Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. december 12.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-22/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Igazoltan távol van: Forgács István önkormányzati képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a rendkívüli ülésen a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatja képviselőket, hogy 3 napirendi pont van, ebből 2 nagyon fontos, halasztást nem tűr. Kérdezi a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e észrevétel, és szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert hat képviselő jelen van.
Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők. Tájékoztatja a képviselőket, hogy még 1 testületi ülést kell tartani, tervek szerint ez 2012. december 21-én 16.00 órakor lesz.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri, vegyék be a napirendi pontok közé az egyebeket is.
 
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal, határozathozatal nélkül, elfogadta a napirendre tett javaslatot.
 
N a p i r e n d :
 
 
1.      Iskola üzemeltetéséről
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      Önkormányzat adósságkonszolidációjáról
Előterjesztő: Polgármester
 
4.      Egyebek
1. Iskola üzemeltetéséről
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Korábban már két képviselő-testületi ülésen is szó volt az általános iskola üzemeltetésének átadásáról az állam felé. A szándéknyilatkozatot már a képviselő-testület aláírta. Továbbra is az a tapasztalat, hogy az iskola működtetését, a számláinak kifizetését nem fogja tudni vállalni az önkormányzat, Ez jelezve is lett a kormány felé. Az üzemeltetés átvételének feltétele, hogy cserébe havonta 970.000 Ft. hozzájárulást kell megfizetni. Éves szinten ez 11.640.000 Ft. A 2012. évi háromnegyedévi beszámoló tény száma alapján, az iskola működési költségére 24 millió forintot költöttek, és év végére ez a szám kb. 33 millió Ft lesz. Tehát az elvárt hozzájárulási összeg, az évi 11.640.000 Ft kedvező lenne. Megállapítható, hogy az iskola átadásáról szóló szándéknyilatkozat aláírása nem volt rossz döntés. Amennyiben az Iskola működtetése az állam részére átadásra kerül, úgy éves szinten több mint 20 millió Ft-ot takarít meg az önkormányzat.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy sok helyen érdeklődött, hogy melyik településeknek mennyi hozzájárulást kell fizetni. Azt tapasztalta, hogy a megállapított havi 970.000 Ft nem nagy összeg, nem a legrosszabb a helyzete az önkormányzatnak.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy mit foglal magába ez az összeg?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az üzemeltetés, fenntartás költségeit, az energia számlák értékét (víz, áram, gáz stb.).
 
Nagy László képviselő: A számokból az derül ki, hogy a 970.000 Ft nem fogja fedezni a kiadásokat. Remélhető, hogy nem kell majd többet fizetni. Úgy tudja, hogy az összeget egy kezelőalapba kell majd utalni, onnan rendelkeznek annak felhasználásáról.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tudomása szerint a megyében az önkormányzat fizeti majd a legkevesebb összeget. Országos szinten is csak néhány település van, akinek ettől kevesebbet állapítottak meg.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogyan és mi alapján lett megállapítva a fizetendő összeg?
 
Karajz Ottó György képviselő: Úgy tudja, hogy a kormány döntötte el, a szempontok nem ismertek.
 
Farkas Zoltán képviselő: A befizetések felhasználásáról kormány dönt, az önkormányzat nem szólhat bele, hogy mire költsék. Kérdezi, hogy a karbantartókat is átveszik-e?
 
Boros Lajosné dr.jegyző: Átveszik az összes dolgozót. A megállapodást a héten meg kell csinálni, a végleges döntést meg kell hozni. 2013/2014. tanévben semmi nem változik. Embereket és a feladatot is átveszik. A KIK mint üzemeltető, valamennyi működést érintő szerződésbe belép az önkormányzat helyére.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha az önkormányzat kezelésében marad az általános iskola működtetése, nem tudják fenntartani, nem tudják a működését biztosítani megfelelő bevételek hiányában.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a konyha az iskolához tartozik-e, vagy az önkormányzaté marad.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A konyha az önkormányzaté marad. Egy helyrajzi számon szerepelne, de fel kell tüntetni az átadásra kerülő épületeket. A kastély és a konyha nem szerepel benne. Az üzemeltetési szerződésben négyzetméterre kerül lehatárolásra a használatba adásra kerülő ingatlanrész.
 
Nagy László képviselő: A 970.000 Ft megfizetésére pénzt nem kap az önkormányzat, azt ki kell gazdálkodni helyi bevételekből.
 
Farkas Zoltán képviselő: Szem előtt kell tartani azt a tényt is, hogy az adósságot átvállalják, az a pénz megmarad, abból lehet fedezni.
 
Nagy László képviselő: Az a pénz nem létezik ilyen formában. A következő évi gazdálkodás penge élen fog mozogni, mert az adók egy részét elviszik.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az iskola állami üzemeltetésbe adásáról szóló, és a hozzájárulás megfizetéséről szóló javaslatot.
 
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
144/2012. (XII. 12.) KT HATÁROZATA
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) pontja alapján meghozott döntésről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított 970.000 Ft/hó hozzájárulás megfizetését vállalja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. december 15., majd folyamatos
 
 
2. Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a 2. napirendi pontot, mely szociálisan rászorulóhelyi lakosság természetbeni támogatásáról, tűzifa vásárlásáról szól.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat rendelkezésére 59 erdei m3 központilag állapították meg, és honnan fog érkezni fa? Hogyan értesülnek erről a lakosok.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tűzifát kizárólag erdőgazdálkodóktól lehet beszerezni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Minden rendelkezésre álló eszközzel meg fogják hirdetni a tűzifa igénylés lehetőségét. Pl: plakát, kábel tv., honlap stb.
 
Farkas Zoltán képviselő: A családok részére, ha nem 1 m3 hanem fél m3 adnak, akkor nem 60, hanem 120 család részesülhet tűzifából. A szétosztásnál szempont lehet, hogy ki részesül lakásfenntartási támogatásban, segélyezésében.
Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülésen döntsön arról, hogy az igénylők, jelentkezők közül ki kaphassa meg tűzifát.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A tervezetben a polgármester átruházott hatáskörben történő eljárásra tettek javaslatot, hogy a támogatást minél gyorsabban és rugalmasabban célhoz juttassák. Gondot jelent még az esetleges tárolás is. Jobb lenne a szállításkor rögtön az érintettekhez eljuttatni.
Feltételek között szerepel, hogy előnybe részesül az, aki lakásfenntartási támogatást kap, és a jövedelmi viszony.         
 
16.45-kor Lipták Zoltán képviselő megérkezik.
 
Farkas Zoltán képviselőkérdezi, hogy a névsort a képviselő-testület zárt ülésen láthatja-e. Tudni szeretné ki és miért kapta vagy nem kapta meg a tűzifát.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Az igénylésnek van nyomtatványa, hasonlóan, mint az átmeneti segélykérelemnek.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hová tervezik lepakolni. Rönkfa vagy hasogatott fa lesz beszerezve.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Úgy tervezik, hogy a gépjárműről azonnal az igénylőnél pakolják le. Nincs meghatározva, hogy hasogatott, tekézett vagy rönkfát szerezzen be az önkormányzat. Véleménye szerint tekézve volna a legjobb.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy ismerősei között van olyan, aki 17.000 Ft-ért adja, tudomása szerint keményfát, azt nem tudja, hogy viszonteladó vagy erdőgazdálkodó. Ígéretet tett, hogy utána érdeklődik. Azt tudja, hogy kalodázva szállítja, és biztos, hogy meg van a megrendelt mennyiség.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Számítása szerint a kiszállításkor szükség lesz segítőkre, valószínű, hogy az önkormányzatnak lesz erre a feladatra megfelelő embere.
 
Karajz Ottó György képviselő: Egy lakcímre csak egy kérelmező adhat be kérelmet, csak egy támogatás jár, bármennyien is laknak az adott címen. Akár elváltak, akár nem.
 
Répási János képviselő: Úgy gondolja, hogy rönkbe kellene megvenni a kiosztásra szánt famennyiséget, mert m3 esetén a hézagokat is belemérik. Rönkméretbe több fér.
 
Lipták Zoltán képviselő: Úgy tudja, hogy 24 tonnás kamionnal hozzák a faluba a tűzifákat. 100 %-osan száraz fát biztos, hogy nem lehet kapni. A kalodás fákat szokták mázsálni is. Nem szerencsés a frissen vágott fa esetében, mert az még nagyon vizes, a száraz fa kevesebb súlyú.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A BM rendelet m3-ről szól, súllyal nem lehet elszámolni.
 
Répási János képviselő: Az erdészetet meg lehetne kérdezi, hogy a m3, hogy kell megállapítani kiosztáskor.
 
Lipták Zoltán képviselő: Véleménye szerint a „súly” dolgon is el kell gondolkodni.
 
Répási János képviselő: Vita lehet az emberek között a kiosztásnál, mert nem egyforma súlyú a tölgy, a cser, bükk. Kinek mit pakolnak le, látszólag nem lesz egyforma.
 
Karajz Ottó György képviselő: Szeretné megismerni a listát az elszámolással együtt.
 
Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a képviselő-testület tagjaival a BM rendelet fa fajtákra és a kiszállítandó fa méretére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá elmondja, hogy a Belügyminisztérium felé az elszámolásnak a részét képezi a határozatok, ill. a megalkotandó rendelet is. Általában a februári testületi ülésen kerül sor az átruházott hatáskörben történt döntésekről szóló beszámolókra, így annak a részét fogja képezni a tűzifa rendeletről szóló beszámolás is.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről szóló rendelet elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
17/2012.(XII. 14.) önkormányzati rendelete
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában; a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott, valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
 
1.     §
(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak (továbbiakban: kérelmező) akinek hasznosítható vagyona nincs, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a)     az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b)     egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át,
c)      )és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
 
(2) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vagyonnyilatkozatot, és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, különösen a jövedelemigazolásokat. E rendelet alapján benyújtásra kerülő kérelmek esetén alkalmazni kell az Szt. jövedelemszámításra vonatkozó szabályait.
 
 (3) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg.
 
(4) Hernádnémeti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
 
(5) A döntés meghozatalakor előnyben kell részesíteni a jogosult személyek közül azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint:
a)     lakásfenntartási támogatásban;
b)     aktív korúak ellátásában;
c)      időskorúak járadékában részesül.
 
2.     §
 
(1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 59 (erdei) m3 nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.
 
(2) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
 
 
 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem elbírálásáról a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 8 munkanapon belül a polgármester dönt.
 
(4) Térítésmentesen, az 1. §-ban írt feltételek egyidejű fennállása esetén a kérelmező 0,5 (erdei) m3 szociális célú tűzifára jogosult.
 
(5) A kérelmező a 1.§-ban foglaltak szerint benyújtott kérelmét - a kérelmet átvevő szóbeli felhívására - három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.
 
(6) A kérelmező a hiánypótlás teljesítését követően kap – a jogosultságra való sorrendet igazoló - sorszámot.
 
(7) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során szúrópróbaszerű helyszíni szemle végezhető.
 
(8) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
 
(9) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.
 
3.     §
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. május 31. napján hatályát veszti.
 
 
Dr. Orosz Zsolt sk.                                                   Boros Lajosné dr. sk.
               polgármester                                                               jegyző
 
 
 
 
3. Önkormányzat adósságkonszolidációjáról
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy többször volt már tájékoztatás az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról. A mai nap folyamán Tállai András államtitkár úr tartott előadást. Igazából sok új információt nem közölt, mert a törvényben megjelent a feltétel. Lényeges kérdés az időfaktor. 2012. december 17-ig kell a Magyar Államkincstár részére a szükséges dokumentációt benyújtani. Szoros a határidő, aki nem tartja be a határidőt, a konszolidációba nem fog bekerülni.
Nyilatkozatokat kell tenni a 2012. december 12.-i állapot szerint, de a járulékokat december 28-ig kell kiszámolni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy jelenleg az önkormányzat tartozása: 959999,98 CHF ~960.000 svájci frank, a kamat kb. 6.448 CHF.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Be kell szerezni az igazolást a banktól, nyilatkozatot kell tenni, a BM táblázatát ki kell tölteni, hogy az állam megfizesse a hitelezőnek., vagy az önkormányzat számlájára utalják, és úgy kell továbbutalni.
 
Karajz Ottó György képviselő: Úgy tudja, hogy a Kormány módosítást nyújtott be, az 5.000 fő alatti településeken felülvizsgálja a beruházásokat, és azokat mellőzni fogják.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Az érintett településeket közvetlenül megkeresték. Az említett felülvizsgálat nem érinti Hernádnémeti települést.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az államtitkár nyilatkozatot adott-e arról, hogy az adósságrendezésbe nem kerül bele az óvadéki betét?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Az óvadéki betétről is nyilatkozni kellett, a konszolidációval a betét is megszűnik.
 
Lipták Zoltán képviselő: Adósságtörténeteket biztosan bekéri az állam. Gyakorlatilag a következő években a pályázati részvételhez önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak. Az adósságrendezést követően, hogyan vehet fel hitelt egy önkormányzat ahhoz, hogy pályázatokon részt vegyen. Bevételei minimálisak lesznek nem tudnak önerőt kigazdálkodni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Jelenlegi ismereteink szerint továbbra sem szükséges engedély az EU-s társfinanszírozású pályázat önerejének rövid lejáratú hitelből történő megelőlegezéséhez. A bankok vizsgálni fogják hitelnyújtásnál, hogy melyik önkormányzat hitelképes.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az államnak is érdeke az EU-s pályázatok kihasználása, bízik benne, hogy lesz a jövőben 100 %-os támogatottságú pályázat is.
 
Répási János képviselő: Véleménye szerint az állam is fog önrészt biztosítani a pályázatokhoz, mert elég sok EU-s pénz van, amit célszerű kihasználni.
 
Karajz Ottó György képviselő: Azt az információt hallotta, hogy azok az önkormányzatok akik nem verték magukat adósságba, az állam előnybe fogja őket részesíteni a pályázatok során.
 
Lipták Zoltán képviselő: Rengeteg EU-s forrás van, amit nem használtak fel az, államnak is érdeke, hogy helyzetbe hozza önkormányzatokat. Az adósság átvállalás után mindenki tiszta lappal kezd. Véleménye szerint magas szintű ellenőrzés lesz, jó pozícióban lenni, okosan gazdálkodni, nagy feladat lesz.
Városokban nem vállalnak át minden adósságot, csak bizonyos százalékát.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megállapítja, hogy az önkormányzatnak nem szabad ebből kimaradni, szeretnénk elérni a település fejlődése érdekében, hogy konszolidáljon az állam. Egyéb kérdés hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az ismertetett feltételekkel Hernádnémeti Önkormányzatának az állam általi adósságkonszolidációban történő részvételét.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
145/2012. (XII. 12.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Községi Önkormányzat adósságkonszolidációja
 
1. Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVlll. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C.§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
 
2. Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
 
3. A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi lV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőnek.
 
4. A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
 
  1. a hitelező által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
  2. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
  3. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
 
5. A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára utalja.
 
6. A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési törvény 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. december 17.
 
 
4. Egyebek
 
Lipták Zoltán képviselő érdeklődik, hogy van-e valakivel megállapodás, ha nagy mennyiségű hó esik, azt az útról gépekkel letakarítják.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Van ilyen megállapodás az ARETÁSZ Kft-vel. Csak arra várnak, hogy jelezzen nekik, mikor kezdjék a munkát.
Az utakat, buszmegállókat sóval nem, csak homok szórásáról lehet szó.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy munkahelye folyadékos kiszerelésben kalciumot vásárolt. Ez olyan szer, amit egyszer kipermeteznek, nem engedi az olvadt hólevet, vagy ónos esőt visszafagyni. Szerinte kanyarokban, buszmegállókban lehetne hatékonyan használni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jó ötletnek tartja a kalciumos megoldást, meg kell érdeklődni az árát, szerinte jól lehetne használni az intézmények előtt is.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                  Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                              jegyző
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                         Lipták Zoltán
   hitelesítő                                                                                          hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde