Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. február 22.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-3/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Kerekes Jánosné óvodavezető

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

Végső Zoltán

Hajdú Balázs

Nagy László (kőműves)

Novák Barnabás

 

Érdeklődő:

Tar Lászlóné

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket, a meghívott vendégeket, az érdeklődőt. Elmondja, hogy a testületi ülésről felvétel készül, amely élőben látható a kábeltévén, így a lakosok otthonról kísérhetik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket.

 

Forgács István képviselő jelzi, hogy az ülés anyagát csütörtökön kapta meg, egy részét pedig hétfőn. Szeretné, ha a testületi ülés előtt 7 nappal kézhez kapnák az anyagot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az SZMSZ-ben úgy szerepel, hogy a testületi ülés anyagát 5 nappal az ülés előtt kell, hogy megkapják a képviselők. Hétfőn kiküldött anyaggal kapcsolatosan elmondja, hogy az előző anyag kiküldését követően szakmai napon vettek részt a pénzügyes kolleganők és az ott elhangzottak alapján került módosításra (pontosításra) a tervezet, ezért küldték ki ismét a költségvetési rendeletet.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megerősíti, hogy az anyagot időben megkapták a képviselők, a hétfőn kiküldött anyag a költségvetés főszámait egyáltalán nem módosította, érdemben nem érintette.

 

Ezt követően a képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

Napirend:

 

                        Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                        Előterjesztő: Polgármester

 

1. Munkahelyteremtés önkormányzati tulajdonú ingatlanban

Előadó: Novák Barnabás, kérelmező

 

2. Támogatott szervezetek beszámolója

Előterjesztő: polgármester

 

3. Költségvetési rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról

Előterjesztő: jegyző

 

5. Technikai dereguláció

Előterjesztő: jegyző

 

6. Egyebek

 

 

Napirend előtt:

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy

 • Az árvíz-belvíz védelemmel kapcsolatos pályázat elkészítésével a képviselő-testület határozata alapján 2010. év végén a Nyírforrás Kft-t bízták meg. A közmeghallgatáson itt lesz a Kft. képviselője, aki tájékoztatja a képviselő-testületet a megbízás alapján végzett munkájukról és egyben a lakosságtól véleményt, tapasztalatot szeretne kérni, gyűjteni. Árvíz-belvíz védelemmel kapcsolatosan a polgármestereket már többször is összehívták. A Kormány döntése alapján 92 önkormányzat részére állami finanszírozás útján a vízkárelhárítási terveket elkészítik. A Hernád folyón mederkotrásokra kerül sor. Hernádnémetiben két helyen fog ilyen munkálatokra sor kerülni. Jelezte az ÉKÖVIZIG felé, hogy a gát magassága nem megfelelő Hernádnémetiben. Már 1973-ban a Hernád Bőcs felé eső részén jelentkeztek gondok a vasúti híd miatt, az ugyanis visszaduzzasztja a vizet. A vasúti töltés alatt van egy átjáró, amin áradáskor a víz visszajön a Németi felé eső oldalra. Korábban besegítettek Bőcsnek az átjáró lezárásában, de tavaly nem volt erre sem idő, sem erő. Ha betöltik az átereszt, akkor nem lesz ilyen gond. Az óvodai lejárónál szeretnék kotorni a Hernádot. Az ott lévő kanyarnál lassan a gáthoz fog érni a folyó, ezért kérte az ÉKÖVIZIG segítségét. Nagymennyiségű sóder kerül ki a kotrással a mederből. Célszerű lenne nem elszállítani a sódert, hanem feljárókat kellene építeni belőle, hogy szükség esetén a gát több helyen is megközelíthető legyen. Szorgalmazni fogja, hogy a sóder maradjon itt, ne kerüljön elszállításra.
 • Az IKSZT-re pályázatot nyertek, a számlát azonban ki kellett fizetni. Mivel más pályázatokban is benne áll az önkormányzat pénze, ezért hitelt kellett felvenni. Az óvadéki betét az idő rövidsége miatt nem került felbontásra. Az összeg elutalásra került.
 • KEOP-os pályázat beadásához az anyagot elküldték a pályázatíró részére, azonban a pályázatokat felfüggesztették. A pályázat keretén belül épülne meg a kerékpártároló az iskolában, komposzttároló ládák kerülnek kihelyezésre és környezettudatos rendezvények szervezésére kerül sor.
 • A közvilágításnál, áramellátásnál szolgáltató váltás történt. A régi szerződések felmondása megtörtént, az új szolgáltatókkal a szerződések megkötésre kerültek.
 • Miskolc városnak új rendőrkapitánya van, ezért kérték ennek tudomásulvételét. A testületi döntés elküldésre került.
 • Az orvosi ügyelet székhelye Körömből átkerült ideiglenesen Gesztelybe. A képviselő-testület hozzájárulása megküldésre került Gesztely község Önkormányzatának.  
 • A garázsbérleti szerződés megkötése megtörtént a testület által kiválasztott személlyel.

 

 

1. Munkahelyteremtés önkormányzati tulajdonú ingatlanban (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Novák Barnabást tájékoztassa a képviselő-testületet kérelmével kapcsolatosan.

 

Novák Barnabás elmondja, hogy leszázalékolt emberek részére szeretne munkahelyet teremteni akkreditált formában, ehhez kéri a testület segítségét. A volt Tsz épület garázs felőli részét szeretné bérbe venni. Szakemberekkel már megnézette az épületet, aki elmondta, hogy kis átalakítással megoldható a munkahelyek kialakítása. Ha beindul a vállalkozás, akkor hernádnémeti embereket szeretne foglalkoztatni 1-19 főig. Sajnos az akkreditált formát felfüggesztették. Bálás pelenkát szállítanának ide, és azokat csomagolnák kis kiszerelésbe. A pelenkának meg van a piaca, el tudják adni. A pelenkák gyártása külföldön történik és Magyarországon forgalmazzák.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, mivel az ott elvégzésre kerülő munka nem környezetszennyező, nem zajos, 19 ember munkát is kap, ezért ő támogatja a hely biztosítását a vállalkozó részére. Ha jól megy a vállalkozás, akkor az alkalmazottak száma még bővülhet is. Az átalakítást, a rezsit nem az önkormányzat fogja fizetni, ezért egy kedvezményes bérleti díjat kellene részére megállapítani.

 

Lipták Zoltán képviselő örül a kezdeményezésnek és támogatja annak megvalósítását. Véleménye szerint az épületen egy értéknövelő beruházást végeznek el és 19 főnek munkahelye is lesz.

 

Novák Barnabás elmondja, hogy még a szakhatósági engedélyeket kell beszerezni.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy 2 év a foglalkoztatás minimális terjedelme?

 

Novák Barnabás: 2-5 év között kötik a szerződést, a keretszerződés tartalmától függ a foglalkoztatás terjedelme, egyelőre azonban felfüggesztették a támogatást.

 

Répási János képviselő kérdezi, ha nem sikerül a pelenka beszállítás, akkor mi a másik alternatíva?

 

Novák Barnabás elmondja, hogy a másik lehetőség a selyemvirág összerakás. Debrecenből kell elhozni az anyagot, itt össze kell rakni és mehet a piacra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanban 19 fő részére munkahely teremtődjön.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

11/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szándékában áll bérbe adni Novák Barnabás részére az Önkormányzat tulajdonában álló, Hernádnémeti, Bajcsy-Zs. u. 2. sz. alatti épület a vállalkozás folytatásához szükséges részét, csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához. A bérleti szerződés részletes tartalmáról a későbbiekben határoz.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Novák Barnabás 17:25 órakor elhagyja az üléstermet.

 

 

 

2. Támogatott szervezetek beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy januárban nem tudták elfogadni a Népdalkör és az SE beszámolóját, mert a támogatási összeggel nem tudtak teljes egészében elszámolni, ezért most ismét meghallgatják őket.

 

Naplemente Népdalkör beszámolója

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Hajdú Balázst a Népdalkör képviselőjét, hogy írásbeli beszámolóját kívánja-e kiegészíteni?

 

Hajdú Balázs elmondja, hogy az előző beszámolóval kapcsolatosan kifogás merült fel, ezért az átdolgozásra került. Tudomásul veszik, hogy a támogatási összeget nem költötték el, ezért a fennmaradt összeget visszafizetik. 2010-ben nem tudták megtartani a dalostalálkozót az árvíz miatt, 2011-ben szeretnék megrendezni a találkozót.

Kérdezi, hogy van-e rá lehetőség, hogy végleges próbahelyiséget kapjon a Népdalkör?

 

Nagy László képviselő: Ha jól érti, akkor a Népdalkör azt szeretné, ha azzal az összeggel, amit megtakarítottak, kiegészülne a 2011. évi támogatás összege. Az így kapott támogatásból a dalostalálkozót is jobban meg tudnák rendezni.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy akkor meg kell emelni a költségvetésben a 2011. évi támogatás összegét.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Népdalkörnek vissza kell fizetni a 25.153 Ft-os támogatási összeget.

A dalostalálkozó mindig méltó helyszínen került megrendezésre, az általános iskolában.

A kulturális bizottság ülésén meg kell beszélni a próbahelyiség lehetőségét. Nem kell arra gondolni, hogy az önkormányzat nem akar helyet biztosítani a Népdalkör számára. Véleménye szerint olyan helyiségen kell gondolkodni, ahol egyébként is megy a fűtés és nem jelent plusz kiadást az önkormányzatnak.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint méltányolni kell, amiért a Népdalkör gondolt a következő évre és nem költötte el a 2010. évi támogatás teljes összegét.

 

Boros Lajosné dr. jegyző javasolja a visszafizetési határidőt 30 napban szabja meg a testület.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a Népdalkör visszafizetési kötelezettségének 30 napon belül tegyen eleget.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

12/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy Naplemente Népdalkör visszafizetési kötelezettsége határidő megállapítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkör a 2010. évi támogatási összegből fel nem használt 25.153 Ft-ot 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal házipénztárba fizesse be.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         2011. március 22.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetési rendelet tervezet módosítását, miszerint a bevételi és a kiadási főösszeg kerüljön 25.153 Ft-tal  megemelésre, ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok működési pénzeszköz átadás sorát megemeli ezzel az összeggel, melynek fedezete, a házipénztárba befizetett összeg.

 

A képviselő-testület 5 Igen, 1 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

13/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tágy: beszámoló elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Népdalkör beszámolóját a visszafizetési kötelezettséggel módosítva elfogadta.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

Hajdú Balázs 17:35 órakor elhagyja az üléstermet.

 

Sportegyesület beszámolója

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2010-ben a sportegyesületnek két elnöke volt. A támogatási összeg egy részével Végső Zoltán egyik elnök elszámolt, azonban így is 45.900 Ft visszafizetési kötelezettsége van az egyesületnek.

Kéri Nagy László (kőműves) elnököt tájékoztassa a képviselő-testületet a támogatási összeg felhasználásáról.

 

Nagy László (kőműves) elnök elmondja, hogy az SE amikor ő volt az elnök, semmilyen támogatást nem kapott az önkormányzattól, tehát nincs is mivel elszámolnia. Nagyrészt saját pénzéből finanszírozta az egyesületet. Ismerteti a 2010-es év bevételeit: 27.500 Ft tagdíj, 45.000 Ft lakosságtól kapott támogatás, 12.000 Ft jegybevétel. Ez összesen 84.500 Ft, ehhez az összeghez kölcsönadott a saját pénzéből 124.600 Ft-ot. Az egyesületnek 209.600 Ft volt a bevétele és ugyanennyi a kiadása. Két számlát nem tudott elszámolni. Az egyik számla 35.000 Ft körüli összeg, a másik összeg, amivel a labdarúgó szövetségnek tartozik, megelőlegezte az önkormányzat. A játékosoknak vásárolt üdítőt és sört nem tudta elszámolni, ez kb. 39.000 Ft. A pályakarbantartás éves szinten 100.000 Ft-ot tesz ki. Az SE-nek saját pénzéből 228.600 Ft-ot adott még. Elmondja továbbá, hogy Liptai Zsolt idejéből is volt egy büntetése az SE-nek, azt is ki kellett fizetni. Ezt követően ismerteti a 2010. év kiadásait: játékvezetőknek 92.121 Ft+35.000 Ft = 127.121 Ft, utazásra 54.000 Ft, nevezési díjak 28.000 Ft, pályafenntartás 13.699 Ft, egyéb működési költség 22.440 Ft.

Megköszöni a képviselő-testületnek, amiért részletekben megelőlegezték a labdarugó szövetség felé a felhalmozódott tartozást. A telefonköltség tartozást elismeri, de megjegyzi, hogy nem ez volt az őszi fordulón indulás feltétele.

A sportegyesület 2011. február 20-án megtartotta a közgyűlését, ahol két képviselő is jelen volt. A közgyűlésen döntés született arról, hogy az egyesületnek lesz egy elnökhelyettese is, arra az esetre, ha ő külföldön tartózkodik, és kettős aláírással juthatnak pénzhez. A közgyűlés elfogadta az Ő és a Végső Zoltán beszámolóját is. Végső Zoltán vezetése alatt 200.000 Ft támogatást kapott az SE. Az elszámolásban 39.496 Ft hiány van, tehát a hiánnyal Végső Zoltánnak kell elszámolni. Végső Zoltánnak van még egy 340.000 Ft-os tartozása, mely összegért szereléseket vásárolt. Ezt tartozást neki kell rendezni, az egyesület nem tudja átvállalni.

Kéri, hogy a támogatási összeg úgy kerüljön megállapításra, hogy abból szereléseket is tudjanak vásárolni. A pályakarbantartásra, ha nem kapnak egy közmunkást, akkor éves szinten 200.000 Ft-tal kell számolni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület állami pénzt ad át mikor támogatja a szervezeteket. Alkoholról nem tudják elfogadni a számlát. A 350.000 Ft-os telefontartozással kapcsolatban elmondja, ősszel nem engedték volna indulni a csapatot a bajnokságon, ha az önkormányzat nem fizeti ki a tartozást. Még 115.447 Ft tartozása van az egyesületnek, mely összeget a tavaszi bajnokság elindulásáig rendezni kell, különben nem indulhat a csapat. Ennek alátámasztására ismerteti a labdarúgó szövetség levelét, melyet egy órával korábban kapott, melyben a tartozás ki nem egyenlítése esetén az egyesület ellen fegyelmi eljárás lefolytatását, és kizárását helyezték kilátásba. A tartozás elismerés alapján felhívja Nagy Lászlót, hogy a megelőlegezett összeget fizesse vissza az önkormányzatnak.

 

Répási János képviselő számára most is zűrzavaros a beszámoló. A testületnek ahhoz semmi köze nincs, hogy ki, mennyi kölcsönt adott az egyesültnek.

Elmondja, hogy vannak olyan, személyek, csoportok Hernádnémetiben, pl. Benes Lacira gondol, aki az országos quadversenyen második lett, az iskola tornacsapata az országos bajnokságon nyert, az ő fia az országos kerékpárversenyen 7. helyezést ért el. Ezeket a kiváló sportolókat is lehetne támogatni, akár azzal, hogy a pólóra ráírni, hogy „Hernádnémeti”. Véleménye szerint az SE nem fényezte az elmúlt években Hernádnémeti hírnevét.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja a sport támogatásával kapcsolatosan, hogy van az önkormányzatnak tanmedencéje, ahol a bölcsődés és óvódás gyerekeket szoktatják a vízhez, az iskolás gyerekek tanulnak úszni, és a környező településekről is áthordják a gyerekeket akár csoportosan, vagy egyénileg. Több pálya is épült az iskolában, ez maximálisan a sport támogatását szolgálja és az egészséges életmódra nevelést szolgálja.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ez egy civil szervezet, melyet az önkormányzat elég komoly összeggel támogat. Nem tud elszámolni a számlákkal, pedig ez egy alapvető dolog. A támogatási összeg csak adható, de nem jár! Nemcsak foci van Hernádnémetiben, más sportot is lehet támogatni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző egyetért képviselő úrral. Civil szervezetről van szó, meghatározzák mely konkrét célokra használja fel az önkormányzat által biztosított támogatást. Az SE elszámolt 154.040 Ft-tal, mivel nem a meghatározott célra került felhasználásra az összeg, ezért a 45.960 Ft-ot vissza kell fizetni. A testületnek a visszafizetésről kell határozni.

 

Nagy László (kőműves): Nem ő volt a vezető, nem az ő feladata a visszafizetés.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem személynek adja a támogatást az önkormányzat, hanem az egyesületnek.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja 45.960 Ft tartozása van az SE-nek, tehát annak kell visszafizetni, az hogy a vezetőség hogy volt, az a testületet nem érdekli. Egymás között rendezzék le. A testületet a belső vezetési gondok nem érdekli.

 

Répási János képviselő egyetért képviselőtársával. Vitassa meg ezt a vezetőség. Kérdezi, hogy a telefondíjat meddig kell rendezni az önkormányzat felé?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy azonnal rendezni kell, az utolsó részlet még nincs elküldve. Pár napon belül át kell utalni az összeget, mert indul a bajnokság.

 

Nagy László (kőműves) elmondja, hogy akkor a tavaly megszavazott támogatást a telefonszámlára lehetett volna költeni. Liptai Zsolt tartozását is neki kellet kifizetni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy az SE 30 napon belül fizesse vissza az önkormányzatnak a 45.960 Ft tartozását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

14/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: SE visszafizetési határidejének megállapítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 30 napban állapítja meg, az elszámolásból hiányként jelentkező 45.960,- Ft támogatás visszafizetési határidejét.

 

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         2011. március 20.

 

Végső Zoltán szót kér.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy megadják-e a szót Végső Zoltánnak.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül,

egyhangúlag megadja a szót Végső Zoltánnak.

 

Végső Zoltán felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az egyesület és az önkormányzat között létrejött írásos megállapodásban szerepel, hogy mire használhatja fel a kapott összeget. A megállapodásban szerepel, hogy a kapott támogatást a játékosok utaztatására is lehet fordítani. Tehát a 45.000 Ft utazási költsége volt az egyesületnek. Az egyesületnek nincs saját gépkocsija, ezért a most kapott nyomtatványon kívánja a versenyzők utaztatását felvezetni. Ezt hamarosan el fogja készíteni.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az elszámolás benyújtására volt 2 hónapja. Az előző testületi ülésre és a mostanira sem tudott elszámolni. Véleménye szerint nem most kellene kitölteni a nyomtatványokat.

 

Végső Zoltán elmondja, hogy a közgyűlés vasárnap fogadta el, hogy milyen formában kell elszámolni az önkormányzat felé.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elfogadhatatlannak tartja, hogy pl. egy 2010. októberi utaztatást következő év februárban akar elszámolni Végső Zoltán.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a beszámolót és a kiegészítésekkel együtt, a visszafizetési kötelezettség mellett elfogadásra javasolja a beszámolót.

 

A képviselő-testület 5 Igen, 1 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

15/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Sportegyesület beszámolója

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Hernádnémeti Sportegyesület beszámolóját a visszafizetési kötelezettséggel módosítja, a beszámoló szakmai részét elfogadja.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Nagy László (kőműves) 18:10 órakor elhagyja az üléstermet.

 

3. 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Jakkel István és Répási János vállalkozók 4,5 %-os emelési kérelmét.

Jakkel István a bizottsági ülésen elmondta, hogy az élelmiszer- és energiaárak emelkedő tendenciát mutatnak, ezért indokolt a 4,5 %-os emelés.

Répási János szintén 4,5 %-os emelési kérelmet terjesztett elő a különböző vegyszerek és tisztítószerek árának emelkedése miatt.

A bizottság mindkét esetben elfogadásra javasolja a 4,5 %-os emelést.

 

Elmondja, hogy a költségvetés sarokszámai nem változtak. Reméli, hogy működési hitel felvételére az előző évekhez hasonlóan nem fog sor kerülni.

Javasolja, hogy a rendelet 14. § (1)-(2) bekezdésében szereplő a hatáskört a testület ne ruházza át a polgármesterre. Ha szükség van pénzeszközök átcsoportosítására, akkor a polgármester a testülettel együtt tegye meg.

Az uszoda használati díját és lakbérek emelését az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a bizottság elfogadásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy bérleti díjat is fizet a vállalkozó az önkormányzat felé, így az is megemelésre kerül 4,5 %-kal.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Jakkel István 4,5 %-os emelési kérelmét.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

16/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Jakkel és Társa Kft. emelési kérelme

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Jakkel és Társa Kft-vel kötött szerződésben szereplő vállalkozói díj 4,5 %-kal való megemelésével, ezzel azonosan emelkedik a meghatározott bérleti díj összege is.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosítására.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         2011. március 01.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TOYOGA Kft. 4,5 %-os emelési kérelmét.

 

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

17/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: TOYOGA Kft. 4,5 %-os emelési kérelme

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TOYOGA Kft-vel kötött az önkormányzat intézményeire vonatkozó takarítási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés vállalkozói díja 4,5 %-kal emelésre kerüljön.

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosítására.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         2011. március 01.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi elnök urat, hogy a költségvetési rendelet 14. §-ban biztosított hatáskör visszavételének mi az indoka?

 

Nagy László elnök elmondja, hogy különösebb indoka nincs a javaslatnak. Ha átcsoportosításra van szükség, akkor a testülettel közösen döntsön a polgármester, ne egyedül.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 20 éve így működik ez a Hernádnémeti Önkormányzatnál. Ilyen gond még eddig nem merült fel. Véleménye szerint nehezebb egy testületet bármilyen időpontban összehívni a döntés érdekében. Úgy érzi, hogy egyfajta bizalmatlanság van a személye felé.

 

Nagy László elnök: Ez a testület privilégiuma, ez nem bizalmatlansági kérdés. Ha át kell csoportosítani, akkor abban partnerek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint ez a döntés veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. Az egészségügy jelezte pl., hogy elromlott az EKG. A döntés értelmében akkor a testületnek kell dönteni, hogy megjavításra kerüljön-e.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy az Áht. 74. § (2) bekezdése úgy szól, hogy a képviselő-testület átruházhatja a hatáskört a polgármesterre, de nem kötelező.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha erről van szó, akkor nem este 8 órakor, hanem reggel 9 órakor kell testületi ülést tartani.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, 20 millió Ft van elkülönítve általános tartalékként és ennek az átcsoportosítása a polgármester hatáskörében van. Katasztrófahelyzet, rendkívüli élethelyzet idején átcsoportosíthat a polgármester a rendeletnek megfelelően, de egyébként a testület döntsön.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, ha megvonják a hatáskört a polgármestertől, akkor jogszerűtlenné válik a 20 millió Ft átcsoportosítása?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy negyedévente tájékoztatást kap a képviselő-testület a költségvetés teljesüléséről.

 

Lipták Zoltán Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: Az Államháztartási törvénnyel harmonizálva van megalkotva a rendelet. A bizottság változtatások nélkül, elfogadásra javasolja a rendeletet.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy jóváhagyott kiadásnemek közötti átcsoportosításról van szó. Pl. Ha a jogszabály azt mondja, hogy a dolgozók után magasabb nyugdíjjárulékot kell fizetni, de pl. a temetési segély összegét nem tudják előre kiszámolni, mert lehet hogy az idén többen halnak meg, mint tavaly. Ilyen esetekben más kiadásnemről, ahol megtakarítás mutatkozik egyszerűbb lenne az átcsoportosítás.

 

Farkas Zoltán képviselő: Fenntartásokra tetemes összegek szerepeltek a rendeletben. A képviselő-testületnek joga van eldönteni, hogy átruházza-e ezt a hatáskört a polgármesterre. Voltak olyan beruházások a faluban, amiről semmilyen tudomása nem volt a képviselőknek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester továbbra is személye elleni bizalmatlanságnak érzi a javaslatot. A község működőképességét veszélyezteti ezzel a döntésével a testület. Nagy László a bizottsági ülésen ismét felvetette a temetők bejáratánál elkészült kapukat. Jogszabály is rendelkezik arról, hogy a temetőt körbe kell keríteni. Az előző ciklusban többször szó volt a körbekerítésről, kapuépítésről. Nagy László képviselő kérte, hogy a tervezett beruházásokról legyen tudomása a képviselőknek, ezért elmondja, amennyiben a községnek lesz annyi pénze, akkor a temető kerítésének építését el fogják kezdeni. Térkövet is szeretnének gyártani és a járdák ezekből kerülnének felújításra.

 

Nagy László elnök: Ugyanezt a tájékoztatást várta volna el a kapuk készítése előtt. Örül, ha a temető kerítésének elkészítéséhez hozzákezdenek.

 

Farkas Zoltán képviselő: A temetőkapu elkészítése kb. 1 millió Ft-ba került. Ezt is meg kellett volna beszélni a képviselőkkel, mint egy új EKG beszerzését.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a temető körbekerítése és a kapu elkészítése már régebben szóba került, ha mód és lehetőség lesz rá, akkor elkészítik a kaput és utána a kerítést. Kéri képviselőtársait ne úgy beszéljenek erről, mintha nem is hallottak volna róla.

 

Nagy László elnök: Beszélgetések voltak, csak konkrétumok nem hangzottak el.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy ez alapján a költségvetési rendelet 14 §-a elfogadható?

 

Nagy László elnök véleménye továbbra is az, hogy döntsön erről a testület.

 

Répási János képviselő kérdezi, ha vásárolni kell egy EKG készüléket, akkor összeül a testület?

 

Nagy László elnök elmondja, ha kiderül, hogy életképtelen ez az elképzelés, akkor módosítani fog az álláspontján.

 

Lipták Zoltán képviselő: A bizottság külsős tagja, dr. Farkas Ildikó állapította meg bizottsági ülésen, hogy a polgármester főállású, a képviselők viszont főállású munkaviszony mellett végzik ezt a tevékenységet, egy főállású polgármesternek kell, hogy legyen jogköre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a költségvetési rendelet 14. § (1)-(2) bekezdése kimarad rendeletből, így az átcsoportosítás jogát nem ruházza át a képviselő-testület a polgármesterre. A rendelet 14. §-a így egy bekezdésből áll.

 

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

18/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy költségvetési rendelet 14. § (1)-(2) bekezdése kimarad rendeletből, így az átcsoportosítás jogát nem ruházza át a képviselő-testület a polgármesterre. A rendelet 14. §-a így egy bekezdésből áll.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a céltartalék összege megemelésre kerüljön a népdalkör által visszafizetendő összeggel.

 

A képviselő-testület 6 Igen 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

19/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Módosító indítvány

 

A 2011. évi költségvetési rendelet tervezet módosítása: miszerint a bevételi és a kiadási főösszeg kerüljön 25.000 Ft-tal megemelésre, ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok működési pénzeszköz átadás sorát megemeli ezzel az összeggel, melynek fedezete, a házipénztárba befizetett összeg.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkör részére a költségvetés tervezetében szereplő 80.000 Ft támogatási összeg kerüljön megemelésre 25.000 Ft-tal, a visszafizetett összeggel, melynek fedezete a befizetett összeg.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetési rendelet módosításokkal együtt történő elfogadását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§-a alapján a 2011. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása, az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda valamint a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ külön címet alkot.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat  2011. évi költségvetését

749.501 eFt bevétellel,

797.703  eFt költségvetési kiadással,

  20.000  eFt finanszírozási kiadással,

817.703  eFt kiadással,

  68.202  eFt hiánnyal hagyja jóvá.

(2) Hiány finanszírozása

-         Külső finanszírozással (finanszírozási bevételek)

-         Hitel              68.202 eFt

(3) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:

           Működési kiadások

-         a személyi jellegű kiadások                               300.036 eFt

-         munkaadókat terhelő járulékok                            76.691 eFt

-         dologi jellegű kiadások                                      190.521 eFt

-         ellátottak pénzbeli juttatásai                                87.830 eFt

-         egyéb, működési célú kiadások                             3.020 eFt

           Felhalmozási kiadások

-         beruházások                                                    25.000 eFt

-         felújítások                                                        75.000 eFt

-         egyéb felhalmozási kamat kiadások                   17.000 eFt

(4) Finanszírozási kiadások

           Felhalmozási célú hitelek, kötvények, értékpapírok    20.000 eFt

(5) Tartalékok

általános                                                                    20.000 eFt

céltartalék                                                                   2.605 eFt

(6) Éves létszám költségvetési szervenként

Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

77,5 fő

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                          18 fő

Polgármesteri Hivatal                                                                                       41,5 fő

(7) Közfoglalkoztatottak éves létszáma                                                                         10 fő

 

I.

Az önkormányzat bevételei

4. § A megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. § A megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit valamint az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. sz. melléklet tartalmazza.

 

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Képviselő-testület 2011. évi költségvetés kiadási főösszegét jogcímenkénti bontásban az önkormányzat egészére a 2. sz. melléklet szerint határozza meg. Önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási, felújítások nélküli kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

Általános és céltartalék

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.000 eFt összegben hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2.605 eFt összegben hagyja jóvá, amelyet a 7. mellékletbe részletez.

 

Több éves kihatással járó feladatok

11. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

 

Európai Uniós projektek

12. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. sz. melléklet tartalmazza.

 

Közvetett támogatások

13. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

II.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

14. §  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átmenetileg szabad pénzeszközök 12 hónapot meg nem haladó lekötésére

 

15. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról.

(2) Év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 

16. § (1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat szerinti bontásban a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi uszodában alkalmazandó térítési díjakat a rendelet I.) melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló épületek és eszközök alkalmi bérleti díjait a rendelet II.) melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a gyermekétkeztetésben alkalmazandó norma összegét, valamint a vállalkozónak fizetendő díjat a rendelet III.) melléklete szerint hagyja jóvá.

 

17. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját az 2011.évre 38.650 Ft-ban állapítja meg.

 

18. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

 

 

 

Záró rendelkezések

19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 77. §-ára hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az  előző évi eredeti előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

(4) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

(5) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban álló eszközök bérbeadásáról szóló 4/2006. (II. 07.) önkormányzati rendelet, és az uszoda használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 44/2005. (IV. 26.) önkormányzati határozat.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

    polgármester                                                                                                jegyző

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 17/2006. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ - 35.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.       §. 17/2006. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1.§ (1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

„1.§ (1) Az önkormányzati lakás lakbére:

 

a.)     szociális bérlakás esetén a lakás komfortfokozatát figyelembe véve 210.-Ft/m2/hó

 

b.)     nem szociális bérlakás lakbérre a hasznos alapterület szerint számított 315 Ft/m2/hó,

 

c.)     a 12. sz. lakás /a Hernádnémeti, Kossuth u. 38/A. sz. alatt található bérház 3. lépcsőház I. emelet 12. ajtó/ hasznos alapterület szerint számított lakbére 340 Ft/m2/hó.”

 

2.    §. Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba, és 2011. március 2.-án hatályát veszti.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                    Boros Lajosné dr. s.k.

   polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot a képviselők megkapták. Kérdezi Jegyző Asszonyt kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, de szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

20/2011. (II. 22.) HATÁROZAT

Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámoló

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.

 

Felelős:           Jegyző

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

5. Technikai dereguláció (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület 2011. évi munkatervében kétszer kerül sor technikai deregulációra. A mostani előterjesztésben az 1990-1999-ig terjedő rendeletek felülvizsgálata történt meg. Ezekhez a rendeletek már nem váltanak ki joghatásokat.

 

Lipták Zoltán Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsági ülésen átnézték a rendelettervezetet, mely megfelel a jogszabályi előírásnak, mindenki számára érthető. A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.

 

Dr. Orosz Zsolt kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2011.(II. 28.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.§ Hatályát veszti:

 

(1)                 az 1991. évi pénzügyi tervről szóló 1/1991. (III. 12.) önkormányzati rendelet

(2)             az 1991. évi pénzügyi tervről szóló 1/1991. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/1991. (X. 8.) önkormányzati rendelet

(3)                 az 1990. évi gazdálkodásról szóló 3/1991. (III. 25.) önkormányzati rendelet

(4)                 az önkéntes polgárőrségről szóló 4/1991. (III. 25.) önkormányzati rendelet

(5)                 az 1991. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 2/1992. (II. 25.) önkormányzati rendelet

(6)                 az 1992. évi pénzügyi tervről szóló 3/1992. (II. 25.) önkormányzati rendelet

(7)                 az 1993. évi pénzügyi tervről szóló 2/1993. (II. 23.) önkormányzati rendelet

(8)                 az 1992. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/1993. (III. 30.) önkormányzati rendelet

(9)                 az távfűtés szolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és díjalkalmazási feltételeiről szóló 13/1993. (XI. 30.) önkormányzati rendelet

(10) az 1993. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/1994. (III. 28.) önkormányzati rendelet

(11) az 1994. évi költségvetéséről szóló 1/1994. (II. 22.) önkormányzati rendelet

(12) az 1994. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 1/1995. (III. 28.) önkormányzati rendelet

(13) az 1995. évi költségvetéséről szóló 2/1995. (III. 28.) önkormányzati rendelet

(14) a szociális ellátások helyi szabályozásáról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/1995. (V. 30.) önkormányzati rendelet

(15) A szociális ellátások helyi szabályozásáról, a személyes ellátásokról szóló módosított 11/1993. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/1995. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

(16) az 1995. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/1996. (III. 26.) önkormányzati rendelet

(17) az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 2/1997. (II. 24.) önkormányzati rendelet

(18) az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 2/1997. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/1997. (III. 19.) önkormányzati rendelet

(19) az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 2/1997. (II. 24.)  önkormányzati rendelet kiegészítéséről szóló 6/1997. (V. 20.) önkormányzati rendelet

(20) az 1996. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/1997. (III. 19.) önkormányzati rendelet

(21) a gyermekvédelmi támogatásról szóló 10/1997. (XI. 18.) önkormányzati rendelet

(22) az 1997. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 2/1998. (III. 11.) önkormányzati rendelet

(23) a helyi adósságkezelési támogatásról eljárásról szóló 6/1998. (IX. 08.) önkormányzati rendelet

(24) az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 1/1999. (III. 04.) önkormányzati rendelet

(25) az önkormányzat 1998. évi 5/1998. (VIII. 18.) II. félévi beszámolóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/1999. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

 

2. § Ez a rendelet a közzététel napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 18:45 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 19:00 órától folytatja munkáját.

 

 

 

6. Egyebek

6.1. Elővásárlási jog gyakorlása

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két ingatlanárverési hirdetmény tekintetében az önkormányzat élhet elővásárlási jogával.

 

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy amelyik ingatlanon van lakás, ott bérlakássá alakítási kötelezettsége van az önkormányzatnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy a képviselő-testület éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra bocsátja a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 61. sz. (202. hrsz.) alatti ingatlan vonatkozásában a képviselő-testület ne éljen elővásárlási jogával.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

21/2011. (II. 22.) HATÁROZAT

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 61. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a Hernádnémeti, Bartók B. u. 13/B. sz. (10/B. hrsz.) alatti ingatlan vonatkozásában a képviselő-testület ne éljen elővásárlási jogával.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

22/2011. (II. 22.) HATÁROZAT

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Bartók B. u. 3/B. sz. alatt lévő ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

6.2. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra teszi a Polgármesteri Hivatal Módosító Okiratát.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

23/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 

I.                     Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapítói okirata alaptevékenységekre vonatkozó szakfeladat számok az alábbiakkal egészüljön ki:

 

9105021 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése

8901111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és programok

8901151 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére

8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

8901141 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

 

 

II.                   Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti kiegészítéssel a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2011. március 1-jei hatállyal elfogadja.

 

III.                  Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a határozat, illetve az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatóságát.

 

Felelős:               Jegyző

Határidő:  azonnali

 

 

 

6.3. Piactér bérletére kötött szerződés megszüntetése (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a piactér bérletére kötött szerződés megszüntetésére a javaslatot megkapták a képviselők.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a bérlőnek mekkora összegű díjhátraléka van?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: kb. fél éves a díjhátraléka a bérlőnek.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy mi lesz a szerepe ezután ennek az építménynek?

 

Dr. Orosz Zsolt javasolja, hogy a részletek kidolgozása után foglalkozzon ezzel a testület.

Ezt követően szavazásra teszi fel a piactér bérletére kötött szerződés megszüntetését.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

24/2011. (II. 22.) HATÁROZAT

Tárgy: „piactér” bérletére kötött szerződés megszüntetése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011.évtől felbontja a Fésűs Ernővel a „piactér” bérletére kötött szerződést.

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti szerződés megszüntetése, valamint a 2010. évi bérleti díj hátralék behajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős:           Polgármester, Jegyző

Határidő:         folyamatos

 

 

6.4. SZMSZ módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jogszabályi változások miatt került átdolgozásra a Szervezeti és Működési Szabályzat.

Kérdés, hozzászólás hiányban az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően szavazásra teszi fel az SZMSZ elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete

a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.). 10.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ötv. 1.§ (6) bekezdés a) pontjában, valamint 18. §. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

I. fejezet

Általános rendelkezések

 

1.§ (1) Az önkormányzat megnevezése: Hernádnémeti Községi Önkormányzat

Címe: 3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.

 

(2) A település jellege: község

 

(3) A település közigazgatási területének leírását, társadalompolitikai és közigazgatási szempontból lényeges adatait a szabályzat 1. sz. függelék tartalmazza.

 

(5) Az önkormányzatnak önálló címere és zászlaja van.

 

(6) Az önkormányzati címer és zászló leírását, továbbá ezen önkormányzati jelképek használatát önálló önkormányzati rendelet szabályozza.

 

(7) Az önkormányzatnak kizárólag a település történelméhez kapcsolódó ünnepe nincs.

 

(8) Az önkormányzat által alapított elismerő címeket, azok adományozásának rendjét a képviselő-testület önálló önkormányzati rendeletben szabályozza.

 

 

2.§ (1) A képviselő-testület választott tagjainak száma: 6 fő

 

(2) Az önkormányzat szervei a tisztségviselők, a bizottságok, és az önkormányzat hivatala.

 

(3) A képviselő-testület- illetve bizottságai tagjainak, külső szakértőinek névsorát a szabályzat 2. sz. függeléke tartalmazza.

 

(2) A képviselő-testületi tagok személyében a választási ciklus alatt bekövetkezett változásokat, a változás okának és időpontjának megjelölésével, a szabályzat 2. sz. függelékén kell feltüntetni.

II. fejezet

 

Képviselő-testületre vonatkozó szabályok

 

 

3.§ (1) Az Önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, és az ágazati törvények állapítják meg.

 

(2) Az önkormányzat törvényi kötelezettségein túl önként is vállalhat közfeladat ellátást.

(3) Az önként vállalni közfeladatokat az önkormányzat mindenkori pénzügyi helyzetének figyelembe vételével lehet. Az önként vállalt feladatok pénzügyi fedezetét a költségvetési rendeletben kell meghatározni.

 

(4) A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházza bizottságaira, és a polgármesterre.

Az önkormányzat bizottságai feladatait az 1. melléklet, az átruházott hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.

 

 

 

Program - munkaterv

 

 

4.§ (1) A testület a választási ciklusra - esetleg több ciklusra - irányadó program, valamint éves munkaterv alapján tevékenykedik.

 

(2) A programjavaslatot a választási kampányban elhangzottak figyelembevételével a polgármester az alakuló, vagy az azt közvetlenül követő ülésen terjeszti a képviselő-testület elé.

 

(3) Az éves munkatervet - a napirendek előadóinak feltüntetésével - a testület a megelőző év utolsó, legkésőbb a tárgyév első ülésén maga alakítja ki.

 

(4) A munkatervi napirendre - annak célja, tartalma megjelölésével - az önkormányzat területén működő társadalmi szerveződések is tehetnek javaslatot.

 

(5) A munkatervi javaslatban a közmeghallgatás során felmerült, továbbá, a bizottságok által felvetett, testületi döntés igénylő kérdéseket külön, e jellegük feltüntetésével kell szerepeltetni.

 

 

5.§ (1) A munkatervbe, illetőleg a testület napirendjére felvett tárgykörök közül

 

a.) „előterjesztés"-ként kell megjelölni azokat, ahol a képviselő-testület kifejezett döntésére van szükség,

b.) „tájékoztató"-ként kell szerepeltetni azokat, ahol a napirend célja elsődlegesen a testület ismereteinek bővítése.

 

(2) A napirendek anyaga írásban, vagy szóban egyaránt előterjeszthető, illetőleg ismertethető.

 

(3) A szóbeli ismertetés esetén is a meghívóval együtt, írásban kell a testületi tagok rendelkezésére bocsátani az „előterjesztés"-ekhez kapcsolódó döntési javaslatot (javaslatokat), valamint azok rövid, összefoglaló indoklását. Ez esetben a napirend tárgyalása az „előterjesztés" részletes szóbeli ismertetésével kezdődik.

 

(4) Az önkormányzati rendelettervezet(ek) szövegét írásban kell a testületi tagok rendelkezésére bocsátani.

 

(5) A munkatervbe felvett napirenden felüli napirend megtárgyalására a polgármester, a bizottság és bármelyik képviselő tehet javaslatot, mely felett a testület a napirend elfogadása során vita nélkül határoz.

 

(6) Költségvetést érintő támogatási igényt szóban nem lehet előterjeszteni.

 

(7) A napirendi anyag tartalmi követelménye, hogy az térjen ki:

 

a.) a testület esetleges korábbi állásfoglalására,

 

b.) a község lakosságát érintő összefüggésekre,

 

c.) a kérdés időszerűségére,

 

d.) az anyag összeállítása során felmerült egyéb lényeges kérdésekre, ill.

 

e.) az esetleges döntési változatokra.

 

(8) A testület leveheti napirendjéről annak az anyagnak a tárgyalását, amely a (7) bekezdésben írt követelményeknek nem felel meg, vagy egyéb okból nem alkalmas érdemi tárgyalásra.

Ez estben a képviselő-testület meghatározza az anyag átdolgozásnak irányelveit.

 

6.§ (1) A képviselő-testület alakuló ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követő 15 napon belül, a még hivatalban lévő polgármester hívja össze.

(2) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásról, a választás eredményét ismerteti.

(3)     A megválasztott helyi önkormányzati képviselők, és a polgármester részére a Helyi Választási Bizottság Elnöke adja át a megbízóleveleket.

(4)     A megválasztott képviselők megbízólevelük átvételét követően esküt tesznek, majd a megválasztott polgármester teszi le az esküt.

 

7.§ (1) A polgármester illetményét az alakuló, vagy az azt követő első testületi ülésen a választás napjára visszaható hatállyal összegszerűen - forintban - kell megállapítani.

 

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

 

(3) Az alpolgármester tiszteletdíjáról a képviselő-testület az alpolgármester személyének megválasztásával egyidejűleg, illetve azt követően, de a választás napjára visszaható hatállyal dönt.

 

8.§ (1) A képviselő-testület a választási ciklus időtartamára:

 

a.) jogi-, ügyrendi és összeférhetetlenségi-,

b.) pénzügyi-,

                 c.) egészségügyi és szociális-,

                 d) oktatási és kulturális bizottságot választ.

 

(2) A képviselő-testület - határozattal - az (1)bekezdésben írt önkormányzati bizottságnak nem minősülő tanácsadó, előkészítő, véleményező testületet hozhat létre

 

(3) A képviselő-testület a helyi lakosság tájékoztatása érdekében időszakos kiadványt jelentethet meg, melynek szerkesztését önálló önkormányzati lapszerkesztő bizottság végzi. A bizottság dönt a felelős kiadó személyéről.

 

9.§ (1) A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart.

 

(2) A képviselő-testület negyedévente legalább kettő rendes és szükség szerint tart rendkívüli ülést.

 

(3) Az ülések

 

·       helye: az önkormányzati hivatal tanácskozó terme,

·       napja: minden hónap utolsó kedd,

·       kezdő időpontja: 17:00 óra

·       időtartamát a testület minősített többséggel hozott - ügyrendi jellegű - döntéssel korlátozhatja

 

(4) A képviselő-testületet - a napirend megjelölésével -

 

a.) a polgármester, bármely bizottság, illetve a képviselők 1/3-a,

 

b.) a képviselők 2/3-nak kezdeményezésére három napon belüli

 

időpontra össze kell hívni.

 

(5) A képviselő-testület azonnali időpontra nem hívható össze.

 

 

A képviselő-testület összehívása

 

 

10.§ (1) A képviselő-testületet az ülés tervezett időpontja előtt legalább öt nappal írásban kell a napirend megjelölésévével összehívni.

 

(2) A képviselő-testületet a polgármester távollétében az alpolgármester, annak akadályoztatása esetén a jogi-, ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság elnöke jogosult összehívni.

 

(3) A meghívót a képviselő-testület tagjai, továbbá a tanácskozási joggal résztvevő személyeknek úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte utólag is ellenőrizhető legyen.

 

(4) Meghívottként (tanácskozási joggal) vesz részt a testületi ülésen:

 

a.) az önkormányzat jegyzője,

 

b.) a napirenddel érintett bizottság nem képviselő-testületi tagja,

 

c.) akiket a polgármester ilyen jelleggel meghív.

 

(5) Az írásbeli anyagot az érintetteknek a meghívóval egyidejűleg kell kézbesíteni.

 

(6)     Indokolt esetben sor kerülhet az írásos anyag közvetlenül az ülést megelőző kézbesítésére („kiosztására") is.

(7)     A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett írásban nem járult hozzá a nyílt ülés tartásához, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8)     Zárt ülés rendelhető el az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalásakor, ha nyílt ülés üzleti titkot sértene.

(9)     A közérdekű adat, és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét ilyen esetben is biztosítani kell.

(10) Zárt ülésen tárgyalandó napirend anyagát e tény feltüntetése mellett külön borítékban kell az érintettek részére kézbesíteni.

 

 

A testületi anyag nyilvánossága

 

11.§ (1) A zárt ülés elrendelésére - a törvényben kötelezően meghatározott eseteken kívül - a polgármester, bármelyik képviselő-testületi tag, illetve a jegyző javaslatára kerülhet sor.

 

(2) A zárt ülésről készült (külön) jegyzőkönyvet a nem zárt ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt, de jellegéhez igazodó megkülönböztetéssel kell kezelni.

 

(3) Zárt ülés elrendelését – a törvényben meghatározott esetekben – a polgármester, bármelyik képviselő-testületi tag, illetve a jegyző is kezdeményezheti.

 

 

A szavazásra vonatkozó szabályok

 

12.§ (1) A szavazás - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nyílt, azaz kézfelemeléssel történik.

 

(2) Titkos szavazást kell tartani mindazon kérdésekben, ahol a döntés a települési önkormányzat képviselő-testületének tagját, a jegyzőt, illetve ezek hozzátartozóját érinti.

 

(3) Egyszerűsített írásbeli szavazást lehet tartani olyan, - a képviselői összeférhetetlenséget, valamint az önkormányzat vagyonával való rendelkezést érintő - kérdésekben, ahol a döntés súlya és jellege a képviselő-testület bármely tagjának személyes érintettségéhez kapcsolódik. Ez esetben

 

a.) az eldöntendő kérdést úgy kell feltenni, hogy az arra adott szavazat egyértelmű válasszal („igen" - „nem") eldönthető legyen,

 

b.) a hitelesített szavazólap alkalmazása nem, zárt urna és a szavazatszámláló bizottság közreműködése azonban mellőzhető,

 

c.) szavazás eredményeként hozott döntést a polgármester hirdeti ki.

 

(4) Névszerinti szavazást kell tartani azokban a kérdésekben, ahol a személyes felelőség utólagos megállapíthatóságának jelentősége lehet.

Névszerinti szavazást a polgármester, törvényességi kérdésben a jegyző kezdeményezhet.

 

 

Minősített többséghez kötött ügyek

 

13.§ Minősített többségi szavazat szükséges

 

a)       az egyedi, 1.000.000 Ft-ot meghaladó és a költségvetésben egyedileg meg nem jelölt kiadást érintő döntéshez,

b)       az önkormányzat 1.000.000 Ft-ot meghaladó értékű, vagy bármely ingatlant érintő vagyontárgyának elidegenítéséhez, vagy megszerzéséhez, illetve

c)       az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyontárgyak elidegenítése, illetve az ott írt értéket meghaladó kötelezettségvállalások esetén.

 

 

 

A tanácskozás rendje

 

14.§ (1) Az elfogadott napirendeknek megfelelő sorrendben kell a napirendre tűzött tárgyköröket megtárgyalni.

 

(2) A napirendek tárgyalását a testület valamennyi tagja egyetértésével lehet lezártnak tekinteni.

 

(3) A hozzászólások sorrendjét az ülés vezetője határozza meg, aki ennek során köteles biztosítani valamennyi vélemény összefüggő módon való elhangzását.

 

(4) A határozati javaslat, valamint annak esetleges kiegészítése, módosítása tárgyában a testület külön is állást foglalhat.

 

(5) A határozat elfogadott szövegét minden esetben  az ülés vezetője hirdeti ki.

 

(6) A képviselő-testületi tag véleménynyilvánítási szabadsága nem, a vélemény megismétlése, illetve a véleménynyilvánítás időtartama azonban korlátozható.

 

A tanácskozási joggal meghívott személynek egy alkalommal van joga véleményét egybefüggően - esetleg korlátozott időtartamban - kinyilvánítani.

 

(7) A testület nyilvános ülésén megjelent érdeklődők a napirend tárgyalásában nem vehetnek részt, a testületi ülést levezető elnök azonban - a testület ügyrendi jellegű döntése alapján - a szólásra jelentkezőnek - esetleg feltételhez kötötten - lehetőséget biztosíthat álláspontjának ismertetésére.

 

(8) A vita lezárását követően - a határozat hozatalt megelőzően - a napirend előadója jogosult a vitában elhangzottakra válaszolni és ennek függvényében megelőzőleg elfoglalt álláspontját megerősíteni, vagy azt módosítani.

 

(9) A jegyzőt a tanácskozás bármely szakaszában megilleti a napirendhez kapcsolódó törvényességi észrevételezés joga.

 

(10) Azt aki magatartásával a tanácskozás rendjét zavarja, az ülést levezető elnök

 

a.) a testületi tagot figyelmezteti, ismételt vagy súlyosabb esetben rendre utasíthatja,

 

b.) tanácskozási joggal jelenlévő személytől - ezen túlmenően - a szót megvonhatja, illetve

 

c.) a nyílt ülésen jelenlévő érdeklődőt a terem elhagyására kötelezheti.

 

(11) A testületi ülést vezető elnök - a testület egyetértésével - szünetet rendelhet el, ha a napirend érdemi megvitatását váratlan akadály nehezíti és alapos okkal feltételezhető, hogy az akadály a szünet időtartama alatt elhárítható.

 

(12) A képviselő-testület ülését vezető elnök kezdeményezésére a testület az ülését felfüggeszti, ha az határozatképtelenné vált.

 

(13) A képviselő-testületi ülés napirendjére felvett napirend megtárgyalását vagy az érdemi döntés meghozatalát a képviselő-testület minősített többséggel elnapolhatja, ha az állapítható meg, hogy annak tárgyában megalapozott érdemi döntés nem hozható.

 

(14) A képviselő-testület - minősített többséggel - bármely kérdést levehet a napirendjéről, ha annak megvitatása nem időszerű.

 

(15) A (11) bekezdés, a (12) bekezdés, a (13) és a (14) bekezdés esetében a testület vita nélkül határoz.

 

 

Határozathozatal

 

15.§ (1) A képviselő-testület döntést csak határozatképesség esetén hozhat, melynek a határozathozatal időpontjában kell fennállnia.

 

(2) A határozatképességre és a határozat többségi szavazattal történő elfogadására az ülésről felvett jegyzőkönyvnek utalnia kell.

 

(3) A határozatot elfogadottnak kell tekinteni, ha a szavazást követően a levezető elnök által ismertetett szöveg ellen a testület részéről senki nem tett azonnal észrevételt.

Észrevétel esetén a szavazást - a helyesbített szöveg figyelembevételével - meg kell ismételni.

 

(4) A már elfogadott testületi döntés

 

a.) ismételt tárgyalására, visszavonására, vagy módosítására csak akkor kerülhet sor, ha ezzel egyidejűleg a kezdeményező ismerteti annak társadalompolitikai, gazdasági, vagy egyéb indokait, illetve következményeit.

 

b.) újratárgyalása elől nem zárkózhat el a képviselő-testület, ha a kezdeményezést a testületi tagok minősített többsége támogatja, vagy az ismételt tárgyalás szükségessége közmeghallgatáson vetődött fel.

 

(5) Szavazategyenlőség áll fenn akkor, ha

            a.) nyílt szavazásnál az igen és nem szavazatok száma megegyezik;

            b.) titkos szavazásnál a javaslat mellett és ellene leadott szavazatok száma

               megegyezik.

 

(6) Nyílt és titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást a kérdés eldöntéséig meg kell ismételni; a képviselő-testület döntése szerint:

            - szükség szerinti a folyó testületi ülésen, vagy

            - a következő ülésén újból határozhat.

 

 

 

A jegyzőkönyv

 

16.§ (1) A képviselő-testület üléséről szerkesztett összefoglaló jegyzőkönyv készül, a jelenlévők, valamint az igazoltan távol lévő képviselő-testületi tagok feltüntetésével.

 

(2) A szerkesztett jegyzőkönyv a hozzászólások lényegét és a hozott határozatok szó szerinti szövegét tartalmazza.

 

(3) Az ülésről készült jegyzőkönyvben foglalt szöveg lényeget érintő pontosítását a testület bármely tagja a jegyzőkönyv elkészítését (felterjesztését) követő 15 napon belül kérheti.

 

(4) Bármely képviselő ragaszkodhat az általa írásba foglalt vélemény olyan jegyzőkönyvi rögzítéséhez, hogy a vélemény szó szerinti szövege a jegyzőkönyv eredeti („irattári") példányának mellékletét képezi.

 

(5) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, az ülés folyamatosságának feltüntetésével.

 

(6) A jegyzőkönyvet a törvényben írt korlátozott példányszámban kell elkészíteni, a testület által hozott határozatról pedig a végrehajtásban érdekeltet kell külön (is) értesíteni. A jegyzőkönyv egy példányát a könyvtárban is el kell helyezni.

 

(7) A jegyzőkönyvben az önkormányzati döntéseket - a rendelet kivételével - a hivatali nyilvántartási (iktató) számmal és sorszámmal kell ellátni, és utalni kell annak meghozatala (kihirdetése) időpontjára is.

 

(8) A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletei:

 

a.) a meghívó,

 

b.) a jelenléti ív,

 

c.) írásbeli előterjesztések,

 

d.) önkormányzati rendelet hiteles szövege,

 

e.) a képviselő írásban benyújtott hozzászólása.

 

(9) A jegyzőkönyv közérdekű adattartalmáról bármely állampolgár jogosult tájékoztatását, illetve a közérdekű adatokról - térítési díj mellett - másolat kiadását kérni.

 

(10) A testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv nem hiteles példányáról a fénymásolás önköltségi díjáért papíralapú másolat adható ki.

 

(11) A képviselő-testület az ülésen jelenlévő két tagja aláírásával hitelesíti a szerkesztett jegyzőkönyvet. A hitelesítők alfabetikus sorrendben követik egymást, ettől eltérő esetben a hitelesítő személyére az ülés megkezdésekor a polgármester tesz javaslatot.

 

 

Képviselő-testületi tagok

 

17.§ (1) Bármely képviselő-testületi tag a község érdekeit érintően bármely kérdésben jogosult tájékozódni az önkormányzat hivatala bármely ügyintézőjétől a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett, illetőleg a polgármester vagy a jegyző közreműködését kérheti a kapott tájékoztatás kiegészítéséhez, hitelességének, megalapozottságának ellenőrzéséhez.

 

(2) A képviselő-testületi tag által a testületi ülésen feltett kérdésre a polgármester vagy a jegyző ad választ. A válasz el nem fogadását indokolni kell.

 

(3) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra a polgármester vagy a jegyző által adott választ - minősített többséggel - nem fogadja el, a polgármester vagy a jegyző kezdeményezheti, hogy a testület foglaljon állást az ügyben, saját - helyesnek tartott - álláspontja szerint.

 

(4) A Képviselő-testület tagjait terhelő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nyilvántartása, ellenőrzése és az ezzel összefüggő kezdeményezések vizsgálata a jogi-, ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság feladata.

 

(5) A képviselő főbb jogai:

a.) Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében.

b.) A képviselő-testület hivatalától a hivatal vezetője útján igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, illetőleg közreműködést.

 

(6) A képviselő főbb kötelességei:

a.) Köteles olyan magatartás tanúsítására, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választó bizalmára.

b.) Felkérés alapján részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében.

c.) A tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot köteles megőrizni. E kötelessége a megbízatásának lejárta után is fennáll.

d.) Köteles bejelenteni személyes érintettségét.

e.) Megbízólevelének átvételétől, majd azt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni, amelyhez köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is becsatolni.

 

 

Lakossági kapcsolatok

 

18.§ (1) A képviselő-testület évente - a költségvetéshez igazodva - előre meghirdetett időpontban, köteles közmeghallgatást tartani.

 

(2) A képviselő-testület eljárása során a közmeghallgatás során kifejezésre jutott többségi véleményt figyelembe véve dönt.

 

(3) A közmeghallgatást - a képviselő-testület tagjainak részvétele és közreműködése mellett - a polgármester vezeti.

 

(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az önkormányzat irattárában - 15 évi selejtezési határidő feltüntetésével - elhelyezni.

 

(5) Közmeghallgatást kell tartani - a népszavazásra vonatkozó törvényi korlátok között - mindazon, képviselő-testületi állásfoglalást igénylő kérdésben, ahol a testületi döntés következményeként a község lakosságának legalább felére - akár önkéntes alapon is - anyagi kötelezettség hárul.

 

(6) Közmeghallgatás lehet tartani a képviselő-testület állásfoglalását igénylő olyan kérdésekben, ahol a testület döntés következtében a lakosság kötelezettségei növekednek.

 

(7) Közmeghallgatás megszervezésére településrészenként is sor kerülhet.

 

(8) Az (5) bekezdés szerinti közmeghallgatás meghirdetésével egyidejűleg a lakosságot írásban is tájékoztatni kell a testület által javasolt állásfoglalásról és annak a lakosságot érintő kihatásairól.

 

 

19.§ (1) A képviselő-testület a település közvéleményét foglalkoztató kérdésekről és a képviselő-testület munkájáról falugyűlés keretében számolhat be.

 

(2) A falugyűlést bármelyik települési képviselő vezetheti.

 

(3) A falugyűlésről az elhangzottak lényegét, valamint a megjelentek megközelítő számát tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a levezető elnök és két - a helyszínen szótöbbséggel megválasztott - jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.

 

(4) A falugyűlésről felvett jegyzőkönyvet a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell az irattárban megőrizni.

 

 

Bizottságok

 

20.§ (1) A képviselő-testületi bizottságok elsődleges feladata a testületi tevékenység eredményességének elősegítése, a szakmai kérdésekben való előzetes állásfoglalás, illetve a testület által megjelölt feladatkörben a döntési javaslat kidolgozása vagy ellenőrzés tartása.

 

(2) A bizottságok látják el - tárgy szerinti megosztásban - az önkormányzati törvényben foglaltakon túlmenően a jogszabály szerint az önkormányzati bizottság feladatkörébe tartozó teendőket is.

 

(3) Érdemi döntést a bizottság a képviselő-testület által önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági jogkörben hozhat.

 

(4) Albizottságot a képviselő-testületi bizottság saját elhatározásából, kizárólag tagjai sorából alakíthat, az általa meghatározott részfeladat megoldására.

 

(5) Ideiglenes bizottság létrehozására a képviselő-testület jogosult, a testület által egyidejűleg egyértelműen meghatározott, időszakos vagy eseti jelleggel jelentkező feladatok végrehajtására.

 

(6) A bizottságok működési szabályaikat maguk alakítják ki, a bizottság állásfoglalását az elnök ismerteti.

 

(7) Az érdemi ügydöntő jogkörben hozott bizottsági döntéseket írásba kell foglalni, amit az elnök ír alá.

 

(8) A bizottsági ülést a tárgyalandó napirendi pontok egyidejű ismertetésével a bizottság elnöke hívja össze.

 

(9) A bizottsági ülést olyan időpontra kell összehívni, hogy a napirendben döntést hozó képviselő-testületi ülésig legyen mód a bizottság álláspontját írásba foglalni.

 

(10) A bizottsági ülések jegyzőkönyvének elkészítésében a Polgármesteri Hivatal ügyintézője közreműködik.

 

 

Rendeletalkotás

 

21. § (1) A törvény végrehatására irányuló önkormányzati rendelet alkotását a jegyző köteles kezdeményezni, a magasabb jogforrás által nem szabályozott kérdésekben a kezdeményezés bármelyik önkormányzati képviselőt megilleti.

 

(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a testület köteles legközelebbi ülésének napirendjére tűzni, és a megalkotás szükségességének tárgyában állást foglalni.

 

(3) A települési képviselő által előterjesztett önkormányzati rendelet-tervezethez csatolni kell a jegyző véleményét.

 

(4) A rendelet-tervezetet, valamint az ahhoz kapcsolódó módosító indítványokat indokolni kell, az indokolás szóban is előterjeszthető.

 

(5) Rendelet-tervezetet a polgármesternél kell benyújtani.

 

(6) Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés időpontja kifüggesztés napja. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. A kihirdetett önkormányzati rendelet egy példányát az önkormányzat nyilvános könyvtárában is el kell helyezni.

 

 

Népszavazás, népi kezdeményezés

 

22.§ (1) Népszavazás kiírását a választópolgárok 20 %-a írásban, a népszavazás tárgyának megjelölésével kezdeményezheti.

 

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben írt aránynak megfelelő számú választópolgár nyilatkozata alapján köteles a népszavazást az adott kérdésben kiírni.

 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kezdeményezésnek, illetőleg nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az abban feltüntetett állampolgárok személyének azonosítására.

 

(4) Népi kezdeményezésként köteles a képviselő-testület napirendjére tűzni azt a - tárgykörébe tartozó - kérdést, melynek megtárgyalását a választópolgárok 10 %-a - a jelen §. (3) bekezdés szerinti módon - kezdeményezte.

 

 

Polgármester, alpolgármester,

jegyző, hivatal

 

23.§ (1) A polgármesternek a testület önkormányzati hatósági ügyekben döntési jogot csak önkormányzati rendeletben biztosíthat.

 

(2) A polgármester fogadónapjáról a lakosságot tájékoztatni kell.

 

(3) A települési képviselőt érintő összeférhetetlenségi kezdeményezést a jogi-, ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság vizsgálja ki.

 

24.§ (1) Az alpolgármesterként megválasztott képviselő-testületi tag e tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

 

(2) Az alpolgármester - a rendkívüli helyzetet és a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási feladat azonnali végrehajtását igénylő eseteket kivéve - a polgármestert tartós (60 napot egybefüggően meghaladó) távollétében teljes jogkörrel helyettesíti.

 

(3) Az alpolgármester feladatkörét a polgármester határozza meg, erről a testületet tájékoztatja.

 

25.§ (1) A jegyző - a polgármester egyetértéséhez kötött - munkáltatói jogkörét érintő döntéseket a szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.

 

(2) A jegyzőt, - távolléte esetén - a kijelölt igazgatási főelőadó helyettesíti.

 

(3) A jegyző bármely ügyben törvényességi észrevételt csak az érintett önkormányzati döntést hozó szerv (testület, bizottság, polgármester) felé tett figyelemhívás eredménytelensége esetén tehet a törvényességi ellenőrzést ellátó szerv felé.

 

26.§ (1) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos döntés előkészítése és az ügyviteli teendők ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.

 

(2) A hivatal szervezeti felépítését, a szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

 

III. fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása

Önkormányzat költségvetése, vagyona

 

27.§ (1) A testület a tárgyévet megelőző év november 30-ig foglal állást az önkormányzat gazdasági koncepciójáról, melyben iránymutató jelleggel határozza meg:

 

a.) a központi költségvetés várható kihatásait,

 

b.) a helyi költségvetési célokat és azok megvalósításának fontossági sorrendjét,

 

c.) a várható bevételi forrásokat jogcímenként és azok nagyságát, arányát

 

d.) a költségvetés általános tartalékának mértékét,

 

e.) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos változásokat.

(2) Fedezethiányos (deficites) költségvetési javaslat kizárólag a képviselő-testület minősített többséggel hozott felhatalmazása alapján állítható össze, megjelölve egyben a hiány fedezetét jelentő forrást is.

 

(3) A költségvetésben általános tartalékként megjelölt előirányzat felhasználására egyedi testületi döntés(ek) alapján kerülhet sor.

 

28.§ (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok az önkormányzati törzsvagyon forgalomképtelen tárgyaihoz tartoznak.

 

(2) A vagyontárgyak forgalomképtelenségét - egyedi mérlegelés alapján, a törvényi szabályozás keretei között - kizárólag a képviselő-testület oldhatja fel.

 

(3) Az önkormányzat vállalkozási célra felhasználható vagyonát - nevesített és érték formában - az önkormányzat vagyonától elkülönítve kell nyilvántartani. Az önkormányzat vállalkozói körben történő felelősségvállalása a vállalkozási vagyon nyilvántartott értékét nem haladhatja meg.

 

(4) Az önkormányzat vagyonáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

 

29.§ (1) Az önkormányzat önállóan működő, közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv, valamint az önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv esetében (intézmények, hivatal) a pénzügyi bizottság tájékozódik a költségvetés alakulásáról, illetve a gazdálkodás eredményéről.

 

(2) A költségvetési javaslatot és zárszámadást csak a pénzügyi bizottság véleményével együtt lehet a testület elé terjeszteni.

 

(3) A pénzügyi bizottság kezdeményezésére a testület köteles napirendre tűzni külső ellenőrzést végző szakértő igénybevételének szükségességét.

 

(4) A hivatal által tervezett, illetve a gazdálkodást érintő bármilyen ellenőrzésről a pénzügyi bizottságot tájékoztatni kell.

 

(5) Az együttműködési megállapodás alapján végzett belsőellenőrzések esetében a Ber. szerinti belsőellenőrzési feladatokat a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy látja el.

 

Záró rendelkezések

 

30.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti a Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 14/2002. (XI. 27.), 16/2003. (IV.30.), 3/2006 (II.7.), 13/2006. (X. 11.), 8/2008. (VI. 27.), 2/2010. (I. 26.), 13/2010.(X. 15.), 14/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendeletek.

 

dr. Orosz Zsolt s.k.                                                                              Boros Lajosné dr. s.k.

        polgármester                                                                                           jegyző

1. melléklet

 

 1. Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

 

   Feladata:

a.       Véleményezi a szervezeti, működési szabályzat tervezetét, folyamatosan vizsgálja hatályosulását, ciklusonként legalább egyszer felülvizsgálja, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, értelmezi az egyes rendelkezéseket vita esetén.

b.       Jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét. Javaslatot tesz az önkormányzati rendelet módosítására, hatályon kívül helyezésére.

c.       Titkos szavazás esetén ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatát. Ellátja a képviselőtestület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.

d.       Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására.

e.       Ellátja a képviselők, bizottsági tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket. Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, előterjesztést tesz a képviselő-testületnek.

f.         Folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat működését érintő jogszabályokat, önkormányzati ügyekben jogi véleményt nyilvánít.

 

 1. Pénzügyi Bizottság

 

   Feladata:

a.       Véleményezi:

·         az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a pénzmaradvány felosztásának tervezetét;

·         a jövőre vonatkozó tervek költségvetési előirányzatait;

·         az intézmények részére biztosított keretszámok elosztását és felhasználását;

·         az önkormányzat pénzalapjához a bevételi források körével, a részesedés mértékével kapcsolatos előterjesztéseket;

·         az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységeket;

·         a költségvetést érintő beszámolókat;

b.       Javaslatot tesz hitel felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.

c.       Közreműködik a vállalkozásbarát környezet kialakításában, javaslatot tesz az ezt elősegítő és szükséges intézkedések megtételére.

d.       Vizsgálja a foglalkoztatási gondok enyhítését elősegítő módozatokat, megoldási javaslatot tesz.

 

 

 1. Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

Feladata:

a.       A képviselő-testület elé előterjesztésre a jegyzővel előkészíti az egészségügyi és szociális témájú napirendeket.

b.       Véleményezi a költségvetés egészségügyet érintő és szociális kiadásokra, feladatokra tervezett kiadási előirányzatait.

c.       Figyelemmel kíséri a szociális célú kiadások és bevételek célnak megfelelő felhasználását.

d.       Javaslatot tehet szociális célú előirányzatok közötti évközi átcsoportosítására.

e.       Figyelemmel kíséri a gyógyszer és eszközellátás helyzetét, beszerzését.

f.         Dönt az átmeneti segélyek odaítéléséről.

g.       Előkészíti a lakásfenntartási támogatási kérelmeket döntésre.

h.       Figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális feladatokat ellátó önkormányzati intézmények munkáját, elősegíti annak hatékonyabb működését.

i.         Adományok átvételét és átadását végzi.

 

 

 1. Oktatási és Kulturális Bizottság

 

Feladata:

a.       Állást foglal és minősíti a feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket

b.       Véleményezi az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények létesítésével, működésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket, a távlati terveket és koncepciókat.

c.       Javaslatot tesz az oktatási és nevelési intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos előterjesztésekben.

d.       Minden évben elkészíti a község kulturális eseménynaptárát, majd folyamatosan szervezi, koordinálja az eseményeket.

e.       Szervezi és felügyeli a helyi lakosság tájékoztatása érdekében megjelenő időszakos kiadvány szerkesztését, kiadását.

f.         Javaslatot tesz a fenntartó részéről az Iskolaszék létszámának betöltésére.

g.       Javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés elfogadása előtt, feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.”

 

 

 

 

 

 

2. melléklet

 

1. A polgármester átruházott hatáskörben dönt a temetési segély kérelmekben.

 

2. Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben dönt az átmeneti segélyek kérelmekről.

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalának

Ügyrendje

 

A helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. 38. §. alapján a képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hozott létre.

 

A hivatal működésével összefüggő szabályokat az ügyrend tartalmazza az alábbiak szerint:

 

I.

A hivatal jogállása

 

1)       A hivatal az önkormányzat képviselő-testületének hivatali szerve.

 

2)       A hivatal az önkormányzat önálló költségvetési szerve, de ellátja az önkormányzat részben önálló költségvetési szervei gazdálkodásával kapcsolatos számviteli, könyvelési és egyéb nyilvántartási feladatokat.

 

3)       A hivatal megnevezése:                   Hernádnémeti Község Polgármesteri Hivatala

            Székhelye:                                           3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz.

 

4)       A hivatalnak nincsenek elkülönült szervezeti egységei. A szükséges munkamegosztás céljából a dolgozók feladatait a jegyző a munkaköri leírásokban rögzíti.

 

5)       A hivatal létszámát a mindenkori költségvetési rendelet határozza meg, és a szervezeti tagozódást a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e tartalmazza.

 

6)       A hivatal hivatalos bélyegzője: körbélyegző: „Hernádnémeti Község Polgármesteri Hivatala” felirattal, középen a Magyar Köztársaság címerével.

 

 

II.

A hivatal irányítása, vezetése és működése

 

1)       A hivatalt a polgármester a jegyző útján irányítja. A polgármester távollétében az alpolgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott jogok illetik meg.

 

2)       A polgármester a hivatal dolgozói részére a jegyzővel egyetértésben szükség szerint munkaértekezletet tart, ahol a végzett munka értékelése mellett meghatározza a munkavégzés főbb irányait.

 

3)       A hivatalt a jegyző vezeti. Gondoskodik a hivatal munkájának megszervezéséről, a különböző jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásáról, a dolgozók rendszeres továbbképzéséről, az ügyintézők munkaköri feladatainak meghatározásáról.

 

4)       A munkarend:

- hétfőtől csütörtökig                             7.30-tól 16.00 óráig

- pénteken                                                       7.30-tól 13.30 óráig tart.

Az ebédidő minden nap 12.00 órától 13.00 óráig tart. A munkavállalónak 30 perc ebédidő jár, melyet az itt meghatározott időkereten belül, lehetőségei, és igénye szerint vehet igénybe, de azt nem lépheti túl.

 

5)       Az ügyfélfogadás rendje:

a)       a hivatal köztisztviselői ügyfélfogadást kötelesek tartani:

- hétfő, szerdai napokon                              8.00 órától 16.00 óráig

-pénteken                                                  8.00 órától 12.00 óráig

b)       a települési képviselőket soron kívül, munkaidőben ügyfogadási időn kívül is fogadni kell.

c)       pénztár:

- hétfő                                                        8.00 órától 12.00 óráig

                                                              13.00 órától 16.00 óráig

- szerda                                                     8.00 órától 12.00 óráig

- péntek                                                     8.00 órától 10.00 óráig

 

 

III.

A hivatal szervezeti felépítése

 

A hivatal a feladatait az alábbi szervezeti tagozódásban látja el.

- jegyző                                               1 fő

- gazdálkodási ügyintéző                       3 fő

- igazgatási ügyintéző               4 fő

- adóügyi ügyintéző                               1 fő

- szociális ügyintéző                 1 fő

- építéshatósági ügyintéző                     2 fő

A Hivatal engedélyezett létszáma 12 fő.

A feladatellátás szintje az ügyintéző, a hivatal további munkaszervezetekre nem tagozódik.

 

 

IV.

A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok

 

1.       A hivatalhoz érkezett postai küldeményeket a polgármester bontja a személyre szólóan címzett küldemények kivételével. Távollétében a postabontást a jegyző végzi.

2.       Az iratokat a jegyző szignálja. A szignált ügyiratokat az érkezés napján az ügykezeléssel megbízott dolgozó iktatja, legkésőbb az iktatott iratot következő nap az illetékeseknek át kell adni.

 

3.       Fő szabályként valamennyi külső szervtől érkező iratot, továbbá a saját kezdeményezésre induló ügyek alapiratát be kell iktatni. Nem kell iktatni a meghívókat a tájékoztató jellegű, csupán tudomásulvételt igénylő iratokat.

 

4.       A kiadmányozás rendje:

a) A hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyző rendelkezik teljes körű kiadmányozási joggal.

b) Az ügyintéző köztisztviselők közül kiadmányozási joggal önállóan feladatkörükben az anyakönyvvezetők rendelkeznek, szabálysértési ügyekben a szabálysértési ügyintéző.

c) A jegyző megbízásából az ügyintéző köztisztviselők csak az ügy érdemét nem érintő, un. közbeeső intézkedéseket kiadmányozhatnak. Kivéve a tartós távollét (szabadság, betegség, stb.) esetét, amikor is kiadmányozást a jegyző megbízásából az ügyintézők ügykörükben teljes körűen ellátják.

d) Az irattárba az elintézett ügyiratok kerülnek, amelyeket 2 évig kézi irattárban, majd központi irattárban kell megőrizni. Az ügyiratok irattározását, selejtezését a vonatkozó szabályok szerint kell végezni.

 

5.       Utalványozási jog, cégszerű aláírás:

a)       Az utalványozási jog gyakorlása a Gazdálkodási Ügyrendben megállapított módon történik.

b)       Cégszerű aláírásra a pénzintézetnél bejelentett személyek a bejelentésben szereplő módon jogosultak.

 

6.       Bélyegző nyilvántartás, és a bélyegző használata:

A képviselő-testület és a hivatal működéséhez szükséges bélyegzők megrendeléséről a jegyző gondoskodik.

A használatba adott bélyegzőkről az ügyiratkezeléssel megbízott dolgozó nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a bélyegző lenyomatát, a bélyegző átvételének időpontját, az átvevő aláírását, valamint a bélyegző visszaadásának idejét és aláírását. A bélyegzőt használatra átvett személy anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző jogszerű használatáért.

 

7.       A hivatal ügyiratkezelése központosított. Az ügyiratok iktatását és az irattár kezelését az ügykezeléssel megbízott dolgozó látja el, a mindenkori érvényes szabályok alapján.

 

 

4. sz. melléklet

 

 

A jegyző polgármesteri egyetértéshez kötött munkáltatói jogkörét érintő döntések

 

 

1.       A munkáltatói jogokat a hivatal beosztott dolgozói vonatkozásában a jegyző gyakorolja.

2.       A polgármester egyetértése szükséges az ügyintézők kinevezéséhez, felmentéséhez, és jutalmazásához.

1. függelék

 

 

 

Hernádnémeti közigazgatási területének leírása, társadalompolitikai és közigazgatási szempontból lényeges adatai

 

 

Hernádnémeti Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Hernád folyó bal partján, Miskolctól délkeleti irányban helyezkedik el. Tömegközlekedési eszközzel történő megközelítése vasútvonalon és Miskolc Búza térről induló távolsági autóbuszon lehetséges. A 37-es úton a gesztelyi körforgalmi csomóponttól a község távolsága 1,5 km.

 

A község közigazgatási területe: 2876 ha.

 

Lakások száma: 1199.

 

Intézmények: Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

                          Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

                          I-II. sz. háziorvosi körzet

  I-II. sz. védőnői körzet

  gyermekorvosi körzet, fogászat

 

Lakosság száma: 3778 fő

 

Foglalkoztatottak száma: 986 fő

 

Munkanélküliek száma: 280 fő

 

A községben a Miskolci Városi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Irodát tart fenn.

Községünkben Polgárőrség működik.

 

Civil szervezetek, magánszemélyek önszerveződő csoportjai:

 -   Hernádnémeti SE

-          Naplemente Népdalkör

-          Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület

-           

Községünk az iskolai oktatáshoz szervesen kapcsoló uszodát tart fenn.

 

Kereskedelmi, vendéglátóipari egységek és magánvállalkozók száma: 98

 

Községünk ivóvízhálózattal, gázhálózattal és szennyvízhálózattal rendelkezik.

 

Az önkormányzat honlapja: www.hernadnemeti.hu

 

Elektronikus levélcíme: pmh.hernadnemeti@hernadktv.hu

 

 

2. függelék

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testületének tagjai:

 

dr. Orosz Zsolt polgármester

Farkas Zoltán        képviselő

Forgács István                

Karajz Ottó György               

Lipták Zoltán                    

Nagy László                    

Répási János                  

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete bizottságainak elnökei, tagjai és külső szakértői:

 

Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

elnök:                     Lipták Zoltán

tagjai:                     Répási János

                              Karajz Ottó György

külsős tag: Dr. Farkas Ildikó

 

 

Pénzügyi Bizottság

elnök:                     Nagy László

tagja:                     Farkas Zoltán

külsős tag: Asztalos Valéria

 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

elnöke:                  Farkas Zoltán

tagjai:                    Karajz Ottó György

Nagy László

külsős tag: Tar Lászlóné

 

 

Oktatási és Kulturális Bizottság

 

elnöke:                  Forgács István

tagja:                    Nagy László

külsős tag: Fukk Sándor József

 

 

 

6.5 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2012-2015 évi kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terve (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 2012-2015 évre vonatkozó kistérségi stratégai belső ellenőrzési tervét.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

25/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 2012-2015 évre vonatkozó kistérségi stratégai belső ellenőrzési terve

 

 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a „Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011-2015 évekre vonatkozó kistérségi Belsőellenőrzési Stratégiai Tervére” című előterjesztést megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadta.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

6.6. Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Támogató Szolgálat és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy településünkön a támogató szolgálat szolgáltatásainak igénybevételére nem került sor, így hozzájárulási kötelezettségünk sem keletkezett. Szavazásra bocsátja a Támogató Szolgálat szakmai beszámolójának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

26/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ (Onga) 2010. évi beszámolójának elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ (Onga) 2010. évi szakmai beszámolóját és a költségvetési elszámolást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, intézményvezető asszonytól, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segítette-e a munkájukat?

 

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője elmondja, hogy színvonalasabbá tette a házi segítségnyújtást, a kettő ugyanis csak együtt működhet. A településen most két készülékre lenne igény. Egy készülék bruttó 150.000 Ft-ba kerül. Indulásnál 10 készüléket tudtak szétosztani az egyedül élő, idős emberek között. Ahol a készülék felszerelésre kerül, ott egy kulcsot át kell adni a gondozónőnek. Ezzel van is egy kis probléma, mert a lakosok nem szívesen adják át a lakáskulcsukat.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló beszámoló elfogadását.

 

Hernádnémeti Önkormányzat

27/2011. (II. 22.) HATÁROZATA

Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ (Onga) 2011. évi költségvetési tervezete

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ Onga 2011. évi költségvetési tervezetét elfogadja és vállalja a hozzájárulás kiegyenlítését.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

6.7 Egyebek

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy van-e a testületnek valamilyen javaslata, észrevétele?

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy többszöri jelzés ellenére az Arany J. utcai „Magtáron” a vasszerkezet továbbra is lóg a tűzfalon, mely balesetveszélyes.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy felszólítást küldtek az érintettnek, de ennek ellenére a szerkezetet nem távolította el az épület faláról. A mai nap folyamán telefonált a tulajdonos és érdeklődött, hogy született-e már döntés az épület megvásárlásáról. Ismét felhívta a tulajdonos figyelmét a szerkezet eltávolítására.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy van az Arany J. utcán egy gazdátlan kutya, ami zavarja az ott élők nyugalmát.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ez szabálysértés.

 

Karajz Ottó György képviselő: Jelezték többen, hogy probléma van a kutyákkal. Megtámadják a gyerekeket és felnőtteket az iskola előtt. Kérdése, hogy mit lehet tenni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az eb tartójával szemben el lehet járni, ő tartozik felelősséggel a kutya viselkedéséért. Ha biztosított a költségvetési fedezet, ismét meg tudják szervezni a kóbor ebek elszállítását.

 

Karajz Ottó György képviselő átnyújt Jegyző Asszonynak egy levelet, melyben aláírást gyűjtöttek a lakosok azért, hogy a kutyák kerüljenek elszállításra.

Elmondja, hogy ősszel is vittek el kutyákat, ha lehetőség van rá, akkor meg kell ismételni a kutyák begyűjtését és elszállítását.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy elég költséges a kutyák elvitele. Az önkormányzat jelenleg erre nem tud forrást biztosítani.

 

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az iskolában a tánctanár jelezte, hogy a táncos gyerekek egy kirándulást szeretnének szervezni Budapestre a sportcsarnokba megrendezésre kerülő táncházba. A táncos gyerekek belépőjére szeretne támogatást kérni a képviselő-testülettől, kb. 25-30.000 Ft-ba kerülnek a belépőjegyek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy felé is jelezte tanár úr támogatás iránti kérelmüket. A belépőjegyek 40.000 Ftba kerülnek, melynek a kifizetését tartja lehetséges megoldásnak.

Elmondja továbbá, hogy kérelem érkezett az önkormányzathoz közvilágítási lámpa felszerelése iránt. Javasolja, hogy most ne döntsenek erről, hanem vizsgálják meg, hogy valóban indokolt-e lámpa felszerelése a jelzett oszlopon. Elmondja továbbá, hogy nem kevés pénzbe kerül a bővítés, a kivitelezés. Egyre több bővítési igény érkezik. Ezekkel a bővítésekkel a közvilágítási számla összege is emelkedni fog, ezért nem javasolja a lámpa felszerelését a jelzett területen.

 

Nagy László képviselő felajánlja, hogy bejárja az utcákat és megnézi, hogy indokolt-e a jelzett, illetve más helyen a lámpa felszerelése, vagy lehet-e átcsoportosítani a lámpatesteket. Ígéri, hogy a következő testületi ülésre bejárja a falut megnézi a közvilágítási lámpákat és a következő testületi ülésen beszámol tapasztalatairól.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a József Attila utcában a jelzett helyen megvizsgálta a közvilágítási lámpák elhelyezését. A kérdéses helyen valóban nincs közvilágítás. Úgy érzi indokolt lehet a kérelem pozitív elbírálása.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a kukával kapcsolatosan ismét megkeresték. Volt olyan lakos, aki bejött érdeklődni, ám kielégítő választ nem kapott. Kéri Jegyző Asszonyt tájékoztassa a lakosokat a lehetőségekről.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a rendelet alapján egyedi kérelemmel, a polgármesternél lehet kezdeményezni a kukacserét annak, aki

 

 • betöltötte a 65. életévét,
 • jövedelme nem éri el a nyugdíjminimumot.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a Kossuth utcai fekvőrendőr elhelyezésének ügye hogy áll?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Meghívót kaptak a Kossuth utcai lakók a közmeghallgatásra és majd ott közösen döntenek arról, hogy hol kerüljön elhelyezésre a fekvőrendőr.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy a Posta utca Dózsa Gy. utca kereszteződése nagyon balesetveszélyes, ezért egy domború tükröt kellene elhelyezni a balesetek elkerülése érdekében a Postával szemben lévő villanyoszlopon.

Elmondja továbbá, hogy szóvá tették a lakosok nem olyan hangnemben beszélnek velük, nem olyan bánásmódban részesítik a hivatali dolgozók őket, mint ahogyan kellene. Véleménye szerint, ha bejön egy lakos a hivatalba, akkor annak a problémáját meg kell oldani, vagy segíteni kell neki annak megoldásában.

 

Boros Lajosné dr. jegyző visszautasítja ezt a vádat. Mondja el konkrétan milyen esetről van szó. Ha kedden vagy csütörtökön jön az ügyfél, akkor ő is elküldi azzal, hogy hivatali időben jöjjön ügyet intézni. Ilyen esetekben a szabályokat betartó ügyfeleket éri hátrány, mert az ügyintéző nem tud kellő időt fordítani az eljárás lefolytatására.

 

Farkas Zoltán képviselő: Elég sok embernek van kis csipri-csupri ügye, amit meg kell oldani, ha lehet orvosolni azokat, akkor segíteni kell nekik ezek megoldásában.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja a hivatalban államigazgatási ügyek vannak. A köztisztviselők minden tőlük telhetőt megtesznek, az ügyintézés során.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Posta és Dózsa Gy. utca kereszteződésében volt már tükör többször feltéve, sajnos összetörték, tönkretették. Valóban indokolt lenne ott a tükör elhelyezése. Ha fémből van ilyen tükör, akkor olyat lenne jó elhelyezni, mert azt nem tudják könnyen tönkretenni, megrongálni.

Visszautasítja az elhangzott vádat, hogy nem megfelelő hangnemben beszélnek a hivatali dolgozók az ügyfelekkel, mert ilyen nincs. Kéri képviselőtársát konkrétan mondja el miről van szó. Volt olyan eset is, hogy már rendőrt akart hívni, mert a lakos olyan hangnemben beszélt, úgy viselkedett. Általánosságban ne mondjanak semmit, ennek nincs értelme. Ha van ilyen, vagy volt ilyen eset akkor azt kivizsgálják, és a munkáltató eljár a dolgozóval szemben.

 

Karajz Ottó György képviselő az intézmények takarékos gazdálkodásával kapcsolatosan elmondja, hogy maximalizálni kellene a költségüket. Célként kitűzni számukra, hogy amennyit a bázisévhez viszonyítva megspórolnak, az összeg 30 %-át jutalomként odaadhatják a dolgozóiknak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a költségvetés elkészítésébe az intézményvezetőket mindig bevonják. Amióta ő polgármester, mindig volt az önkormányzatnak költségvetési hiánya. Az intézményvezetőknek is szerepe van abban, hogy még egyszer sem kellett a működésre hitelt felvenni.

 

Répási János képviselő jelzi, hogy az interneten a Kultúra Napja rendezvény 2010-es dátummal lett feltéve, javasolja kijavítani a dátumot.

 

Forgács István képviselő köszöni a jelzést, a hibát rövid időn belül kijavítja.

Kérdezi, hogy a Rákóczi utca kátyúzására záros határidőn belül sor fog-e kerülni, mert így az út nagyon balesetveszélyes?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a Sörgyár miatt óriási teherforgalom bonyolódik le a Rákóczi úton. A közútkezelő a tavalyi év folyamán bevette a javítandó közutak sorába a Rákóczi utat. Sajnos erre nem került sor 2010-ben, mert az útfelújításokat felfüggesztették. A felújítást a gesztelyi körforgótól a vasúti átjáróig kérte. A közútkezelő új vezetőjével is beszélt, de konkrét időpontot nem tudott mondani, hogy mikor kerül sor az út felújítására. Már az országgyűlési képviselő segítségét is kérte ez ügyben. A közútkezelő vezetője azt ígérte, hogy ebben az évben a legszükségesebb helyeken elvégzik az út kátyúzását.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a nevelőtestület köszöni szépen a kafetériát, sok helyen nem is kapnak ilyen juttatást, egyben tolmácsolja a nevelőtestület kérését, mely szerint lenne-e mód arra, hogy ne COOP-os utalványt kapjanak, hanem melegétkezésit?

 

Dr. Orosz Zsolt: Ma kapta meg a tantestület véleményét, de a kafetériáról egy szó sem esik. Igazgató Asszony megköszönte a képviselő-testületnek a kapott juttatást és elmondta, hogy az utalvánnyal elégedettek a dolgozók.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi van-e lehetőség arra, hogy melegétkezési utalványt kapjanak?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az adható maximum juttatást adták a dolgozóknak nettó 14.000 Ft összegben. Az előző évben jóval magasabb összeget tudott az önkormányzat a dolgozóinak fizetni. Ezt az összeget nem nehéz elkölti mindennapi élelmiszerekre. Korábban egy másik céggel szerződtek. Most a COOP-ot választották. Ez egy magyar cég, magyar árúkat forgalmaz és helyi embereket alkalmaz. A COOP elődje, az ÁFÉSZ is támogatta már az iskolai sportot. Most is jelezték, hogy ebben az évben is fogják őket támogatni. Több százezer forintot takarít meg az önkormányzat éves szinten, mert költsége nincs, utólag kerül elszámolásra és a COOP ingyen kiszállítja a jegyeket.

 

Forgács István képviselő elfogadja a felsorolt indokokat.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az új COOP bolt megnyitásakor kapta az önkormányzat az ajánlatot. Összesen 240.000 Ft megtakarításról van szó. Más cégek 1-2 %-os kezelési költségért adják az utalványokat. Ezt a költséget be sem tervezték az előbb elfogadott rendeletbe. Lehet más céggel is kötni a szerződést, de meg kell találni a forrását. Az idei adó szabályok nem tesznek különbséget a meleg- és hideg étkezési utalványok között.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy olyat is hallott, hogy ő személyes haszonélvezője az étkezési jegy COOP-tól történő igénylésének. Az elmondottak alapján, tehát ő nem haszonélvezője a COOP-os étkezési jegyeknek, ezzel nem ő járt jól, hanem a közösség.

 

Forgács István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, hogy négyes programblokkra készülnek az alábbiak szerint:

 • Március 4-én Mészöly Kálmán válogatott labdarúgó, edző élménybeszámoló estje. Helyszín: Általános Iskola aulája.
 • Március 5-én Tavaszköszöntő bál kerül megrendezésre. A meghívókat már kiküldték Nagy Lászlónál és nála lehet a bálra jelentkezni.
 • Március 8-án kerül sor a Nőnapi ünnepségre, melyen Homonnai István és Varga Andrea színművészek adják az ünnepi műsort.
 • Március 15-ei megemlékezés 17.00 órától lesz, ezt követően fáklyás felvonulást szerveznek.

 

Nagy László képviselő kéri Polgármester urat, hogy keresse meg a rendőrséget a fáklyás felvonulás biztosítása érdekében.

 

Forgács István elnök felkéri polgármester urat, hogy a március 15-ei ünnepségen beszédet mondjon.

 

Dr. Orosz Zsolt: Megköszöni a felkérést. Nem szokott a nemzeti ünnepeken beszédet mondani, mert az ünnepségekre mindig vendéget hívott eddig, és azok mondták az ünnepi beszédet, de átgondolja a felkérést.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a szőlősgazdák elmondták, hogy az összes fát kivágják, mindent elvisznek a tolvajok, a borházakat feltörik. A megmaradt fákat pedig a tulajdonosok vágják ki, hogy inkább ők tüzeljék fel, ne a tolvajok vigyék el. Véleménye szerint polgárőrséget kellene szervezni és a rendőrséggel együtt kellene járőrözni a szőlőkben.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a rendőrök ki szoktak menni a szőlőkbe, de természetesen nem tudnak mindig ott lenni, sajnos ahhoz az úthoz nincs megfelelő autójuk sem. A tavalyi év folyamán közhasznú-közcélú foglalkoztatásban polgárőrök járták a szőlőket. Abban az időben vissza is szorultak a lopások. Elmondja, hogy néhány nappal ezelőtt az önkormányzat egyik intézményéről lopták el a csatornát. Véleménye szerint a tulajdonosoknak össze kellene fogni és úgy őrizni a területet. Közhasznú foglalkoztatás keretében most is lesznek polgárőrök, de kevesebbet tudnak foglalkoztatni, mint tavaly.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy alkossanak egy rendeletet, mely szerint, ha valakit megfog a rendőr falopással, akkor 2 hónapig semmilyen támogatást ne kapjon az önkormányzattól.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a rendőrök és a képviselő-testület is csak a jogszabályok szerint járhat el.

 

Karajz Ottó György képviselő: Ennek a problémának a megoldása nem az ő kezükben van, ezt nem tudja a testület megoldani.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a kastély felújításával egy nagyszabású beruházást hajtottak végre. Kérdezi, hogy meg vannak-e elégedve a Jánosik és Társa Kft. által végzett munkával? Elégedettek-e az épületet használók?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Eddig még semmilyen problémát nem jelentettek felé. A vállalkozó kint végezte a munkálatokat, bent a pincét hozták használható állapotba, és a galéria korlátját újították fel, továbbá a belső szélfogó került kicserélésre. Népszerűbb lesz a terület tavasszal, hiszen a növények kizöldülnek és a szökőkút is működni fog. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kastély és annak területe jelentős érték, melyet mindenkinek védeni kell.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy levélben keressék meg Kapitány urat, kérjék a járőrözés sűrítését.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy csütörtökön Felsőzsolcán az új kapitány és az országgyűlési képviselő a KMB és a rendőrőrs közötti kapcsolatról tartanak tájékoztatást. Úgy értesült, hogy Hernádnémeti nem Miskolchoz fog tartozni, hanem a felsőzsolcai rendőrőrshöz. Nem tudja, hogy milyen szakmai érvek szólnak amellett, hogy a KMB irodát a felsőzsolcai rendőrőrshöz csatolják. Felsőzsolcán valószínű lesz lehetősége Kapitány úr segítségét kérni a rendőri járőrözés sűrítéséhez.

 

Répási János képviselő véleménye szerint az önkormányzat épületeit kamerával kellene ellátni, mert hiába van magas kerítés, azon az illetéktelenek átmennek. Az óvoda területét is be kellene kamerázni.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy kérdezzék meg az Oláh és Társa Kft-t, hogy a kiépített hálózati rendszerükre nem lehet-e kamerát felszerelni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint a cégvezető nyitott erre, ugyanis most építették ki az új optikai kábelt. Meg fogják keresni ez ügyben a cégvezetőt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselőket és az élő adást néző lakosságot, hogy

 • A közmeghallgatás 2011. február 24-én 17.00 órakor lesz az általános iskolában

Napirendi pontok:

-          árvíz-belvízvédelem

-          fekvőrendőr elhelyezése a Kossuth utcán

-          2010. évről szóló tájékoztató

-          2011. év tervei

 • Lomtalanítás időpontja: 2011. március 24-én (csütörtök), a szemétszállítás napján lesz. Kéri a lakosságot, hogy a feleslegessé vált lomokat ekkor tegyék ki.
 • Előző testületi ülésen szó volt arról, hogy havonta kerül számlázásra a szemétdíj. Ennek a számlázásnak költségei vannak, de ezt azért teszik, hogy a lakosoknak olcsóbb legyen a szemétdíj. Ezt követően nem egy negyedévet kell kifizetni, hanem csak egy havi díjat. Felhívja a figyelmet, ha nem folynak be a szemétdíjak az önkormányzathoz, akkor nem fogják tudni megelőlegezni az összeget és a szolgáltató fog számlázni.
 • Eboltás 2011. március 12-én 9.00-12.00 óra között lesz a polgármesteri hivatal belső udvarán. Pótoltás március 17-én 13.00-16.00 óra között. Az oltás díja: 3.000 Ft/eb.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatosan észrevételek érkeztek felé. A gyermekeknek az lett ígérve, hogy jutalmat kapnak. A valóságban ez nem így történt. Állítólag olyan fenyegetés is elhangzott, hogy Forgács tanár bácsi egyest ad annak a gyereknek, aki nem rajzol erre az alkalomra.

 

Forgács István képviselő válaszában elmondja, hogy az óvodások utólag megkapták az óvodában az ajándékokat. A rajzpályázat pedig kötelezővé volt téve minden gyermek számára az iskolában.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A naptár készítésénél adminisztrációs hiba történt, mert néhány nap lemaradt róla, a Szilveszter ünnepnapként van feltüntetve, a Mindenszentek, Húsvét viszont nincs. Van olyan lakos, aki nem kapott naptárt. Van-e még belőle?

 

Forgács István képviselő: Van olyan lakos, akihez többször is elmentek, mert nem volt otthon, végül ott hagyták a kerítésbe szúrva vagy a postaládába téve. Lehet, hogy ezekről a helyekről elvitték, akik arra jártak. Még van pár darab naptárjuk.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 1160 ingatlan van. Az előző években az önkormányzat 1200 darab naptárt rendelt, ami 75.000 Ft-ba került. Most 80.000 Ft-ba került az 1000 db naptár.

2011. március 5-én, szombaton, 14.00 órakor Boronkai József parókus úr mindenkit szeretettel vár a polgármesteri hivatal házasságkötő termébe a család éve alkalmából a görög katolikus egyház rendezésében a „Konfliktuskezelés a családban” című rendezvényen. Parókus úr kéthetente szokott rendezvényeket szervezni. Felekezeti hovatartozás nélkül mindenkit szeretettel vár. Az esemény része az IKSZT által szervezett programoknak is.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést 20.10 órakor bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                    Boros Lajosné dr.

  polgármester                                                                                                 jegyző

 

 

 

 

Farkas Zoltán                                                                                      Forgács István

    hitelesítő                                                                                                         hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde