Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. szeptember 29.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-10/2009.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Dr. Kovács Rita

Dr. Matula Ágnes

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Nagy László és Fésűs Nándor képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.       Orvosi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

 

2.       Döntés a Bursa Hungarica pályázaton történő részvételről

Előterjesztő: polgármester

 

3.       Áramdíj-hátralék rendezéséhez nyújtott esetleges önkormányzati támogatás megvitatása

Előterjesztő: polgármester

 

4.       Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

5.       Döntés útpályázaton való részvételről

Előterjesztő: polgármester

 

6.       Lakásfenntartási kérelmek elbírálása

Előterjesztő: polgármester

 

7.       Egyéb indítványok, javaslatok

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntés személyi kérdéseket érint, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 16.05 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

2. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

87/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy csatlakozik az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához, az általános szerződési feltételekben, és helyi rendeletben foglaltak szerint

 

 

Felelős: jegyző és polgármester

Határidő: szeptember 30.

 

 

3. Áramdíjhátralék rendezése

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az áramdíjhátralék rendezésével kapcsolatosan félrevezető információ jelent meg a sajtóban. Az önkormányzatot ezzel kapcsolatosan senki nem kereste meg. Ő keresett meg alapítványokat és érdeklődött a pályázati feltételekről. A tájékoztatóból kiderült, hogy a kérelmeket a mellékletekkel együtt az önkormányzatnak kell összegyűjteni és továbbítani a HÉRA alapítvány felé. Az igényelt támogatás 10 %-át az önkormányzatnak kell biztosítani. Az igénylő maximum 14.000 Ft-ot kaphat. Ezt az összeget az igénylő akkor kapná meg, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a fennmaradó tartozás megfizetésre kerül. Az önkormányzat részére azonban semmilyen alapítvány nem adhat utasítást. Szemfényvesztésnek tartja az egészet, véleménye szerint az önkormányzat ellen uszítják az embereket.

 

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 32 kérelem, igénylés érkezett az önkormányzathoz.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az Ökomenikus Szeretetszolgálat esetében nem kellett önkormányzati részt hozzátenni az igényelt támogatáshoz. Az egyik lakosnak aláírták a kérelmét, azonban arra való hivatkozással, hogy elfogyott a pénz, elutasították.

 

Lipták Zoltán képviselőnek nem tetszik, amiért az önkormányzatnak kell felelősséget vállalni a fennmaradó rész kifizetésére.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy azok a lakosok adhatják be a kérelmet, akiknél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot. Az alapítvány hírlapján 100 – 150.000 Ft-tal kecsegtetik az embereket, de 14.000 Ft adható. A kérelmeket mindenki úgy hozta, hogy a tartozását az alapítvány kifizeti.

 

Karajz Ottó György képviselő: Az ügyfél, ha befizeti a tartozása 10 %-át, abban az esetben nem lehet elutasítani.

 

Boros Lajosné dr. jegyző az alapítvány tájékoztatójából kiemeli, hogy a kiírás „adható támogatások 2.2. pontja” szerint mivel csak az önkormányzat nyújthatja be a pályázatokat, ezért az önkormányzat minősül a pályázónak, így az önkormányzatnak kellene tanúsítania a hátralék HÉRA támogatáson felüli részének megfizetését. A kérelmezőknek átlagosan 100-200.000 Ft-os tartozásuk van.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ilyen feltételekkel nem javasolja a pályázaton való részvételt.

 

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a Héra Alapítvány áramdíj hátralék pályázatán történő részvételt.

 

A képviselő-testület 11 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

88/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: HÉRA Alapítvány pályázati kiírása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a HÉRA Alapítvány villamos-energia számlán jóváírt támogatásra kiírt pályázatán az önkormányzat a pályázati kiírásban és ismertetőben szereplő feltételeknek nem tud eleget tenni, ezért a pályázati kiíráson nem vesz részt. Felkéri a hivatalt, hogy a lakossági kérelmek mellékleteként becsatolt dokumentumokat származtassa vissza a kérelmezőknek.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         2009. október 31.

 

 

4. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratába a 921815 művelődési házak tevékenysége szakfeladatot könyvelési okok miatt 2009. december 31-ig vissza kell vezetni. A „Jövőd a tét” pályázat anyagát eddig erre a szakfeladatra könyvelték.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy miért kellett akkor törölni az alapító okiratból, ha erre szükség van?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 2010. január 1.-től megszűnik ez a szakfeladat. Az alapító okirat előző módosításakor még nem tudták, hogy a pályázat miatt szükség lesz a szakfeladatra 2009. december 31-ig.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

89/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratába az alábbi szakfeladat kerüljön vissza 2009. december 31.-ig

 

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége

 

A képviselő-testület kéri, hogy a polgármesteri hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés érdekében.

 

Felelős:           polgármester, jegyző

Határidő:         azonnali

 

 

5. Útpályázat

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen tájékoztatta képviselőtársait, hogy járdafelújításra maximum 20 millió Ft-ig lehetőség van pályázat beadására. Időközben kiderült, hogy járdafelújításra nem lehet beadni pályázatot, hanem útfelújításra járdafelújítással együtt, minimum 20 millió Ft összegben. A Dózsa György utca van a legrosszabb állapotban. Ennek az utcának a felújítása a 20 millió Ft-ba belefér. A József A. és az Ady E. utca felújítása már nem fér bele. A teljes beruházás összege 23.490.125 Ft, ebből a saját erő 2.351.125 Ft lesz. Szeptember 30-ig lehet a pályázatot benyújtani. A felújítás nem engedélyköteles. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy pályázat benyújtásával a Dózsa Gy. utca kerüljön felújításra.

 

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy mit foglal magába ez az összeg? Benne van az aszfaltozás, a járda- és padkakészítés is?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a beruházás összegében az aszfaltozás van benne.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a Dózsa György utca pályázaton történő felújítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

90/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: ÉMOP pályázat benyújtása

 

Hernádnémeti Község Képviselő-testülete elhatározza, hogy a „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” című ÉMOP-2009-3.1.3/A kódszámú pályázatot nyújt be a Dózsa György utca felújítása céljából.

 

A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges saját erőt a költségvetésben elkülönített fejlesztési céltartalékból biztosítja az alábbiak szerint.

 

Forrás

Ft

Saját forrás

2 351 125

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)

21 140 000

 Összesen

23 491 125

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására, és sikeres pályázat esetén felhatalmazza a pályázati kiírásnak megfelelően a beruházás bonyolításával.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntés személyi kérdéseket érint, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 18.35 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

8. Egyebek

8.1. Parkolás a bérlakásoknál

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bérlakásokhoz 6 db garázs tartozik és a bérlők a belső udvaron, a díszburkolaton parkolnak rendszeresen még céges autókkal is. Az útfelújítás kapcsán a kinti parkoló elkészült, így megoldódott a megfelelő számú parkolóhely kialakításának kérdése. Javasolja, hogy a képviselő-testület határozzon arról, hogy a bérlők az autókkal ezt követően a garázsaikba és a parkolóba álljanak, ne pedig a belső udvaron.

 

Szűcs Róbert képviselő elmondja, hogy a Széchenyi utca nem alkalmas arra, hogy az út mindkét oldalán parkoljanak

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ki fogja ezt végrehajtani és hogyan?

Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a tulajdonos, a fenntartó saját ingatlana épségének megóvása érdekében betartatja a bérlőkkel a testület döntését. Aki mégis beáll az udvarra gépkocsijával, az ellen kártérítési eljárást is lehet indítani, a díszburkolatban keletkezett károk megtérítésére.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Meg lehet követelni a bérlőktől, hogyha biztosított a garázs és a parkoló, akkor nem kell az udvaron parkolni.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy a kidőlt kerítés meg lesz-e javítva?

 

dr. Orosz Zsolt elmondja, hogy a kerítés megjavítása folyamatban van.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

94/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: bérház udvarán történő parkolás

 

A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező bérház körbekerített, díszburkolattal ellátott részén megtiltja a huzamosabb ideig tartó parkolást. A lakók és a látogatók gépjárművei számára biztosította a garázst, illetve az épület előtt nyitott parkolót.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

8.2. Patkányirtás

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az egész településen megjelentek a patkányok. Az irtást csak egyidejűleg a település egészén lehet elkezdeni. Az elmúlt héten az ÁNTSZ képviselői lakossági bejelentésre kint voltak a településen. Árajánlatokat kérnek be az irtás elvégzésére. Egyelőre az ÁNTSZ javaslatát várják erre vonatkozóan, eddig ugyanis nem adott útmutatót a helyzet megoldására. 1120 ingatlan van a településen. Először is a gázmestert ki kell választani, ezt követően ki kell értesíteni a lakosságot az irtás megkezdéséről és az elhelyezendő méreganyag használatáról és természetesen a veszélyére is fel kel hívni a figyelmet. Nem biztos, hogy kivitelezhető ez a megoldás. Két ajánlat érkezett. Kiss János ajánlata lakásonként 20 dkg, plusz egyéb költséggel számolva 500.000 Ft + ÁFA összegért végezné el az irtást. A másik ajánlat Cservenyák Tamástól érkezett, ő 40-50 dkg méreganyagot számol lakásonként, kérésre kihelyezik az anyagot, lehetőséget biztosít további adagokra. A csatornákba is helyez el mérget. Ez 1.747.000 Ft-ba kerülne.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy várják meg az ÁNTSZ véleményét.

 

Balla Ferenc képviselő szerint fontos, hogy az irtószer forgalmazására meglegyen az ÁNTSZ engedély. Ha valamelyik gyerek meg találja enni, ki lesz akkor a felelős?

 

Fésűs Nándor képviselő elmondja, hogy a Sörgyárban Boldog és Társa végzi a rágcsálóirtást. Meg kell őket is kérdezni. Az éven zselés anyagot használtak, de nem pusztultak tőle az állatok. Van olyan méreg is, ami belső vérzést okoz. Nem szeretné hogyha úgy járnának a rágcsálóirtással, mit ahogyan a szúnyogirtással jártak, hogy még több lett.

 

Nagy László képviselő javasolja, hogy a sörgyárban irtást végző Boldog és Társa Kft-től is kérjenek be árajánlatot.  

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon, fel kell vállalni egy ilyen irtást a szaporulat megállítása vagy csökkentése miatt. Természetesen az ÁNTSZ szakmai segítségét várják. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen döntsenek arról, hogy az irtást milyen módon végezzék el.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

95/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: rágcsálóirtás

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az illetékes ÁNTSZ szakmai iránymutatásának megérkezéséig elhalasztja a rágcsálóirtás lefolytatásáról szóló döntés meghozatalát.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

8.3. Ülésösszevonás

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy november 23-ig kell a Bursa Hungarica pályázati anyagot továbbítani, és november 15-ig kell a képviselő-testületnek a 2010. évi pénzügyi koncepciót elkészíteni, ezért javasolja az októberi és a novemberi testületi ülés összevonását, melynek időpontja november 10. (kedd) lehet.

 

A képviselő-testület határozat hozatal nélkül elfogadja a soron következő testületi ülés időpontjára tett javaslatot.

 

 

8.4. EMFESZ

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az EMFESZ-től kért be árajánlatot arra nézve, hogy a mostani árakhoz képest mennyivel kerülne kevesebbe az önkormányzat és intézményeinek a gázszámlája. Az EMFESZ rendelkezésére bocsátotta az önkormányzat a kért adatokat. Ha szolgáltatót váltana az önkormányzat akkor a számításaik szerint 643.816 Ft-ot takarítanának meg a mostani árakkal. A ráckeresztúri polgármesterrel beszélt, ő elmondta, hogy nekik nincs semmi gondjuk, a szolgáltatás folyamatos, természetesen majd egy év eltelte után tudják meg, hogy a valóságban milyen összeget takarítottak meg a szolgáltatóváltással. A szolgáltatás biztonsága, folyamatossága a legfontosabb.

Fésűs Nándor képviselő véleménye szerint a szolgáltató valamilyen módon be fogja szedni a kieső díjat.

 

Karajz Ottó György képviselő szerint hasonló a helyzet, mint az Invitellel, az sem hozta a várt eredményt.

 

Szűcs Róbert képviselő véleménye szerint nem kell nagy csodát várni az EMFESZ-től sem.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a TIGÁZ ugyanúgy köteles a javításokat elvégezni. Úgy tájékoztatták, hogy az EMFESZ átláthatóvá teszi a számlát. Kitűnik a számlából, hogy 1 m3-t mennyiért adnak.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi, hogy mikortól élne a szerződés, hogyha most átkötné az önkormányzat?

 

Fukk Sándor József képviselő kevésnek találja a megtakarítás összegét.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2 hónapos határidővel hatályosul a szerződés, tehát ha most megkötnék a szerződést, akkor januártól kapnák az intézmények a gázt az EMFESZ-től. Javasolja képviselőtársainak, hogy tájékozódjanak még tovább ez ügyben, és utána döntsenek.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

96/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: EMFESZ árajánlata

 

A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szolgáltató váltással járó részletkérdésekben való alaposabb tájékozódásig, a szolgáltató váltásról szóló döntés meghozatalát elhalasztja.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

8.5. IKSZT pályázat

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkapták az okiratot a cím elnyeréséről, azonban át kell dolgozni a pályázat belső összetételét. Az 50 millió Ft-os pályázat 100 %-os támogatottságú, az önkormányzatnak a 25 %-os ÁFÁ-t kell megfizetni. Megerősíti az önkormányzat azon szándékát, hogy a pályázatban vállalt feladatokat továbbra is meg szeretnék valósítani. Meg kell azonban finanszírozni a pályázati összeget, és ha elszámoltak vele, akkor fogják megkapni a teljes összeget, nincs előfinanszírozás. Javasolja képviselőtársainak, hogy tartsák fenn továbbra is a pályázati szándékot.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

97/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: IKSZT pályázat

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása, valamint a program által eszközölt szolgáltatásfejlesztés Hernádnémeti községben szükséges és indokolt. A fejlesztéshez szükséges erőforrásokat az önkormányzat biztosítja.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

8.6. 062. hrsz.-ú területen építési terület kialakítása

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskola melletti területen, ahol építési telkek kerülnének kialakításra, az ÉMÁSZ már meg tudná kezdeni a közművesítést. Előtte azonban belterületbe kell vonni az érintett területet, illetve biztosítani kell a rendezési tervvel való összhangot. Hagyományos villanyvezetékkel oldaná meg az ÉMÁSZ, ebben az esetben ingyenes a közműhálózat kiépítése. El lehet gondolkodni a jelentősebb esztétikai értéket képviselő földkábeles kiépítésen is, ennek viszont lennének az önkormányzatot terhelő költségei. Javasolja, hogy indítsák el a belterületbe vonást.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy mennyiért építi ki a villanyhálózatot az ÉMÁSZ ezen a területen?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a cég ingyen beviszi a kábeleket, hagyományos villanyvezetéket építene ki. Ha az építési telkek kiosztásra kerülnek, akkor az ÉMÁSZ-nak visszaforgatódik a befektetett pénze. A másik terület az un. „Verebes”, ott is ingyen kiépítik a villanyhálózatot. Erre még májusban beadta igényét az önkormányzat.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

98/2009. (IX. 29.) HATÁROZATA

Tárgy: 062. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hernádnémeti 062 hrsz alatt nyilvántartott, 65554 m2 területű, önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanát belterületbe vonja. A belterületbe vonás célja, lakóövezet kialakítása. Az önkormányzat biztosítja a belterületbe vonás, és a művelési ág megváltoztatásával járó költségek fedezetét. Az Önkormányzat a földrészletet a településrendezési tervnek megfelelően belterületbe kívánja vonni, és 4 éven belül lakóterületként ténylegesen fel kívánja használni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe vonás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         folyamatos

8.7. Polgári perről tájékoztatás

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 4 önkormányzat a szennyvízzel kapcsolatosan 500 millió Ft-os keresetet nyújtott be önkormányzatunk ellen. Szeptember 8-án volt a tárgyalás, ahol az ítélethirdetés is megtörtént. A 4 önkormányzat keresetét több okból is elutasították. Így, késedelmesen került benyújtásra, tartalmilag és formailag is alkalmatlan és megalapozatlan a kereset.

 

8.8. Tájékoztatás

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy már többször szóba került testületi üléseken, hogy az önkormányzati területeket eladják, és ezt nem tartják jó dolognak. Az olajtervi per miatt eladásra kerültek a pedagógus földek azzal, hogyha túl lesznek a peren és az önkormányzat anyagi helyzete rendeződik, akkor esetleg visszavásárolják a földeket, így újra tulajdonosok lennének. Most előállt ez a helyzet.

 

Balla Ferenc képviselő elmondja, hogy 5 millió Ft hitelt vett fel a földterület megvásárlására, azonban ez az összeg már 7 millió Ft-ra kúszott fel, és havi 30.000 Ft-tal kell törleszteni. Tulajdonos lett ugyan, de továbbra is bérleti jog terheli. Még 6 évig nem tudja művelni a területet.

 

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy mennyi a földterület bérleti díja?

 

Balla Ferenc képviselő: 300.000 Ft az éves bérleti díj, de most már ez nem fedezi a törlesztőrészletet.

 

Fésűs Nándor képviselő szerint ha fedezné a bérleti díj a törlesztőrészletet, akkor jó lenne. Szüksége van egyáltalán az önkormányzatnak erre a földre? Véleménye szerint hiba lenne visszavásárolni.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy a sportpályát építik-e vagy sem?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy valószínű jövő évben fog erre sor kerülni, az engedélyek beszerzése ugyanis elhúzódik.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy meddig lehet az épületben az SE?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az új öltöző építését még ez évben elkezdik, így nem kellenek ideiglenes megoldások.

 

 

Répási János képviselő elmondja, hogy a Rákóczi utcai rendelőhöz egy kukatárolóra lenne szükség. Javasolja továbbá, hogy a rendelőben egy programozható termosztát kerüljön felszerelésre a fűtéshez.

 

Balla Ferenc képviselő Répási Balázs kérelmét ismerteti. A Táncsics utcai telket szeretné megosztatni. Azonban 900 m2 alatt nem osztható meg a telek. A rendezési terv alapján néhány m2-rel kevesebb a megengedettnél a megosztást követően a két telek. Hozzájárulást kér a megosztáshoz.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a rendezési terv övezetei határozzák meg a telek legkisebb méretét. A műszaki ügyintézővel megnézik, hogy hogyan lehet a kérelmezőnek a telek megosztásában segíteni és a következő testületi ülésen tájékoztatást ad róla.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy Dékány Lajos Zrínyi utca 23. sz. alatti lakos megkereste, hogy az utca végén, az ároknál, nincs közvilágítás, messze van tőlük a lámpa, és így nagyon sötét van. Ha lehetséges, akkor tegyenek az árok felől egy közvilágítási lámpát.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szerint el fognak szabadulni a kérelmek és egyre többen fognak jönni újabb igényekkel.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő máshonnan értesült arról, hogy a szüreti felvonulás az idén elmarad és az öregek estje pedig október hónapban kerül megrendezésre. A szüreti felvonulás elmaradásával egy régi hagyomány szakad meg. A művészeti iskolába így lehetett gyerekeket verbuválni. Jó hangulatú rendezvény volt.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tavaly az időjárás miatt maradt el a felvonulás. Az éven problémát jelentett a hagyományos lovas, szekeres felvonulás megszervezése. Jövőre meg fogják rendezni a felvonulást.

 

Lipták Zoltán a Kulturális Bizottság elnökeként elmondja, hogy október 16-án az idősek estje lesz megrendezve. Reméli, hogy jobb idő lesz, mint novemberben és így többen el tudnak jönni. A szervezett hazaszállítás is megoldott lesz. 200-250 főre számítanak. Az alapszolgáltatási központ felméri az igényeket. Orosz Imréné fog részt venni a szervezésben. Véleménye szerint Hernádnémetiben nincs szégyenkeznivaló a rendezvények miatt.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Érdekesnek tartja, hogy az kritizál, aki egyébként semmit sem tesz a községért, egyébként pedig örül annak, hogy hiányzik a lakosoknak a felvonulás, hiszen ez azt jelenti, jó színvonalon rendezzük meg az eseményt.

 

Farkas Győző képviselő: Várják az emberek a felvonulást. 4 lóval is meg lehetett volna rendezni a felvonulást, nem kell ide egy sereg ló.

 

Lipták Zoltán képviselő szerint a falunapi rendezvény elég jól sikerült. Meg kell nézni, hogy hányan mentek ki, hiszen ott is a gyerekeket lehetett megnézni, gazdagabb programok keretében és jobb időben. Az emberek megszólításra kerültek.

 

Farkas Győző: Ez igaz, de az emberek akkor hiányolni fogják a felvonulást.

 

Szűcs Róbert képviselő: Ha egy ember nincs a faluban, akkor nincs rendezvény, innentől kezdve megszűnik minden. Elgondolkodtató, hogy utólag tudja meg, hogy nem lesz szüreti felvonulás.

 

Fésűs Nándor képviselő hiányolja az előző években jól bevált kulturális naptárt. Az alapján már év elején tudomást szereztek arról, hogy melyik rendezvény mikor lesz, és nem az utolsó pillanatban derült ki. Ha valamit beterveztek, akkor azt valósították meg.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Tavaly nem volt naptár, de az éven szeretne készíteni és abba a községi rendezvények időpontját fel lehet tüntetni.

 

Balla Ferenc képviselő kérdezi, hogy szilveszteri bál lesz-e szervezve?

 

Lipták Zoltán a Kulturális Bizottság elnökekét elmondja, hogy egyéni szervezésben lesz bál. Az október 23-ai ünnepség október 22-én 17.00 órakor lesz az iskolában megtartva, melyre mindenkit várnak.

 

Fukk Sándor József képviselő kéri polgármester urat, hogy az elmúlt héten Hernádnémeti a Regionális Híradóban a hét településeként szerepelt, tájékoztassa erről a képviselőket.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy az elmúlt héten a Regionális Híradóban, az MTV-ében Hernádnémeti a hét településeként szerepelt. Előzőleg megkeresték, hogy tegyen javaslatot a témákra. Hétfőn és csütörtökön jöttek forgatni, ekkor vették fel az egész heti anyagot. Bemutatásra került a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ, az IKSZT pályázat. A bölcsőde, az iskola, és a községi munkálatokról volt riport. A felvételek az Interneten elérhetők.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy az iskola nem tudott róla?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Az intézményvezetőket tájékoztatta erről.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy ki tud eljönni október 16-án az öregek estjére?

 

Gilányiné Nagy Orsolyát kivéve, - aki családi okokból nem tud jelen lenni- minden képviselő jelezte részvételi szándékát.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                         Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                 jegyző

 

 

 

 

Nagy László                                                                                        Fésűs Nándor

  hitelesítő                                                                                               hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde