2009-6.2.0/A jelű pályázaton történő részvételt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

173/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: KEOP-2009-6.2.0/A pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz a KEOP-2009-6.2.0/A jelű pályázaton.

A pályázati projekt megvalósításához a szükséges önrészt biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

Harmadik ajánlat: Komposztáló ládák kihelyezése

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakosság a zöldhulladékkal nem tud mit kezdeni, nem tudja hol tárolni. A pályázat elnyerése esetén 250-300 db komposztáló láda kerülne kiosztásra. A ládák 1 m3-esek és tölgyfából készülnek. A pályázat szintén 95 %-os támogatottságú.

 

Lipták Zoltán és Répási János képviselők támogatják a pályázaton történő részvételt.

 

Nagy László képviselő szintén támogatja a pályázaton történő részvételt, kérdése az, hogy mi alapján kerül majd kiosztásra ez 250-300 db tároló.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mit jelent az 5 % önerő finanszírozása?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az 5 %-os önerőt az önkormányzatnak kell biztosítani. 25 %-os előleg kérhető. Az utófinanszírozás miatt a pályázati támogatás megérkezéséig a pályázat író cég megelőlegezi az önrészt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a KEOP-2009-6.2.0/A jelű pályázaton történő részvételt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

174/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: KEOP-2009-6.2.0/A pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz a KEOP-2009-6.2.0/A jelű pályázaton.

A pályázati projekt megvalósításához a szükséges önrészt biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

 1. Helyiségbérleti szerződés felmondása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy hosszú ideje kihasználatlanul áll a Széchenyi utcai garázsok egyike. A garázs használatára lenne igény, ezért javasolja, hogy mondják fel a bérleti szerződést, ezt követően kerüljön az meghirdetésre. A beérkezett pályázatok közül majd kiválasztja a testület, hogy kivel köt új bérleti szerződést.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy csak az tarthat igényt a garázsra, aki a bérlakásban lakik?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nincs kizárva, hogy más helyi lakos is használhatja a garázst. Ezt követően szavazásra teszi fel a helyiségbérleti szerződés felmondását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

175/2010. (XII. 14.)HATÁROZATA

Tárgy: helyiségbérleti szerződés felmondása

 

Hernádnémeti Önkormányzat, mint bérbeadó, a Novotny Andrással 2003. július 09. napján az önkormányzati bérlakásokhoz épült 5. sorszámú 18m2 alapterületű garázsépítmény vonatkozásában a helyiségbérleti szerződést felmondja.

 

A helyiségbérleti szerződés 5. pontja alapján a szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 8 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett nyilatkozattal jogosult felmondani.

 

A helyiség átadásának ideje 2010. december 31.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a pályázat kiírására.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               2010. december 31.

 

 

 1. 2011. évi munkaterv megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a HAK vezetője részéről egy javaslat érkezett a 2011. évi munkatervvel kapcsolatosan. Intézményvezető asszony javasolja, hogy a HAK beszámolója ne a decemberi testületi ülésen történjen, hanem áprilisban, mivel a gyámhivatal részére is május 31-ig kell a beszámolót megküldeni. Ezt követően szavazásra bocsátja fenti módosítással a 2011. évi munkaterv elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

176/2010. (XII.14.) HATÁROZAT

 

Hernádnémeti község képviselő-testületének

2011. évre szóló

Munkaterve

 

Január 25.

1.        Költségvetés előzetes vitája

Előterjesztő: polgármester

2.        Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a pénzfelhasználásról és az I-II. sz. orvosi körzet tájékoztatója a 2010. évben végzett munkáról

Előterjesztők. támogatott szervezetek vezetői, I-II. sz. háziorvosi körzet orvosai

3.        Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

 

 

Február 22.

1.        Költségvetési rendelet elfogadása

Előterjesztő:polgármester

2.        Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról

Előterjesztő: jegyző

3.        Technikai dereguláció

Előterjesztő: jegyző

 

 

Február 24.

Közmeghallgatás

1.        Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati gazdálkodásról. Kiemelten a fejlesztési beruházások

Előterjesztő: polgármester, részt vesz valamennyi képviselő

2.        2011. évi gazdálkodási tervek ismertetése

Előterjesztő: polgármester, részt vesz valamennyi képviselő

 

 

Március 29.

1.        A 2011. évben megtartott közmeghallgatáson elhangzottak megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghatározása

Előterjesztő: polgármester

2.        2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

 

Április 26.

2010. évi mérlegbeszámoló elfogadása

Előterjesztő: polgármester

Belsőellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztató

Előterjesztő: polgármester

Tájékoztató a településen élő veszélyeztetett gyermekek helyzetéről

Előterjesztő: HAK Vezetője

Május 31.

1.        II. Háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

2.        Technikai dereguláció

Előterjesztő: jegyző

 

 

Június 28.

1.        Tájékoztató a vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatok ellátásáról (konyha, takarítás, temető üzemeltetés)

Előterjesztő: polgármester

 

 

Július 26.

1.        Tájékoztató a Közoktatási Társulás 2010/2011-es tanév tapasztalatairól, 2010. évi pályázatok megvalósulásáról

Előterjesztő: polgármester

 

 

Augusztus 30.

1.        Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

2.        Közoktatási intézmény tájékoztatója a 2011/2012-es tanév beindításáról /szükség szerint, csoportlétszám meghatározás esetén/

Előterjesztők: általános iskola igazgatója, óvoda vezetője

 

 

Szeptember 27.

1.        Tájékoztató a vállalkozási formában végzett, egészségügyi alapellátást biztosító, önkormányzati feladatok ellátásáról (fogorvos, gyermekorvos)

Előterjesztő: polgármester

 

 

Október 25.

1.        A HAK intézményvezetői állásra kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

 

 

November 29.

1. Tájékoztató a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő: Városi Rendőrkapitányság Vezetője

2.        Kötelező közszolgáltatás díjainak meghatározása

Előterjesztő: polgármester

3.        2012. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

4.        Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

 

December 20.

Általános Iskola és Óvoda vezetőinek beszámolója az oktatási intézményben végzett éves tevékenységről

Előterjesztők: iskola igazgató, óvodavezető

2012. évi teljesítménykövetelmények meghatározása

Előterjesztő: polgármester és jegyző

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkatervének meghatározása

 

Megjegyzés:

Halasztást nem tűrő kérdésekben, a munkatervben nem szereplő napirendi pontok is a képviselő-testület elé kerülnek, illetve jogszabályváltozás esetén előterjesztésre kerülnek döntést igénylő aktuális kérdések is. Ez alapján az SzMSz szerint meghatározott képviselő-testületi ülés időpontjai határidők figyelembevételével módosulhatnak.

 

 

 1. II. sz. háziorvosi körzet vállalkozói formában történő üzemeltetéséről szóló pályázat kiírása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy hosszabb idő óta helyettesítéssel került megoldásra a körzet felnőtt lakosságának ellátása. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik az önkormányzat. Végleges megoldást vállalkozói formában történő üzemeltetés jelentene.

 

Répási János képviselő kérdezi, mekkora a beteglétszáma a körzetnek?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válasza: kb. 1100 fő. A finanszírozás alapján gazdaságosan lehet üzemeltetni a körzetet.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a doktornővel a lakosok meg vannak elégedve, véleménye szerint jó lenne, ha tovább vinné a körzetet. Kérdezi, hogy a doktornővel történt-e valamilyen egyeztetés, pályázna-e a doktornő?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyetért Nagy László képviselővel. A betegekkel való kapcsolata jó a doktornőnek, szakmailag megfelelő ellátás nyújt. A doktornővel folytatott beszélgetésekből úgy tűnik ki, hogy meg fogja pályázni a körzetet.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy van-e doktornőnek szakvizsgája?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy meg van a megfelelő képesítése, és a gyakorlata is.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint az önkormányzat arra fog törekedni, hogy olyan ember lássa el a feladatot, akivel messzemenően meg vannak elégedve a betegek.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy az egészségház tetőcseréjét mikor kezdik el? A gyermekorvosi rendelő mennyezete és a csempézés kijavítása mikor készül el?

 

Dr. Orosz Zsolt elmondja, hogy a cserepek már ott vannak a helyszínen, először a tetőszerkezet kerül lecserélésre. A munkálatok elkezdése időjárásfüggő. A tetőcsere után kerül sor a belső felújításokra. Felújításra szorul még az épület fűtési rendszere, a villamoshálózata is.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy mindenképpen pályázatot kell kiírni a körzet üzemeltetésére, nem érné meg az önkormányzatnak egy jó fizetéssel itt tartani a doktornőt?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két módon lehet a körzetet üzemeltetni, vagy közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza az önkormányzat az orvost, vagy vállalkozóként köt megállapodást. A doktornő jelenleg vállalkozási szerződéssel látja el a feladatot, esetében pl. nem kerülhet szóba a közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazás.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a tetőcsere ideje alatt a rendelés hogy fog történni? Véleménye szerint összeegyeztethetetlen, hogy rendelés folyik az épületben, a tetőn pedig dolgoznak, veszélyesnek tartja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kivitelezésnél a munkaszüneti napokat kell előtérbe helyezni.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy többször ki volt írva már pályázat, de sajnos nem akarnak vidékre jönni az orvosok.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a II. sz. háziorvosi körzet vállalkozói formában történő üzemeltetéséről szóló pályázat kiírását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

177/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: II. sz. háziorvosi körzet vállalkozói formában történő üzemeltetéséről szóló pályázat kiírása

 

A képviselő-testület elrendeli, hogy ismételten kerüljön meghirdetésre a Hernádnémeti II. sz. orvosi körzet betöltése önálló praxisjog gyakorlása mellett. A hirdetést úgy kell feladni, hogy a 2011.évi munkatervben foglaltak szerint dönteni lehessen a pályázatról. A praxis 2011. július 1-jétől betölthető.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a praxis meghirdetésére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnali

 

Fésűsné Brosch Andrea tudomása szerint a Széchenyi terv egyeztetés alatt van, az I. negyedévben kerül sor pályázat kiírására az egészségügyi alapellátás fejlesztésére.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha lesz ilyen lehetőség, akkor azt az önkormányzat ki fogja használni. A tetőcserét sürgőses meg kell oldani, azzal nem várják meg a pályázat kiírását.

 

 

 1. 2011. évi szemétszállítási díj és szennyvízdíj megállapítása

 

2011. évi szemétszállítási díj megállapítása

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szemétszállítás díjára vonatkozóan még nem jutottak egyezségre a szolgáltatóval. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen térjenek vissza a díj elfogadására. A konzorciumi ülésre a jövő hét folyamán kerül sor, azt követően valószínű többet fog tudni mondani.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a konzorciumi szerződésben nem adtak be javaslatot a 2011. évi szemétszállítási díjra vonatkozóan, de hogy inflációkövető legyen a közüzemi szolgáltatás díja, 3 %-nál nem nagyobb emelést elképzelhetőnek tart.

 

2011. évi szennyvízdíj megállapítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2011. évi csatorna díj megállapításánál kedvezőbb a helyzet, mert a Borsodvíz Zrt. 0 %-os emelést terjesztett elő. Ettől függetlenül áremelkedés még lehet. Ezt követően szavazásra bocsátja a 2011. évi csatornadíj megállapítására vonatkozó előterjesztést.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a képviselő-testületnek meddig kell elfogadni a rendeletet?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a következő évi állami támogatás igényléséhez van szükség a döntésre.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet és meghozta a határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

17/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi csatornadíj megállapításáról

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú VÍZIKÖZMŰ-ből a GW-Borsodvíz Kft. által szolgáltatott csatorna díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:

 

1.§ Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott csatornahasználat után a 2. §-ban megállapított díjat kell felszámolni.

 

2.§. (1) A Szolgáltató által biztosított csatornahasználat díja: 982,- Ft/m3

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(3) A vízterhelési díjat a szolgáltató az (1) pontban foglalt összegen felül az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre.

 

3. §. A 2. §-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni.

 

4.§. (1) Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 14/2007. (XII. 21.) rendelet hatályát veszti.

(2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

polgármester                                                                                                                             jegyző

 

 

 

1. sz. melléklet

az önkormányzati rendelethez

 

I. Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe veendő átalány-mennyiségei

1.        beépített ingatlanok (telkek)

1.1. udvari csappal                                                                                                      40 l/fő/nap

1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal*                     60 l/fő/nap

1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel                  75 l/fő/nap

1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal*                                                 65 l/fő/nap

1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös

          vízöblítéses WC-vel                                                                                          80 l/fő/nap

1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és

          vízöblítéses WC-vel                                                                                          95 l/fő/nap

1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,

          vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű,

          (fürdőhengeres) fürdőszobával                                                                    120 l/fő/nap

1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi,

          éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel                                                         150 l/fő/nap

1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg

          nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel                                            180 l/fő/nap

2.        házi kert locsolás

Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan

területe 50 %-ának alapulvételével                                                                             1 l/m2/nap

3.        gépkocsi mosás (tömlővel)                                                                                      400 l/szgk/hó

4.        állatállomány itatása számos állatonként                                                                40 l/db/nap

5.        közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es

körzetben lakók száma szerint                                                                   30 l/fő/nap

6.        A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók,

üdülők, házi kertek esetében az 1/1-3. pontokban megállapított

átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra, ha

idényjellegű az ingatlan üzemeltetése (május-szeptember

hónapokra), amennyiben az ingatlan üzemeltetése nem idény-

jellegű 12 hónapra kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

 

* (vízöblítéses WC nélkül)

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

178/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: víziközmű díjához támogatási igény bejelentése

 

Hernádnémeti Önkormányzati képviselő-testület a Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a támogatási igény bejelentését.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Felelős:                 polgármester

Határidő:               azonnal

 

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a szennyvízhálózat fejlesztésével kapcsolatosan van-e valami fejlemény? A 9 önkormányzat megvalósítja-e a beruházást?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tudomása szerint Hernádnémeti nélkül a 9 önkormányzat benyújtja a KEOP-os pályázatát. A Hernádnémeti VI. sz. átemelő kapcsán megkeresték, hogy adjon hozzájáruló nyilatkozatot, de ha már az önkormányzat úgy határozott, hogy nem vesz részt a beruházásban, kérdezi, hogy rész nyilatkozatot tegyenek-e.

 

A képviselő-testület alakszerű határozathozatal nélkül egyetért, miszerint a Borsodvíz Zrt. által benyújtandó pályázattal kapcsolatban, abban semmilyen formában nem vesz részt.

 

 1. Egyebek

 

Fekvőrendőr elhelyezése

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kossuth utcai lakosok fekvőrendőr elhelyezését kérték a polgármesteri hivatal és a Hernád közötti szakaszon. Több utcában is kérték már a lakosok a fekvőrendőr elhelyezését, de azon ugyanúgy átszáguldanak az autók. Nagy zajhatásra panaszkodnak az ott lakók. Nem valósult meg az az elgondolás, hogy lassítja a forgalmat, ezért több helyen kérték a fekvőrendőr elbontását.

 

Répási János képviselő: Valóban van olyan utca, ahol a fekvőrendőr visszabontásra került. Ő is kérte a Petőfi utcán az óvodánál a fekvőrendőr elhelyezését, azonban az nem hozta meg a várt eredményt. A lakosok több utcában is kérték a fekvőrendőr visszabontását. Beszélt néhány Kossuth utcai lakossal, de egyik sem szeretné, ha előtte kerülne elhelyezésre a fekvőrendőr. Véleménye szerint a sebességkorlátozást kellene betartani.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mekkora összeg egy fekvőrendőr elhelyezése?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy régebben útfelújításkor helyezték el a fekvőrendőrt, most több százezer forintba kerül, az acélbetétes még drágább.

 

Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint, ha a szükséges mennyiségű aláírás meg van a kérelmükhöz, akkor el kell helyezni a fekvőrendőrt.

 

Karajz Ottó György képviselő: Az aszfaltból készült fekvőrendőr nem hozza meg a kívánt hatást, javasolja, hogy acélból készüljön el, mert az biztosan lassítaná a forgalmat.

 

Lipták Zoltán képviselő: Amíg nem látják a költségvonzatát, addig ne döntsenek, javasolja szerezzenek be több árajánlatot.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy hívják össze a lakosokat és beszéljék meg velük, hogy az utca melyik részén legyen a fekvőrendőr.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester acélbetétes fekvőrendőr elhelyezését javasolja, ezért arról kérjenek árajánlatot. Ezt követően kérjék ki az érintett lakosok véleményét, hol szeretnék elhelyezni a fekvőrendőrt.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy vannak a faluban vállalkozók, meg lehet bízni őket a termék legyártásával.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy egy fekvőrendőr elkészítése engedélyköteles, tehát azt magánvállalkozó nem készítheti el, ha nem rendelkezik a gyártáshoz szükséges engedéllyel. Példaként említi, hogy az iskola udvarán a játszótér elkészítéséhez is TÜV engedélyre volt szükség.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, ha nem engedélyeztetett anyagból helyezik el a fekvőrendőrt, akkor ha baleset történik, az önkormányzatot terheli a felelősség.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az iskola előtt 4-5 óra között balesetveszélyes a közlekedés, rosszak a látási viszonyok, nagy a forgalom. Baleset elkerülése érdekében javasolja, hogy az iskola bejáratához egy nagyobb reflektort szereljenek fel, és azt a kritikus időpontban kapcsolják fel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Nagy László képviselő urat vizsgálja meg helyszínt és jelezze milyen megoldást javasol.

 

Farkas Zoltán képviselő árvízvédelmi terv kidolgozását javasolja. A képviselőket be kell osztani, hogy a gát melyik szakaszáért felelős, melyik utcákról tartoznak hozzá a lakosok. Depókat kell létrehozni, ahol a homokot és a zsákokat tárolják. Ha emelkedik a Hernád vízszintje, és védekezésre kerül a sor, akkor mindenki tudja, hogy hol a helye.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy a jelenlegi védelmi rendszerbe hogy illeszkedne ez az elképzelés?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az árvízvédelmi terv jelenleg pontosítás alatt van. Támogatja a lakosok szervezését a védekezési munkálatokba, az elképzelés növelheti a szervezés hatékonyságát.

 

Lipták Zoltán képviselő szintén támogatja Farkas Zoltán képviselő javaslatát. Az önszerveződésnek nagy jelentősége van. Az árvíz idején tud olyan lakosról, aki háromszor ment haza átöltözni, és volt olyan, aki nyugodtan vágta a füvet az udvarán vagy a kapuja előtt.

 

Forgács István képviselő véleménye szerint nyáron nem kezdték el időben a védekezést.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Hernádnémetiben a gát és a védművek is állami kezelésben vannak. Többször megkérdezte az Ékövizig-et, hogy van-e szükség védekezésre. Azt a választ kapta, hogy nem kell védekezni.

 

Forgács István képviselő szerint meg kell keresni, hogy ki a felelős ezért, ki nem telefonált időben.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a károkat nem lehetett volna jobban megelőzni.

 

Karajz Ottó György képviselő szerint akár állami, akár önkormányzati a gátszakasz, azt meg kell védeni.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi van-e lehetőség a kisebb űrtartalmú kukával rendelkezők névsorát megnézni, lehet-e további lakosoknak is adni ezekből? Úgy tudja kb. 22 lakosnak van kisebb méretű kukája.

 

Boros Lajosné dr. jegyző nem javasolja a bővíteni a kisebb kukával rendelkezők körét. Egyre többen fogják kérni akkor ezt a kedvezményt. A képviselő-testület megalkotta erre vonatkozóan a rendeletét, az abban foglaltakat kell alkalmazni. Nincs meghatározva, hogy hány lakos veheti igénybe a kisebb kukát.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy akkor mindenki fizessen egységesen, ne tegyenek kivételt senkivel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nyújtsanak be erre vonatkozóan egy indítványt és ezt követően átdolgozásra kerülhet a rendelet.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a szeméttárolók kiosztásáról az akkori viszonyok szerint megalapozott döntést hozott az önkormányzat. Jogosan panaszkodhatna, akitől most visszavételre kerül. A kisméretű kukák idős embereknél vannak, ha tőlük visszakerül nem kell újból kiadni azokat, csak a 120 litereseket, és így folyamatosan lecsökken a kedvezményezettek száma.

 

Forgács István képviselő felolvassa a Múltunkkal Jelenünkkel Egyesület kérelmét. A kastély épületében szeretnének egy összejövetelt szervezni és kérik a bérleti díj elengedését.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja nem volt még arra példa, hogy szervezetnek elengedjék a bérleti díjat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat által támogatott, fenntartott szervezet részére ingyenes a terem használata, más szervezet részére nem.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy akkor majd a képviselői tiszteletdíjukból kifizetik a terembérletet a szervezet részére.

Ezt követően ismerteti Hajdú Balázs levelét, melyet a népdalkör nevében írt és azt kéri a képviselő-testülettől, hogy biztosítsanak számukra egy kulturált helyiséget, ahol készülhetnek a fellépéseikre, tárolhatják az eddig megszerzett érmeket, okleveleket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy gondolkodjanak a megoldáson és egy későbbi időpontban döntsenek erről.

 

Forgács István képviselő ismerteti a képviselő-testülettel a postaládájába bedobott névtelen levelet. A levél írója kéri, hogy azon lakosok részére biztosítsanak helyet a testületi ülésen, akik nem tudják a kábeltévén nézni az élő adást.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy névtelen levelekkel nem érdemes foglalkozni.

 

Lipták Zoltán képviselő megjegyzi, hogy a képviselő-testületi ülés ajtaja még nem volt egyszer sem bezárva. Ha az előző testületi ülésre a lakos késve érkezett mért nem jött be, hiszen volt jó néhány üres szék.

 

Forgács István képviselő: Ha 20 lakos ideérkezik, akkor azokat nem tudják leültetni, mert annyi szék nem fér el, ezért javasolja, hogy a házasságkötő terem legyen a testületi ülés helyszíne.

 

 

Dr Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen 2 lakos tartózkodott az előtérben, de nem jöttek be a terembe. Eddig még igény sem volt arra, hogy több lakos is jelen szeretne lenni a testületi ülésen. Az összes hernádnémeti választópolgárnak nem tudnak helyet biztosítani. Ez képviselő-testületi ülés, annak idején az önkormányzat azért terveztette így az épületet, hogy ez a helyiség legyen biztosítva az ülések megtartására. A házasságkötő terme ünnepélyes, azt meg kellene őrizni az ünnepi alkalmakra.

 

Lipták Zoltán képviselő furcsának találja, hogy évek óta a közmeghallgatásokon nem tolonganak az emberek, most pedig hirtelen sokan jelen szeretnének lenni a testületi ülésen. Véleménye szerint a két megnyilvánulás kizárja egymást.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás arra szolgál, hogy a lakosok észrevételeket tegyenek, hozzászóljanak az ott elhangzottakhoz, azért találták ki azt a formát.

 

 

Forgács István képviselő: Utána kell járni, hogy az optikai hálózat kiépíthető-e a házasságkötő teremben, meg kell találni a járható utat, hogy ne szenvedjenek hátrányt azok a lakosok, akiknek nincs bekötve a kábeltévé, akkor is ha ennek megvannak a költségei.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye is az, ha van rá igény, akkor ki kell építeni a hálózatot és a házasságkötő teremben kell a testületi üléseket tartani, mert ott a lakosok is elférnek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha van rá igény, át fogja gondolni a képviselő-testület.

 

Répási János képviselő: A levél írója, akinek, vagy akiknek helyet kellene biztosítani a testületi ülésen, miért nincs vagy nincsenek most itt?

 

Farkas Zoltán képviselő szerint a testületi ülés végén, még a közvetítés ideje alatt, meg lehet hívni a lakosságot, hogy a következő testületi ülésre jöjjenek el.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez képviselő-testületi ülés, nem lakossági fórum.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a magtár épületén a lengő vasszerkezet még ott van, ami nagyon balesetveszélyes. Az előző testületi ülésen hiába hívták fel a tulajdonos figyelmét, hogy szerelje azt le onnan. Kéri polgármester urat, hogy keresse meg a tulajdonost a szerkezet leszerelése ügyében.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ez hatósági feladat, fel fogják szólítani a tulajdonost, hogy ezt a veszélyes helyzetet szüntesse meg.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy az iskola előtt kerüljön sor zebra felfestésére és fekvőrendőr elhelyezésére, mert ez a legveszélyesebb pont a községben.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola előtt a járda a virágládákkal azért lett kialakítva, hogy a gyerekek ne az úttesten menjenek, hanem a járdán közlekedjenek. A zebra felfestését az iskola előtt támogatja. Fekvőrendőrt viszont a buszközlekedés miatt nem lehet elhelyezni.

 

Nagy László képviselő tudomása szerint az ÁNTSZ és a Munkavédelmi Felügyelőség ellenőrzést tartott az egészségházban, arról szeretne tájékoztatást kapni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a gyermekorvosi rendelőben végzett ellenőrzést a Munkavédelmi Felügyelőség. A tulajdonos önkormányzatot, viszont nem értesítette senki, hogy a rendelőben ellenőrzés folyik. A Felügyelőség is a rendelő mennyezetének hibáját és a falról lepergett csempét említette hibaként.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az átadási ünnepségen elhangzott, hogy a kastély pincéjében ifjúsági klub is lehet. Kérdezi, hogy mi a szerepe a helyiségnek?

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a kastélyban volt a művészeti iskola tánctagozata, és a pincét öltözőnek akarták átalakítani. Közben az iskola átszervezte a táncoktatást és visszaköltöztek az iskola épületébe. Ekkor merült fel az az ötlet, hogy ifjúsági klub is lehetne a pincehelyiségben, illetve más funkciót is lehet találni a helyiség kihasználására.

 

Farkas Zoltán képviselő jó ötletnek tartja, mert így a fiatalok felügyelet alatt tölthetik szabadidejüket. Nem a faluban kóborolnak és a buszmegállókban zajonganak, hanem kulturált körülmények között szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak, színjátszó kört, tánccsoportot is lehet szervezni részükre. Egy televíziót és DVD-t el lehet helyezni a helyiségben. A 14-15 éves fiatalok nem tudnak hol leülni, beszélgetni. Meghatározott időben lehetnének ott a fiatalok, felnőtt felügyelettel, esetleg klubtagsági díjat is szedhetnének.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az ilyenfajta programokra a buszmegállókban összegyűlőket, randalírozókat nem tartja alkalmasnak. Ha ott lesz az ifjúsági klub, akkor felnőtt felügyeletet mindenképpen kell biztosítani. Nem azért került felújításra a helyiség, hogy azt a randalírozó fiatalok megrongálják, szétverjék.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a kulturális bizottság maximálisan segíteni és támogatni fogja az ifjúsági klub működését.

 

Elővásárlási jog gyakorlása

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület élhet elővásárlási jogával, a bérlakássá alakítás kötelezettségével a Hernádnémeti, Bartók B. u. 3/b. (10/2. hrsz.) szám alatt lévő ingatlan tekintetében. Az épület 100 m2 alapterületű.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester, mivel az épületet bérlakásnak kellene átalakítani, ezért nem javasolja, hogy a képviselő-testület éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra bocsátja, hogy a Hernádnémeti, Bartók B. u. 3/b. szám alatt lévő ingatlan tekintetében nem éljen a képviselő-testület elővásárlási jogával.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

179/2010. (XII. 14.) HATÁROZATA

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Bartók B. u. 3/b. szám alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a helyi adókat szabályozó törvény módosításra került, ezért az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 5. §. (2) bekezdés a) pontjának hatályon kívül helyezését javasolja, mivel az ellentétes lesz a magasabb szintű jogszabállyal.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az iparűzési adóról szóló rendelet előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

18/2010.(XII. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 5/2005. (II. 22.) rendelet módosításáról

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: ÖTV.) 16.§ (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

 

1.§ Hatályát veszti az 5/2005. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdés a) pontja.

 

2.§ E rendelet 2011. január 1.-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt 20:20 órakor szünetet rendelt el.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 20:45 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                                   Boros Lajosné dr.

 Polgármester                                                                                                                                     jegyző

 

 

 

 

Farkas Zoltán                                                                                                                     Forgács István

    hitelesítő                                                                                                                                              hitelesítő

 

 


Településképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvekHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde