Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. február 26.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-2/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 26-án megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
Meghívottként jelen van: Pappné Kiss Valéria
 
Érdeklődő: 3 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen résztvevőket, a képviselő-testület tagjait, a megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Forgács István képviselő is leadta vagyonnyilatkozatát, így gyakorolhatja képviselői jogait.
Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Lipták Zoltán és Nagy László képviselők.
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására.
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal a napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
 
N a p i r e n d:
                       
                  Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok
                  végrehajtásáról
                  Előterjesztő: Polgármester
 
1.      2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról
Előterjesztő: Jegyző
 
 
3.      Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztők: hatáskör gyakorlója
 
4.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtt:
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a januári képviselő-testületi ülésen megemlékeztek Molnár István doktor úrról, aki nemcsak a község állatorvosa volt, hanem az első szabadon választott képviselő-testület tagja is. Sajnálatos módon a hónapban Dr. Bobkó Gyula a község háziorvosa és Répási Lajos alpolgármester elhunyt. Kéri a megjelenteket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek rájuk.
 
A megemlékezés után dr. Orosz Zsolt polgármester rátér a napirend előtti tájékoztatójára.
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          Júniusban lehet majd leghamarabb betölteni az I. számú háziorvosi körzetet. A pályázatot a megüresedett álláshelyre kiírta az önkormányzat, március végén jelenik meg az Egészségügyi Közlönyben. Vállalkozási formában hirdette meg a háziorvosi körzet betöltésének lehetőségét. A helyettesítést Dr. Farkas János végzi, minden nap fél 11-től. Már tavaly is érdeklődtek az I. számú háziorvosi körzet iránt, és Bobkó doktor úr halála után is volt már érdeklődő. Remélhetőleg több pályázó lesz.
-          Térfigyelő rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy az előkészületek elkezdődtek, részletesebben az Egyebek napirendi pontban tájékoztatja a képviselő-testületet.
-          A Közös Önkormányzati Hivatal megkapta a Törzskönyvi nyilvántartásról szóló Kivonatot, bejegyezése megtörtént, mint ismert, a késedelem nem a Hernádnémeti Önkormányzaton múlott.
 
1.      napirendi pont: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra, a Pénzügyi Bizottságtól írásban is megkapták a bizottsági ülésen megállapított véleményt. Átadja a szót Nagy Lászlónak, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy véleményezési joga van a Pénzügyi Bizottságnak, a véleményeket tartalmazza az írásban beadott összefoglalás. A Pénzügyi Bizottság ülésen a pénzmaradványról szóló kérdésre a jegyző szóban válaszolt. 2012. évben az ÖNHIKI pályázatoknak köszönhetően jól alakult a működési hiány finanszírozása. A bizottság véleménye, hogy jogosnak találja a Kulturális Bizottság részére 700.000 Forint pénzeszköz biztosítását a Kulturális Bizottság által megrendezésre kerülő rendezvényekre. Egyéb kérésekben a Pénzügyi Bizottság a testület általi elfogadásra alkalmasnak tartja a rendelet tervezetet. A vitás kérdésben konszenzusra kell jutni, mint a megelőző években.
 
Lipták Zoltán a Jogi, Összeférhetetlenségi és Ügyrendi Bizottság elnökeként elmondja, hogy a bizottság a mai napon szintén megvitatta a költségvetési rendelet tervezetet. A bizottság véleménye szerint a tervezet megfelel a rendelettel szemben támasztott követelményeknek, ezért azt elfogadásra javasolja a testületnek. 2013. évtől feladat finanszírozási rendszerben támogatja az állam az önkormányzatokat tevékenységük ellátásában, mely finanszírozás a kötelező, leginkább alapellátási önkormányzati feladatok biztosítására fordítható. A képviselő-testületnek a költségvetés elfogadása során tekintettel kell lennie arra, hogy működési hiányt nem tervezhet, meg kell teremteni az egyensúlyt a bevételek és kiadások között olyan formában, hogy a vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. Az általános iskola állami kézbe történő átadása megtörtént, a tulajdonos az önkormányzat maradt. Remélhetőleg állagmegóvó feladatokat el fognak látni. Az önkormányzatnak 970.000 forint hozzájárulást kell fizetni, ami az iskolával kapcsolatos költségek egyharmadát fedezné.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadót, hogy a 25 millió Ft pénzmaradvány rendelkezésére áll az önkormányzatnak?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tavaly év végén kapta meg az önkormányzat az ÖNHIKI támogatást, mely ott szerepelt a költségvetésben, és a beszámoló tartalmazni fogja. A számla tartozások kiegyenlítése céljából kapta az önkormányzat a támogatást. Januárban nem kapott az önkormányzat állami finanszírozást, februárban pedig csak részfinanszírozást kapott, így több mint egy hónapot az önkormányzatnak kellett fizetni. Áprilisban láthatóak lesznek a végleges adatok.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy elfogadja a választ.
 
Boros Lajosné dr. jegyző folytatásban elmondja, hogy 2 hónapot kellett inkább finanszírozni az önkormányzatnak. Áprilisban indul meg majd a finanszírozás, látható lesz az egyensúly. Decemberi költségvetésből működött az önkormányzat 2-3 hónapot. Az előző évek tapasztalata alapján tudatosan készültek arra, hogy az év elején se okozzon gondot az önkormányzat működtetésének finanszírozása. Így tudták biztosítani a bérek, segélyek, szállítói tartozások folyamatos rendezését.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy rendelkezésre áll-e a 25 millió Ft 2013. január 1-jén?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy december 31-ei fordulónappal rendelkezésre állt.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a jogszabálynak megfelel a rendelet tervezet. Év közben látható lesz a költségvetés alakulása. Működési hiánymentes költségvetést kell elfogadni.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy támogatja a Hernádnémeti Sportegyesületet és a Naplemente Népdalkört. A Községi Könyvtárra állami normatíva érkezik, de el kell különíteni a 700.000 Ft-ot a Kulturális Bizottságnak, ez nem törvénytelen.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy két kérdést intéztek a pénzügyi főelőadó felé, hogy mit foglal magában a 4,2 millió Ft? Írásban látni szeretné.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az IKSZT színvonalas rendezvényeket szervez. Mint az előző testületi ülésen is ismertette, közművelődési feladatokat lát el. A könyvtáros, akinek a személyi kiadásai éves szinten 1,5 millió forintot tesznek ki, az IKSZT kapcsán foglalkoztatott két fő bérjellegű kiadásai 4,2 millió forint költséget jelentenek, és még a dologi kiadásokról nem esett szó. A rendezvények tavaly is megvalósultak, amelyeket tervezett a képviselő-testület. Az év során megnézi az önkormányzat, hogy áll a költségvetés és az alapján látják a rendezvény fedezetét. Ha a testület nem tudja elfogadni, hogy a tavalyi rend szerint működjenek, akkor nevezzék meg, hogy honnan hová kívánnak átcsoportosítani, oly módon, hogy az önként vállalt feladat nem veszélyeztetheti a kötelező feladat ellátást.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy meg kell teremteni a lehetőséget a 700.000 Ft-ra, például csökkenteni lehet az IKSZT fenntartását 700.000 Ft-tal, ez lehet, hogy egy dolgozó bérét, esetleg létszámleépítést jelent.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy nem kívánja, hogy egy dolgozót elengedjenek. A község közművelődésére van biztosítva ez a költségvetési összeg.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy azt az összeget valahonnan hozzá kell adni. Kérdezi, biztos, hogy 2 főállású dolgozónak kell azt a feladatot ellátni? Az IKSZT-t meddig kell fenntartani?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy még 3 évig. Folytatásban elmondja, hogy az önként vállalt feladatok, a tiszteletdíj, bölcsőde, Bursa Hungarica támogatás nem kötelezőek, nagy mozgásteret nem hagytak az önkormányzatoknak.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a bölcsőde költségvetése mit tartalmaz?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bölcsőde működésének személyi és dologi kiadásait.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy ahhoz nem szabad hozzányúlni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja javaslatát, mely szerint az év során kell megnézni a rendezvény előtt, rendelkezésre áll-e pénzösszeg a megvalósításához.
 
Nagy László képviselő javasolja egy záradék készítését a javaslatról.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja javaslatát, hogy negyedévente nézze meg az önkormányzat a kiadások és bevételek alakulását, és ennek függvényében tudnak majd tervezni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy biztosítson az önkormányzat 700.000 Ft-ot a Kulturális Bizottságnak, és hozzanak erről határozatot.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy nem lehet a Kulturális Bizottságnak címezni, a bizottság nem rendelkezik sem döntéshozói sem gazdálkodási jogkörrel.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy ha lesz ÖNHIKI, csökkenne az esélye az önkormányzatnak az előző évekhez képest. Év végéig függesszék fel a tiszteletdíjak kifizetését, ezt javasolja, ez lehet a fedezete a többlet kulturális célú kiadásoknak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a tiszteletdíj 3,980 ezer Ft, fedezné a tervezett kiadásokat.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a Sportegyesületnek 800.000 Ft jár, volt, amikor nem volt pénz, de negyedévente megkapták. Határozatot kell hozni szerinte is a döntésről.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Répási János képviselő úrral egyetért, a tiszteletdíjak kifizetését függesszék fel.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja javaslatát, hogy a 12. mellékletben szereplő céltartalék terhére történjen.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az a pályázatokhoz önerőként van betervezve. A folyamatban lévő és tervezett pályázatoknál feltétel az önerő megléte, ahhoz nem javasolja hozzányúlni, talán még kevés is lesz a tervezett összeg erre a célra.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az önként vállalt feladat nem veszélyeztetheti a kötelező feladat ellátást.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Répási János képviselő javaslatát szeretné szavazásra feltenni. Reméli, hogy ki tudja majd fizetni az önkormányzat a képviselői tiszteletdíjakat, de ha úgy alakul, a rendezvényeket ebből fizeti az önkormányzat.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáfűzi, hogy év végéig függesszék fel a tiszteletdíjak kifizetését.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy saját bevételből kell kigazdálkodni ezt is, a működésen segítene nagyon.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a helyi adókból kintlévőség van.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy résztulajdonos lett az önkormányzat ingatlanokban, így jutottak adótartozáshoz pl. felszámolási eljárásban. Ha megszavazzák a határozatot, mely szerint a tiszteletdíjak kifizetését novemberig felfüggesztik, elég lesz fedezetként.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 700.000 Ft-ig tervezik a rendezvényeket, és utána ki tudják fizetni majd a tiszteletdíjakat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy a Kulturális Bizottság 30 nappal a rendezvény előtt jelezze az időpontot, egyeztessen az igényekről.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
15/2013. (II.26.) KT Határozata
A Kulturális Bizottság részére történő támogatás nyújtásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kulturális Bizottság által szervezett közművelődést szolgáló rendezvények megrendezésére 700.000 Ft összeget biztosít a képviselői tiszteletdíjak terhére. A képviselői és bizottsági tagi tiszteletdíjak kifizetése 2013. november hónapig felfüggesztésre kerül. A Kulturális Bizottság a rendezvényt 30 nappal korábban jelzi a polgármester felé.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Értelem szerint
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet tervezetet.
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal és 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi rendeletet:
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2013. ( II.28. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)   24.§-a alapján, Hernádnémeti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2013. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
 
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
 
 
A költségvetés bevételei és kiadásai
 
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
 
Költségvetési bevételek                             558.883 eFt
Költségvetési kiadások                                 584.051 eFt   
Költségvetési egyenleg                              -25.168 eFt
-         Működési                             -25.168 eFt
-         Felhalmozási
Költségvetési hiány belső finanszírozása
-         előző évek pénzmaradványa
= működési                25.168 eFt
 
(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
          Működési kiadások
-        a személyi jellegű kiadások                        213.706 eFt
-        munkaadókat terhelő járulékok                     48.061 eFt
-        dologi jellegű kiadások                               143.974 eFt
-        szociális, rászorultság jellegű kiadások     61.408 eFt
-        pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre                  5.780 eFt
-        költségvetési tv. 34.§(6) miatti befiz.köt.    11.640 eFt
(iskola működtetésének támogatása)
          Felhalmozási kiadások
-        Beruházások                                                96.482 eFt
 (5) Tartalékok
céltartalék                                                                 3.000 eFt
(6) Éves létszám költségvetési szervenként

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                                    18
 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde                                        28 fő
 
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal                              19
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testületével valamint bizottságaival kapcsolatos kiadásokat a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetése tartalmazza, amely feladat állami forrással nem rendelkezik.
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat                                        13 fő
 
             Közfoglalkoztatottak az önkormányzat foglalkoztatásában      81
I.
Az önkormányzat bevételei
4. § A megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.
5. § (1)Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
 
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
7. §. Az Önkormányzat a felhalmozási kiadásokat beruházásonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) Az Önkormányzat az előirányzat felhasználási tervét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a saját (intézmények nélküli) kiadásait és bevételeit a 12. melléklet szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint elfogadja, amely tartalmazza az önkormányzat képviselő-testületének és bizottságainak kiadásait is, melyre az állam fedezetet nem biztosít.
(4) Az Önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint elfogadja.
(5) Az Önkormányzat a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint elfogadja.
(6) Az Önkormányzat kiadásainak megoszlását a kötelező, önként vállalt, valamint állami feladat szerinti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.
 
Általános és céltartalék
9. § Az Önkormányzat céltartalékát 3.000 eFt összegben hagyja jóvá, amelyet a benyújtott de még nem elnyert pályázatokra valamint a 2013. évben benyújtandó pályázatokra önerőként kíván felhasználni.
 
 
Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) Az Önkormányzat a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 8. melléket tartalmazza.
 
Európai Uniós projektek
12. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet tartalmazza.
 
Közvetett támogatások
13. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
 
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
 
14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átmenetileg szabad pénzeszközök 12 hónapot meg nem haladó lekötésére a képviselő-testület tájékoztatása mellett.
 
15. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról.
(2) Év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 
16. § Az Önkormányzat a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket saját hatáskörben tartja.
 
17. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén tájékoztatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
 
 
Záró rendelkezések
18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az Áht. 25. § (3)-ra hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                            Boros Lajosné dr. sk.
polgármester                                                                                  jegyző
 
 
 
 
 
 
2.      Napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezeti a 2. napirendi pontot, jegyző asszony írásban elkészítette a beszámolót a hivatal 2012-es munkájáról, és átadja a szót jegyző asszonynak.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a 2012-es évet meghatározó tényezőket emelte ki, többek között a sok adatszolgáltatást, közigazgatási adatszolgáltatást, amely munkaidő után is elhúzódott.
Az Újcsanálosi Kirendeltség működését, járások kialakítást emelte ki, amelyek zökkenőmentesen működnek. Saját dolgozók kerültek át a Járási Hivatal Hernádnémeti Kirendeltségére, amely megkönnyítette a működést.
Informatikai eszközök fejlesztését kéri, a Járási Hivatalnak informatikai eszközöket kellett átadni, kéri az önkormányzat segítségét ennek megvalósításában. Hátrányt jelent régi számítógéppel dolgozni, és azok a számítógépek fontos nyilvántartásokat tartalmaznak.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, felmérték-e már, mire lenne szükség? Olvasta a beszámolóban, hogy az informatikai eszközök hiánya a nehézségek okozói.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 3 számítógépre lenne szükség, kb. 300.000 Ft értékben. Az adóügyi főelőadó számítógépe az egyik legrégebbi.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, milyen hatása érzékelhető a tavaly megszűnt építéshatóságnak?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy november végére érződött a létszámleépítések hatására a megtakarítás. A működés egyensúlyának biztosítása érdekében elkerülhetetlen volt a bértömeg csökkentése. Ahogy tapasztalták a képviselők, a tiszteletdíjak kifizetésre kerültek. Év végén tudatosan készültek rá, hogy a következő év indulása ne okozzon a működésben fennakadást.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogyan működik a Közös Önkormányzati Hivatal?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy sikerült a párhuzamosságokat sok területen megszüntetni, vannak nem osztott feladatkörök, ugyanazt a feladatot egy ügyintéző látja el a hivatal teljes illetékességi területén.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy költségvetési törvény lehetőséget ad pluszfinanszírozás igénybevételére, amennyiben kötelező feladat társulás keretében valósul meg, van terület, ahol 30%-ot is jelent, különösen a szociális ellátások területén. Óvodával, bölcsődével a társulás jól működik.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy szeptembertől a bölcsőde az óvodához kerül?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jobb lenne, ha az óvodához kerülne, májusban kell dönteni róla.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy egy kézben lenne célszerű a két intézmény, figyelni kell a működési egyensúlyra.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy kötelező a 3 évesek óvodába íratása. A tervezést megkönnyíti, ha egy intézményen belül látják a gyermek létszámot, az adott intézményen belül lehetnének azok a gyermekek akik még nem töltötték be a 3 életévüket.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal éves beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
16/2013. (II.26.) KT Határozata
A Polgármesteri Hivatal éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 2012. éves munkájáról szóló beszámolót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi, elfogadja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
 
3. Napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezeti a 3. napirendi pontot az átruházott hatáskörökről és átadja a szót Farkas Zoltánnak, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének.
 
Farkas Zoltán a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként elmondja, hogy bizottságuk jól gazdálkodott 2012-ben a rendelkezésükre álló összeggel. Az a kérelmező részesült átmeneti segélyben, akinek estében indokolt volt. Tételesen levezette az 5.000 Ft-ban és a 3.000 Ft átmeneti segélyben részesültek létszámát, és az elutasításra került kérelmezők létszámát is. A kérelmek elutasításának legjellemzőbb oka, hogy a rendelettel ellentétesen a kérelmező rendelkezik rendszeres önkormányzati ellátással, és nem került rendkívüli élethelyzetbe, illetve a tényállás tisztázásában nem működött közre a kérelmező, a hiánypótlás elmaradása miatt történt, jegyző asszony kipostázta a határozatokat.
Hozzáteszi, hogy a szociális célú tűzifa lehetősége is megfelelő időben érkezett.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a bizottság kevés pénzből jól gazdálkodott, 5.000 Ft az átmeneti segély maximuma, sokat jelent ez az összeg is.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy rendeletben határozta meg a képviselő-testület ezt az összeget.
 
Lipták Zoltán képviselő folytatásban elmondja, hogy a tűzifa kiszállításában polgármester úr részt vett, sokat dolgoztak, hogy a 118 család hozzájuthatott a tűzifához. Megköszönte a jogosultak nevében polgármester úr és a közreműködők munkáját. Lehet, hogy jobban örültek a tűzifának, mint a segélynek.
 
Karajz Ottó György képviselő csatlakozik Lipták Zoltán képviselő által elmondottakhoz. Majd elmondja, hogy aki bármilyen támogatást kap az önkormányzattól, az nem kapott átmeneti segélyt, ennek megfelelően tudják az érdeklődőket tájékoztatni, amennyiben megkeresik a képviselőket a lakosok.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 118 jogosult tűzifa támogatására volt lehetőség.
 
Farkas Zoltán képviselő folytatja, hogy jegyző asszonyt mindig meghívja a bizottság üléseire, aki jobban ismeri a kérelmezőket és ne történjen törvénytelenség. Kéri beszámolója elfogadását.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az éven is remél tűzifát, örömmel fogadják az embereknek, segít életvitelükön.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, hogy annak örülne, ha nem szorulnának segélyre az emberek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Szociális és Egészségügyi Bizottság éves beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
17/2013. (II.26.) KT Határozata
A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. év átruházott hatáskörben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, hogy a polgármester átruházott hatáskörben a temetési támogatásról dönt, a költségvetésben szereplő összeget tartani kell, de nem lehet tudni, hány kérelmező igényli az év során a temetési támogatást. Az írásos beszámolóban részletezésre került a támogatások mértéke, a kérelmezők száma és éves szinten a támogatásra fordított összeg.
 
Nagy László képviselő kérdezi, mi a különbség a temetési segély és a temetési támogatás között?
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy félévkor a szociális rendelet módosításra került, azóta temetési támogatás néven szerepel. A rendelet szerint pontosításra kerültek a támogatás igénybevételének feltételei képviselő-testület döntése alapján.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
18/2013. (II.26.) KT Határozata
A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
 
4.Napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
4.1. Ongai Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló beszámolója
 
dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti az ongai Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának tartalmát. A képviselő-testület döntött úgy, hogy a Társulásból kilép az önkormányzat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az ongai Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
19/2013. (II.26.) KT Határozata
Az ongai Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ongai Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját elfogadja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
 
 
 
4.2. Közérdekű információk
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban tájékoztatásul közöl fontos közérdekű információkat:
-          Közmeghallgatás kerül megtartásra 2013.03.05-én, kedden 17 órától az Általános Iskola aulájában
-          2013.03.07-én, csütörtökön 18 óra 45 perctől az Általános Iskola aulájában Nőnapi műsor lesz, a meghívókat kivitte a község hölgy lakóinak.
-          2013.03.14-én, csütörtökön 17 órától az Általános Iskola aulájában a nemzeti ünnep kerül megtartásra. Ünnepi beszédet mond Dr. Mengyi Roland, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke.
-          Lomtalanítás 2013.03.14-én, csütörtökön a szokásos szemétszállítás időpontjában.
-          Eboltással kapcsolatban kiküldésre kerültek a tájékoztatók. Kiegészíti azzal, hogy összevezetéses eboltásra nem kerül sor, kérik a lakosoktól az oltás igazolásáról az eboltási könyvet bemutatni április 30-ig a Polgármesteri Hivatalban.
 
Répási János képviselő kérdezi, ki ellenőrzi a chipet?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy most az eboltásnál először az állatorvos.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy akkor olthatja be a kutyát az állatorvos, ha rendelkezik chip-pel. Az állatorvos és a jegyző felelőssége az ellenőrzés, jelezniük kell a Járási Fő-állatorvosnak ha gondot észlelnek, a szükséges eljárás lefolytatása érdekében.
 
4.3. Népdalkör beszámolójának elfogadása
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Népdalkör a 2012-es évet lezárhatja, a támogatási szerződés módosításra került, a számlák átnézése megtörtént.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Naplemente Népdalkör beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
20/2013. (II.26.) KT Határozata
A Naplemente Népdalkör beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkör 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
4.4. Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-ének 4. pontja módosításra tett javaslatot az intézményvezető. Az intézmény SZMSZ-ében az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés rendje kerül pontos formában meghatározásra.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a HAK SZMSZ-ének helyettesítésről szóló rendelkezésének elfogadását.
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
21/2013. (II.26.) KT Határozata
A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának helyettesítésről szóló rendelkezés módosításának jóváhagyásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézményvezető vezetői teendőit annak tartós távolléte esetén a családsegítés tevékenységkörét ellátó családgondozó látja el.”
Hernádnémeti Önkormányzat képviselőtestülete a kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyja.
 
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali, majd folyamatos
 
4.5. Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaira szeretne javaslatot tenni. A jogszabály alapján a következő szakembereknek kell a Bizottságban lenni: jogi szakember, pénzügyi szakember, közbeszerzési szakértő.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak összetételét érintő javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
22/2013. (II.26.) KT Határozata
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak összetételét érintő javaslat elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak összetételét érintő javaslat szerint a Bíráló Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:
-       Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,
-       Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatalnál a pénzügyi vezetői feladatokat ellátó köztisztviselő,
-       A Hernádnémeti Önkormányzat polgármester által megbízott közbeszerzési szakértő.
 
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali, majd folyamatos
 
4.6. Közbiztonság helyzetét javító pályázaton történő részvételről
 
dr. Orosz Zsolt polgármester a folytatásban elmondja, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos pályázatról, a térfigyelő rendszerről tavaly már döntött a képviselő-testület, de azon a pályázati kiíráson nem nyert az önkormányzat. Az idén ismét lehetőség lesz benyújtani, javasolja, hogy nyújtsa be az Önkormányzat a pályázatot. Kéri a képviselő-testülettől az előzetes felhatalmazást a pályázat benyújtásához.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a rendelettervezet szerint 2013. 04. 02. a pályázat benyújtási határideje.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy az Oláh és Társa Kft-re gondol Polgármester Úr? Velük jó a kapcsolatrendszer.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, igen, erről a Kft-ről van szó, hozzáteszi, hogy IP kamera és objektív kamera is szerepel a pályázatban, több térfigyelő kameráról van szó.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy képviselő-testületi felhatalmazásra van szükség.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a térfigyelő rendszert érintő pályázat benyújtásával kapcsolatban a polgármester felhatalmazásának elfogadását.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
23/2013. (II.26.) KT Határozata
A térfigyelő rendszert érintő pályázat benyújtásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a térfigyelő rendszert érintő pályázat benyújtására felhatalmazzák a polgármestert, a 2012. évben kidolgozott műszaki tartalmú terveknek megfelelően.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
4.7. Közvilágítási lámpatest áthelyezéséről
 
Nagy László képviselő tájékoztatásul elmondja, hogy az Arany János utca lakói megkeresték azzal kapcsolatban, hogy egy közvilágítási világítótestet áthelyeztek oda, ahol nincs lakás. Kérik, hogy a házakhoz az utca közepére szeretnék a közvilágítás áthelyezését.
 
4.8. Egyéb indítványok, javaslatok
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az Eseti Bizottság ülésén megbeszélteket zárt ülésen kívánja elmondani, ezért indítványozza zárt ülés tartását.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy olvasott különleges vállalkozási övezetekről, érdekelné, hogyan lehetne ilyen kategóriába belekerülni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a miskolci kistérség nem tartozik a leghátrányosabb helyzetű térségek közé. Megpróbálják, de nem sok esély van ebbe az övezetbe kerülni.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a Dobó utcán az áram bevezetése egy szakaszon megállt. Sötét van, az ÉMÁSZ-nak ezt jelezte, akik mondták, hogy ez nem az ő feladatuk. Kéri a probléma rendezését.
 
Nagy László képviselő alátámasztja, hogy valóban azon a szakaszon sötét van. Térvilágítást az ÉMÁSZ nem tesz fel telefonoszlopra.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy egyszer már döntöttek a világítótest áthelyezéséről.
 
Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy a Megyei Közgyűlés elnökének meg lehetne említeni a Rákóczi utca javítását.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy elnök úr titkárának jelezte, hogy szeretne beszélni vele. A tiszaújvárosi választási körzetbe került át községünk.
 
Répási János képviselő a Borsodi Sörgyár és a 37-es főút között bicikliút létrehozatalát javasolja.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy már nézték ennek a lehetőségét, de tervezési problémák merültek fel.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a Megyei közgyűlés tervezete tartalmazza, hogy a 37-es főúttól a Sörgyárig a közút felújítását.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Hernádnémetin áthaladnak a Sörgyárba tartó teherautók, ezért a Rákóczi utca mielőbbi felújítása szükséges.
 
 
 
4.9. Árverési hirdetmények
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy több árverési hirdetmény érkezett, mely ingatlan árverésekkel kapcsolatban az önkormányzat élhet elővásárlási jogával. Az egyik, Hernádnémeti, Deák F. u. 9. sz. alatti ingatlant tűzték árverésre.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Deák F. u. 9. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
24/2013. (II.26.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Deák F. u. 9. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a következő árverési hirdetményt. Kiss Julianna két ingatlana, Hernádnémeti, Árpád u. 32. sz. alatti és Vörösmarty M. u. 69. sz. alatti ingatlan tekintetében az önkormányzat élhet elővásárlási jogával.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti Árpád u. 32. sz. alatti és Vörösmarty M. u. 69. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
25/2013. (II.26.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Árpád u. 32. sz. alatti és Hernádnémeti, Vörösmarty M. u. 69 sz. alatti ingatlanok tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző folytatja a következő árverési hirdetmény ismertetésével. Hernádnémeti, Rákóczi u. 169. sz. alatti ingatlant tűzték árverésre.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Rákóczi z. 169. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
26/2013. (II.26.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi u. 169. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző folytatja a következő árverési hirdetménnyel. Hernádnémeti, Erdei F. u. 27. sz. alatti ingatlant tűzték árverésre.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Erdei F. u. 27. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
27/2013. (II.26.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Erdei F. u. 27. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy mint korábban említette, a januárban hatályba lépett Mötv. lehetőséget adott arra, hogy a lakosságszám alapján Hernádnémeti település használja a nagyközségi címet. Kéri képviselő-társait, hogy ezt a lehetőséget határozatban állapítsák meg.
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
28/2013. (II.26.) KT HATÁROZATA
Nagyközségi cím használatáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 20.§ (2) bekezdés felhatalmazása alapján 2013. január 1. napjától tekintettel arra, hogy ezen időpontban Hernádnémeti település állandó lakosságszáma 3693 fő, használni kívánja a nagyközségi címet.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
 
Felelős:         Polgármester, jegyző
Határidő:      folyamatos
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 19 órakor.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                             jegyző
 
 
 
Lipták Zoltán                                                                                          Nagy László
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde