Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. november 10.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-12/2009.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. november 10-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Fésűsné Brosch Andrea HAK Vezetője

Kerekes Jánosné óvodavezető

Dr. Maksa Csaba ügyvéd

Énekes Zoltán EMFESZ képviselője

Pusztai Zsolt r.zászlós

Szántó Krisztián r.főtörzsörmester

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Fukk Sándor József és Farkas Győző képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.       Dr. Maksa Csaba ügyvéd tájékoztatója polgári perről

 

2.       Tájékoztató a település közrendjének közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő: városi rendőrkapitányság

 

3.       2010. évi pénzügyi koncepció megvitatása

Előterjesztő: polgármester

 

4.       Tájékoztató 2009. III. negyedévi költségvetés teljesüléséről

Előterjesztő: polgármester

 

5.       Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: jegyző

 

6.       Egyéb indítványok, javaslatok

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

  1. Dr. Maksa Csaba ügyvéd tájékoztatója polgári perről

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti meghívott vendégünket és kéri, hogy adjon tájékoztatást a polgári per állásáról.

 

Dr. Maksa Csaba ügyvéd elmondja megbízatása óta közel egy év eltelt, ez indokolja a beszámoló megtartását. Hernádnémeti Önkormányzatot, mint alperest képviseli az ellene indult kártérítési perben, melynek perértéke közel fél milliárd forint. A perben megszületett az első fokú ítélet. A Megyei Bíróság ítéletében felperes kérelmét teljes mértékben elutasította és a négy felperest együttesen 52 millió Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte, mely összeget a Hernádnémeti Önkormányzat javára kell megfizetniük. Az ítélet még nem jogerős, hivatalos értesítése nincs arról, hogy a felperesek megfellebbezték volna az ítéletet. Ennek ellenére ne legyenek elbizakodottak. A Megyei Bíróság a védekezésünket teljes mértékben elfogadta. Elmondja, hogy az Ítélőtábla milyen jellegű döntéseket hozhat.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdése: Fellebbezés esetén mikorra várható az Ítélőtábla tárgyalása?

 

Dr. Maksa Csaba ügyvéd: Az Ítélőtábla gyakorlatából kiindulva kb. fél év múlva várható a tárgyalás kitűzése.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a felpereseket ki képviseli, illetve az eljárási költséget mi alapján osztotta meg a Megyei Bíróság?

 

Dr. Maksa Csaba ügyvéd válaszában elmondja, hogy a felpereseket miskolci Bartus Ügyvédi Iroda képviseli. A költségeket a bíróság a felperesek által megjelölt beruházás-arányosan osztotta fel. Az ítéletet követően próbált beszélni az érintettekkel, akik nem értenek egyet az ítéletben foglaltakkal, illetve sokalják a költséget, pedig a megállapított díjtétel nem is áll arányban a perértékkel.

 

16.20 órakor Szűcs Róbert képviselő megérkezik.

 

Répási Lajos képviselő kérdezi hogyan lesz kiegyenlítve a jogi képviselő tiszteletdíja?

 

Dr. Maksa Csaba ügyvéd válaszában elmondja, hogy az önkormányzat akár rá is engedményezhetné az ítéletben megállapított térítést, melyet ő egyátalán nem szeretne. A megítélt összeg arra szolgál, hogy fedezze az alperes perrel kapcsolatos költségeit. Pernyertesség esetére 20 %-os sikerdíjat kötöttek ki. A maga részéről úgy gondolja, hogy 5 éves időtartamú részletfizetéssel tudná megkapni a megbízási díját.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a tájékoztatót.

 

Dr. Maksa Csaba ügyvéd 16.25 órakor elhagyta az üléstermet.

 

 

  1. Tájékoztató a település közrendjének közbiztonságának helyzetéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetőjében elmondja, hogy az Alosztály vezetősége egészségügyi problémák miatt nem tud jelen lenni. A beszámolóval kapcsolatban Pusztai Zsolt csoportvezetőnek tehetik fel kérdéseiket képviselőtársai.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdése, hogy az önkormányzatnak korábbi törekvései közé tartozott rendőrőrs kialakítása, véleménye szerint érdemes-e ezzel a kérdéssel foglalkozni?

 

Pusztai Zsolt bemutatkozását követően elmondja, hogy az ORFK előírása szerint rendőrőrs 24 fő alkalmazottal hozható létre. A csoportjuk jelenleg 6 fővel működik. A körzetben lévő községek számának a tárgyi feltételek biztosítása nem jelentene problémát, de a plusz 19 fő alkalmazásával, bérük fedezésével lenne a gond. Munkájuk során az elmúlt évben a bűnügyek száma magasabb volt, de a felderítések száma is megnőtt, a felderítési arányuk 49,5 %-os.

 

Répási János képviselő véleménye szerint a feljelentések száma nem mérvadó, mivel sokan nem is tartják érdemesnek, hogy megtegyék a feljelentést.

 

Pusztai Zsolt elmondja, hogy a rendőrség teszi a dolgát, igyekszik minden bűncselekményt felderíteni és vádemelési javaslattal az ügyészségnek megküldeni. Onnantól kezdve a büntetőügy lezárása nem az ő hatáskörükbe tartozik.

 

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy a beszámolóban szereplő „Neozsaru” mit jelent?

 

Pusztai Zsolt elmondja, hogy munkájukat segíti egy országos hálózat, amelyben feldolgozzák a bűncselekménnyel kapcsolatos adatokat, ez a program a „Robotzsaru”. A KMB irodákon ez a hálózatos alkalmazás nem elérhető, itt működik az internetes kapcsolaton elérhető „Neozsaru”.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy igazak-e azok a híresztelések, miszerint a Hernádnémeti KMB körzetet a felsőzsolcai Rendőrörshöz csatolnák?

 

Pusztai Zsolt tudomása szerint hivatalosan senki nem kezdeményezett ilyen megoldást. A maga részéről nem is tartaná célszerűnek, mivel ez a Hernádnémeti a legnagyobb KMB-s terület. Valószínűsíti, hogy ebben az esetben kevesebbet tudnának a helyszínen lenni. Munkaszervezésük területén néhány hónapja új beosztási renddel próbálkoznak, melynek lényege, hogy 12 órás szolgálatban vannak. Úgy tapasztalják, hogy a megnőtt jelenlétüknek következtében csökkent a bejelentések száma. A hátránya, hogy a túlórájukat nem fizetik ki, szabadidő megváltásban pedig nem tudják igénybe venni.

 

Szűcs Róbert képviselő: A beszámolóban történt utalás Polgárőrség helyzetére, mi a véleményük az együttműködésről?

 

Pusztai Zsolt: A Polgárőrség működésének fénykorában nagy segítséget jelentett a rendőrség munkájában, mivel már jelenlétükkel is érezhetően visszaszorult a bűncselekmények száma. Úgy érzik, hogy a polgárőr mozgalom ellaposodott, társadalmi munkában nem tudtak annyit jelen lenni a polgárőrök, mint amennyire szükség lett volna.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a Polgárőrséggel kapcsolatosan elmondja, hogy voltak gondok a Polgárőrség munkájának megszervezésével, tevékenységüket társadalmi munkában látták el, egyre kevesebb jelenlétet tudtak a résztvevők vállalni. A közcélú munkavégzők számának emelkedése nagy segítséget jelentett ennek a helyzetnek orvoslásában, mivel alkalmas emberekkel több területen is jelen tudnak lenni. Így mindennap két ember őrzi a zártkertek területeit, illetve korábbi problémák miatt megszervezték az iskoláskorú gyermekek tanításra és tanítás utáni kísérését, a belterületen pedig minden éjszaka két ember őrködik. Ilyen mértékű szolgálatot korábban soha nem adott a polgárőrség, hiszen egy nap 8 ember ad szolgálatot. Nehéz a működés hatékonyságát mérni, tevékenységükben a megelőzés a fő célkitűzés.

 

Fukk Sándor József képviselő véleménye szerint a gesztenyés parkban történt önkormányzati eszközök megrongálását elkövetőket nem büntették meg eredményesen. Az általános iskoláskorú gyermekek viselkedését kellene fokozottabban nyomon követni.

 

Nagy László képviselő: A bűncselekmények-szabálysértések elhatárolására szolgáló értékhatár megállapításával elvi problémái vannak. Véleménye szerint nem egyforma, hogy kinek mi jelenti a nagy összeget, a szőlőjét egyedül művelő kisnyugdíjasnak, az egy-két táska termény ellopása óriási jövedelem-kiesést jelenthet.

 

Pusztai Zsolt magánvéleménye szerint a magántulajdon védelmének hangsúlyosabb szerephez kellene jutnia. Le kellene tisztulnia azoknak az állásfoglalásoknak, hogy mely eszközök megengedettek a tulajdon védelmére.

 

Szántó Krisztián elmondja, hogy az idénylopások miatt igyekeznek rendszeresen járőrözni a veszélyeztetett területeken. Munkájukat nehezíti, hogy emberek közömbösek, nem minden esetben szólnak, amikor észlelnek valamilyen gyanús cselekményt. Leginkább akkor jeleznek, ha saját tulajdonukat érinti a cselekmény, más esetekben gyakran inkább elfordítják a fejüket. A tulajdonosoknak is összefogást kellene tanúsítaniuk. A munkájukat nehezítő másik probléma, hogy mindig akadnak olyan orgazdák, akik felvásárolják a lopott terményeket, ha ez megszűnne, megszűnnének azok a lopások is, melyeket haszonszerzés céljából követnek el. Az eredmények eléréséhez szemléletváltásra is szükség van.

 

Fukk Sándor József képviselő véleménye szerint nem csak az érdektelenség, hanem a félelem is közrejátszik abban, hogy nem szólnak akkor sem, ha észlelnek ilyen esetet. Ilyen körülmények között egyre több terület maradhat műveletlenül, mely további, főleg növényvédelmi problémákat vethet fel.

 

Pusztai Zsolt és Szántó Krisztián elmondják, hogy mivel szolgálatuk nagy részét terepen töltik, minden esetben a 107-et célszerű hívni. Ilyenkor általában nem is szükséges, hogy fény derüljön a bejelentő személyére, mivel ha időben kiküldik őket a helyszínre, ők érik hivatalból tetten az elkövetőket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester további hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a Rendőrkapitányság beszámolóját.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

101/2009. (XI. 10.) HATÁROZATA

Tárgy: beszámoló Hernádnémeti község közbiztonsági helyzetéről

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály KMB Alosztályának a község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját változatlan formában elfogadta.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 17.45 órakor szünetet rendelt el.

17.55 órától a képviselő-testület folytatja munkáját.

17.55 órakor Gilányiné Nagy Orsolya képviselő elhagyja az üléstermet.

 

 

3. 2010. évi pénzügyi koncepció megvitatása (Írásos anyaga jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

Fésűs Nándor Pénzügyi Bizottság Elnöke elmondja, hogy 2009. november 30-ig el kell készülni a 2010. évi koncepciónak. A jövő év a vártnál is nehezebben fog alakulni. Ezek a számok még nem véglegesek, de a tendenciák már lemérhetők. A beruházások terhére fognak menni a megszorítások, ezeket pályázatokkal szeretnék pótolni. Nem lehet tudni, hogy mi lesz az iparűzési adóval, ha elviszik tőlünk, akkor az jelentős bevétel kiesést fog jelenteni. A jelenlegi gazdálkodás folytatását javasolja, amely nagyon figyelemre méltó és dicséretes. Ezt kérik az intézményvezetőktől is. A bevételek növelésére várja képviselőtársai javaslatát.

 

Lipták Zoltán képviselő: megjegyzi, hogy a kamatbevétel majdnem annyi, mint a kötvénykibocsátásból eredő törlesztési kötelezettségünk fele.

 

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ez így van. Megjegyzi, hogy 2009. márciusában fizették a 2008-as év időarányos kamatát is. Reméli, hogy a jövőben kisebbek lesznek a törlesztőrészletek, hiszen folyamatosan törlesztik a kamatot és a tőkét is.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogyha van az önkormányzatnak pénze, akkor előtörlesztést lehet eszközölni?

 

Pappné Kiss Valéria: Bármelyik fordulónapon van erre lehetőség.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2010. évi pénzügyi koncepció elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

102/2009. (XI. 10.) HATÁROZATA

Tárgy: 2010. évi pénzügyi koncepció elfogadása

 

A képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint elfogadja az önkormányzat 2010. évi pénzügyi koncepcióját.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

  1. Tájékoztató 2009. III. negyedévi költségvetés teljesüléséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Fésűs Nándor a Pénzügyi Bizottság Elnökeként elmondja, hogy a III. negyedéves beszámoló még nem alkalmas arra, hogy bemutassa az éves gazdálkodást, de tartalmából következtetni lehet a gazdálkodást érintő folyamatokra, jellemzőkre. Ezt követően ismerteti Asztalos Valéria bizottsági tag szakmai kérdéseit.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: A gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedésekre példaként ismerteti, hogy a szállítók kiválasztása kapcsán elektronikus jogtár szállítójában is változás lesz a következő évtől. A régi szállítóval, akitől évek óta rendeli a hivatal a CD Jogtárat a szerződés felmondásra került, az új szállítóval a szerződés azért előnyösebb, mert a régi egyfelhasználói jogosultsággal rendelkező jogtár helyett 6 felhasználói jogosultság jár az új jogtárhoz, és így az intézmények részére is hozzáférhetővé vált, és ennek ellenére fele annyiba kerül.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nemcsak a hivatalban, de az új intézményekben is takarékos gazdálkodást folytatnak, pl. a bölcsödében is a munkaügyi központ által támogatott személyeket foglalkoztatnak. A pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználják.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy városi szintű intézményhálózatot működtetnek Hernádnémetiben. Jó lenne, ha mindez tudatosulna a lakosokban is. A bölcsőde felújítása megtörtént és már az elszámolás is befejeződött. Mi az oka a személyi kiadások teljesítése terén az eltérésnek?

 

Pappné Kiss Valéria: A jubileumi jutalmak okozzák az eltérést, mivel ezek a juttatások nem folyamatosan, hanem adott időpontban kerülnek kifizetésre. Az év hátralévő részében még összesen 13 havi illetménynek megfelelő kötelezően adandó jubileumi jutalom kerül kifizetésre. Továbbá a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjak egy része is csak ezután kerül kifizetésre.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a jövő évi várható normatíva csökkenés eredményezhet-e valamelyik intézményünk működtetése során fennakadást?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a működés egyelőre nem látszik veszélyben, vagy a szülőknek többletterhei lennének. Az biztos, hogy fejlesztésekre kevesebb pénz fog jutni.

 

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi a 2009. III. negyedévi pénzügyi beszámoló elfogadását.

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

103/2009. (XI. 10.) HATÁROZATA

Tárgy: 2009. III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, a melléklet szerint elfogadja a hivatal III. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

5. Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző az előterjesztésben foglaltak szerint ismerteti a rendelet hatályon kívül helyezésének indokait.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő 18.20 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

 

A képviselő-testület vita nélkül 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

8/2009. (XI. 10.) rendelete

a hatósági ügyek elektronikus formában történő intézéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

1.§

 

A Hernádnémeti Önkormányzat hatályon kívül helyezi a hatósági ügyek elektronikus formában történő intézéséről szóló 20/2005. (VII. 05.) számú rendeletét.

 

 

2.§

 

E rendelet 2009. november 11.-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

 polgármester                                                                                   jegyző

 

 

6. Egyebek

 

6.1. EMFESZ tájékoztatója

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester felkéri az EMFESZ képviselőjét Énekes Zoltán Urat, hogy röviden tájékoztassa a képviselő-testületet a cégről, mint gázszolgáltatóról.

 

Énekes Zoltán elmondja, hogy az EMFESZ 2003 óta van jelen a piacon. Először az ipari fogyasztókat keresték meg, így az ország területének ¼-ed részén voltak jelen, tavaly ősszel pedig az önkormányzatokat keresték meg, majd a lakosság felé nyitottak. Tavaly év végére 10 önkormányzattal, mostanra pedig már 250 önkormányzattal szerződtek. Önkormányzati vonalon személyes kapcsolattartásra rendezkedtek be. Nincsenek nagy létszámú kirendeltségek, kisebb az operatív háttér. Az önkormányzatok részére a fogyasztási adatok alapján tesznek konkrét árajánlatot, amelyből megtudhatják, egy év alatt milyen összeget tudnak megtakarítani. Nincs hűségnyilatkozat. Átlagosan 6 % kedvezményt kapnak az önkormányzatok. Több önkormányzat társulása esetén 7-8 % is lehet a kedvezmény. Műszaki átalakításra nincs szükség. Az áraik követik a gázárváltozásokat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy mi történik akkor, hogyha nincs gáz, hogyan tudják szétválasztani az igénybevevőket?

 

Énekes Zoltán elmondja, hogy a gázrendszert állandó nyomás alatt kell tartani, tehát mindig kell, hogy legyen gáz. Jelentős tároló kapacitással rendelkezik a cég. Több hónapra elegendő a betárolt mennyiség, így a pillanatnyi kieséseket meg tudják oldani. Amennyiben a szolgáltatóval bármi gond adódna a jogszabály szerint az egyetemes szolgáltató köteles a helyére lépni, így folyamatosan biztosított az ellátás.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy a TIGÁZ átlagárához képest milyen engedményt adnak, és ha a TIGÁZ tulajdonában lévő vezetékrendszerben hiba van, akkor az hogyan kerül kijavításra és kinek a költségére történik?

 

Énekes Zoltán: A TIGÁZ egyetemes árral számol, ehhez képest van a 6 %-os engedmény. A TIGÁZ-nak pedig ezután is el kell látni a feladatát, pl. az órát ezután is ki fogják cserélni. Eddig semmilyen probléma nem volt. Az EMFESZ magára vállalja az óraátírással járó adminisztrációs munka elvégzését. A gáztörvény szabályozza, hogy semmilyen diszkriminációt nem lehet alkalmazni. A gázelosztó rendszer ugyan az marad, a gázszolgáltatók között választhat a fogyasztó.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi, hogy milyen viszony van a TIGÁZ és az EMFESZ között?

Énekes Zoltán elmondja, hogy egyenrangú versenytársak. Az EMFESZ keletről olcsóbb gázt tud hozni, hatékonyabban tud működni.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogyha leválasztásra kerül a fogyasztó – EMFESZ-hez átszerződik – akkor milyen jogon hívja a TIGÁZ-t, ha meghibásodás van?

 

Énekes Zoltán elmondja, hogy a gázvezeték – infrastruktúra - TIGÁZ tulajdon, ezért jogosultak arra, hogy a hálózatot üzemeltessék, az órát leolvassák.

 

Lipták Zoltán képviselő: Tehát a jogi védettség megmarad a fogyasztó felé. Mi történik akkor, hogyha az EMFESZ nem továbbítja az alapdíjat a TIGÁZ felé?

 

Énekes Zoltán válaszában elmondja, hogy a TIGÁZ és az EMFESZ szerződéses viszonya, vagy elszámolási vitája nincs kihatással a fogyasztóra, mivel az az említett két fél szerződésén múlik, szolgáltatóváltás esetén ebben az esetben is köteles az egyetemes szolgáltató a fogyasztót „visszavenni”.

 

Szűcs Róbert képviselő: A TIGÁZ a mérőórát eddig ingyen cserélte ki. Hogyan lesz ezután?

 

Énekes Zoltán elmondja, hogy a TIGÁZ ezután is ingyen fogja kicserélni a mérőórákat.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy ha a kisfogyasztónak 8 %-ot engednek, akkor az önkormányzatnak miért csak 6 %-ot?

 

Énekes Zoltán: Az önkormányzatoknál lehetőség van alkura. Mint már említette, ha társulásról van szó, akkor nagyobb engedményt is tudnak ajánlani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a konkrét árajánlat kb. 700.000 Ft éves megtakarítást jelenthetne az önkormányzat számára.

 

Dr. Orosz Zsolt megköszönte a tájékoztatást.

 

Énekes Zoltán elhagyja az üléstermet.

 

6.2. Pályázati tájékoztató

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselő-társait a LEADER keretében benyújtható pályázati lehetőségekről. Emlékezteti képviselőtársait, hogy az előzetes ismertetők alapján az elmúlt testületi ülésen már szóba került, hogy milyen célok megvalósítása érdekében szeretnének pályázatot benyújtani. Az eltelt időszakban letisztultak az elvárások, és ez alapján elmondja, hogy az általános iskolai alapítvány megújuló energiát hasznosító energiaudvart szeretne megvalósítani, mely a tanmedence vizének fűtését biztosítaná.

 

Fésűs Nándor képviselő kiegészítésként elmondja, hogy a „Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület” is hasonló pályázatot kíván benyújtani. Olyan napkollektoros energiatermelési rendszerben gondolkoznak, melynek révén a többlet áramot a rendszerbe vissza tudnák táplálni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester a fent megjelölteken túl művészeti alkotótábor megrendezésére is lehet pályázni. Az alkotótábor megvalósításának az is az előnye, hogy a táborban született alkotások településünkön maradhatna, illetve az érdeklődő helyi gyermekeink nyílt nap formájában bekapcsolódhatnak az alkotótábor munkájába. A pályázatok nem igényelnek önrész biztosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

104/2009. (XI. 10.) HATÁROZATA

Tárgy: Általános Iskoláért Alapítvány pályázati célkitűzésének támogatása

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete támogatja, hogy Általános Iskoláért Alapítvány pályázatot nyújtson be az iskola területén energiaudvar megvalósításához. A pályázati célkitűzést támogatja, annak megvalósítását szükségesnek tartja.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

A képviselő-testület 11 Igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

105/2009. (XI. 10.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület pályázati célkitűzésének támogatása

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete támogatja, hogy a Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület pályázatot nyújtson be megújuló energiaforrás hasznosítása céljára. A pályázati célkitűzést támogatja, annak megvalósítását szükségesnek tartja.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

106/2009. (XI. 10.) HATÁROZATA

Tárgy: Pályázat alkotótábor megvalósítására

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a LEADER program keretében művészeti alkotótábor megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be. A pályázati célkitűzést támogatja, annak megvalósítását szükségesnek tartja.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

6.3. 2010. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző az előterjesztésnek megfelelően ismerteti Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által 2010. évi ütemtervét. Az ütemtervben meghatározottakat elfogadásra javasolja.

 

A képviselő-testület vita nélkül 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

107/2009. (XI. 10.) HATÁROZATA

Tárgy: 2010. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadása

 

A képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint elfogadja az önkormányzat 2010. évi belsőellenőrzési ütemtervét.

 

Felelős:           polgármester, jegyző

Határidő:         értelem szerint

 

 

6.4. Észrevételek

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, arról szerzett tudomást, hogy ismeretlen család a szennyvízhálózatba engedi be a disznótrágyát. Előfordult már, hogy ez dugulást okozott a rendszerben. Okozójának személyére még nem derült fény. Kéri képviselőtársait, hogy jelezzék, ha megtudnak az elkövetőről valamit.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, többször előfordult már, hogy emberi felelőtlenség miatt dugulás fordult elő a rendszerben, beszélt az üzemeltető képviselőjével és kérte tegyenek arra javaslatot milyen technikai megoldással lehetne kiszűrni az eseteket.

 

Répási János képviselő felveti, hogy meg kellene oldani az egészségház Vörösmarty utcai oldalán kialakított parkoló megvilágítását, mert sötétben nagyon nehéz a közlekedés. Másrészt javasolja, hogy mint fenntartó kérjék meg az I. sz. háziorvosi körzet háziorvosát, hogy jobban fűtse a rendelő helyiséget, mivel a betegek panaszkodnak a túlságosan alacsony hőmérsékletre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy az egészségház parkolójánál milyen megoldással lenne célszerű megvalósítani a világítást, Doktor Úr felé pedig levélben fogják jelezni a kérést.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a múlt hónap során az útfelújítás kapcsán elkészített új útpadkákat helyreállítja-e az áramszolgáltató, mert a karbantartási munkát végzők a nagyméretű gépeikkel nagyon sok helyen tönkre tették? Az iskola beázását hogyan lehetne megszűntetni?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a karbantartási munkák befejeztét követően lesz a bejárás az áramszolgáltatóval, illetve a kivitelezővel. Az iskola beázással kapcsolatban, mint ismert a képviselők előtt per van folyamatban az alvállalkozóval szemben, mely cég időközben meg is szűnt. A szakértői vélemények szerint elképzelhető, hogy nemcsak az alvállalkozó, hanem a fővállalkozóval szemben is kellett volna keresetet benyújtani, de lehetséges, hogy ezzel elkéstek. Kártérítés és garancia hiányában valószínűleg önerőből kell a beázást megszüntetni.

 

Balla Ferenc képviselő felveti, hogy az egyik Rákóczi utcai lakos 4-5 kutyát is tart a portáján, melyek gyakran az utcán kóborolnak, ezért kéri a hatóság eljárását.

 

Nagy László képviselő továbbítja a hernádnémeti virágtermelők sérelmét, miszerint az önkormányzat által bérbeadott piactéren a szezonban nagyon sok idegen virágárus fordul meg, akik sértik a helyiek érdekeit. Kellene ez ügyben beszélni a piac bérlőjével.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy a bérleti szerződés megkötésekor is felmerült már ez a kérdés és akkor ellenérvként azt hozták fel, hogy a lakosságnak előnyös az árverseny, illetve a szélesebb választék.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az érvényes bérleti szerződés milyen kitételeket tartalmaz, ettől eltérni csak kölcsönös megegyezéssel lehet, a feleknek le kell ülniük az esetleges szerződésmódosítást megvitatni.

 

Karajz ottó György képviselő elmondja, hogy ő már tapasztalta ennek a helyzetnek a fordítottját is.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntés személyi kérdéseket érint, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 19.00 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                         Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                             jegyző

 

 

 

 

Fukk Sándor József                                                                              Farkas Győző

     hitelesítő                                                                                            hitelesítő

 


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde