Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. október 8. rendkívüli


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-17/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 8.-án 7.30 órától megtartott rendkívüli üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő: Farkas Zoltán, Forgács István és Nagy László képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 4 képviselő jelen van. Farkas Zoltán, Forgács István és Nagy László képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Répási János és Karajz Ottó György képviselők.
Ezt követően az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
 
Javasolt napirend:
 
1.     napirendi pont: MiReHuKöz Nonprofit Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében közszolgáltatóként történő kijelölése
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő képviselője közül 4 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 4 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: MiReHuKöz Nonprofit Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében közszolgáltatóként történő kijelölése
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: MiReHuKöz Nonprofit Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében közszolgáltatóként történő kijelölése
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
1.      napirendi pont: MiReHuKöz Nonprofit Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében közszolgáltatóként történő kijelölése (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármesteraz előterjesztésnek megfelelően tájékoztatja a képviselő-testületet a települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében a MiReHuKöz Nonprofit Kft. közszolgáltatóként történő kijelöléséről. Elmondja, hogy mind a 37 önkormányzat csatlakozott a MiReHuKöz Nonprofit Kft-hez, akik a konzorcium tagjai voltak. Kérdezi képviselő-társait, van-e észrevételük?
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, reméli, hogy nem merül fel semmilyen probléma a nonprofit kft. által elnyert pályázatokkal, mert már az önkormányzatoknak is kötelezettsége származik belőle. Nonprofit kft-t kellett létrehozni, hogy ezt a közszolgáltató tevékenységet folytathassa. Az AVE hozott létre ilyen kft-t?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a Tiszabábolna Nonprofit Kft-t hozta létre.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy környezetvédelmi engedélyekre vár még az AVE, azokat később kérelmezték.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy ipari parkokban végzett tevékenységek teszi ki az AVE bevételének jelentős részét.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a MiReHuKöz Nonprofit Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében közszolgáltatóként történő kijelölését.
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő képviselője közül 4 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 4 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
131/2013. (X.8.) KT Határozata
Közszolgáltató feltételes kijelöléséről
 
Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa felkérésére tekintettel a képviselő testület 2014. január 2. napjától a Hernádnémeti önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására, a Cg.05-09-026023 cégjegyzékszámon cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhely: 3518 Miskolc, Ernyő utca 1. szám) jelöli ki, és felhatalmazza Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatát, hogy a kijelölés alapján Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa által elfogadott közszolgáltatási szerződést legkésőbb 2013. december 31-ig kösse meg a Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata nevében azzal, hogy a szerződést utólagos jóváhagyásra a képviselő testületnek be kell mutatni.
 
Felelős:         Gesztor önkormányzat
Határidő:      Gesztor önkormányzatnak azonnali megküldés, majd 2013. 12. 31.
 
 
2.      napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét kiírásra került az önkormányzatok részére a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti pályázat. Október 15-ig lehet csatlakozni az önkormányzatoknak. Javasolja, hogy 250 m3-rel pályázzon az önkormányzat, amelyhez 2.000.-Ft/erdei m3+ÁFA önerőt biztosít, ahogy tavaly is. 2014. február 15-ig kell a szociális célú tűzifára kapott támogatással elszámolni a BM felé.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásához szükséges önerő biztosításának elfogadását.
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő képviselője közül 4 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 4 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
132/2013. (X.8.) KT Határozata
Önerő biztosítása támogatási igény benyújtásához
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzatok részére kiírt a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be. A támogatáshoz szükséges 2.000.-Ft/erdei m3+ÁFA és a szállításból származó költségeket önerőként a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 7 óra 47 perckor.
 
 
 
Kmf.
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
 
 
Répási János                                                                          Karajz Ottó György
  hitelesítő                                                                                          hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde