Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006



Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. május 9.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-9/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. május 9-én 17.00 órától megtartott soron kívüli üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távol van: Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Dr. Csete László orvos
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soron kívüli ülésen megjelent résztvevőket, Dr. Csete László doktor urat, jegyző asszonyt és a képviselő-testület jelen lévő tagjait. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők.
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására.
 
Javasolt napirend:
 
1.      I. számú háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
2. Borsodvíz Zrt. ügyében tulajdonosi döntés
                Előterjesztő: Polgármester
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
Elfogadott és tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.      I. számú háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázat elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
2. Borsodvíz Zrt. ügyében tulajdonosi döntés
                Előterjesztő: Polgármester
 
 
 
1.      napirendi pont: I. számú háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázat elbírálása
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra, és elmondja, hogy az I. számú háziorvosi körzet betöltésére dr. Csete László pályázata érkezett be határidőben, amely érvényes, a pályázati kiírásnak megfelelő a pályázata. Átadja a szót doktor úrnak.
 
Dr. Csete László orvos elmondja bemutatkozásában, hogy 1998-ban, Debrecenben végzett az Orvostudományi Egyetemen, ezt követően altatóorvosként dolgozott, majd pulmonológus szakvizsgát is tett.
Jelenleg Miskolcon, a Szent Ferenc Kórházban tüdőgyógyászként dolgozik főállásban, mellette Sárospatakon a Tüdőgondozóban is praktizál hetente három délután. Elmondja, hogy körzetileg Hernádnémeti hozzá tartozik. Három évig ügyeletben is részt vett, Körömben és Gesztelyben, rálátása van az ügyelet ellátására. Nős, három éves kisfiával és feleségével Kistokajban él.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a bemutatkozást, átadja a szót képviselőtársainak, kérdéseiket tegyék fel doktor úrnak.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a miskolci állása mellett fogja ellátni a körzeti orvosi tevékenységét?
 
Dr. Csete László orvos válaszában elmondja, hogy a miskolci főállása helyett végezné a háziorvosi tevékenységet. Sárospatakon félállásban dolgozik, heti három délutánt vesz igénybe, 10 éve dolgozik már ott. Ha körzetben dolgozna, a heti 3 délutáni szakrendelést megtartaná, véleménye szerint egy orvos a szakrendelését tartsa meg, hogy az ismereteit, tanulmányait szinten tartsa. A háziorvosi praxist a felmondási idő leteltét követően tudja betölteni.
 
Répási János képviselő kérdezi, ezek szerint a háziorvosi munka megosztva történne, délelőtt-délután?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ez megoldható ebben a formában, a II. számú körzet háziorvosával egyeztetve történne a rendelés, hogy ki mikor rendel, így teljes mértékben megvalósul a betegek ellátása. Folytatásban elmondja, hogy doktor úr vállalkozásban végzi a sárospataki tevékenységét, így vállalni tudja az I. számú háziorvosi körzet vállalkozás formájában történő ellátását.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, elhangzott, hogy pulmonológus szakvizsgával is rendelkezik doktor úr, háziorvosi szakvizsgában nem gondolkodik?
 
Dr. Csete László orvos válaszában elmondja, hogy kötelező a háziorvosi szakvizsga, ha elfoglalja a munkahelyet, be kell jelentkezni az egyetemen szakképesítésre.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, Kistokajban hogy érzi magát doktor úr és családja?
 
Dr. Csete László orvos válaszában elmondja, köszöni szépen, jól érzik magukat.
 
Karajz Ottó György kérdezi, nem gondolja meg magát, hogy kiköltöznének Hernádnémetibe?
 
Dr. Csete László orvos elmondja, jelenleg nem megoldható, lakását hitel terheli.
 
Nagy László képviselő elmondja, örülne a község, ha úgy döntene doktor úr, hogy Hernádnémetiben lakna, előnyt jelentene a betegeknek. Előnyös az ügyeleti betegellátás is, de ha helyben lakna az orvos, az pluszt jelentene.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a II. számú háziorvosi körzetbe is nehezen talált községünk orvost, a háziorvosi szakvizsgát is a körzet ellátása mellett teljesítette doktornő.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, mivel pulmonológia szakvizsgával rendelkezik doktor úr, előnyös mindenképpen, mert kb. 800 gyermek, akik a gyermekorvosi körzethez tartoznak, néhányan közülük légúti, allergiás betegségekben szenvednek. Helyismerettel rendelkezik már doktor úr, a körülményeket ismeri, azért jelentkezett, mert szeretne Hernádnémetiben tevékenykedni. Az előző háziorvos 37 évig szolgálta községünk lakóit a betegellátás terén. Jó egészséget, és jó munkát kíván doktor úrnak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy dönteni kell a testületnek, elfogadja-e doktor úr pályázatát.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az I. számú háziorvosi körzet betöltésére Dr. Csete László pályázatának elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
76/2013. (V.9.) KT Határozata
Az I. számú háziorvosi körzet betöltésére Dr. Csete László pályázatának elfogadásáról
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I. számú háziorvosi körzet betöltésére Dr. Csete László pályázatát elfogadja.
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötésére.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
Karajz Ottó György képviselő gratulál doktor úrnak. Kérdezi, mikor tudja elfoglalni a körzetet?
 
Dr. Csete László orvos tájékoztatja, maximum 2 hónap, mert a felmondási időt le kell tölteni.
 
 
2. napirendi pont: Borsodvíz Zrt. ügyében tulajdonosi döntés
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja bevezetésképpen, hogy a korábbi testületi ülésen, illetve pénzügyi bizottsági ülésen is megvitatásra került a Borsodvíz Zrt. Megkeresése. Két lehetősége van a tulajdonosoknak a cég törvényes működésének biztosítására: a jegyzett tőkéből hiányzó 1,5 milliárd Ft-ot befizetik, vagy a tőkeleszállítás.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, üzemeltetési szerződés van a Borsodvíz Zrt és önkormányzatunk között. Kérdése, hogy ez mennyi időre szól?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy minimum 10 év, ideiglenes üzemeltető is volt közben.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonosi jogköréből adódóan fejlesztéseket is ki akarnak fizettetni az önkormányzattal. Mint tulajdonosok érdekeltek leszünk, a számlát nekünk is fizetni kell.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy jogszabály tiltja, az üzemeltetésbe nem kell beszállni.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, bővítéshez az önkormányzatnak hozzá kell járulni?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, igen.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, az önkormányzat részesedése hány %?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy van egy bizonyos %, amit a 10 település elfogadott.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, nem egyformák a %-ok, nagyobb településnek nagyobb arányú a részesedése.
 
Nagy László képviselő elmondja, érdekes, ha így realizálódna. Az üzemeltetési költségek a szolgáltatási díjakba kerültek beépítésre. Minden dolog az árba be van építve, ez drága. Ez egy megoldás most a problémájukra.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, tőkeleszállítás van folyamatban, eladás lesz a vége, valaki megveszi. Magas árakat állapítanak meg, pedig olyan nagy energiafelhasználás nincs.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem lehet ezt sem kizárni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy érdeklődött és mások sem látják, hogy mi lesz a vége. Kérdezi, ha valamelyik képviselő-testület nem szavazza meg, mi történik?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy akkor is megtörtént a vagyonfelosztás és átadás a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, annak is átadják a saját részét?
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, igen, a tulajdont átadták.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, beszélt a Borsodvíz Zrt. egyik üzemigazgatójával, aki tájékoztatta, hogy a törvényi előírásnak megfelelően járnak el. Ha átadás van, csökkenni kell a tőkének. Nem tudni, mi várható 5-10 év múlva.
 
Répási János képviselő elmondja, nem tudjuk, az üzemeltetési szerződésben mi van. Kérdése, hogy nincs kötelezettség ebből adódóan?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az önkormányzat a tulajdonos, azért tárgyalja a testület, nem pedig azért, mert üzemeltető az önkormányzat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy törvényi előírás.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Borsodvíz Zrt. tulajdonosi döntésével kapcsolatban a tőkeleszállítás elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
77/2013. (V.9.) KT Határozata
A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének leszállítása, Alapszabály módosítása
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalva a Borsodvíz Zrt. soron következő közgyűlés anyagának előterjesztését – hozzájárul, hogy az Önkormányzat polgármestere és egyben törvényes képviselője, mint részvényes a napirendi ponttal kapcsolatban a javasolt előterjesztéseket megszavazza, ideértve különösen az alaptőke leszállítását és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosítását.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 17 óra 25 perckor.
 
 
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                               Lipták Zoltán
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő

Jegyzőkönyvek



Településképi Arculati kézikönyv



Hernádnémeti Alapszolgáltatási központ



Rendeletek



Helyi Esélyegyenlőségi Program



Helyi Esélyegyenlőségi Program



Letölthető dokumentumok



Hernádnémeti Óvoda és Bölcsőde