Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. január 26.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-1/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol van: Répási Lajos önkormányzati képviselő

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Fésűsné Brosch Andrea HAK Vezetője

Kerekes Jánosné óvodavezető

Madzinné Nagy Anikó iskolaigazgató

Verner István Pannon GSM képviselője

Láng Tamás Pannon GSM képviselője

Pflum Attila Pannon GSM képviselője

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

Dr. Bobkó Gyula háziorvos

Dr. Matula Ágnes háziorvos

Hajdú Balázs népdalkör vezetője

Végső Zoltán SE elnöke

 

A község lakossága közül: 3 fő

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a Pannon GSM képviselőit, az intézményvezetőket, az I. sz. körzet háziorvosát, és a támogatott szervezetek vezetőit. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Nagy László és Karajz Ottó György képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.        Pannon GSM-mel fennálló bérleti szerződés meghosszabbításának megvitatása

Előterjesztő: polgármester

2.        Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a pénzfelhasználásról és az I-II. sz. orvosi körzet tájékoztatója a 2009. évben végzett munkáról

Előterjesztők: támogatott szervezet vezetője, I-II. sz. háziorvosi körzet orvosai

3.        Költségvetés előzetes vitája

Előterjesztő: polgármester

4.        Közfoglalkoztatási Terv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

5.        Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása, valamint az SZMSZ-ről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

6.        Egyebek

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

  1. Pannon GSM-mel fennálló bérleti szerződés meghosszabbításának megvitatása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, mivel a Pannon GSM bérleti szerződése ez évben lejár, ezért a bérlő további 15 éves időszakot figyelembe véve az alábbi javaslatokat tette:

a)       600.000 Ft/év bérleti díj, mely minden évben indexálásra kerül,

b)       700.000 Ft/év állandó összegű bérleti díj,

c)       egyösszegben 7.000.000 Ft, melyet földhasználati jog bejegyzésével kíván biztosítani.

 

Megkéri a cég képviselőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a szerződés meghosszabbításának általuk javasolt formáiról.

 

Pflum Attila projektvezető elmondja, hogy a Pannon állomás az egész település érdekét szolgáló közérdekű szolgáltatást tesz lehetővé. Hernádnémetiben egy un. tornyos bázisállomás épült meg. A cég az épített tornyoknak földterületet bérel. Az önkormányzat és a Pannon között megkötésre kerülő szerződés kétoldalú, mely hosszú távú előnyökön alapul. A Magyar Állammal meghosszabbították a koncessziós szerződést frekvenciasávra, ezért kívánják meghosszabbítani az önkormányzattal megkötött szerződésüket is. Jelenleg a Pannon kb. 470.000 Ft bérleti díjat fizet az önkormányzatnak évente, mely a terület nagyságához mérten kedvező bérleti díj. A szerződő feleknek kölcsönös érdeke a torony működtetése. Megegyezés hiányában a szerződés szellemében fognak eljárni. A torony nem gerincállomás, a bérleti díj melyet fizetnek, teljesen piaci alapú, melynek mértéke így is meghaladja az átlagos megyei értéket.

 

2009. májusában a képviselő-testület 1 millió Ft-os bérleti díj fizetésére tett javaslatot, ez azonban nem elfogadható a Pannon számára. A technika fejlődése miatt nem tudja megmondani, hogy a toronyra mennyi ideig van szükségük. Ezért ajánlatukat módosítani kívánják, 10 éves szerződés lenne a legmegfelelőbb, de az is szakaszolva 3+3+4 éves időtartamban. Ezért ajánlatukat a következő képpen módosítják:

- 600.000 Ft/év rendszeres díj, mely indexálódik, vagy

- 700.000 Ft/év rendszeres díj, mely nem indexálódik, vagy

- 10 évre előre kifizetnek 4,5 millió Ft-ot.

A cég fenntartja azt az ajánlatát, hogy 4,5 millió Ft-ot előre kifizet 10 éves időtartamra, ez 800.000 Ft-os éves bérleti díjnak felel meg nettó ellenérték számítási móddal. Bízva az együttműködésben és abban, hogy ez az összeg a település érdekében kerül felhasználásra, kéri a képviselő-testületet az ajánlatuk elfogadására.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bérlő javaslata találkozik a képviselő-testület véleményével, a szerződés időtartamának vonatkozásában. A javaslata, hogy 10 éves időtartamra 7 millió Ft bérleti díj mellett hosszabbítsák meg a bérleti szerződést.

 

Pflum Attila: Elmondja, hogy a Pannon 10 évre 4,5 millió Ft-ot tud ajánlani, polgármester úr ajánlata túlságosan magas nettó ellenérték számításnál az összeg 1,3 millió éves bérleti díjat jelentene.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy megegyezés esetén a szerződésből kerüljön ki a 14. pont.

 

Pflum Attila: Elmondja, hogy amennyiben sikerül megegyezniük a bérleti szerződés egyösszegű kifizetést tartalmazó változatában, akkor a szerződés nem fog további opciót tartalmazni.

 

Nagy László képviselő megköszöni a tájékoztatást. Nem ért egyet a Pannon GSM ajánlatával, magasabb összegű bérleti díjat tart elfogadhatónak. A helyzet megítéléséhez ismerni kell azt is, hogy a lakosok részéről annak idején több kritikát kapott a képviselő-testület azért, mert a torony az óvoda mögötti területen került elhelyezésre, és ezzel a Római katolikus templom körüli rész esztétikai látványát is rontja. A Pannon GSM képviselői a cég érdekeit képviselik, a képviselők pedig a falu lakosainak érdekeit védik.

 

Verner István: Elmondja, hogy valóban lehetnek ellenérzések a szolgáltatással kapcsolatosan, de úgyis lehet értékelni, hogy a Pannon GSM közszolgáltatást biztosít és ezzel lehetővé teszi a lakosok számára a jó minőségű mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatást. Emellett a bérleti díjat is a közösség érdekében tudják felhasználni. A cég kompromisszumkészségét fejezte ki, amikor eljöttek a testületi ülésre, ezért kéri a képviselőket, hogy a döntésüknél vegyék ezt figyelembe.

 

Karajz Ottó György képviselő: Az egyik ajánlat 3+3+4 évre szól, kérdése hogy milyen pontokat építenének be a szerződésbe annak érdekében, hogy az önkormányzat ne bontsa fel a szerződést.

 

Pflum Attila: A szerződés megfogalmazása szerint a szolgáltató akarata, illetve lehetőségei fogják meghatározni, hogy az újabb szakaszra is hatályban kívánják-e tartani a bérleti szerződést. Ettől függetlenül a mindenkor hatályos Ptk. szerint természetesen lehetőség van a szerződés módosítására vagy a rendkívüli felmondásra.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy egyösszegű kifizetésre akkor kerülhet sor, hogyha az önkormányzat 10 éves időtartamra írja alá a bérleti szerződést. Kérdése, hogy akkor a teljes bérleti díjat fizeti a szolgáltató, ha nem használja ki valamennyi szerződési szakaszt, illetve szolgáltatásban kedvezményt tudnak-e nyújtani az önkormányzat és a lakosság részére?

 

Pflum Attila: A cég a teljes bérleti összeget kifizetné, ez az ő szerződéses kockázatuk. A másik kérdésre egy hét múlva tudnak válaszolni, miután megbeszélik az Igazgatóságon.

 

Verner István kérdezi, hogy az önkormányzat tarifacsomagot vesz-e igénybe?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a polgármesteri hivatal és intézményei a Pannon tarifacsomagját használják, kedvezményesen beszélnek egymással.

 

Verner István javasolja, hogy a csoport kerüljön bővítésre és ezáltal nagyobb az igénybe vehető kedvezmény összege is.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy a bérleti díj milyen nettó jelenértéket, milyen inflációs rátával számolták?

 

Pflum Attila elmondja, hogy a diszkontráta 15 %-os és 4 %-os inflációs rátával lett kalkulálva az összeg. A toronynak még nem térült meg a beruházási költsége.

 

Fésűs Nándor képviselő szerint célravezetőbb lenne az egyösszegű kifizetés. Ez az összeg azonban jó lenne ha közelítene a 7 millió Ft-hoz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a harmadik ajánlatot tartja elfogadhatónak. Javasolja, hogy a cég egyösszegben 5 millió Ft-ot fizessen.

 

16.45 órakor Gilányiné Nagy Orsolya képviselő megérkezik.

 

Verner István elmondja, hogy a 4,5 millió Ft-os ajánlatuk már így is nagyon magas, az 5 millió Ft-ot meg kell beszélni kollégáival.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy a torony építésekor más helyszín nem merült fel, miért pont a falu közepén, az óvoda kertjére esett a választás? 1 km-rel odébb, külterületen is meg lehetett volna építeni a tornyot.

 

Pflum Attila: válaszában elmondja, hogy a hálózattervezők a helyszínnél több indokot is figyelembe vettek, így pl.: lefed több települést, költséghatékonyság, cellalefedettség. A torony elhelyezésénél nem mindig a legmagasabb pont a legjobb. Van olyan eset, amikor kifejezetten hátrány, hogyha magas ponton kerül megépítésre az állomás az interferenciák miatt.

 

Nagy László képviselő felhívja a bérlők figyelmét arra, hogy az általuk bérelt terület többször is gazosan áll. Nem szép látványt nyújt az óvoda kertjében. Legyenek szívesek ez ellen a jövőben tenni valamint.

 

Verner István válaszában elmondja, hogy az állomások számára bérelt területek gyomtalanítását vállalkozó végzi. Megtesznek mindent annak érdekében, hogy a bérelt terület mentesítve legyen a gyomoktól egész évben.

 

További kérdés hiányában 16.50 órakor a Pannon GSM képviselői rövid tanácskozás miatt elhagyják az üléstermet.

 

16.55 órakor a cég képviselői visszajönnek az ülésterembe.

 

Pflum Attila elmondja, hogy az első két ajánlatuk az éves bérleti díjra vonatkozóan változatlan. A harmadik ajánlatuk – mely mindkét fél megelégedésére szolgál – elfogadják az 5 millió Ft-os egyösszegű kifizetést, melynek keretbiztosítékaként a szerződésben jelzálogjog biztosítását kérik. A szerződéskötés és az ügyintézés költségei a Pannon GSM-et terhelik.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Pannon GSM torony bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó 3. ajánlat elfogadását:

 

A képviselő-testület 9 Igen, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

1/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Pannon torony bérleti szerződése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pannon GSM-mel fennálló bérleti szerződést meghosszabbítja további 10 éves időtartamra. A bérleti díj összege 5 millió Ft, mely összeg a teljes időtartamra vonatkozik és egy összegben fizetendő. Szerződési biztosítékként a területre jelzálogjog bejegyzéséhez járul hozzá. A szerződéskötés és kapcsolódó költségei a bérlőt terhelik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

A Pannon GSM képviselői 17.00 órakor elhagyják az üléstermet.

 

 

  1. Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a pénzfelhasználásról és az I-II. sz. orvosi körzet tájékoztatója a 2009. évben végzett munkáról

 

2.1. I. sz. háziorvosi körzet beszámolója 2009. évben végzett munkájáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az I. sz. háziorvosi körzet beszámolóját a képviselők megkapták. Kérdezi Doktor Urat, hogy kívánja-e a beszámolóját kiegészíteni?

 

Dr. Bobkó Gyula: Nem kívánja az írásbeli beszámolóját kiegészíteni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársait, hogyha a beszámolóval kapcsolatosan kérdésük van, akkor azt tegyék fel.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy az üzemeltetéssel meg van-e elégedve?

 

Dr. Bobkó Gyula: Kéri, hogy javítsák meg az épületen lévő kéményt.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint a tájékoztató nagyon részletes és alapos. Megköszöni Doktor Úr eddig végzett áldozatos munkáját és kéri, hogy amíg egészsége engedi, addig lássa el a körzet háziorvosi feladatát.

 

Dr. Bobkó Gyula véleménye szerint ebben a bizonytalan világban örülni kell annak, hogyha van aki itt helyben ellátja a betegeket, nem kell több km-t utazniuk ahhoz, hogy megvizsgálják őket.

 

Egyéb hozzászólás hiányában Dr. Orosz Zsolt polgármester az I. sz. háziorvosi körzet beszámolóját elfogadásra javasolja.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

2/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: I. sz. háziorvosi körzet évértékelő beszámolója

 

A képviselő-testület az I. sz. háziorvosi körzet évértékelő beszámolóját fenntartások nélkül elfogadja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az a legfontosabb az önkormányzat számára, hogy el legyenek látva a betegek.

 

Dr. Bobkó Gyula 17.08 órakor elhagyja az üléstermet.

 

Dr. Matula Ágnes 17.08 órakor bejön az ülésterembe.

 

 

2.2. II. sz. háziorvosi körzet beszámolója 2009. évben végzett munkájáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Matula doktornő 2010. január 31-ig dolgozik, mert kisbabát vár. Ezt követően február 1-től Kovács doktornő fogja ellátni a háziorvosi feladatokat Matula doktornő távolléte alatt. Kérdezi Doktornőt, hogy a tájékoztatóját kiegészíti-e. Képviselőtársait pedig kéri, hogyha van kérdésük a tájékoztatóval kapcsolatosan, akkor azt tegyék fel.

 

Dr. Matula Ágnes elmondja, hogy Kovács Doktornő már járt a rendelőben és ő már bemutatta neki az asszisztenst és a gyermekorvost.

 

Egyéb hozzászólás hiányában Dr. Orosz Zsolt polgármester az II. sz. háziorvosi körzet beszámolóját elfogadásra javasolja.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

3/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: II. sz. háziorvosi körzet évértékelő beszámolója

 

A képviselő-testület az II. sz. háziorvosi körzet évértékelő beszámolóját fenntartások nélkül elfogadja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

2.3 Naplemente Népdalkör beszámolója a támogatási összegek felhasználásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársait, hogyha van kérdésük a beszámolóval kapcsolatosan akkor azt tegyék fel a népdalkör vezetőjének.

 

Hajdu Balázs a népdalkör vezetője elmondja, hogy a dalostársakkal ezután is folytatják munkájukat. Természetesen a 2010-es évre is vannak elképzeléseik.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy 2010-re van-e dalostalálkozó tervezve?

 

Hajdu Balázs: Igen, szeretnének dalostalálkozót szervezni, de szerepel a terveik között színházlátogatás is, ehhez kérik a testület támogatását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 10. alkalommal kerül megrendezésre a dalostalálkozó.

 

Lipták Zoltán képviselő megköszöni eddig munkájukat, szereplésüket a községi rendezvényeken.

 

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy hogyan, miből pótolják ki az önkormányzat 50.000 Ft-os támogatását?

 

Hajdu Balázs elmondja, hogy vannak támogatóik a testületből, gazdasági szférából, vállalkozók támogatásával tudták megrendezni 2009-ben a dalostalálkozót. Köszönik a képviselőfeleségek dalostalálkozón nyújtott segítségét is.

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Naplemente Népdalkör 2009. évi beszámolóját.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

4/2010. (I. 26.) HATÁROZAT

Tárgy: Naplemente Népdalkör beszámolója

 

A képviselő-testület a Naplemente Népdalkör 2009. évről szóló beszámolóját elfogadta.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

2.4 Hernádnémeti Sportegyesület 2009. évi beszámolója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megkérdezi az elnököt, hogy az írásos beszámolóját szóban kívánja-e kiegészíteni?

 

Végső Zoltán elnök elmondja, hogy a beszámolóban röviden összefoglalta a 2009-es évet és írt a 2010-es év elképzeléseiről.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársait, hogy a beszámolóval kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg, és ezzel kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel az elnöknek.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a 2009. évben felhasznált összeghez hasonlóan fognak alakulni a 2010-es év kiadásai is?

 

Végső Zoltán elmondja, hogy változnak a nevezési díjak, játékengedélyek, stb., ezért kéri a képviselő-testületet, hogyha lehetőség van rá akkor a 600.000 Ft-os támogatást egészítsék 1 millió Ft-ra.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy az elnökséggel kapcsolatos anomáliák tisztázódtak-e?

 

Végső Zoltán elmondja, hogy 2007. március 16-án Nagy László lemondott az elnökségről. 2007. március 23-án a közgyűlés személyét választotta az SE elnökének, ez bejegyzésre is került a cégbíróságnál.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a cégbírósági nyilvántartásban ki van elnökként feltüntetve?

 

Végső Zoltán ezt követően felolvassa a cégbíróság 11.Pk.62.354/1997/21. sz. végzését.

 

Elmondja továbbá, hogy az SE működése 2007-ben 2.700.000 Ft-ba került. Szerettek volna a megyei II. osztályba maradni, azonban visszasorolták őket a megyei III. osztályba. Célkitűzésük a magasabb osztályba jutás.

 

Karajz Ottó György képviselő megkérdezi a jelenlévő Nagy Lászlótól, hogy mit szól az elhangzottakhoz?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársát, hogy az SE belügyeit ne itt vitassák meg, a jelenlévők nem kértek szót.

Hangsúlyozza, hogy nincs elvárása az önkormányzatnak, hogy hányadik osztályban szerepel a csapat. A támogatást azért adják, hogy segítsék a fiatalok sportolási lehetőségét. Településen kívüli játékosok leigazolását nem tartja jónak.

 

Fésűs Nándor képviselő örül, amiért rendeződött az SE helyzete. A költségvetés elfogadásánál javasolja a támogatás megemelését.

 

Végső Zoltán elmondja, hogy a játékosok is szívesen segítenek az új öltöző felépítésében. Kéri az önkormányzat segítségét, esetleg az egyházak bevonásával, a pálya körül egy kerítés épüljön. Az új sportlétesítmény ez által szebb képet mutatna, illetve jobban elhatárolódna a temetőtől.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha megépül az új öltöző, akkor kisebb területet kell bekeríteni, ami jóval kevesebb költséggel jár. A területet a közút irányából lehet keríteni, a temető felől már nehezebb. Igaz, hogy az Egyesület költségei is növekedtek, de a természetben nyújtott támogatás is az épület fenntartásával, a szolgáltatások díjának fizetésével.

 

Végső Zoltán elmondja, hogy az SE átvállalná az önkormányzattól a rezsiköltséget. Az új öltözőben pl a fürdéshez az ott lévő kútból – mely a helyi tsz tulajdona - vennék a vizet. Ehhez a tsz elnök már hozzájárulását adta. A villanyfogyasztásuk minimális, a gázfogyasztásuk pedig 150 m3 egész évben.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy az egyesület fizesse a rezsiköltséget.

 

Répási János képviselő véleménye szerint a bevételek növelésére nem megoldás a belépőjegyek árának a megemelése.

 

Végső Zoltán elmondja, hogy a belépőjegyek értékesítéséből bevétele az egyesületnek 4-6.000 Ft között van mérkőzésenként.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szerint, aki a belépőjegy árával sem támogatja az egyesületet, az nem sportbarát.

 

 

Nagy László Erdei F. u. 23. sz. alatti lakos kér szót.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy Nagy László Hernádnémeti, Erdei F. u. 23. sz. alatti lakosnak megadják-e a szót, hogy hozzászóljon a napirendhez.

 

A képviselő-testület 10 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett

megadja a szót Nagy Lászlónak.

 

 

Nagy László elmondja, hogy 2010. január 14-én ő a sportegyesület képviselője ezt a kezében lévő cégkivonattal tudja bizonyítani. Közgyűlést hívott össze 2009. december 18-ára, de a közgyűlés nem volt határozatképes, ezért december 25-ére ismét összehívta, ahol 14 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében személyét választották meg elnöknek. Levélben kérte Végső Zoltánt a megjelenésre, de ő nem vett részt a közgyűlésen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy mit mond az egyesület alapszabálya?

 

Nagy László elmondja, hogy a közgyűlést a mindenkori elnök hívja össze, és 1979-től ő az egyesület bejegyzett elnöke.

 

Végső Zoltán elmondja, hogy a 2005-ben beadott kérelem az érvényes. Az előbb felolvasott cégkivonat szerint ő az egyesület elnöke nem pedig Nagy László.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elfogadásra javasolja a Hernádnémeti Sportegyesület 2009. évi beszámolóját.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

5/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Sportegyesület beszámolójának elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hernádnémeti Sportegyesület 2009. évi beszámolóját.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadásáig az egyesület rendezze belügyeit. Amennyiben költségvetés elfogadásáig kiderül, hogy az egyesület nem működik törvényesen, akkor nem kerül sor költségvetési támogatás kiutalására. Az egyesület önálló jogi személy, ha Nagy László az elnök, akkor ő nem fogja javasolni a képviselő-testületnek a támogatás megítélését. Gyakorlatilag az önkormányzat tartja el a sportegyesületet, az egyesület által használt ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, 1 főt biztosítanak az egyesület számára, aki a pályát rendben tartja.

Elmondja továbbá, hogy Nagy László különféle indokokkal feljelentette az önkormányzatot az Ügyészségen és az adatszolgáltatás, az érdemi munkától vette el a sok időt. Nehezményezi, amiért Karajz Ottó képviselőtársa is részt vesz ebben.

 

Karajz Ottó György képviselő szerint mindenki magánügye, hogy szabadidejében hol van. Véleménye szerint nem azt kell nézni, hogy ki az elnök, hogy miért ad támogatást az önkormányzat, hanem azt kell nézni, hogy a helybeli fiatalok sportoljanak, elfoglalják magukat. Szomorú, hogy odáig fajulnak a dolgok, mint az országos politikában.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy az általa elmondottak a személyes magánvéleményét tükrözték.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 17.45 órakor szünetet rendelt el.

Nagy László és Végső Zoltán elhagyják az üléstermet.

 

 

18.10 órakor a képviselő-testület folytatja munkáját.

 

 

  1. Költségvetés előzetes vitája (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a hivatalos Pénzügyminisztérium által kibocsátott tervezési tájékoztató még nem jelent meg, ezért csak gondolatébresztőként terjesztik elő a 2010. évi tervezetet a 2009-es tényszámokra alapozva. Ez egy előzetes vita a költségvetésről, tehát még lehet módosításokat eszközölni. A legfontosabb tételek azonban szerepelnek benne. Ezt követően átadja a szót Fésűs Nándornak a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

Fésűs Nándor elnök megköszöni a költségvetés elkészítését, kiemeli, hogy nagyon világos, részletesen kidolgozott anyagról van szó. Kérdések merültek fel, pl. az IKSZT pályázat folyamatban van, a 45 millió Ft bevétel még bizonytalan. Csökkentek ugyan a járulékok 14 millió Ft-tal, de 25 millió Ft-tal kevesebb támogatást kap az önkormányzat a központi költségvetésből. Azt már az elmúlt évben is tapasztalták, hogy takarékos gazdálkodás folyik az önkormányzatnál.

Nem szerepel a költségvetésben a Pannon GSM egyösszegű bérleti díj kifizetése sem, az 5 millió Ft. Javasolja, hogy a sportegyesület 800.000 Ft támogatást kapjon 2010-ben.

 

Nagy László képviselő javasolja, hogy az 5 millió Ft (Pannon bérleti díj) felhasználására nevezzenek meg egy konkrét célt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: képviselő társa javaslata megegyezik a szándékukkal. Mivel az iskola mögött telkeket szeretne az önkormányzat kialakítani, ahol 5 millió Ft-os költség fel is fog merülni, javasolja ezt a költséghelyet megjelölni.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint a 2010. évi költségvetés is hasonló lesz mint a tavalyi. 64 millió Ft-os költségvetési hiányt terveztek, de nem fognak az önkormányzat és intézményei veszélybe kerülni. Minden évben emelkedő hiánnyal kell számolni az önkormányzatnak, ez tükrözi az ország helyzetét is.

 

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor igyekeztek figyelembe venni, hogy 25 millió Ft-tal kevesebb támogatást kap az önkormányzat, mint 2009-ben. Valószínű sikerül a tavalyi szintet tartani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a költségvetésben minden évben van hiány, azonban ezt még sikerült mindig kigazdálkodni és a működéshez nem került sor hitelfelvételhez. Gondosan megnézik, hogy mire költik a pénzt, ezért tudnak fejleszteni, és minden évben van megtakarítása is az önkormányzatnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Toyoga Kft. a takarítás díját, Jakkel és Társa pedig az étkeztetés vállalkozói díját szeretné emelni 5 %-kal. Az SE támogatását is meg kellene emelni. Előző évben a decemberi testületi ülésen döntöttek a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a kafetériáról, most a költségvetésben a közalkalmazottak részére bruttó 27.000 Ft/hó/fő béren kívüli juttatást terveztek.

 

Nagy László képviselő is javasolja, hogy az SE-t 800.000 Ft-tal támogassák a költségvetésben. Mivel az elnök számlával tudja igazolni, hogy a támogatás összegét mire költötték, ezért úgy látja, hogy rendben mennek a dolgok az egyesületnél.

 

Boros Lajosné dr. jegyző felhívja a képviselők figyelmét, hogy az állami támogatás elosztása fokozott felelősséget jelent. Az állam felé az elszámolás az önkormányzat feladata. Javasolja, hogy a februári testületi ülés előtti napon kérjék ki a sportegyesület cégkivonatát, hogy meggyőződhessenek arról, hogy ki az egyesület elnöke, ezt követően dönthetnek a támogatásról. Jogszerűtlenül működő szervezet semmiképpen nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem az a lényeg, hogy ki az elnök, de akivel nem lehet együttműködni, azt nem támogatja. Kétes helyzetet nem vállalhat fel az önkormányzat.

 

Szűcs Róbert képviselő javasolja, hogy tervezzék be a költségvetésbe a 800.000 Ft-os támogatás összegét, amíg azonban hiteles módon nem tudják bizonyítani, hogy melyik dokumentum a valós, addig ne kapják meg a támogatást. Lehet, hogy két sportegyesület van Hernádnémetiben?

 

Fukk Sándor József képviselő szerint, hogyha a rezsin tudnak spórolni, akkor máris emelkedik a támogatás összege.

 

Dr. Orosz Zsolt elmondja, hogy az év második felére készül el az öltöző, akkor majd meglátják, hogy hogyan tud az egyesület a rezsiköltségből megtakarítani.

 

Balla Ferenc képviselő is javasolja az SE támogatási összegének emelését, egyben javasolja, hogy a népdalkör támogatási összegét 80.000 Ft-ra emeljék fel.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő megköszöni, amiért a költségvetésben kitértek a közalkalmazottakra is. Véleménye szerint az említett összeg mindenki megelégedésére szolgál.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a sportegyesület és a népdalkör támogatási összegének felemelését.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

6/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Sportegyesület támogatási összegének felemelése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítése során a város és költséggazdálkodás szakfeladaton 800.000,- azaz Nyolcszázezer forint kerüljön kiadásként beépítésre.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               2010. február 28.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

7/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Naplemente Népdalkör támogatási összegének felemelése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítése során a város és költséggazdálkodás szakfeladaton 80.000,- azaz Nyolcvanezer forint kerüljön kiadásként beépítésre.

 

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               2010. február 28.

 

 

3.1 Takarítás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a takarításért járó összeg 5 %-kal történő megemelését.

 

A képviselő-testület 10 Igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

8/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Toyoga Kft. vállalkozási szerződés módosítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOYOGA Kft-vel fennálló vállalkozási szerződésben meghatározott díjazását 5 %-kal megemeli.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

3.2 Térítési díj emelése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a térítési díj 5 %-kal történő emelése már bonyolultabb dolog. A térítési díj az igénybevevők részére emelkedne. Az a kérdés, hogy az emelést áthárítsa-e a testület az igénybevevőkre vagy sem. A kétgyerekes családok esetleg kedvezményben részesülhetnének, a hivatal elképzelése szerint.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a háromgyermekes családoknak van kedvezmény, a HHH gyermekek esetében is, de a kétgyermekes családok semmilyen kedvezményben nem részesülnek. Ezt a támogatást így az önkormányzat nyújtaná a családok felé. A hivatal részéről a 20%-os kedvezményt javasolják.

 

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ez a kedvezmény beépítésre kerülne a szociális rendeletbe.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a februári testületi ülésen döntsenek a térítési díj emeléséről.

 

Lipták Zoltán képviselő: Hogyha az önkormányzat által fenntartott intézményben jár a gyerek akkor igénybe vehető a kedvezmény.

 

Kerekes Jánosné óvodavezető jónak tartja az ötletet, más településen is van ilyen kedvezmény a kétgyermekes családok számára.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a települési hulladék begyűjtése miből tevődik össze, továbbá a kiszámlázott szellemi termék mit jelent?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozva van, hogy a 120 literes kuka helyett az egyedülálló 60 éven felettiek 60 literes kukát vehetnek igénybe. Azonban a különbözetet a szolgáltató felé az önkormányzat fizeti ki, illetve az önkormányzat és intézményei által igénybe vett szolgáltatás díját tartalmazza.

 

Pappné Kiss Valéria: Város- és községgazdálkodási szakfeladaton az ügyvédi költség, a kiemelt önkormányzati rendezvények szakfeladaton a falunapon fellépő művészek díja szerepel.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, ha lehetőség lesz rá, akkor az egészségház felújítására szeretne az önkormányzat pályázatot benyújtani.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő a szennyvíz és a talajterhelési díj fizetéssel kapcsolatosan elmondja, hogy van aki fizeti rendesen a díjat és van aki nem. Soknak tartják a lakosok a szennyvízdíjat. Vannak olyan lakosok, akik kibújnak a díjfizetési kötelezettség alól, és a talajterhelési díjat választja inkább, mivel az sokkal olcsóbb.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az aki igénybe veszi az ivóvíz-szolgáltatást, és rákötött a szennyvízhálózatra az csatornadíjat fizet, aki pedig nem, az talajterhelési díjat fizet az önkormányzat felé. Az ÉRV által megküldött lista alapján tudja az önkormányzat a talajterhelési díjat kivetni a lakosokra. A szolgáltatók által megküldött listákból azonban nem tudják kiszűrni, hogy kik azok a lakosok, akik kibújnak a fizetési kötelezettség alól.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy GW-Borsodvíz a szennyvízdíjat az ÉRV alapján megküldött lista alapján számlázza. Az önkormányzat építésügyben csak akkor adja ki a használatbavételi engedélyt, ha az ingatlant rákötötték a közüzemi hálózatokra.

 

Fésűs Nándor képviselő véleménye szerint a talajterhelési díj nagyon alacsony a szennyvízdíjhoz képest.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy a két szolgáltató adatbázisa nem áttekinthető, nagyon kezdetleges.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a Dózsa György utca felújítása milyen stádium ban van?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, sajnos a napokban érkezett meg a levél, melyben értesítették az önkormányzatot, hogy a beadott pályázat nem nyert, nem kaptak elég pontot. A pályázat miatt a Dózsa Gy. utcát direkt kihagyták a kátyúzásból.

 

Répási János képviselő javasolja, hogy az iskola épületében a dolgozók részére kerüljön kiépítésre egy „tea-konyha”, mivel a dolgozók igényeinek kielégítése ezt nagyon indokolttá teszi. Továbbá a kastély hátsó bejáratánál a vezetékek kilógnak a falból, az veszélyes.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy nem erősáramú vezetékek lógnak ki a falból, hanem a riasztó fog oda felkerülni. A kivitelező cég, aki a kastély felújítását végezte csak 16-os csövet tett be a vezetékeknek, és most nagyon nehéz ezekkel dolgozni. Egy nagyobb átmérőjű csövet kellett volna beépíteni az átalakításkor.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az is nehezítette a tervezést, hogy a kivitelezés azon szakaszában még nem tudták, hogy a helyiségek milyen funkciót fognak betölteni, és az ellátandó feladathoz milyen infrastrukturális igények köthetők. Az iskolai tea-konyha kialakításához pedig várja az intézményvezető javaslatát.

 

Javasolja a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját a kerekítés szabályaihoz alakítani.

 

A képviselő-testület 9 Igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2010. (I. 26.) rendelete

a képviselői és nem képviselői bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2006. (XI. 28.) rendelet módosításáról

 

1.§   A 18/2006. (XI. 28.) ÖR 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Az önkormányzat a képviselők tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap 0,67-es szorzataként (a kerekítés szabályait figyelembe véve) 26.000 Ft-ban állapítja meg.”

 

2.§ A 18/2006. (XI. 28.) ÖR 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az önkormányzat a bizottsági tagok tiszteletdíját az 1.§-ban meghatározott tiszteletdíj 45%-ában, 11.700 Ft-ban állapítja meg.”

 

3.§ A 18/2006. (XI. 28.) ÖR 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját az 1.§-ban meghatározott tiszteletdíj 45%-ában, 11.700 Ft-ban állapítja meg.”

 

4.§ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről Hernádnémeti Önkormányzat jegyzője a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                             jegyző

 

 

4. Közfoglalkoztatási Terv elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a múlt héten ülésezett a Szociális Kerekasztal. A Közfoglalkoztatási Terv IV. sz. táblája kerül módosításra, melyben 1 felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt tett be. E javaslat a Szociális Kerekasztalnál kedvező fogadtatásra talált.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a Közfoglalkoztatási Terv elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

9/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Közfoglalkoztatási Terv módosítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Közfoglalkoztatási Terv IV. sz. táblája, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosul. Egyebekben Hernádnémeti Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét elfogadja.

 

Felelő:    jegyző, polgármester

Határidő:               2010. február 15.

 

 

 

5. Rendelet módosítás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

5.1 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 

5.2. Vagyonrendelet módosítás

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy mikor derült ki az eltérés?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy mindkét rendelet módosítását az azokban szereplő értékhatárok összhangjának biztosítása indokolja. Az eltérés az átfogó ellenőrzés során derült ki. A rendeletben még 100.000 Ft értékhatár szerepelt a kötelezettség vállalás határaként, de a testület az elmúlt év során a polgármester kötelezettségvállalásának határát megemelte, ezért vált szükségessé a rendeletek összehangolása. A rendeletekben az összegek javításán kívül nem kerül sor egyéb módosításra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az SZMSZ és a vagyonrendelet módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeleteket:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2010. (I. 26.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2002. (XI. 27.) rendelet módosításáról

 

1.§  A 14/2002. (XI. 27.) ÖR 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §.

Minősített többséghez kötött ügyek

 

Minősített többségi szavazat szükséges

 

a) az egyedi, 1.000.000 Ft-ot meghaladó és a költségvetésben egyedileg meg nem jelölt kiadást érintő döntéshez,

b)                        az önkormányzat 1.000.000 Ft-ot meghaladó értékű, vagy bármely ingatlant érintő vagyontárgyának elidegenítéséhez, vagy megszerzéséhez, illetve

c) az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyontárgyak elidegenítése, illetve az ott írt értéket meghaladó kötelezettségvállalások esetén.”

 

2.§   A 14/2002. (XI. 27.) ÖR 29.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §. (1) Az önkormányzat önállóan működő, közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv, valamint az önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv esetében (intézmények, hivatal) a pénzügyi bizottság tájékozódik a költségvetés alakulásáról, illetve a gazdálkodás eredményéről.”

 

3.§ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről Hernádnémeti Önkormányzat jegyzője a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                          jegyző

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2010. (I. 26.) rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2006.(IV.28.) sz. rendelet módosításáról

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: ÖTV.) felhatalmazása alapján és az abban foglalt szabályokkal összhangban – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: ÁHT) figyelembevételével – a következő rendeletet alkotja:

 

1.§   A 8/2006. (IV.28) ÖR 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (2) Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról és közérdekű kötelezettségvállalásról 1.000.000. Ft értékhatárig a Polgármester, 1.000.000 Ft értékhatár felett, valamint közalapítvány létrehozásáról a képviselő-testület határoz, a döntéshez minősített döntés szükséges.”

 

2.§ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről Hernádnémeti Önkormányzat jegyzője a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                          jegyző

 

 

6. Egyebek

6.1 Tájékoztatók

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Rákóczi út állapota nagyon rossz, mivel ez nem önkormányzati kezelésű, ezért beszélt a közútkezelővel annak felújítása tárgyában. A közútkezelő hatóság arról tájékoztatta, hogy pályázat útján ez évben a tiszalúci elágazástól a vasúti átjáróig fel fogják újítani.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy nagyon magas az útpadka is. Kérdezi, hogy az útfelújítással együtt az árok felújítására is sor kerül?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat az útpadkát és az árok rendbetételét vállalja, hogyha a közútkezelő felújítaná az utat.

 

A KMB iroda megszüntetésével kapcsolatosan elmondja, hogy beszélt a városi rendőrkapitánnyal, és ő tájékoztatta, hogy nem tervezik Hernádnémetiben a KMB iroda bezárását.

 

A falunappal kapcsolatosan elmondja, hogy 2008-ban nem az önkormányzat rendezte a koncertet és az idén is hasonló módon kerülne megrendezésre. Ez a megoldás kényelmesebb és biztonságosabb az önkormányzat számára.

 

Természetesen a színpadot bérbe adják, 45.000 Ft a bérleti díja és 5.000 Ft-ot kér az önkormányzat az áramszámlába.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogyha a koncert megrendezésre kerül, akkor hány óráig lehet programokat tervezni?

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy 3 óráig lehet program a kastélykertben, akkor át kell adni a technikusoknak a területet.

 

Fésűs Nándor képviselő örül, amiért Nagy László képviselőtársa vállalja a koncert megszervezését, a falunapoknak ez egy jó záró programja.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a koncert július 24-én, szombaton kerül megrendezésre, a koncert előtt előzenekar fellépését is tervezik.

 

Ezt követően a képviselő-testület 10 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

10/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: helyszín biztosítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos önkormányzati szabályozásnak megfelelően biztosítja a területet és a színpadelemeket Nagy Nándor szervező részére, 2010. július 24. napján Republic koncert szervezése céljára.

 

Felelős:  polgármester

Határidő:               2010. július 31.

 

 

6.2 Pályázatok

 

6.2.1 Oktatási intézmény korszerűsítése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselőtársait, hogy az Önkormányzati Minisztérium pályázatot írt ki az oktatási intézmények részére. A pályázat beadási határideje február 15. Az óvodánál a fűtés korszerűsítése és a régi részen a nyílászárók cseréje és a két bejárati ajtó az árajánlat alapján 6.238.000 Ft lenne.

A pályázat felső összeghatára 25 millió Ft. Az iskolában az összes ablakot, a szolgálati lakás ablakait, az üvegfalat, a tornatermen a kupolitüveget ki lehetne cserélni, továbbá az egyik kazán 1999-ben lett kicserélve annak a belső része tönkre ment ebben a fűtési szezonban már kétszer lyukadt ki. Egy új kazánt kellene beépíteni. A fűtőtestek sem lettek még kicserélve. Ennek a pályázatnak az az előnye, hogy nem kell előfinanszírozni, mert a pénzt megkapják és a munka elvégzése után kell elszámolni.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint a nagyobb összegre kellene pályázni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 25 millió Ft-ból 400.000 Ft-ot a közbeszerzési eljárás lefolytatása elvisz.

 

Nagy László képviselő is a nagyobb összegű pályázatot támogatja. A tornaterem fűtését jó lenne leválasztani az iskolától a hatékonyság miatt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nincs olyan pályázat, amelynek keretében a tornaterem fűtését le tudnák választani az iskoláétól.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az ablakok cseréje nemcsak szebb esztétikai látványt nyújtana, hanem energiában is megtakarítást jelentene. Ezek az ablakok egyáltalán nincsenek leszigetelve. Az új ablakok megrendelésénél javasolja figyelembe venni azok tisztíthatóságát is, jó lenne ha nyithatóak lennének.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a tornatermet esetleg most hagyják ki a pályázatból és vigyék be az óvodát, vagy hagyják ki az iskolánál a kazáncserét.

 

Kerekes Jánosné óvodavezető kérdezi, hogy konkrétan meg kell-e határozni, hogy az iskola vagy az óvoda pályázik, tulajdonképpen egy intézményről van szó.

 

Dr. Orosz Zsolt véleménye szerint mindenképpen pályázni kell közoktatási intézmény felújítására 25 millió Ft értékben.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

11/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: közoktatási intézmény korszerűsítése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni az 1/2010. (I. 19.) számú ÖM rendelettel kiírt pályázatán, 20 millió Forint pályázati támogatás elnyerése érdekében, a közoktatási intézmény korszerűsítése céljából. A szükséges 5 millió Forint önrészt a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja a képviselő-testület.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat részleteinek kidolgozására, és benyújtására.

 

Felelős:  polgármester

Határidő:               folyamatos

 

19.40 órakor Szűcs Róbert elhagyja az üléstermet.

 

 

6.2.2 TÁMOP 3.1.5 pályázat

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Madzinné Nagy Anikó igazgató asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a pályázatról.

 

Madzinné Nagy Anikó: A Nemzeti Pályázati Ügynökség írta ki a TÁMOP 3.1.5 nevű pályázatot, mely pedagógus továbbképzést jelent. 3 fő képzésére pályázhatnak, 10,5 millió Ft összegre. A 3 főnek 2 év alatt el kell végezni a képzést. 2012. augusztus 31-ig kell lezárni a pályázatot. A pályázaton résztvevő pedagógusokat munkaidő kedvezmény illeti meg. A helyettesítés díja is szerepel a pályázatban. Az iskola pályázik, a kötelezettséget a fenntartó vállalja. A továbbképzésen résztvevő személyeket úgy választotta ki, hogy minden feladatellátási helyről vegyen részt egy-egy kolléga.

 

19.45 órakor Szűcs Róbert visszajön az ülésterembe.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Mivel az ő felesége is részt vesz a képzésen, ezért kéri, hogyha valakinek személyes problémája van, akkor az most szóljon.

 

Karajz Ottó György képviselő jelzi, hogy szintén érintett a pályázatban a sógornője révén, ezért tartózkodni kíván a szavazástól.

 

Egyéb hozzászólás hiányában Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az iskola TÁMOP 3.1.5 pályázaton történő részvételét.

 

A képviselő-testület 9 Igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

12/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: TÁMOP 3.1.5 számú pályázati kiíráson történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda TÁMOP 3.1.5 számú pályázati kiíráson történő részvételét.

Felhatalmazza a főigazgatót a pályázati dokumentáció benyújtására.

 

Felelős:  polgármester, főigazgató

Határidő:               értelem szerint

 

 

6.2.3 TIOP 1.1.1/07 pályázat

 

Madzinné Nagy Anikó elmondja, hogy a TIOP 1.1.1/07 Digitális táblára beadott pályázatot elméletileg már megnyerte az iskola azonban újból be kell adni a pályázatot írásban. Hernádnémeti 20 db számítógépet nyert és 8 db digitális táblát, Újcsanálos pedig 8 db számítógépet és 4 db digitális táblát. Az Eudicatiós kiállításon már megnézték a tábla működését. Jobb, mint a hagyományos tábla. A tábla használatához 10 órás képzést biztosítanak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy önerőt kell-e biztosítani.

 

Madzinné Nagy Anikó: Nem kell önerő.

 

Ezt követően Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TIOP 1.1.1/07 pályázaton történő részvételt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

13/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: TIOP 1.1.1/07 pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy részt vesz a TIOP 1.1.1/07 számú pályázati kiíráson, az iskolában a digitális kultúra elterjesztése érdekében.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős:  polgármester, főigazgató

Határidő:               értelem szerint

 

 

6.2.4 TIOP 1.1.1/09 Tanulói lap-top program

 

 

Madzinné Nagy Anikó elmondja, hogy 9 osztály kap 200 lap-topot. A tanórák 30 %-án használni kell. A program IKT. asszisztens alkalmazását írja elő, őt viszont az intézménynek kell alkalmazni. Önerőt nem kell biztosítani, a támogatás mértéke 100 %-os. Közbeszerzési eljárást viszont le kell folytatni, mivel a pályázat 30-40 millió Ft-os.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja a pályázaton történő részvételt.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

14/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: TIOP 1.1.1/09 Tanulói lap-top programon történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz a TIOP 1.1.1/09 számú pályázati kiíráson, a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzat vállalja a pályázati kiírásban szereplő feltételek teljesítését.

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős:  polgármester főigazgató

Határidő:               értelem szerint

 

6.2.5

 

Madzinné Nagy Anikó elmondja, hogy az Oktatásért Közalapítvány a diákönkormányzatok részére írt ki pályázatot, melyben 200.000 Ft-ra lehet pályázni. Ezzel 40 gyerek továbbképzését tudják biztosítani.

 

 

 

6.3 Háziorvosi helyettesítésről tájékoztató

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kovács Doktornő fogja Matula Doktornőt helyettesíteni távolléte alatt. Hogyha állandó helyettesítő van, akkor az többet tud foglalkozni a betegekkel és így természetesen nem merülnek úgy ki az orvosok sem.

 

 

6.4 Tűzesetről szóló tájékoztató

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tűzeset történt a településen. A Jókai utcán kigyulladt egy lakás, a tűzoltók segítségével sikerült eloltani a tüzet. Az ott lakók személyes iratai, ruhái mind bennégtek. A családnak ruhát és élelmiszert tudtak adni. Az elhelyezésükben azonban nem tudtak a segítségükre lenni. Jelenleg az egyik rokonuknál vannak. Különböző szervezeteket hívott fel a gondozási központ, de mindegyiknél hosszú a várólista. Az önkormányzat rendelkezik használt építőanyagokkal, ezekkel tudja őket segíteni. Ki kell javítani a repedéseket az épületen, áthidalókat kell beépíteni és födém kell a tetejére. Az idő a javítások elvégzésére most nem megfelelő, azt csak később tudják elvégezni. Az önkormányzatnak lakása nincs, így a családot nem tudják hol elhelyezni.

 

 

6.5 Jótékonysági kezdeményezés

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Fukk Sándor képviselőtársát, hogy tájékoztassa a testületet kezdeményezésükről.

 

Fukk Sándor József képviselő: Gilányiné Nagy Orsolya képviselőtársuk gyermekét műteni fogják és ezért jótékonysági bált szeretnének rendezni ez év április 17-én 19.00 órai kezdettel. A bál fővédnökei Dr. Orosz Zsolt polgármester és Madzinné Nagy Anikó igazgató asszony lennének. Hogyha a képviselő-testület úgy dönt akkor a termet és az edényeket ingyen biztosítanák. A Detvai zenekar ingyen szolgáltatná a zenét. A meghívók elkészítését Forgács István vállalja. A belépők árát 5.000 Ft-ban határoznék meg. Még a felszolgálóknak kellene 35.000 Ft-ot fizetni. A Kábel TV-re is fel kellene tenni a meghívót. Egy 200 fős rendezvény bevételével közelebb jutnának Orsiék a műtéthez szükséges összeghez.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kéri, hogy a szervezésben Nagy László képviselőtársa is vegyen részt. Soknak tartja az 5.000 Ft-os belépőt. Elmondja, hogy Internetre is szeretnék feltenni a hirdetést, egy web oldaluk is van már. A nyilvánosság mindenképpen szükséges.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint a jó szándék mindenkiben meg van, az a fontos, hogy az összeg összejöjjön. Át kell gondolni, hogy melyik megoldás a legjobb.

 

Nagy László képviselő a bált jó ötletnek tartja, de az 5.000 Ft-os belépődíj sok. Meg kell keresni a helyi vállalkozókat egy levéllel, mert lehet hogy tombolatárgyakat is ajánlanak fel, támogatói jegyeket is vesznek. 4.000 Ft-os belépődíjat javasol.

 

Fésűs Nándor képviselő negyedéves tiszteletdíját ajánlja fel a műtéthez.

 

 

6.6 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása társulási szerződés módosítása

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Miskolc Kistérség Többcélú Társulása minden önkormányzatot megkeresett, aki tagja az Ongai jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak, hogy hozzájárulásukat kérje ahhoz, hogy Sajópálfalva is csatlakozni szeretne a társuláshoz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármesteri kéri, hogy aki egyetért Sajópálfala csatlakozásával az szavazzon.

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

15/2010. (I. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Sajópálfala község csatlakozásának jóváhagyása az ongai székhelyű jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás feladatait ellátó intézményfenntartó társuláshoz

 

Hernádnémeti Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ Javaslat Sajópálfala község csatlakozásának jóváhagyására az ongai székhelyű jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás feladatait ellátó intézményfenntartó társuláshoz” című előterjesztést megtárgyalta és azt jóváhagyja.

 

1. A Hernádnémeti Település Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye, a módosított társulási megállapodást aláírja.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

6.7

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a Ribizlisből keresték meg hogy nagyon sok a patkány. Aláírást gyűjtöttek és azt beküldték az ÁNTSZ-be. Mi történt a patkányirtás terén?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy beküldtek egy dobozt az ÁNTSZ-be megvizsgálásra, de még nem érkezett róla vélemény. Természetesen ennek a patkányirtásnak költségvonzata is lesz.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 20.30 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

Ruzsbánszki Róbert 20.30 órakor elhagyja az üléstermet.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                   Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                            jegyző

 

 

 

 

Nagy László                                                                                                                       Karajz Ottó György

  hitelesítő                                                                                                                                 hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde