Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. szeptember 25.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-15/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
Érdeklődő: 2 fő
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, a lakosság részéről megjelent érdeklődőt, valamint otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Az éves munkatervben erre az ülésre betervezett napirendi pontokat a korábbi ülések során megtárgyalták, ezért azok elfogytak. Egy napirendi pont maradt, az egyebek. Ennek elfogadására tesz javaslatot. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Farkas Zoltán és Forgács István képviselők.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül tudomásul vette
 a napirendre tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
 
                        Előterjesztő: Polgármester
1.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtt:
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          az elmúlt ülésen is beszéltek arról, hogy az ABC előtt nehézgépjárművek álltak meg, és ezáltal kárt okoztak az útpadkában és járdában is. A közfoglalkoztatottak a terepet feltöltötték, és a járda kijavítása megtörtént.
-          Jelezték többen, hogy nem találják a szennyvízbeállásokat. 10-14 év telt el azóta, hogy a szennyvízzel beálltak a telkekre. Nem emlékeznek a tulajdonosok, hogy hol van a beállás. A Borsodvíz Zrt. segített az érintett lakosoknak és bekamerázta a területet, így megtalálták a beállást. A közfoglalkoztatottaknak kiadta, hogy segítsenek a feltárásban, a tényleges hely megtalálásában. Úgy tudja, hogy mindenhol meg van a lehetőség a rácsatlakozásra.
-          Az IKSZT elszámolás végre megérkezett, így a hitelt ki tudták fizetni.
-          A temetők kapuja már huzamosabb ideje be van zárva. A nyitvatartási idő ki van függesztve a kapura, ennek megfelelően van nyitva és zárva, melynek az a célja, hogy illetéktelenek ne menjenek be. Az egyházaknak segítettek abban, hogy elkezdték a temetők körbezárását.
 
 
1. Egyéb indítványok, javaslatok
1.1 Szakmai Bíráló Bizottság megválasztása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére ismét pályázat lett kiírva. A beérkezett pályázatokat a Szakmai Bíráló Bizottság megnézi, hogy megfelelnek-e a kiírásnak, és javaslatot tesz a képviselő-testület felé. Felolvassa a bíráló bizottság tagjaira tett javaslatot.
Hozzászólás, észrevétel hiányában az előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a Szakmai Bíráló Bizottság tagjainak megválasztását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
119/2012. (IX. 25.) KT HATÁROZATA
Szakmai Bíráló Bizottság létrehozásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői beosztás, intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat döntés-előkészítése érdekében, a pályázat elbírálásának időtartamáig szakmai bíráló bizottságot hoz létre.
A Szakmai Bíráló Bizottság tagjai:
·        Hernádnémeti Önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottságának Elnöke
·        Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának Elnöke
·        Hernádnémeti Önkormányzat jegyzője
·        Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag
·        Iránytű Szociális Szolgálat Vezetője
 
A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a bizottság működésével kapcsolatos indokolt kiadások fedezetét.
 
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 10.
 
 
1.2 Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a korábban kiküldött anyag pontosítására van szükség. A likvid hitel a működési célú hiány finanszírozása céljából kerülhet felvételre. A HAK létszáma a korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően 22 főről 23 főre változott, mert a régi intézményvezető megbízatását visszavonta és új vezető került kinevezésre, akinek nem volt közalkalmazotti jogviszonya. Ezt követően átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A rendelet 1. §-ában a likvid hitel került pontosításra. Meghatározásra került a célja. Bízik benne, hogy nem lesz rá szükség. A 2. §- ban azért szükséges a módosítás, mert 1 fővel bővült a HAK létszáma. Az iskolai intézményből kivált az óvodai intézmény és önálló intézményként működik tovább Újcsanálos község bölcsődéjével együtt. A módosítás tartalmazza a korábbi testületi döntések létszámcsökkentéseit. A költségvetés bevételi fő számai nem változtak. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezet.
 
Lipták Zoltán a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, ugyan az a véleménye, mint a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a korábbi testületi döntésnek megfelelően az iskola létszáma 3 fővel csökkent, és a polgármesteri hivatalnál szintén a korábbi határozatnak megfelelően további 2 fővel, valamint az egészségügyben 1 fővel csökkent a létszám. Likvid hitel betervezésre került, reméli, hogy annak felvételére nem kerül sor. Ha mégis hitelfelvételre kerül sor, arról testületi döntés szükséges.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását a kiigazításokkal együtt szavazásra bocsátja.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet.
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testület 15/2012.(X. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 24.§-a alapján, Hernádnémeti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2012. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. § A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
691.641 eFt költségvetési bevétellel,
 38.605 eFt pénzmaradvány felhasználással,
 48.882 eFt likvid hitel felvétellel (a működési hiány finanszírozása céljából)
755.128  eFt költségvetési kiadással,
 24.000 eFt finanszírozási kiadással,
779.128 eFt kiadással hagyja jóvá.
2.§ (1)A költségvetési rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 Éves létszám költségvetési szervenként
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészeti Iskola                                            52 fő
 
 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde                                                             27 fő
 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                                               23
 
Polgármesteri Hivatal                                                                                         22 fő
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat                                                              14 fő
 
             Közfoglalkoztatottak az önkormányzat foglalkoztatásában                        29 fő
(2) A költségvetési rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat által fenntartott Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészeti Iskola költségvetési kiadásait és bevételeit a 14.a melléklet tartalmazza, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kiadásait és bevételeit a 14.b melléklet tartalmazza.
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                            Boros Lajosné dr. sk.
    polgármester                                                                                           jegyző
 
1.3 Bursa Hungarica pályázaton történő részvétel
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kiírás még nem jelent meg, ezért még formailag nem tudnak csatlakozni a pályázathoz. Az előző évekhez hasonlóan javasolja, hogy döntsenek csatlakozási szándékukról, hogy a kiírás, ha megjelenik, ne kerüljön sor emiatt rendkívüli testületi ülésre. A pályázathoz történő csatlakozásukkal segítik azokat a szülőket, akik vállalják gyermekeik iskoláztatását. A gyerekek így kb. havi 10.000 Ft támogatásban részesülnek.
 
Karajz Ottó György képviselőnek tetszik, amit polgármester úr elővezetett. Kérdezi, hogy most kell az összegről is dönteni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy most csak a szándékról kell dönteni, az összegről még nem.
Ezt követően szavazásra teszi fel hogyha megjelenik a Bursa Hungarica pályázat, akkor csatlakozik hozzá az önkormányzat.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
120/2012. (X. 25.) KT HATÁROZAT
Tárgy: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírásra kerülő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, az általános szerződési feltételek alapján.
 
Felelős: Jegyző és Polgármester
Határidő: szeptember 30., majd kiírás szerint
 
 
1.4 Iskola üzemeltetése
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2013. január 1-től állami kézbe kerül az iskola irányítása. Normatívát sem kap rá az önkormányzat, az állam fogja folyósítani és biztosítani a béreket. Az intézmény vezetésére nem lesz ráhatásuk, nem a képviselő-testület lesz a döntéshozó.
Az önkormányzat kifizetheti az intézmény rezsiköltségét, de ennek nem látja értelmét. Több önkormányzat is meg kereste Hernádnémetit, és ők is hasonló álláspontra helyezkedtek. Természetesen szükség esetén, ha lehetősége van az önkormányzat besegít az iskolának, de az anyagi vonzatát nem tudják vállalni, mivel beleszólásuk az iskola ügyeibe nem lesz.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy már a rendkívüli ülésen beszéltek erről. Szándéknyilatkozatot mutatott jegyző asszony, hogy állami vagy önkormányzati tulajdonban működtetik tovább az intézményt. Kérdezi, hogy az ingó és ingatlan vagyon is az állam tulajdonába kerül vagy csak a működtetés? Mi történik a nagyértékű javításokkal (pl. tetőfelújítás, nyílászárócsere), kinek a kontrolljára fog történni?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Eddigi ismereteik szerint a működtetés kerül az államhoz. Elmondja továbbá, hogy a törvény alapján pályázat útján, szükség esetén biztosít forrást, ha komolyabb felújítást kell eszközölni az épületen.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy hamarosan lesz ezzel kapcsolatosan kiírás. Az iskola működését lehet javítani, jobbá tenni. Szakhatóság állásfoglalását várják, hogy pályázhatnak-e ebben a témában. Ezért említette az előbb, hogy ha szükséges, segítenek, hiszen az iskola dolgozói és a gyerekek is nagyrészt helyiek. Ha lesz pályázati kiírás az iskola felújításával kapcsolatosan és azon el is tud indulni az önkormányzat, azt a testület elé fogja hozni (fűtési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje, stb.).
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy 300 millió Ft-os energetikai pályázat, ami épp az iskolával kapcsolatos, mi történt? Él még az a pályázat?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázatíró értesítette, hogy a pályázat nem nyert. Hivatalos értesítéssel még nem találkozott. KEOP-os pályázat keretében a fűtési rendszer felújítására, biomassza kazán és napelemek felszerelésére került volna sor.
 
Répási János képviselő kérdezi, önkormányzati rendezvényhez bérelni kell majd az iskolát?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Reméli, hogy ezzel nem lesz probléma, de biztos egyeztetést fog igényelni. Mivel a tulajdon az önkormányzaté, bízik benne, hogy tulajdonosi jogokkal rendelkezhetnek.
 
Lipták Zoltán képviselő: Mivel a tulajdonosi jog nem változik meg, így nincs szükség az intézményegység megosztására.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Egyelőre nem indokolt a szétválasztás. Szükség esetén az iskola területét le fogják választani.
 
Forgács István képviselő kérdezi, ha a szülők aláírást gyűjtenének, lenne-e mód az uszoda beindítására? Többen szeretnének úszásoktatást.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nincs szükség aláírásgyűjtésre. Az elmúlt tanév végéig a gyermekek úszásoktatása megtörtént. A továbbiakban is lesz rá lehetőség a nyári tábor és az alapítvány segítségével annyit össze fognak tudni gyűjteni, hogy tavasszal és a nyári tábor ideje alatt augusztus 31-ig igénybe tudják venni az uszodát, meg tudják tartani az órákat, a nagyközönség is használhatja ekkor.
Iskolai alapítványnak van egy megnyert pályázata. A pályázat keretében napelemmel (100 %-os napenergiával) lenne fűtve az uszoda vize, még a finanszírozóval nem sikerült megállapodni. Ezzel a pályázattal 3-4 hónappal kitolható az uszoda használati ideje. Van egy másik pályázati lehetőség, ahol 100 %-os a finanszírozási lehetőség, itt szintén napenergiával fűtenék az iskola vizét. Az előző pályázat, ha nem jön létre, akkor a megvalósítás a jövő évre át fog csúszni. Nem kell aláírást gyűjteni a szülőknek, ősszel már nem, de tavasszal lesz lehetőség úszásoktatásra.
 
Lipták Zoltán képviselő kéri polgármester urat, hogy az uszoda belső felújításáról tájékoztassa a képviselőket.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy belül a festés a párásodás miatt levált, és az felújításra került. A világítást szintén át kellett alakítani, nem bírta a párásodást, az nem ide való. A külső homlokzat felújításához az anyagok rendelkezésre állnak. A sportpályán, ha elkészül a WC, akkor tudnak hozzáfogni az uszoda homlokzatához. Közfoglalkoztatással fogják elkezdeni a felújítást. Ha esetleg nem kapnak hozzá megfelelő személyt, akkor lehet, hogy a felújítás át fog húzódni a következő év tavaszára. Sajnos nem azokat a személyeket foglalkoztathatja az önkormányzat a kívánatos időben, akik megfelelő munkát tudnak végezni. Arra kell ugyanis törekedni, hogy minél több embert foglalkoztassanak. A kettő néha ellentétben áll.
 
Nagy László képviselő javasolja, hogy a külső homlokzat felújítása előtt végezzék el a tetőszerkezet meghosszabbítását, és a csatornarendszer javítását, hogy a lezúduló víz és hólé ne tegye tönkre a homlokzati falat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, egyetért képviselő úrral, így gondolta ő is, hogy a csapadék romboló hatását ki kell védeni. Annak idején a kivitelező cég fel lett szólítva a hibák kijavítására. Van amit kijavítottak, van amit nem, sajnos a cég megszűnt, így saját erőből kell megoldani az uszoda felújítását.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy az iskola üzemeltetése átadásra kerül az állam részére.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2012. (IX. 25.) KT HATÁROZATA
Szándéknyilatkozat 3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján
 
Hernádnémeti Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló /az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló/ ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      2012. szeptember 30.
 
 
1.5
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a múlt héten ülésezett az Egészségügyi és Szociális Bizottság. Felsorolja a meghívottakat. Az ülés témája a HAK megbízott intézményvezetőjének bemutatkozása volt. Az intézményvezető 1-2 problémát, észrevételt tárt fel. Elmondta, hogy a házi segítségnyújtás a faluban célpontba került. Szeret utána nézni a dolgoknak, hogy szóbeszédek, pletykák ne terjedjenek. A munkaügyi központ támogatásával 10 fő vesz részt a gondozásban, ebből 1 férfi, aki kisebb javítási munkákat végez a gondozottaknál (égőcsere, hegesztés, szögelés, fűnyírás, stb.). A többi dolgozó 145 főt lát el házi segítségnyújtás keretében. Az a pletyka terjed a faluban, hogy „szerezzenek maguknak embert”. Ezt tisztázták a bizottsági ülésen. Azt szeretné, ha nem cserélődnének az emberek, hanem fix munkahelye lenne ennek a 10 személynek. Intézményvezető asszony összehívott egy megbeszélést és elmondta az ott dolgozóknak, hogy lesz lehetőség arra, hogy tovább dolgozzanak, de addig is tanuljanak tovább, végezzenek el ezzel kapcsolatosan egy tanfolyamot. Ő támogatja, hogy fix emberek dolgozzanak, megfelelő végzettséggel a házi segítségnyújtásban.
Ezen az ülésen a bölcsőde vezetője is jelen volt, aki beszámolt arról, hogy hány gyerek jár bölcsődébe, milyen eszközök vannak, milyen a légkör a bölcsődében. Intézményvezető asszony elmondta, hogy az átadás-átvétel a mai napig nem történt meg. A volt intézményvezető úgy gondolja, hogy külön szeretné koordinálni pl. az IKSZT-t. Az alapító okirat és pályázati kiírás szerint együtt kell kezelni a dolgokat. Tisztázni kellene ezt. Az ott uralkodó helyzet némi kívánnivalót hagy maga után.
Elmondja továbbá, hogy telefonon megkereste Aleva Istvánné és elmondta, hogy a szőlőben milyen veszekedések mennek. A Vörösmarty utca végén lévő terület rekultiválásra került, ígéretet kapott polgármester úrtól, hogy a terület körbe lesz kerítve. A kapu nyitva tartásán megy a vita, mert így ellopják a kukoricáját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésre nem kapott meghívót, jegyző asszonynál látta meg, de ez nem lényeges. Véleménye szerint nem jó az, hogy a képviselők a pletykákkal foglalkoznak. Javasolja, hogy próbáljanak meggyőződni több irányból a pletykák valóságtartalmáról. A házi segítségnyújtással kapcsolatosan elmondja, hogy még az előző vezető vetette fel, hogy foglalkoztassanak olyat is, aki kisebb karbantartási munkát is el tud végezni. Az ezzel kapcsolatos pályázatot már régen benyújtották, augusztus 1-től végzik ezt a tevékenységet. A karbantartási munkáról pozitívak a visszajelzések. Az ülésen kicsit másképpen hallotta a dolgokat. A házi segítségnyújtással kapcsolatosan a következő stratégiát követték: A munkaügyi központ támogatásával vonjanak be minél több embert a munkába. Kisebb kiadással jár és maximum 1 évig tart. Megfelelő számú ellátott esetén kapnak rá normatívát, tehát a munkabér kitermelhető. Azért jó ez, mert 1 év alatt kiderül, hogy alkalmas-e a feladat ellátására, a gondozottak elfogadják-e, elnyerik-e a gondozottak bizalmát. A szakképesítés alól pedig erre az időre felmentés adható. Előfordult olyan eset is, hogy kiképezték az embereket és kiderült, hogy nem alkalmasak a feladatra.
Az átadás-átvétel már megtörtént. Valóban nem 1 nap alatt történt meg, de már minden átadásra került.
Az IKSZT-vel kapcsolatosan elmondja, hogy a működtetést a korábbi képviselő-testületi döntések határozzák meg. A pályázatnak vannak feltételei, és az alapján működik. A programok koordinálása most elválik.
 
Karajz Ottó György képviselő: Ezek a programok nem válhatnak el, még a költségvetési rendeletben is 22 fő szerepel a HAK-ban. A vezető 17 dolgozó anyagát kapta meg. A mostani pályázati kiírásban is egy sarkalatos pont, hogy IKSZT-t kell menedzselni a HAK vezetőjének. Az alapító okiratban és a HAK 2012. májusában elkészült beszámolójában is az szerepel, hogy nem 17 fő, hanem jóval több fő dolgozik a HAK keretein belül, és fel vannak sorolva azok a projektek, melyek az alapszolgáltatási központon belül működnek. Kérdezi, hogy ki azoknak a hölgyeknek a főnöke, aki ezeket a projekteket irányítja. Az itt a probléma, hogy más a vezető, vagy valaki durcáskodik és nem hajlandó tudomásul venni a változást, hogy a képviselő-testület nem szavazott neki bizalmat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem erről van szó. Kéri jegyző asszonyt, hogy nyilatkozzon ebben a kérdésben. Sokszor azt tapasztalja, hogy mond valamit, és azt nem fogadja el a testület.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy vannak a projektek, melyek a támogatási szerződés alapján működnek. A projekteknek minden esetben a kedvezményezettje az önkormányzat. Az önkormányzatot a polgármester képviseli, aki aláírja a támogatási szerződéseket. Ezekben a projektekben meg van bízva egy projektmenedzser, ő felel a lebonyolításért, a csatlakozási pont, a helyszín, a kastély épülete. Az IKSZT pályázatban a kastély minden egyes terme meg van jelölve, hogy melyik programnak biztosít ott helyet. A pályázati kiírásban nem projektmenedzseri feladat van kiírva, hanem projekt előrehaladási jelentésben való közreműködés van megjelölve. A kettő szétválaszthatatlan az alapító okiratban foglaltak miatt, mivel a képviselő-testület az épület használatát, mint tulajdonos átadja az alapszolgáltatási központnak. Az önkormányzatnak vannak projekt fenntartási kötelezettségei. Egyértelmű, hogy egy kézbe érdemes adni az épület koordinálását.
 
Karajz Ottó György képviselő: Ez idáig ugyanaz volt. Eddig ezek a projektek együtt futottak. Ki a projektmenedzser főnöke? A képviselő-testület a munkáltatója?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselő urat, hogy jelezze hozzászólási szándékát, ne vágjon közbe.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a munkáltatója a polgármester.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy van erről döntés? Hogy akarják szétválasztani az intézményt? Semmiféle testületi döntés nem született. Úgy gondolja, hogy a projektekért is az alapszolgáltatási központ vezetője felel. Ha az IKSZT nincs is benne, de a többi projekt minden beszámolóban benne volt. Nem csak az ő álláspontja szerint, hanem a Kormányhivatal álláspontja szerint is, ennek utána érdeklődött. Megérti, hogy a volt intézményvezető duzzog, vannak olyan hölgyek, akik nehezen viselik el a vezetői pozícióból történő felmentést, de tudomásul kell venni, hogy a mandátuma lejárt. Ez nem hatalmazza fel arra, hogy adatokat ne adjon át az ideiglenesen megbízott vezetőnek.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy erről már évekkel ezelőtt döntött a testület. Célszerű ezek után is ebben a formában működtetni a programokat. Véleménye szerint ez nem az alapszolgáltatási feladatok ellátását érinti, hogy kinek milyen a személyisége.
 
Karajz Ottó György képviselő: A HAK-nak van 3 hónapra egy ideiglenesen kinevezett vezetője, tehát ő felel mindenért. Kéri jegyző asszonyt, hogy bólintson rá, mert ő a törvény őre, egy jogvégzett ember.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kéri ne emlegesse képviselő úr a 90-es évekből itt maradt törvény őre megfogalmazást.
 
Karajz Ottó György képviselő: az itt jelenlévők között jegyző asszony és polgármester úr a jogvégzett ember, hogy hogy nem történt meg az összes adatnak átadása?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Melyik adatnak nem történt meg az átadása, és mért képviselő úr kérdezi? Elmondja, hogy mindent átadott, amit kért az intézményvezető, ami a rendelkezésére állt.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy intézményvezető asszony írásban felsorolta, hogy mit nem kapott még meg. Lassan, hiányosan kerülnek átadásra az iratok. Milyen hozzáállás ez? Hogy vannak itt átadás-átvételre elkészítve az anyagok?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Sehogy nincsenek elkészítve, mivel senki nem volt felkészülve egy ilyen hirtelen jött átadás-átvételre. Mihelyt erről tudtak, a legrövidebb időn belül átadtak mindent.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi polgármester urat, hogy szólhat? Nem tudta jegyző asszony, hogy lejár a vezető megbízása?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester rendre utasítja Karajz Ottó György képviselőt.
 
Karajz Ottó György képviselő: Küldjön ki polgármester úr, jelentsen fel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ugyan már képviselő úr, nem kell a cirkusz.
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy intézményvezető asszony nem rég volt a hivatalban és jelezte, hogy még arra az anyagra várt, amit átadott részére.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi: Valóban megkapott mindent?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Valóban megkapott mindent. Várja már meg képviselő úr, amíg befejezi a mondatot.
 
Karajz Ottó György képviselő: Tessék, parancsoljon.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni képviselő úrnak, amiért engedi befejezni a mondatot. Nagyon kedves, amiért megadja neki a szót. Csak ő vezeti az ülést, a polgármester vezeti az ülést. Legyen szíves ehhez tartani magát. Ha esetleg fordított a helyzet majd adhat szót.
 
Karajz Ottó György képviselő: Még sor kerülhet rá.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Lehet. Egyelőre még ez a felállás. Tehát amiben segítségét kérte mb. vezető asszony, abban igyekezett segítséget nyújtani számára. Szociális bizottsági ülésen is felvetődött, hogy kicsi a hely, valóban az. Úgy tűnik, hogy a kastély az összes feladatra már kicsi, ezért a jelenlegi testület döntött a régi könyvtár épület felújításáról, és a szociális ellátás, idősek klubja ott kapna helyet.
 
Karajz Ottó György képviselő: Ezek szerint mindent irományt és papírt megkapott intézményvezető asszony, amire szüksége volt az átadás-átvételkor.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Azt mondta, hogy ezt várta még, amit utoljára átadott részére.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az alapszolgáltatási központban 22 dolgozónak elvileg Murincsák Mária a vezetője. Ezen nem akar vitatkozni, mert nem látja értelmét.
Elmondja továbbá, hogy sok lakos szóvá tette doktor úrnál a helyettesítést. Elég érdekes volt a szituáció, hogy a beteget nem is egészségügyet végzett emberek előtt vizsgálta, kezelte doktor úr. Az egyik személy a receptírásban segített, a másik a számítógépet kezelte. Nem bántja ezzel azokat, akik ezt elvállalták. Az asszisztens helyettesítésére valamilyen megoldást kellene találni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Aleva Istvánné panaszával kapcsolatosan elmondja, hogy az magánügy, hogy ki milyen viszonyban van a szomszédjával, ahhoz senkinek nincs köze. A jelzett terület pályázat útján rekultiválásra került.
A helyettesítéssel kapcsolatosan elmondja, hogy hónapokkal ezelőtt bejelentette az I. sz. háziorvosi körzet asszisztense, hogy két hét szabadságra fog menni. Mátyásné Madzin Erzsébet a bölcsőde szakmai vezetője jelezte, hogy a helyettesítést el tudja vállalni, mert neki meg van a képesítése ehhez. A rendelőben egy hetet helyettesített, amikor jelezte telefonon (hétvégén), hogy nem tudja tovább folytatni. Ekkor doktor úrral megbeszélve a leggyorsabb megoldást választották. Ha a technika meghibásodik, akkor a számítástechnikában jártas kollégát küldik segíteni. Ebben az esetben is így történt. Tehát a helyettesítés időben meg lett beszélve, de aki elvállalta közben visszalépett, s elmondta, nincs jogosultsága.
 
 
1.6
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy zárt ülésen lakás bérbeadásáról döntött a testület.
 
Boros Lajosné dr. jegyző felhívja képviselő úr figyelmét, hogy a zárt ülés témája zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ami a zárt ülésen elhangzik, az ott is kell, hogy maradjon. Ebben az esetben ez nem így történt. Polgármester úrnak és jegyző asszonynak volt egy felvetése. A jelenlévők konszenzusra jutottak. A testület a lakás bérbeadását megszavazta. Forgács Istvánt és őt olyan vádak érték, ami nem igaz, mert a Jobbik Magyarországért Mozgalmat érinti, ezzel már nemcsak őt sértik személyt szerint. Katona Zoltán bejött a hivatalban megkérdezni, hogy mért nem kapta meg a fia a lakást. Polgármester úr azt válaszolta, hogy ő megadta volna, de a Jobbik nem akarta. Ilyenről szó sem volt a testületi ülésen. Emlékei szerint ő tartózkodott a szavazáson. Még annak is szerepelnie kell a jegyzőkönyvben, hogy ő nem akar semmiféle véleménynyilvánítást, nehogy az legyen, hogy ő rasszista.
 
Boros Lajosné dr. jegyző ismételten nyomatékosan felhívja képviselő úr figyelmét, hogy zárt ülés témáját zárt ülésen kell tárgyalni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amit képviselő úr felvetett, az zárt ülés témája, és az egy hazugság, az a valóságnak nem felel meg, ilyet nem mondott.
 
 
Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint megfelel a valóságnak, mert úgy látja, hogy polgármester úr, ha olyan dolgot mond, ami nem felel meg a valóságnak, akkor mindig szembesítenie kell. Ezért van itt most Katona Zoltán, hogy ezt tisztázzák. Szeretné, ha a testület megadná neki a szót, hogy elmondja, hogy történt a dolog.
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 18:05 órakor zárt ülést rendelt el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
 
 
 
 
A képviselő-testület 18:47 órakor folytatja munkáját.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi képviselőtársait, hogy kinek van még észrevétele, javaslata.
 
Forgács István képviselő megköszöni a szüreti felvonuláson közreműködők munkáját és a bálon az önkormányzat támogatását. Tisztelettel meghív minden szépkorút 2012. október 5-én az öregek estjére.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a HAK dolgozói a szokásos módon felkeresik az időseket. Eddig Kb. 240 fő jelzett vissza, hogy részt vesz a rendezvényen.
 
Farkas Zoltán képviselő kéri Lipták Zoltánt, hogy az Eseti Bizottság munkájáról egy összefoglalást adjon.
 
Lipták Zoltán a bizottság elnökeként elmondja, hogy a bizottság részéről javaslat nem született. A következő bizottsági ülés után bizonyára el fogja tudni készíteni az összegzést, melyet a képviselő-testült elé fog hozni, és a bizottság munkája a javaslattételkor megszűnik.
 
Farkas Zoltán képviselő pontosítja elnök úr tájékoztatását, mert javaslattétel volt, de 4 Igen, 4 Nem volt a szavazati arány.
 
Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy az nem javaslattétel volt, akkor lett volna az, ha támogatják a javaslatot. Kiemeli, hogy arra szeretné terelni a bizottság munkáját, hogy független szakmai szervezet bevonását kezdeményezzék, ezzel segítve munkájukat. Ezt fogja a testület elé terjeszteni.
 
Nagy László pénzügyi bizottság elnökeként elmondja, hogy bizottsági ülésen felmerült az adózás kérdése. Az önkormányzatnak minden fillérre szüksége van. Mindenkinek nehezére esik az adókat befizetni. Kéri az adózókat fizessék be határidőre az adójukat. Ellenkező esetben a gépkocsi forgalomból való kivonását lehet eszközölni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző csatlakozik elnök úr hozzászólásához és elmondja, hogy már a múlt héten és e héten mennek ki a felszólító levelek. Ezt követően, aki még sem fizeti be az adóját, azokkal szemben más eszközöket fognak alkalmazni (bírósági végrehajtó).
 
Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint érdemes elgondolkodni azon, hogy a 15 napnál régebbi adótartozást a hirdetőtáblára kitenni. Miskolcon ez bevált.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezt már többször felvetették, de döntés nem született.
 
Lipták Zoltán képviselő: Mivel Nagy László pénzügyi bizottság elnöke felszólította az adózókat, bízik benne, hogy javítani fog a fizetőkészségen és nem lesz szükség a hirdetőtáblán történő közzétételre.
 
Nagy László elnök bízik a nyilvánosság erejében, reméli meghozza a gyümölcsét.
 
Karajz Ottó György képviselő úgy gondolja, jobb megoldás a táblára kitenni az adós nevét, mint kivonni a gépkocsit forgalomból.
 
Forgács István képviselő: Nem felszólította, hanem felkérte elnök úr az adózókat fizetési kötelezettségük teljesítésére.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy Gesztelyből keresték meg egy beteg gyermek szülei. A gyermek Magyarországon történő gyógyítása kimerült. Külföldi segítséget szeretnének igénybe venni. Gesztelyben jótékonysági koncertet is szerveztek ez ügyben. Kérik a hernádnémeti lakosokat is, akik meg tudják tenni, akár egy szerény adománnyal, vagy kupakgyűjtéssel járuljanak hozzá a kislány gyógyításához.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismételten elmondja, hogy
-          minden szépkorút várnak az idősek estjére,
-          2012. október 19-én 17:00 órai kezdettel lesz az általános iskola aulájában az október 23-ai megemlékezés, lehet, hogy 23-án a kopjafánál is lesz megemlékezés,
-          2012. október 13-án, szombaton ingyenes szűrővizsgálat lesz, 8:00-15:00 óra között az általános iskolában. Az IKSZT keretében ez évek óta megszervezésre kerül.
 
Forgács István képviselő javasolja, hogy mutassák meg nagyobb méretben a beteg kislány számlaszámát.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában 19:10 órakor az ülést bezárta.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                        jegyző
 
 
 
 
Farkas Zoltán                                                                                  Forgács István
 hitelesítő                                                                                              hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde