Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. február 28.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-2/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő nincs.
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Dr. Farkas Ildikó Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagja
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket, Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagját. Köszönti továbbá a tévénőzőket, akik a TV készülékük előtt kísérik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket javasolja.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül, tudomásul vette a napirendre és hitelesítők személyére tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
1.      2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     Vagyonrendelet elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
 
 
3.     Vagyongazdálkodásról szóló közép- és hosszú távú terv elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
 
4.     Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Jegyző
 
5.     Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Polgármester és Eü. és Szoc. Biz. Elnöke
 
6.     Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
7.     Egyebek
 
 
 
Napirend előtt:
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja a tévénézők figyelmét, hogy
-          2012. március 1-jén közmeghallgatás lesz 17:00 órától az általános iskola aulájában, melyre minden lakost hív és vár a képviselő-testület. Ezt követően ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait.
-          2012. március 10-én (szombaton) 9:00 órától 12:00 óráig a Polgármesteri Hivatal belső udvarán eboltás lesz. Pótoltás 2012. március 12-én (hétfőn) 13:00 órától 16:00 óráig lesz. Az oltás díja: 3.000 Ft/eb. Háznál oltás 3.800 Ft/eb. Több eb oltása esetén 3.500 Ft/eb. Felhívja a figyelmét a lakosságnak, hogy az eboltási könyvet mindenki hozza magával, melyet két évvel ezelőtt kaptak, mert ezek a könyvek már egyedi sorszámmal vannak ellátva. Újonnan kiváltott könyv 500 Ft-ba kerül.
-          2012. március 22-én (csütörtökön) lomtalanítás lesz reggel 6:00 órától. A felesleges lomot ingyen elszállítja a szolgáltató. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszélyes hulladékot nem szállítja el az AVE.
-          Az előző testületi ülésen már beszéltek arról, hogy a talajterhelési díj 2012. február 1-től jogszabályi változás miatt tízszeresére emelkedik, illetve Hernádnémeti veszélyeztetett vízbázison fekszik, ezért a szorzó itt 3-as, így harmincszorosára fog emelkedni a díj. Ezért javasolja a talajterhelési díjat fizető lakosoknak, hogy minél hamarabb kössenek rá a rendszerre, mert ez nagyságrendekkel kevesebbe kerül. A Borsodvíz Zrt. képviselője a közmeghallgatáson tájékoztatást fog adni arról, hogy milyen kedvezményt biztosít a cég az újonnan rákötők számára. Az előzetes tájékoztatóból kiderül, hogy elengedi a regisztrációs díjat és a bekötéshez szükséges anyagokat a cég beszerzi és haszon nélkül továbbadja a lakosoknak. Felvetődött az is a testületi ülésen, ha ilyen eset fordul elő, mint 2010-ben az ár- és belvízzel összefüggésben, hogyan készül erre a cég, és mit tud tenni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja továbbá, hogy
-          a bérlakással kapcsolatosan döntött a testület az előző ülésen. A pályázók értesítése megtörtént.
-          A konzorciummal kapcsolatos döntést pedig továbbították az illetékesek felé.
 
1.2012. évi költségvetési rendelet elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2012. évi költségvetést bizottsági üléseken tárgyalták. Nagyon sok jogszabály változott, így az Alaptörvény az Önkormányzati törvény és az Államháztartási törvény is. Ennek megfelelően készült el a 2012. évi költségvetés mely a legjobb tudásuk szerint igyekeztek összeállítani. A Pénzügyi Bizottság és a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta a költségvetési rendeletet. Ezt követően átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetését. A költségvetés tárgyalása előtt, mivel nagyon sok jogszabályi változás történt, tájékozódtak az általános jogszabályi környezetről. Megállapították, hogy a hiányos jogszabályi háttér miatt sok kockázati tényezőt tartalmazhat a költségvetés. Az adatok áttekintése után a Bizottság megállapította, hogy az önkormányzat a költségvetés összeállítása során kellő körültekintéssel járt el.  Változás az előző évek költségvetéséhez viszonyítva, hogy központi előírás alapján az intézményeknek külön-külön, önálló költségvetéssel kell rendelkeznie. Ez a változás jelentős feladattöbbletet ró az önkormányzatra. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az önkormányzat általános tartalékát 15 millió Ft összegben hagyja jóvá, melynek felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Elmondja, hogy ehhez a ponthoz írásban módosító indítványt nyújtott be Karajz Ottó György képviselő, mely indítvány lényege megegyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével. Az általános- és céltartalék feletti rendelkezési jogát nem ruházza át a polgármesterre. Karajz Ottó György képviselő másik indítványában javasolja, hogy a költségvetésben biztosítsák az SE, a Népdalkör támogatási összegét az Alapszolgáltatási Központ dologi kiadásai terhére történő átcsoportosításból. A bizottság állásfoglalása szerint az SE, a Népdalkör és a 2012. évi kulturális programok anyagi fedezetét az általános tartalékból kívánják biztosítani. Ez is egy alternatívaként mutatkozik. Erről természetesen a testület dönt. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2012. évi költségvetést.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Elnök Úr ismertetőjét.
Ezt követően átadja a szót Lipták Zoltánnak a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.
 
Lipták Zoltán elnök: Ahogy előtte Polgármester Úr is és a Pénzügyi Bizottság elnöke is úgy fogalmazott a 2012. évi költségvetési rendeletről, hogy aki ezt a költségvetést átolvasta világossá válik, hogy a Hernádnémeti Önkormányzat gazdálkodása megfelelő. A 2012-es évet ezen megfelelő gazdasági lehetőségeket kimerítve fogja véghezvinni. Ez a gazdálkodás meg fogja alapozni a 2012. évi intézményi működést. Bízik benne, hogy a költségvetésben még esetleg olyan tételek, melyek még nem váltak világossá, nem fogják az önkormányzat költségvetését befolyásolni, mely esetleg a működésben fennakadást okozna. A bizottság véleménye azt volt, hogy az Önkormányzat eddigi működése is megfelelő volt. Kellő hozzáértéssel és megalapozott döntésekkel akár a testület, akár az intézményi vezetők jutottak el oda, hogy az intézmények működésében fennakadás nem volt, mely a megfelelő gazdálkodásnak köszönhető. Településünkön még időlegesen sem került sor intézménybezárásra, elbocsátásokra. A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét, a módosító indítványok megtárgyalásával együtt.
 
Karajz Ottó György képviselő ismerteti a képviselő-testülettel az általa írásban benyújtott két módosító indítványt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte Képviselő Úrnak, hogy részletesen ismertette képviselőtársaival a két módosító indítványt. Természetesen minden képviselő azt szeretné, ha a Hernádnémeti Sportegyesület és a Népdalkör és a kulturális rendezvények az eddig megszokott módon támogatást nyerjenek, továbbra is működjenek, legyenek rendezvények. A cél a fontos, hogy ezt milyen technikai megoldással érjük el már nem lényeges.
 
Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester Karajz Ottó György képviselőtársa javaslatát teszi szavazásra, mely szerint a rendelet-tervezet 8. §-ában az önkormányzat általános tartalékát 15 millió Ft-ban hagyja jóvá, mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményével is és az átruházás hatáskörét megtartja a képviselő-testület.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
18/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Módosító indítványról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelet 8. §-a a következő szövegrészt tartalmazza:
„8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 15.000 eFt összegben hagyja jóvá.”
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Karajz Ottó György képviselő második módosító indítványát.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy megbeszélik-e, hogy a két említett szervezet részére és a Kulturális Bizottság programjaira lesz-e forrás, vagy nem?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Karajz Ottó György képviselő javaslata azt szeretné biztosítani, hogy az SE, a Népdalkör és a kulturális rendezvények részesüljenek támogatásban. A második javaslat, melyet a Pénzügyi Bizottság Elnöke említett, mely szerint nem egy intézménytől csoportosítanák át az összeget, hanem az a javaslat, hogy az általános tartalék terhére történjen a Sportegyesület, a Népdalkör támogatása, valamint a kulturális rendezvények támogatása is.
 
Boros Lajosné dr. jegyző azzal egészíti ki az eddig elhangzottakat, hogy a költségvetés összeállításánál minden olyan kiadással számoltak, ami az előző évben is volt. Az igaz, hogy a szerkezet az Áht. előírásai szerint megváltozott, de számba vettek mindent, ami korábban is előfordult.
 
Forgács István képviselő javasolja, hogy először a Pénzügyi Bizottság javaslatáról döntsenek, majd ezt követően Karajz Ottó György képviselő módosító indítványáról.
 
Répási János képviselő véleménye szerint 800.000 Ft egy intézménynél elég nagy összeg, melyet megérezne a HAK, ezért szerencsésebbnek tartja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, azt támogatja.
 
Forgács István képviselő: Valóban szerencsésebb a Pénzügyi Bizottság álláspontja, de Képviselő Úr, amikor benyújtotta indítványát, akkor még a Pénzügyi Bizottságnak nem volt erre vonatkozóan javaslata. Azt mindannyian látják, hogy amíg lehet, nem az intézménytől veszik el a pénzt. Úgy gondolja, ezzel mindannyian egyetértenek.
 
Lipták Zoltán képviselő: Ebben az évben változott meg az Államháztartási törvény, mely alapján külön költségvetéssel kell rendelkeznie minden intézménynek. Ez a külön költségvetés eddig is megalapozott volt. Véleménye szerint 800.000 Ft a HAK életében egy meghatározó összeg, mely megalapozott költségeket fedez. Eddig pontosan és meghatározott feladatokra voltak felhasználva. Olyan kifizetések eddig sem voltak, melyek nem az intézmény előrehaladását szorgalmazták volna. Ő is azt javasolja, hogy olyan költségvetési rendeletet fogadjanak el, mely nem az intézménytől veszi el az összeget a szervezetek részére, hanem az általános tartalékból.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a jövő évben feladatfinanszírozás lesz, a Kormány szeretné látni, hogy mennyibe kerül az intézmények működtetése, feladatonként. Ezért nem baj, ha látják, hogy mennyi bármely intézmény működési költsége.
 
Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy a 8. §-ba szerepeljen egy fix összeg, melyet 2011-ben is kaptak ezek a szervezetek és a Kulturális Bizottság.
 
Nagy László képviselő: Érti képviselőtársa mire gondol. Ezt jónak is találja. Úgy gondolja, hogy ez tisztázódni fog, ugyanis a két támogatott szervezettel szerződést kötnek, a kulturális programokra pedig 1,2 millió Ft van tervezve. Véleménye szerint mindenki részéről fontos a bizalom. Úgy gondolja, ha most erről döntenek, akkor az úgy is lesz.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A Pénzügyi Bizottság elnökének véleményét támasztja alá, minden gondolatával egyetért. A korábbi évekről tudják, hogy ez egy pályázati lehetőség, amit a költségvetés elfogadásának függvényében írnak ki. A pályázaton eredményesen kell szerepelni, illetve a támogatási szerződésbe is bekerülnek a garanciális előírások. Lehet, hogy egy hónap múlva teljesen más gazdasági környezet lesz, és akkor derül ki, hogy mennyit tud ez az önkormányzat biztosítani. Mindennek a garanciája és a féke az önkormányzati képviselők józan ítélőképessége. Mivel abban már döntöttek is, hogy az általános tartalék feletti jogot nem ruházza át a testület a polgármesterre, ezért itt rögtön a testület dönthet közvetlenül a felhasználásról. Az önkormányzatnál egy gazdálkodó szervezet van, és ez a polgármesteri hivatal. Egyik bizottságnak és költségvetési intézménynek sincs gazdálkodási jogköre. Úgy látja, az idén szépen indul ez az út, előzetes egyeztetésekkel, a helyzet pontos megismerésével. Ha így fog folytatódni, akkor úgy gondolja, hogy semmiféle baj nem történhet. Úgy látja minden képviselő felelősségteljesen gondolkodik, megértette, hogy a 2012-es év milyen nehéz és minden egyes fillérre nagyon oda kell figyelni.
 
Karajz Ottó György képviselő Nagy László képviselőtársának mondja, nem tudják a képviselő-testület, hogy fog dönteni ebben a kérdésben. Ez nem bizalom kérdése, hanem papír és számok kérdése. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy az általános tartalékból kívánja ezt a három dolgot finanszírozni, akkor úgy gondolja, hogy Farkas Zoltán képviselőtársával kell, hogy egyetértsen, hogy legyen írás a döntésről.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a három szóban forgó dologból két esetben feltétlenül lesz írás, mert támogatott szervezetekkel szerződés lesz kötve, tehát az egy írás, a Kulturális Bizottság felhasználása nem lesz leírva, amit megért, hogy mért nem írják itt most le. Nem tudja, hogy Karajz Képviselő Úr ezt megérti-e vagy nem, mert külön sor nem készült erre a célra a költségvetésben. Ennek is oka van.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy zárják le a kérdést. Ez egy technikai jellegű nézeteltérés. Mind a kettő megoldás ugyanazt a célt szolgálja.
 
Forgács István képviselő: Mindezt megoldaná, ha a tévé képernyője előtt elhangzik, hogy kulturális rendezvényekre lesz pénz, a hernádnémeti polgárok jogai nem sérülnek.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy van ettől egy erősebb garancia az új Áht.-ban, mely szerint negyedévente a beszámolókkal együtt a költségvetési rendeletet is be kell hozni a testület elé módosításra szükség esetén. Ha úgy látja a testület a féléves vagy III. negyedéves beszámolónál, hogy nem működött, amit év elején döntöttek, nem ismertek minden egyes gazdasági mutatót, változott a jogszabályi környezet adott a lehetőség a korrigálásra. Minden beszámolóval együtt lehetőség és kötelesség a költségvetési rendelet módosítása.
 
Lipták Zoltán képviselő csatlakozik a Pénzügyi Bizottság elnökéhez. Képviselőtársa módosító indítványa véleménye szerint okafogyottá vált, mert a két támogatott szervezettel szerződést fog kötni az önkormányzat, tehát írás lesz róla, ami egy aláírt pénzügyi garancia, melyet nem lehet felülírni. A kultúrára eddig is költött az önkormányzat és ezután is fog költeni.
 
Nagy László elnök: Jónak találja képviselőtársa beadványát. Ebből érezte, hogy erre a két területre legyen rálátása a testületnek és gondoskodjanak a két szervezetről. Valóban igaz, hogy a cél a lényeg, a célhoz pedig el lehet jutni többféleképpen is. Véleménye szerint nem okafogyott a beadvány.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Forgács István képviselő javaslatára először a Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a Sportegyesületet, a Népdalkört és a kulturális rendezvényeket az általános tartalék terhére támogassa az önkormányzat.
 
 
A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
19/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Módosító indítványról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Sportegyesületet                     800.000 Ft
a Naplemente Népdalkört                               80.000 Ft értékben
az általános tartalék terhére támogatja.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő módosító javaslatát, mely szerint a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ dologi kiadásából vegyék el a pénzt a két szervezet és a kulturális rendezvények támogatására.
 
 
A képviselő-testület 1 Igen, 5 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
20/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Módosító indítványról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Karajz Ottó György képviselő módosító indítványát.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a módosításokkal együtt az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
 
 
A Képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
3/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hernádnémeti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2012. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
 
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
 
 
 
A költségvetés bevételei és kiadásai
 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
666.564 eFt költségvetési bevétellel,
 38.605 eFt pénzmaradvány felhasználással,
 73.959 eFt likvid hitel felvétellel
755.128  eFt költségvetési kiadással,
 24.000 eFt finanszírozási kiadással,
779.128 eFt kiadással hagyja jóvá.
 
 
(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
           Működési kiadások
-        a személyi jellegű kiadások                           308.924 eFt
-        munkaadókat terhelő járulékok                       84.540 eFt
-        dologi jellegű kiadások                                   184.004 eFt
-        szociális, rászorultság jellegű kiadások         82.820 eFt
-        egyéb, működési célú kiadások                     11.380 eFt
-        kamatkiadások                                               17.000 eFt
 
           Felhalmozási kiadások
-        beruházások                                                  50.540 eFt
-        felújítások                                                            0 eFt
 (4) Finanszírozási kiadások
           Felhalmozási célú hitelek, kötvények, értékpapírok    24.000 eFt
(5) Tartalékok
általános                                                                  12.920 eFt
céltartalék                                                                  3.000 eFt
(6) Éves létszám költségvetési szervenként
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
81,5 fő
 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                                         22
 
Polgármesteri Hivatal                                                                                   23,5 fő
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat                                                        15 fő
 
             Közfoglalkoztatottak az önkormányzat foglalkoztatásában                        29 fő
 
 
I.
Az önkormányzat bevételei
3. § A megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1)Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
 
 
Az önkormányzat kiadásai
 
5. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat a felhalmozási kiadásokat beruházásonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
7. § (1) Az Önkormányzat az előirányzat felhasználási tervét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a saját (intézmények nélküli) kiadásait és bevételeit a 12. melléklet szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint elfogadja.
(4) Az Önkormányzat az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint elfogadja.
(5) Az Önkormányzat a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint elfogadja.
 
 
Általános és céltartalék
 
8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 12.920 eFt összegben hagyja jóvá.
9. § Az Önkormányzat céltartalékát 3.000 eFt összegben hagyja jóvá, amelyet a benyújtott de még nem elnyert pályázatokra önerőként kíván felhasználni.
 
 
Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) Az Önkormányzat a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 8. melléket tartalmazza.
 
 
Európai Uniós projektek
11. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet tartalmazza.
 
 
Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
 
II.
A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
 
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átmenetileg szabad pénzeszközök 12 hónapot meg nem haladó lekötésére
 
14. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról.
(2) Év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 
15. § Az Önkormányzat a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket saját hatáskörben tartja.
 
16. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén tájékoztatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
 
 
Záró rendelkezések
17.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az Áht. 25. § (3)-ra hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                            Boros Lajosné dr. sk.
    polgármester                                                                                           jegyző
 
 
 
 
2. Vagyonrendelet elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Jegyző Asszonynak.
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 2011. év végén elfogadásra került a nemzeti vagyonról szóló jogszabály. Ezért felül kellet vizsgálni minden önkormányzatnak a vagyonrendeletét. A rendelet érinti a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes, és az ületi vagyon körét. Hernádnémeti üzleti vagyona, mely forgalomképes nem jelentős. Úgy ítélték meg az előterjesztésben, hogy sokkal jelentősebb azoknak a kiemelt nemzeti vagyon körébe sorolható önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a száma, melyet érdemes hosszútávon közfeladat ellátás céljára önkormányzati tulajdonban tartani, ami azzal jár együtt, hogy nem lehet elidegeníteni, nem lehet megterhelni, hosszú távon biztosítja a település lakóinak a közfeladatok ellátásának a biztosítását. Az általános szabályoktól szigorúbb szabályozásra tettek javaslatot az előterjesztésben. Pl. a versenytárgyalás értékhatáránál, mely ebben a rendeletben konkrétan meghatározásra kerül, vagy általánosságban lehet utalni a mindenkori költségvetési törvényre.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadhatónak találja Jegyző Asszony által elmondottakat. A Bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
 
Lipták Zoltán Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat eddig is és ezután is a legnagyobb gondossággal fog eljárni az intézményeivel, illetve az állagmegóvással kapcsolatosan. Megfelelően kezeli a vagyont. Mindenképpen olyan állagmegóvást folytat az önkormányzat, hogy az intézmények jól működjenek, balesetmentesen, megfelelő pénzeszközt biztosítva az intézményi működésre. Az intézményi vagyon jól, megfelelően elkülönül, önálló költségvetéssel rendelkeznek, de nem önállóan gazdálkodó szervezetként működnek. A megfelelő működésnek az állagmegóvás egyik része, amely olyan módon tartja az intézményeket, hogy a felnövekvő nemzedékek is ugyanolyan hatékonysággal, ugyanolyan minőségben tudják ezeket igénybe venni. Nagyon sok fejlesztés, beruházás történt az intézményekben, Szüksége van az önkormányzatnak egy ilyen intézményrendszerre. A Bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet.
 
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Község Önkormányzat képviselő-testület
4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról
 
 
Hernádnémeti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §(4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit – a következőket rendeli el.
 
 
 
I. Fejezet
 
Általános rendelkezések
 
 
1. § (1)A rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzatra,
b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,
c) az önkormányzat szerveire.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.
 
2. § E rendelet alkalmazásában vagyon
a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és
b) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § (3) bekezdésében felsoroltak.
 
 
II. Fejezet
 
Az önkormányzati vagyon csoportosítása
 
3. § (1)Az önkormányzati vagyon
a) törzsvagyonból, ezen belül
aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és
ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint
b) forgalomképes üzleti vagyonból
áll.
(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati
a) vagyont nem lehet elidegeníteni,
b) vagyont nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló használati vagy szolgalmi jogot),
c) vagyonon dologi jog nem létesíthető,
d) vagyonon osztott tulajdon nem létesíthető.
(3) A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyra e rendelet hatályba lépése után a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kötött szerződés semmis.
(4) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
(5) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történik.
 
 
1. Az önkormányzat törzsvagyona
 
4. § Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból áll.
 
5. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, és
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból
áll.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni.
(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 5. § (4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni az alábbiak szerint:
a) a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében meghatározott vagyonelemek,
b) az e rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősített önkormányzati vagyonelemek.
(4) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősíti az alábbi vagyont:
a) Munk Kastély és konyha (Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ)
b) Napközi Otthonos Óvoda
c) Polgármesteri Hivatal (középület, intézmény)
d) Általános Iskola (alapfokú oktatást biztosító intézmény)
e) Sele-völgyi és Szellem-völgyi bel- és árvízvédelmi árok
f) közutak és járdák
g) terek, parkok
h) levéltári anyag
 
(5) A (4) bekezdésben szereplő vagyon az a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon, melyben önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt.
(6) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik az (1) bekezdésen túl az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is.
 
6. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona
a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonelemekből, valamint
b) az önkormányzat által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített vagyonából áll.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja alapján a kötelezően korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolt vagyonelemeken túl e vagyoni körbe sorolja az önkormányzati tulajdonú alábbi vagyonelemeket:
a) középületek, és intézmények közül:
aa) egészségügyi és szociális intézmények
ab) bölcsőde
ac) sportlétesítmények
ad) művelődési intézmények
b) köztemetők,
c) közművek - a vízíközművek nélkül, melyek az 1991. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés alapján törvény által már a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozik -
d) telkek
 
7. § (1) A törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyonelemek forgalomképességének tartalmát az érintett törvény határozza meg.
(2) A 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézmények, középületek forgalomképességének korlátai, hogy
a) az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladat vagy középület esetén a közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni, és nem lehet megterhelni,
b) nem lehet elidegeníteni az adott intézményt, középületet akkor sem, ha az intézményi- és a közfeladat ellátása ideiglenesen várhatóan maximum 5 évig szünetel,
c) a használatot és a hasznosítási jogot 1 évnél rövidebb időszakra lehet átruházni.
(3) A 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott temetők forgalomképességét korlátozza, hogy a temető céljára használt földterületeket a temetkezési cél fennállásáig, továbbá a temető megszüntetéséig nem lehet elidegeníteni, megterhelni és vállalkozásba, társulásba vinni.
 
 
2. Az önkormányzat üzleti vagyona
 
8. § Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába. Ebbe a csoportba tartoznak a földterületek, gazdasági épületek.
 
 
III. fejezet
 
A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása
 
3. Tulajdonjog átruházás
 
 
9. § (1) Vagyon tulajdonjogát átruházni 5.000.000,- Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni
a) természetes személy vagy
b) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.
 
10. § (1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyont.
(2) Az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a forgalomképességre vonatkozó korlátok figyelembevételével lehet értékesíteni.
(3) Az üzleti vagyont az alábbiak szerint lehet értékesíteni
a) a képviselő-testület a 5.000.000,- Ft értékhatár feletti vagyon értékesítéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt, az 1.000.000,- - 5.000.000,- Ft-ig terjedő értékhatár között a helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, továbbá
b) a polgármester dönt az 1.000.000,- Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott vagyon értékesítésére a 9. § (1) és a 10. § (3) bekezdésben rögzített szabályokat kell alkalmazni.
 
 
4. Ingyenes vagyonátruházás
 
11. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a nemzeti vagyonról szóló törvény 13. § (3)-(7) bekezdése alapján lehet.
(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési kötelezettségekre.
 
 
5. A vagyon megterhelése
 
12. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet megterhelni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a forgalomképtelen törzsvagyon megterhelhető:
a) vagyonkezelői joggal
b) jogszabályon alapuló használati joggal vagy szolgalommal.
 
13. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának megterhelhetőségét a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények határozzák meg.
(2) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonára a 12. § -ban meghatározottakat kell alkalmazni.
 
14. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni.
(2) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése – értékhatár nélkül – a képviselő-testület joga.
 
 
6. A vagyon vállalkozásba vitele
 
15. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.
(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának vállalkozásba vitelének szabályait a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények határozzák meg.
(3) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.
 
16. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető.
(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre a nemzeti vagyonról szóló törvény 8. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben meghatározott rendelkezési jogot – értékhatár nélkül – a képviselő-testület gyakorolja.
 
 
 
7. Vagyonkezelési jog létesítése és átengedése
 
17. § (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt vagyonkezelők részére önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.
 
 (2) Az önkormányzat vagyonkezelői jogot az alábbi vagyonelemekre létesíthet:
a) Munk-kastély Hernádnémeti, Szondi u. 5.
b) Bölcsőde        Hernádnémeti, Petőfi S. u. 112.
c) Óvoda            Hernádnémeti, Petőfi S. u. 1.
d) Iskola             Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.
 
(3) A vagyonkezelő jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy kijelöléssel.
(4) Vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül köthető.
(5) Az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett feltételek meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek
a) elengedi vagy
b) nem engedi el
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét.
 
18. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe-vételével lehet átengedni.
 
19. § (1) A képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében történő átengedéséről.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot elérő vagyonkezelési jog átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) A képviselő-testület (2) bekezdésben meghatározott érték alatti vagyonkezelési jog létesítésére vonatkozó ajánlattétel lehetőségét a helyben szokásos módon hirdetik meg, és dönt a legkedvezőbb ajánlat szerint.
(4) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.
(5) A vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként
a) pénzösszeget vagy
b) pénzben kifejezett értékű tevékenységet vagy más ellenszolgáltatást
ír elő.
 
20. § A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési joggyakorlása során betartani a következőket:
a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,
b) a vagyont rendeltetésszerűen használni,
c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az önkormányzatot,
d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tenni,
e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt kötelezettségeket teljesíteni,
f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.
 
21. § (1) Vagyonkezelő jogot ingyenes átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:
a) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézménynek,
b) önkormányzati társulásnak.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:
a) az óvodai ellátás
b) alapfokú nevelés, oktatás
c) szociális ellátás,
d) egészségügyi alapellátás
 
22. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:
a) az Áht. 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését,
c) pénzügyi bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő
a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,
b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az önkormányzat éves ellenőrzési tervében szerepeltetni kell.
 
 
8. A haszonélvezeti jog
 
23. § (1) Vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot biztosítani versenyeztetés nélkül lehet.
(2) Nem lehet az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra haszonélvezeti jogot alapítani - kivéve a jogszabályon alapuló használati jogot vagy szolgalmat.
(3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe-vételével, valamint a (2) bekezdés figyelembe vételével lehet alapítani.
(4) Az üzleti vagyon tekintetében a haszonélvezeti jog alapítása az alábbiak szerint történik
a) a képviselő-testület a .5.000.000, - 10.000.000, Ft-ig terjedő értékhatár közé eső haszonélvezeti jog alapításáról a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt, 1.000.000, - 5.000.000, Ft-ig terjedő értékhatár között a helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, továbbá
b) a polgármester dönt az .1.000.000, Ft értékhatárt el nem érő haszonélvezeti jog alapításáról.
(5) A (3) bekezdés szerinti vagyont érintő haszonélvezeti jog átengedése a (4) bekezdés szerinti értékhatárok figyelembe-vételével történik.
 
 
9. Hasznosítási jog, használatba adás
 
24. § (1) Forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon jogszabályon alapuló használati joggal terhelhető csak meg.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a hasznosítási jog, és használatba adás tekintetében figyelembe kell venni az adott vagyonelemre előírt forgalomképességi korlátokat.
 
25. § (1) Az 1.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet átengedni.
(2) A képviselő-testület az 5.000.000, - 10.000.000, Ft-ig terjedő értékhatár közé eső vagyon hasznosítási jog átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) Az 1.000.000, - 5.000.000, Ft-ig terjedő értékhatár között a képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdeti ki a használati, hasznosítási jogra való ajánlattétel jogát.
(4) A képviselő-testület értékhatártól függetlenül dönt az 1 évet meghaladó használati, hasznosítási jog átengedéséről.
 
26. § A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.
 
27. § A polgármester dönt az 1.000.000,- Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem haladja meg.
 
28. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése – az átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.
(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
(3) Az ingyenesen használatba adható vagyonelemek:
a) Munk-kastély Hernádnémeti, Szondi u. 5.
b) Bölcsőde        Hernádnémeti, Petőfi S. u. 112.
c) Óvoda            Hernádnémeti, Petőfi S. u. 1.
d) Iskola             Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.
 
 
10. A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei
 
29. § A helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján engedi át, és nemzeti vagyonról szóló törvény alapján gondoskodik az önkormányzat a törzsvagyonában lévő víziközművek létrehozásáról és működtetéséről.
 
 
11. A pénzeszközök feletti joggyakorlás
 
30. § (1) Az önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek hasznosításra, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az önkormányzat költségvetési rendelete, és más rendelete határozza meg.
 
 
12. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás
 
31. § Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való lemondás jogát
a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés eléri a 200.000,- Ft összeghatárt,
b) a polgármester gyakorolja
ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt,
bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát értékhatár nélkül.
 
32. § (1) A 31. § a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha
a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való behajtására,
c)a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár,
d) a bíróság bevonásával történő behajtás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt,
e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást kötöttek,
f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.
(2) A polgármester az e rendeletben hatáskörébe utalt önkormányzati követelésről való lemondás jogát az (1) bekezdés a) pontját figyelembe véve gyakorolja.
(3) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást, valamint a követelés egy részéréről való lemondást.
(4) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében meghatározott, a kis összegű követelés értékhatárát el nem érő követelések behajtására vonatkozó rendelkezést.
 
33. § Ha az önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésről való lemondás joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 31. és 32. §-ban foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv vezetőjét, az önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.
 
 
13. Hitelfelvétel és -törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing
 
34. § (1)Az önkormányzatnak van lehetősége hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.
(2)Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.
(3)Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt.
 
 
14. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon
 
35. § (1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a továbbiakban: térítés nélkül kapott) 1.000.000,- Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő, térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásáról a polgármester dönt.
(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy
a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.
 
 
IV. Fejezet
 
Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv
 
36. § (1) Az önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell kimutatni az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan.
(2) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.
37. § (1) A vagyonkimutatás az alábbi két fő részből áll
a) I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből,
b) II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell
a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt római számmal jelzett eszköz és forráscsoportokat,
b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket:
ba) a tárgyi eszközöknél,
bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél,
c) a ba) pontban meghatározottak további részletezéseként:
ca) helyi közutakat és műtárgyaikat,
cb) a helyi önkormányzat tulajdonában álló tereket, parkokat,
cc) vizeket és közcélú vízilétesítményeket,
cd) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont,
ce) műemlékeket,
cf) védett természeti területeket,
cg) temetőt,
ch) kulturális javakat,
ci) korlátozottan forgalomképes intézményeket, középületeket,
cj) közműveket,
d) az a)–c) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül:
da) a forgalomképtelen törzsvagyon értékét,
db) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon értékét,
dc) a forgalomképes üzleti vagyon értékét.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésében felsoroltakat
a) forgalomképtelen törzsvagyon,
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,
c) forgalomképes üzleti vagyon
részletezésben.
 
38. § (1) Az önkormányzat
a) 3 évre szóló középtávú és
b) 6 évre szóló hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet készít.
(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza
a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó napján várható vagyon adatokat,
b) az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell a terv időszakra tervezett vagyon változást.
(3) A hosszút távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.
(4) Az önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az önkormányzat gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.
(5) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni.
(6) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzat határozattal fogadja el.
 
 
V. Fejezet
 
Eljárási szabályok
 
39. § (1) A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően zártkörű versenytárgyalást kell tartani, ha
a) a nyilvánosság nyomós közérdeket sértene,
b) a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak,
c) a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
(3) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéséről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
 
40. § Az önkormányzat a versenyeztetés értékhatárát központi költségvetésben meghatározott értékhatárt alkalmazza.
 
41. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.
(2) A vagyon értékesítésekor – beleértve az értékpapírokat is – 5.000.000,- Ft feletti vagyon piaci értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. Amennyiben a szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor.
(3) A gazdasági társaságba történő vagyonbevitel esetében a vagyon piaci értékét szakértő bevonásával kell megállapítani.
(4) A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az ellenérték meghatározása piaci értéken történik. 5.000.000,- Ft érték felett piaci érték meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges.
 
42. § Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel a tulajdonosi jogok gyakorlása e rendeletnek való megfelelőségéről – az e témában végrehajtott ellenőrzés megállapításai alapján – a polgármester évente legalább egyszer tájékoztatja a képviselő-testületet.
 
 
 
VI. Fejezet
 
Záró rendelkezések
 
43. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
44. § Az e rendelet szerinti vagyonkimutatást először a 2012. évről szóló zárszámadási rendelethez kell elkészíteni.
 
45. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                           Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                  jegyző
 
 
 
3. Vagyongazdálkodásról szóló közép és hosszú távú terv elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Jegyző Asszonynak.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény írja elő az önkormányzatok számára, hogy középtávú és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni. A vagyonrendeletnél már említette, hogy üzleti vagyona, amit esetleg el akarna adni a testület, ezzel nem terveztek. Erre a testületre soha nem volt jellemző, hogy meg szeretne válni az ingatlanjaitól. Egyedül az értékcsökkenés mutatkozik a vagyongazdálkodásról szóló tervben. Ezeknek a terveknek az elfogadásával az önkormányzat a jogszabályban előírtaknak tesz eleget. Az értékcsökkenés mértékét pedig hosszú távon leírták.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Jegyző Asszony tájékoztatását. Ezt követően kérdés, hozzászólás hiányában az előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló középtávú tervét.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
21/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló középtávú terv elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos anyag szerinti középtávú vagyongazdálkodási tervet készíti.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      folyamatos
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel az önkormányzat hosszú távú tervét.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
22/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló hosszú távú terv elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelően, a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos anyag szerinti hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készíti.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      folyamatos
 
 
 
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nagyon sok jogszabály megváltozott és erre a hivatal vezetőjének, dolgozóinak fel kellett készülni. 2013. január 1-től további jogszabályok lépnek hatályba. Ezeknek minél hamarabbi megismerése a cél. Ezt követően átadja a szót Jegyző Asszonynak.
 
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az előző évihez hasonlóan személyi, tárgyi és ügykörcsoportokban ismertette a beszámolóban a hivatal éves teljesítményét. Két dolgot emel ki a beszámolóból, mely rengeteg energiát emésztett föl:
-          A 2011. évi népszámlálási feladatban való részvétel. A kollégák településfelelősként, összeíróként, felülvizsgálóként részt vettek benne. A hivatalnak ez is egy feladat volt, melyhez biztosítani kellett az infrastruktúrát.
-          A másik nagy feladat az 1962-1990 között keletkezett iratanyag levéltárnak történő átadása.
-          A személyi feltételeket és a tárgyi feltételeket említi még. A személyi feltételek adottak. 40 év közszolgálatban eltöltött idő és becsülettel végzett munka után nyugdíjba vonult egy kolléga. Megköszöni a munkáját. Nyugdíjas éveihez pedig erőt, egészséget kíván.
 
Elmondja továbbá, hogy a hivatalban már kb. 2 éve szeretnének egy tisztasági festést végrehajtani, mely 2010-ben az árvíz miatt hiúsult meg, illetve tavaly pedig a nehéz anyagi helyzet miatt. Technikai eszközökkel nem gyarapodott a hivatal. Kötelező kiadásokkal bővül a hivatal költségvetése (iktató program). Véleménye szerint a feladatátadásokkal nem lesz sok probléma. Elmondja, hogy pl. a jegyző már csak egy hónapig szabálysértési hatóság, mert a hatáskör a Kormányhivatalhoz kerül.
 
Karajz Ottó György képviselő: A beszámolóban a házasságkötések és a halálesetek száma részletezve van. A születéseké azonban nincs. Lehet tudni erről adatot, arányt?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy konkrét adatot nem tud mondani, de úgy érzi több a haláleset, mint a születés. „Itthon” szülés nem volt, azért nem került adat feltüntetésre, a népesség-nyilvántartásból lehet statisztikai adatokat lekérni.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy mit jelent az, hogy 3100 cm irat selejtezésre került?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 3100 cm irat került leselejtezésre, megsemmisítésre a Levéltár iránymutatása és engedélye alapján. Elmondja továbbá, hogy 1962-1990. évi iratanyag átvizsgálása történik, és a maradandó iratok átadásra kerülnek a Levéltárnak. A Levéltár helyszíni ellenőrzéseket is tart ez ügyben.
 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel megegyezően szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
23/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.
 
Felelős:         Jegyző
Határidő:      értelem szerint
 
 
5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két részből áll a beszámoló. Egyrészt a Szociális Bizottság beszámolója az átmeneti segélyekről, hiszen ezt a képviselő-testület ruházta át a Szociális bizottságra. A Szociális Bizottság elnöke számol be az átmeneti segélyek megítéléséről, a Polgármester pedig a temetési segélyekről. Ezt követően átadja a szót Farkas Zoltánnak az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének.
 
Farkas Zoltán elnök elmondja, hogy minden hónapban tartottak bizottsági ülést. A Jegyző Asszony minden ülésen részt vett. Megköszöni ezúton is a Bizottságnak nyújtott segítségét, munkáját. 12 bizottsági ülést tartottak. 40 fő igényelt átmeneti segélyt. A bizottság 125.000 Ft-ból gazdálkodott. A Bizottság a jogszabályokat figyelembe véve döntött a kérelmekről. Volt olyan kérelmező, aki sértőnek találta az odaítélt összeget, és ezért fel sem vette a Polgármesteri Hivatal pénztárában az egyszeri segélyt.
Év elején a bizottsági ülésre meghívták az orvosokat, az egészségügyben dolgozókat és megkérdezték tőlük, hogy érzik magukat a munkahelyükön, mire lenne szükségük a munkájuk végzéséhez. Erre a megbeszélésre a szociális intézmények vezetőit is meghívták
Év elején voltak kisebb problémák, amikor Polgármester Úr úgy ítélte meg, hogy nem jogszerűen lettek odaítélve az összegek.
2012-ben is 125.000 Ft-ból fog tudni gazdálkodni a Bizottság.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Elnök Úr megemlítette, hogy nézetkülönbség volt köztük év elején, amikor újonnan állt fel a Bizottság. Véleménye szerint nehéz megítélni, hogy ki az, aki rászorult az egyszeri segélyre. Örömét fejezi ki, amiért olyan mederbe terelődött a kérelmek elbírálása, mely a jogszabályi feltételeknek jobban megfelel. Úgy érzi, jó irányba mennek a dolgok.
 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Szociális Bizottság 2011. évről szóló beszámolóját.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
24/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolójáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határozott, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztésnek megfelelően ismerteti a képviselő-testülettel és a tévénézőkkel, hogy ki jogosult temetési segélyre. Temetési segélyt az kaphat, akinek állandó lakóhelye Hernádnémetiben van. Nem tarthat igényt a segélyre, akinek családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft) háromszorosát, egyedülálló esetében a nyugdíjminimum négyszeresét. A temetési segély összege 30.000 Ft. 2011. évi költségvetésben 1.2 millió Ft lett betervezve. Ez az összeg kifizetésre is került. 40 esetben kellett temetési segélyt megítélni. A hatáskör átruházását az indokolja, hogy a segítséget így tudják a legrövidebb időn belül az arra jogosultnak biztosítani.
Karajz Ottó György képviselő a tévénézőknek elmondja, hogy aki nem rendelkezik Hernádnémetiben állandó lakcímmel, annak nem jár temetési segély. Ezt azért mondja el, mert az elmúlt évben volt egy olyan eset, hogy egy miskolci lakosnak elhalálozott Hernádnémetiben a hozzátartozója és ezért nem járt neki a temetési segély.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti Község Képviselő-testületének illetékessége Hernádnémeti közigazgatási területére és Hernádnémeti lakosaira terjed ki.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amióta ő polgármester, azóta egy alkalommal nem tudtak temetési segélyt megállapítani, mert a kérelmező jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározottat.
Kérdés, hozzászólás hiányában, az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
25/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Polgármester átruházott hatáskörben végzett tevékenységről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határozott, hogy a Polgármester átruházott hatáskörében végzett tevékenységéről szóló, 2011. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
6. Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy évekkel ezelőtt közoktatási társulást hoztak létre Újcsanálos község önkormányzatával, mely mind a két önkormányzat érdekét szolgálta, ezáltal plusz forrásokhoz jutott a két önkormányzat. Szakmailag is előrelépés történt ezen a téren. A jogszabályi változás miatt 2013. január 1-től állami kézbe kerül az általános iskolai oktatás. A társulásban az óvodai ellátás is szerepel. A jogszabályváltozás miatt indokolt általános iskolai és óvodai intézményre bontani a társulást.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, ha 2013. január 1-től az állam saját fenntartásába fogja venni az iskolát, akkor a társulás másik önkormányzata mit szeretne kezdeni az óvodával? Van-e valamilyen elképzelése erről az Újcsanálosi Önkormányzatnak. A másik településen új bölcsődét is építetek, és annak a beindítása is valószínűleg Hernádnémetit fogja terhelni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Újcsanálos Község Önkormányzata is szeretné az óvodai intézményt társulásba tovább működtetni. Társulási ülésen erről már beszéltek és döntöttek is a társulás további működtetéséről. Újcsanálos Község Önkormányzata pályázat keretében felújította az óvodát és egy bölcsődei csoport is kialakításra került. Úgy érzi tudják támogatni a társulást a következő évben.
 
Lipták Zoltán képviselő úgy gondolja, nem kimondottan a haszonszerzésről volt szó a társulás létrehozásával, inkább minőségi javulás következett be az intézményekben, amely őket is megerősíti abban, hogy ez egy jó döntés volt. Véleménye szerint példaértékű a társulás.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, mi lesz akkor, amikor a 2000 fő alatti lakosú önkormányzatoknak társulni kell? Kivel fog társulni Újcsanálos? Mi a jó abban, ha Újcsanálos pl. nem is akar Hernádnémetivel társulni, és Hernádnémeti Újcsanálos óvodáját olyan színvonalra emeli fel, mint a sajátunkét. Ha a hernádnémeti óvodavezető nem megy el Újcsanálosra és nem segít nekik, akkor most ott olyan óvoda működik, mint egy gyermekmegőrző. Ezen, véleménye szerint érdemes elgondolkodni.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy év végéig gondolják át, hogy az újcsanálosi óvoda a hernádnémeti óvodával csak gyarapodik. A Hernádnémeti intézménynek ez több munkát jelent. Ha önkormányzati szinten esetleg úgy gondolja, hogy nem akar Hernádnémetivel társulni akkor nem biztos, hogy érdemes fenntartani ezt az óvodai társulást.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzatok nem szűnnek meg, tovább működnek a 2000 fő alatti településeken is, csak a hivatalok. Ebben az esetben közös hivatal létrejöttéről lehet beszélni. Jogos a felvetés, hogy plusz munkát ne vegyen a nyakába az önkormányzat. Ezzel kapcsolatosan hamarosan döntést kell hozni a két önkormányzatnak.
 
Karajz Ottó György képviselő: Az új intézmény beindítása miatt hamarosan össze kell ülni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A módosításnak 2012. szeptember 1. a hatálybalépés dátuma. Tehát ha a következő tanévtől szeretnék működtetni az intézményt, akkor az még kizárólag az ő feladatuk.
 
Dr. Orosz Zsolt kérdés hozzászólás hiányában, az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátja az Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
26/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadta el:
 
I. A Társulási Megállapodás 7. pontja helyére az alábbi 7. pont lép:
 
      7. A közösen fenntartott közoktatási intézmények
 
 7.1 Intézmény megnevezése:
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola
 
Rövid megnevezése: 
Hernádnémeti Iskola
 
Székhelye:
H-3564 Hernádnémeti Petőfi Sándor utca 85. sz.
Tagintézmény megnevezése és telephelye:
 
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kossuth Lajos Tagiskolája
 
Rövid neve:
Kossuth Lajos Általános Iskola
 H-3716 Újcsanálos, Kossuth tér 1.
 
7.2 Intézmény megnevezése:
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
 
Székhelye:
„Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda: 
H-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 1.
 
Tagintézmény megnevezése:
Napközi Otthonos Óvoda Szeretetkuckó Tagóvodája és bölcsőde
 
Rövid neve:
Szeretetkuckó Óvoda és Bölcsőde:
 H-3716 Újcsanálos Rákóczi u. 41.
 
A módosítás hatálybalépésének időpontja: 2012. szeptember 1.
 
II. A Társulási Megállapodás 5. pontja az alábbi 5.7 ponttal egészül ki:
 
            5.7 A társult fenntartó önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Áht. szabályai szerint mind az intézmények, mind a tagintézmények vonatkozásában a gazdálkodási feladatokat Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. A tagintézmény feladat ellátási helye szerinti fenntartó önkormányzat az intézmények fenntartásához (dologi kiadásai) szükséges pénzeszközöket az intézmény számlájára átutalja. Az intézmény működéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra az intézmény vezetője jogosult a fenntartó által kijelölt személy ellenjegyzése mellett. A szállítói számlákat a gazdálkodó szerv egyenlíti ki az intézményi számláról a feladat ellátási hely szerinti fenntartó által kijelölt személy szakmai teljesítés igazolását követően. A gazdálkodási feladatokat az intézménnyel kötött külön megállapodás alapján hajtja végre a polgármesteri hivatal.
 
A módosítás hatálybalépésének időpontja 2012. március 1.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és az Intézményvezetőt a Társulási Megállapodásban foglaltak, a jogutódlással történő szervezeti átalakítás végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére, az intézmények működését meghatározó dokumentációk módosításának előkészítésére.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző, Főigazgató
Határidő:      értelem szerint
 
 
7. Egyebek
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzatok és a hivatalaik gazdálkodásának szétválasztása miatti változások hatással vannak az európai uniós társfinanszírozású projektek gazdálkodási feladatainak ellátására is. Ez egy technikai dolog. Ezt követően átadja a szót Jegyző Asszonynak.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az Áht. gyökeres megváltozása indokolja ezt az előterjesztést. Az önkormányzatnak egy szerve van, mely gazdálkodik, ez a hivatal. Így a konkrét gazdálkodási feladatokat (pl. A könyvelést a házipénztár vezetést) a hivatal láthatja el. Éppen ezért egy megállapodást kell kötni az önkormányzat és a hivatal között, mely alapján ellátja a hivatal ugyanazokat a feladatokat az önkormányzati projektekben, mint korábban. Ugyanilyen megállapodás születik az intézményekkel. Egy uniós társfinanszírozású projektre csak az önkormányzat pályázhat, a hivatal önállóan nem. Ugyanez vonatkozik az intézményekre is.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztést teszi fel szavazásra.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
27/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodásának szétválasztása miatti változások az európai uniós társfinanszírozású projektekben
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan gazdálkodó szervét, hogy a Polgármester irányítása mellett lássa el az európai uniós társfinanszírozású projektek benyújtása, lebonyolítása, elszámolása kapcsán felmerülő feladatokat, mind a folyamatban, mind a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatosan.
 
Ezen felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal elvégzi különösen:
  • A pályázatokkal kapcsolatos gazdasági események könyvviteli rendszerű, pénzforgalmi szemléletű nyilvántartásának vezetését, naptári év végével történő lezárását, bérszámfejtést;
  • A pályázatok lebonyolítása során az adminisztratív feladatokat, a pénzügyi elszámolások és monitoring jelentések összeállítását és eljuttatását a közreműködő szerezet részére;
  • A pályázatokkal kapcsolatos beszámolók, analitikus nyilvántartások elkészítéséről, vezetéséről, valamint az Önkormányzat költségvetésébe és zárszámadásába történő beépítéséről gondoskodik;
  • Hatósági és egyéb ügyekben eljárjon a projekt megvalósítása során felmerülő akadályok elhárítása érdekében;
  • A pályázati alszámlákról a szállítói számlákat a teljesítés igazolást követően kiegyenlítse, kontírozza, a könyvekben rögzítse;
  • A pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalási jog a polgármestert illeti meg, a támogatási szerződésben foglaltak szerint, a kötelezettségvállalásról a Polgármesteri Hivatal folyamatosan vezeti a nyilvántartást.
A képviselő-testület felhívja polgármestert és a jegyzőt, a felhatalmazás támogató szerv részére történő azonnali megküldésére.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet módosította az előző év végén a képviselő-testület. A szemétszállítás díja 4,2 %-kal emelkedett. Ezt a decemberi testületi ülést követően fogadta el az Országgyűlés a egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló2011. évi CCI. törvényt. A magasabb szintű jogszabály megjelenése miatt a 2011. decemberében megalkotott rendeletben szereplő közszolgáltatás díjait előíró szabályokat hatályon kívül kell helyezni, és az előző évi rendeletben meghatározott díjakat kell alkalmazni. Ennek alapján szerencsésnek mondható, hogy 2012. január 1-től nem lép életbe a 4,2 %-os emelés.
 
Kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátja a 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
5/2012. (II. 29.) önkormányzat rendelete
A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő gyűjtéséről és elszállításáról, a közszolgáltatás díjának megállapításáról, a településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. §-okban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:
 
1.§ A 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
                „15.§ (2) 2012. évi a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételének díjai:
 
a) háztartásonként egy 110/120 l-es tárolóedény ürítésére a díj  355,- Ft+ÁFA/ürítés
 
b) háztartásonként egy 60 l-es tárolóedény ürítésére a díj  207,- Ft+Áfa/ürítés
 
c) egy 240 l-es tárolóedény ürítésére a díj                            712,- +ÁFA/ürítés
 
d) tartósan keletkező többlet hulladék szállítása megállapodás szerint többlet edény (b. vagy c.) 110/120L ürítése esetén a díj 355,- Ft+ÁFA/ürítés
 
2.§ (1) Ez a rendelet 2012. március 01.-én lép hatályba és 2012. március 2-án hatályát veszti.
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                           Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                             jegyző
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal felújítása miatt a település rendezési tervét módosítani kell, melynek költségeit ők fogják állni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a vasút a védőtávolságot kívánja kisajátítani és ez rendezési tervben kerül feltüntetésre. A vasúti síntől kb. 2-4 méteres területet érint. Az önkormányzat ingatlanát nem érinti a kisajátítandó terület.
 
Lipták Zoltán képviselő: Árvízkor tapasztalták, hogy a Hernád-híd egy leszűkített keresztmetszetet ad a Hernádnak. Gondolja, hogy a felújítási tervnek ez is része lesz majd. A vasúttársaságnak is vagonokat kellett ráállítani, hogy a víz el ne vigye a hidat. Úgy gondolja, hogy a felújításnak ez is része lesz.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztést.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
28/2012. (II. 28.) KT HATÁROZATA
Az UTIBER-UVATERV Konzorcium által tervezett Miskolc (kiz.) – Nyíregyháza (kiv.) vasútvonal átépítésének ügyéről
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF Zrt., mint kezdeményező kérésére a bemutatott Miskolc (kiv.) – Nyíregyháza (kiz.) vasútvonal átépítése tervének és a kapcsolódó, kiépítendő országos közúti és földúti szakaszok településrendezési tervekbe illesztése céljából, megindítja településrendezési terveinek módosítását.
Az egyeztetési eljárás során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevételeket a tervezés során figyelembe kell venni.
A településrendezési tervi módosítás költségeinek kezdeményező általi viselésére az önkormányzat a NIF Zrt-vel megállapodási szerződést köt.
 
 
Felelős:                     Polgármester
Határidő:                  folyamatos
 
 
 
 
Forgács István a Kulturális Bizottság elnöke ismerteti a márciusi kulturális programot:
  • 2012. március 8-án 17:00 órától nőnapi ünnepség lesz az Általános Iskola aulájában. A műsort a művészeti iskola tanulói és a Miskolci Nemzeti Színház két színésze biztosítja. Minden hölgyet szeretettel várnak az ünnepségre.
 
  • 2012. március 14-én 17:00 órától tartják a március 15-ei Nemzeti Ünnepet. Ezt követően fáklyás felvonulás lesz a szokásos útvonalon. Minden lakost hívnak és várnak az ünnepségre.
 
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az éven közhasznú, közcélú munkások lesznek-e? A Petőfi utca sarkán (Mohácsi-féle telek) és a Táncsics utcán egymás mellett lévő telkek nagyon „gyenge” állapotban vannak. Ha lesz rá ember, egy kicsit ki kellene csinosítani a jelzett területeket, rendbe kellene tenni azokat. Kérdezi, hogy a Kecskeméti Pista által ajándékozott telekkel várható-e még valami?
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a Gesztenyésnél is ez volt a gond és jelen pillanatban is, hogy nincs erre vonatkozóan pályázati kiírás.
A Mohácsi féle telken gyűjtik össze a levágott bokrokat, gallyakat, ágakat, aprítékot. Csöbör Katalin Képviselő Asszony közbenjárására több település, így Hernádnémeti is 2 db apríték kazánt kapott. Az egyik kazán az óvodában a másik az egészségházban került elhelyezésre. Ezek a települések közösen kaptak egy aprítógépet is. Ehhez fogják gyűjteni az önkormányzati területekről, a közterületekről az alapanyagot. Kéri a lakosságot, akinek metszés után van otthon nyesedék, ág, gally és nem tud vele mit kezdeni, az szóljon, és az önkormányzat elszállítja. Ha sok apríték összegyűlik, akkor a két kazán az egész fűtési szezonban fog tudni működni. Ezzel az önkormányzat költséget (gázt) fog tudni megtakarítani.
Nagyon sokat dolgoznak azon, hogy közfoglalkoztatás keretében minél több embert foglalkoztasson az önkormányzat. Az önkormányzat által foglalkoztatottak száma kb. 100 fő és ehhez jön a közfoglalkoztatottak száma. 2011-ben a korábbi évekhez képest lecsökkent a közfoglalkoztatottak száma. Start munkaprogramra nyújtott az önkormányzat be pályázatot az előbb említett kazánnal kapcsolatosan is, így 4 embernek tudnak munkát biztosítani. Március 1-től 10 embert fog az önkormányzat foglalkoztatni, illetve Miskolc Városával közösen is vagy egy projekt, ahol 15 ember foglalkoztatására nyújtott be igényt az önkormányzat. Sajnos az elbírálás elhúzódik. Bízik benne, hogy pozitívan fogják elbírálni az igényüket. Az ÉKÖVIZIG az országos közfoglalkoztatás keretében március 1-től 3 személyt foglalkoztat napi 8 órában 2012. december 31-ig.
Ezen kívül még több projektben szeretne az önkormányzat részt venni. Az iskolában pályázat útján egy biomassza kazán kerülne beüzemelésre, ami szintén csökkentené a kiadásokat. Emellé még egy közmunkaprogramot szeretnének párosítani. Energianövényeket telepítene az önkormányzat. A közfoglalkoztatottak végeznék ennek a telepítését, gondozását, illetve az apríték előállítását.
 
Répási János képviselő véleménye szerint a faaprítékos kazánhoz a Hernád parton is össze lehet gyűjteni a közmunkásokkal a fakivágások után otthagyott gallyakat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Képviselőtársa felvetése jogos, ilyenekre várnak. El fognak menni a Hernád partra össze fogják gyűjteni a gallyakat, mivel az önkormányzat hasznosítani tudja.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a növénytermesztés, ami a kazán fűtőanyaggal való ellátását szolgálná kapcsolódik ahhoz a projekthez, melyet a HAK vezetője is ismertetett már? A nyesedék összegyűjtését támogatható ötletnek tartja.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Igen. Ez sok mindennel összefügg. A hátrányos helyzetű lakosság gondjával is összefüggésben van. Ez egy sokrétű program. Várják a döntéshozók értesítését és akkor a lakosság elé tudják tárni.
 
Nagy László képviselő: Nagyon jó az ötlet és nyilván a munkát valahol el kell végezni, azonban felhívja a figyelmet, hogy a kérdéses telken ahol a nyesedékek deponálása, illetve aprítása történni fog, nagyon oda kell figyelni a jelzett telken a férgek elszaporodására. Nem régen volt a községben patkányinvázió. Nem lenne jó ha ismét elszaporodnának.
 
Forgács István képviselő Répási János felvetéséhez kapcsolódva elmondja, hogy van Hernádnémetiben olyan ember, akinek van traktora, és segíteni fogja ezt a munkát és ezzel is költséget tudnak megtakarítani.
 
 
Farkas Zoltán képviselő is csatlakozik Répási János felvetéséhez. Visszagondol a régi diákmunkára, amikor almát, cukorrépát jártak szedni, véleménye szerint az iskolás gyerekek felnőttek felügyeletével is elmehetnek 2 napot a Hernád partra a gallyakat összeszedni akár egy szalonnasütés mellett is. A sok kis kéz többet ér, mint egy nagy.
 
Répási János képviselő javasolja, hogy a testület is egy ilyen szalonnasütés mellett gyűjthetné be az ott maradt gallyakat. Véleménye szerint a gyerekeknek elég veszélyes ez a munka, inkább a felnőtteknek javasolja.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakosságnak problémát jelent, hogy a lenyírt füvet nem tudja hová tenni. Az apríték kazánban azt nem lehet eltüzelni. Ezzel kapcsolatosan is van beadva egy pályázat a Bük-Makk Leader Akciócsoporttal „1 falu – 1 MW” projekt kapcsán. Ebben a pályázatban azt vállalta az önkormányzat, hogy a lágyszárú növényeket beszállítja a környéken lévő erőművekbe, ahol energiát állítanak elő. Reméli, hogy hamarosan beindul ez a program. Ez szintén segítheti a lakosság ez irányú problémáját. Illetve az energia előállításával az önkormányzat a kiadásait tudja csökkenteni. Ebben a pályázatban egy traktorra, egy fűkaszára és egy pótkocsira is adtak be kérelmet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hernádnémeti, 506 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan árverésre kerül, és az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Nem javasolja, hogy a képviselő-testület éljen elővásárlási jogával.
 
 
Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület ne éljen elővásárlási jogával a Hernádnémeti, 506 hrsz. alatt lévő ingatlan tekintetében.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
29/2012. (II. 28.) KT HATÁROZAT
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, 506. hrsz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 2011. év őszén foglalkoztak a közterülethasználati rendelettel. Az azóta eltelt időszakban változott helyzet, talán a nagyszabású hatósági ellenőrzéseknek is köszönhetően, visszaszorult az illegális árusítás. Illetve ez az időszak alkalmas volt arra, hogy az elfogadott rendeletet a kiadott Alkotmánybírósági határozatnak megfelelően átgondolják. Mindezekre tekintettel javasolja, hogy kerüljön módosításra a rendelet, a mozgóárusítási díja csökkentésre kerüljön, a hivatkozott állásfoglalásokkal összhangban egy koherens, arányos díj rendszer alakuljon ki. Ezért javasolja, hogy 5.000 Ft-ban állapítsa meg a testület a díjat. Ezzel a javaslattal szeretne elébe menni egy esetleges törvényességi észrevételnek is, hiszen a törvényességi ellenőrzés már felügyeleti jogkörrel rendelkezik, melyhez erősebb jogosítványok tartoznak, és emlékezteti a testület tagjait, hogy egy korábbi rendelet az Alkotmánybíróság előtt van.
 
Karajz Ottó György véleménye szerint az önkormányzat addig nem követ el törvénysértést, míg a bíróság ezt meg nem állapítja.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Jegyző Asszony javaslatát.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
6/2012. (III. 01.) önkormányzat rendelete
a közterületekről szóló 19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében következőket rendeli el
 
1.§ A 19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ (6) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
 
„4.§ (6) közterület használat után az alábbi díjat kell megállapítani:
 
1) „ideiglenes” igénybevételnél
 
a) építőanyag tárolása (első 14 nap ingyenes, de bejelentés köteles) ezt követően                                                                                                        50 Ft/m2/nap
b) nyíltárusítási hely igénybevétele                                       250 Ft/m2/nap
c) a búcsú tér a búcsú időszakában történő igénybevétel 25.000 Ft/időszak
 
2).„eseti” igénybevételnél (alkalmi vendéglátás, szórakoztatás (búcsú, majális))
                                                                                                                      100 Ft/m2/nap
 
3) „mozgó-bolt, mozgó-árusítás” esetén
                                                                                                                      5.000 Ft/nap”
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
Dr. Orosz Zsolt sk.                                                              Boros Lajosné dr. sk.
               polgármester                                                                                jegyző
 
 
 
 
 
 
Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a képviselők aktív közreműködését és a tévénézők figyelmét és a testületi ülést 18:40 órakor bezárta.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
Farkas Zoltán                                                                                  Forgács István
    hitelesítő                                                                                            hitelesítő
 
 
 
 
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde