Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. augusztus 31.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-13/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

Igazoltan távol van: Gilányiné Nagy Orsolya önkormányzati képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Boros Lajosné dr. jegyző
Fésűsné Brosch Andrea HAK Vezetője
Kerekes Jánosné óvodavezető
Madzinné Nagy Anikó iskolaigazgató
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
Maksa Csaba ügyvéd
Vouszka Zoltán Borsodvíz Zrt. főmérnöke
Szomora Szilárd szakértő


Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően ügyrendi javaslatot terjesztett elő az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Répási János és Fukk Sándor József képviselőket.

N a p i r e n d:

1. Esélyegyenlőségi Fórum megalakulása
Előterjesztő: polgármester

2. Tájékoztató a folyamatban lévő perről
Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester

4. Beszámolók, tájékoztatók
Előterjesztők: polgármester

5. Egyéb indítványok, javaslatok


Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a módosított napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

1. Esélyegyenlőségi Fórum megalakulása


Dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetőként elmondja, hogy a kompetencia alapú oktatás bevezetése kapcsán esélyegyenlőségi intézkedéstervet is elfogadott a testület. A tervben foglaltak jelentős része már megvalósult, a fennmaradó problémák kezelésére tervet kell készíteni, munkacsoportokat kell megalakítani. A mai nap folyamán a munkacsoportok megalakultak. Ezek a munkacsoportok alkotják az esélyegyenlőségi fórumot, mely szintén megalakult a mai nap folyamán és ezt a képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia. Ezt követően átadja a szót Szomora Szilárd szakértőnek.


Szomora Szilárd szakértő elöljáróban elmondja, hogy az önkormányzat közoktatási intézményei sikeresen pályáztak a kompetencia alapú oktatás és az esélyegyenlőség megvalósítására. A megvalósítás folyamatosan történik az óvodában és az iskolában. A képviselő-testület két éve fogadta el az Esélyegyenlőségi Tervet. A Minisztérium részéről kötelező a terv mentorálása. A megalakult munkacsoportok napi szinten hatékonyabban tudnak részt vállalni a felmerülő problémák megoldásában. A munkacsoportok által alkotott Esélyegyenlőségi Fórum legalább évente kétszer ülésezik, mely ülésen beszámolnak a munkacsoportok a vállalások teljesüléséről, megtett intézkedésekről, esetleg a feltárt problémákról. A feladatokat évente kell aktualizálni. A képviselő-testület nemcsak elfogadta az Esélyegyenlőségi Tervet, hanem lépéseket is tett annak érdekében, hogy az abban foglaltak teljesítésre kerüljenek. A Minisztérium által kijelölt szakértőnek az a feladata, hogy segítséget nyújtson a munkacsoportoknak és a fórumnak.

Nagy László képviselő kérdezi, hogy hány munkacsoport alakult és kik a tagjai a munkacsoportoknak és a fórumnak?

Szomora Szilárd szakértő elmondja, hogy 5 munkacsoport alakult, melyeket a gyermekek életkorához igazodva alakítottak ki.: beóvodázási, óvoda-iskola átmenet, környezeti, iskolai, újcsanálosi munkacsoportok, vezetői az intézményvezetők. A Fórum vezetője a polgármester, tagjai a jegyző, az intézményvezetők és a gyógypedagógiai asszisztens, szülői munkaközösségek.

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a Szakértő Úrnak mi a véleménye a gyerekek beintegrálásáról, mivel másképpen gondolja az új kormány, mint az előző?

Szomora Szilárd válaszában elmondja, hogy véleménye inkább az előző kormány álláspontjához közelít. A feladatok nem előírás szintjén fognak szerepelni, hanem ajánlásképpen. Az még egyelőre nem ismert, hogy az új kormány hová helyezi a hangsúlyt.


Egyéb kérdés hozzászólás hiányában a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
91/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: Esélyegyenlőségi Fórum elfogadása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy megalakult a közoktatási esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósulását elősegítő Esélyegyenlőségi Fórum, öt munkacsoporttal.


Felelős: polgármester, főigazgató
Határidő: folyamatos


Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Szomora Szilárd tájékoztatását.

Szomora Szilárd 16:30 órakor az üléstermet elhagyja.

Dr. Maksa Csaba 16:30 órakor bejön az ülésterembe.


2. Tájékoztató a folyamatban lévő perről

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Dr. Maksa Csaba ügyvédet, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a folyamatban lévő polgári perről.

Dr. Maksa Csaba ügyvéd elmondja, hogy Sajópetri és még 3 önkormányzat pert indított Hernádnémeti Önkormányzata ellen 470 millió Ft tőke és járulékai megfizetése miatt. A BAZ. Megyei Bíróság előtt lezárult az elsőfokú eljárás és Sajópetri és a három önkormányzat Hernádnémeti iránt indított keresetét elutasította azzal, hogy az megalapozatlan és 52 millió Ft eljárási költség megfizetésére kötelezte a felpereseket. A négy önkormányzat fellebbezést nyújtott be a megyei bíróság döntése ellen, ezért az Ítélőtábla 2010. október elejére tárgyalást tűzött ki. Bízik abban, hogy az Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helyben fogja hagyni. Véleménye szerint nem fogja az Ítélőtábla kötelezni az önkormányzatot a tőke és járulékai megfizetésére. Arra azonban lehet számítani, hogy az Ítélőtábla hatályon kívül helyezi a Megyei Bíróság döntését, és új eljárás lefolytatására kötelezi. Nem tartja valószínűnek, hogy erre sor kerül.

Balla Ferenc képviselő sajnálattal tájékoztatja ügyvéd urat, hogy hiába adták le a gépjárművek rendszámait a Tsz-nek, továbbra sem engedik át a gazdákat a tulajdonukon átvezető úton.

Dr. Maksa Csaba elmondja, hogy azt a tájékoztatást kapta, hogy ezek a földterületek más útvonalon megközelíthetők és ezért nem engedik a gazdák átjárását a területükön, vagyonvédelmi okokra hivatkozva. Szolgalmi jog biztosítására már csak egy sikeres bírósági eljárás esetén van lehetőség. Amennyiben a gazdák összefognak, és pertársaságot alakítanak, szívesen áll a rendelkezésükre.
Valamennyi önkormányzati képviselő bizalmát élvezve képviselheti az önkormányzatot, melyet ezúton is megköszönöm, és bízik a további sikeres együttműködésben.

3. Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)


Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy elkészült a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítésről szóló beszámoló, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni és a 2010. évi költségvetési rendeletét is módosítania szükséges. Ezt követően átadja a szót Fésűs Nándornak a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Fésűs Nándor elnök elmondja, hogy a 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolót a képviselő-testületnek szeptember 15-ig el kell fogadni. Az I. félévben az árvíz következtében jelentős kiadásai keletkeztek az önkormányzatnak, sajnos a mai napig nem kapott az önkormányzat a vis maior keretből a védekezési költségek megtérítésére. Ebből adódik, hogy bizonyos kiadásoknál a teljesülés már a 70-80 %-ot is eléri, a bevétel viszont alacsonyabb teljesítésű. Megköszöni a pénzügyi csoport munkáját, amiért egy ilyen jól áttekinthetően összeállított beszámolót terjesztettek a képviselő-testület elé. Ha a gazdálkodást így folytatja az önkormányzat, akkor a 2010. évi beszámolóban sem fog rövid lejáratú (működési célú) hitelfelvétel szerepelni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan észrevétel, kérdés van-e? Megerősíti, hogy az önkormányzatnak stabil a pénzügyi helyzete. A költségvetés tárgyalásakor beépítésre került a hitelfelvétel. Az árvízi védekezés ellenére sem kellett az önkormányzatnak hitelt felvenni. Véleménye szerint a következő testület biztos alapokkal tudja folytatni a munkáját.

Répási Lajos képviselő a „Kompetencia alapú oktatás” Magyar Államkincstár által végrehajtott helyszíni ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvből olvas fel egy részt képviselőtársainak, amelyben jónak értékelik az intézményvezetők és a pénzügy munkáját is.

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2010. I. félévi beszámoló elfogadását és a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
92/2010 (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Hernádnémeti Községi Önkormányzat helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 4/2010. (III.26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
 Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

Előirányzat megnevezése  Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat  2010. első
féléves teljesítés 
Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege  856 091  866 733  366 320  42,3 %
Bevételek főösszege  856 091  866 733  321 080  37,0 %

 3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei:
 - eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1./a számú melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben is.

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai:
 - eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. első féléves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

 

Előirányzat megnevezése  Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat  2010. első
féléves teljesítés 
Teljesítés alakulása
Összesen: 763 731  774 373  358 376  46,3 %

 

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (02/49)  342 109 342 495  133 015  38,8 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)  82 769  81 774  33 892  41,4 %
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65) 220 183   228 729  107 357  46,9 %
- speciális célú támogatások (04/100) 0 0 0 0
 
A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve(i) működési és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú melléklet szerint fogadja el.

 6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2010. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése  Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat  2010. első
féléves teljesítés 
Teljesítés alakulása
Összesen:  92 360  92 360  7 944  8,6 %

 Ebből:

- felújítások (05/6) 0 0 0 0
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)  77 360  77 360  4 607  6,0 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59) 0 0 0 0

7. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.
 
A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként
8. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 4. számú melléklet tartalmazza.
 
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
9. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése  Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat  2010. első
féléves teljesítés (tartalék felhasználás) 
Teljesítés alakulása
Tartalék  20 000  20 000  0 0,0 %

 Ebből: 

 - általános tartalék  0 0 0
 - céltartalék  20 000  20 000  0 0,0 %

 

10. Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése  Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat  2010. első
féléves teljesítés (tartalék felhasználás) 
Teljesítés alakulása
Hiány 0 0
Többlet 0 0

 Felelősök:  Polgármester, Jegyző
Határidő:  folyamatos


A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

Hernádnémeti Községi Önkormányzat
11/2010.(VIII. 31.) rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.26.) sz rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Tv. 65.§-a alapján a 2010. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A rendelet 3.§ (1) az alábbiak szerint módosul:

Bevételek jogcím szerint  Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Működési bevételek 07/4+07/14+07/21+07/27+16/26  210 142 211 042

Támogatások 09/5+09/6 
376 307  401 989
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 08/9+08/14+16/36  7 300  7 300
Támogatásértékű bevételek 09/18+09/41+09/45  162 976  173 618
Véglegesen átvett pénzeszközök 07/37+08/33  0 0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 10/60+10/65 0 0
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64)  31 560  31 560
Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83+85+…+87 0 0
Kötvények kibocsátásának bevétele 10/78+82+88  0 0
Hitelek 10/76+89+…+92  67 806  41 224
Összesen: 856 091  866 733

 

Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Összesen: 763 731 774 373

ebből

- személyi jellegű juttatások (02/49) 342 109   342 495
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56) 
82 769
 81 774
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)  220 183  228 729
- speciális célú támogatások (04/100)  0 0

 

Felhalmozási kiadások 

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Összesen: 92 360 92 360

ebből

- felújítások (05/6) 0 0
 - felhalmozási kiadások összesen (05/33)  77 360  77 360
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)  0 0

2.§ A költségvetési rendelet módosítással nem érintett részei hatályukban maradnak. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint gondoskodik.


dr. Orosz Zsolt sk.                  Boros Lajosné dr.sk.
  polgármester                    jegyző

 

17:00 órakor megérkezik Vouszka Zoltán Borsodvíz Zrt. főmérnöke

5. Egyebek

5.1 Szennyvízrendszer felújítása és bővítése

Dr. Orosz Zsolt polgármester megkéri Vouszka Zoltánt a Borsodvíz Zrt. főmérnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület a szennyvízrendszer felújításáról és bővítéséről.

Vouszka Zoltán elmondja, hogy az általuk megküldött anyagból megállapítható, hogy a terület szennyvízhálózatának kiépítését követően lényegesen megváltoztak a kötelező műszaki előírások. Különösen az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta változtak a kötelező paraméterek, ezért meg kell valósítani a Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programot, melynek befejezési határideje 2015. A rendelet alapján az ország területe agglomerációkra került felosztásra. A körömi szennyvíztelep is az egyik (Körömi) agglomerációba tartozik. A telep műszaki tervezése 1995-ben indult el és az akkori jogszabályok „enyhébbek” voltak a mostaniaknál. A tervezők akkor még nem szembesültek pl. az un. „szagproblémával”. Az akkori pályázati rendszer lehetővé tette az ilyen nagy rendszerek megépülését, nem vették figyelembe a szállítási útvonalat, ahol beindulnak a rothadási folyamatok, és attól van a bűz. A fejlesztés megvalósítását segíti a KEOP 1.2.0/B pályázat, mely egyfordulós. A beruházás 657,5 millió Ft-ba kerül és 3 év alatt meg kell valósítani. A pályázat beadási határideje 2010. október 15. Agglomerációk nyújthatják be pályázataikat.
Elmondja továbbá, hogy a szennyvíztelepre folyamatosan bírságot szabnak ki, mely évente 4-5 millió Ft-ot tesz ki. Az ügyészség 3 éve pert indított a Borsodvíz ellen szennyezés miatt. A per jelenleg szünetel. 5-6 év múlva a bírság 15-szöröse lesz a mostaninak és az árbevétel 1/5-ét fogják a bírság kifizetésére költeni.
A beruházásban 85 % körüli támogatottságot lehet elérni, a fennmaradó összeget önerőből kell biztosítani. A pályázatot a szennyvízberuházásban részt vevő 10 önkormányzatnak kell beadni, a Borsodvíz Zrt. egyedül nem pályázhat. Az önkormányzatok egyértelműen jelezték részvételi szándékukat. A gesztorságot Hernádkak polgármestere vállalja a többi önkormányzat jóváhagyása alapján. Ezzel kapcsolatosan a pénteki ülésen a pályázat írójával konzultálhatnak a polgármesterek. A pályázat nyerési esélyét nem ismerik. Az előzetes számítások szerint jó esély van a nyerésre. Ha a beruházást nem fejezik be határidőre, akkor határidő módosítást lehet kezdeményezni.

Lipták Zoltán képviselő elmondja, ha az átemelők nem megfelelő kapacitása eredményezi a bűzt, akkor ha bekapcsolják a rendszerbe Harangodot, akkor még jobban fog terjedni a bűz. Kérdezi, hogy a szennyvizet 25 km-re kell elszállítani, nem jelent ez gondot?

Vouszka Zoltán elmondja, hogy Harangod bekapcsolása a rendszerbe nem jelent gondot, mert különálló rendszerként tervezik.

Nagy László képviselő nem ért azzal egyet, hogy a körömi szennyvíztelep 10 év után elavult felújítása szükséges. Úgy értesült, hogy Alsózsolca szennyvizét is Körömbe akarják elvezetni. Mit tud ezzel kapcsolatosan elmondani?

Vouszka Zoltán válaszában elmondja, hogy egy vészvezeték kiépítéséről lenne szó, hogy árvíz idején Körömbe juttatnák a szennyvizet, nem Miskolcra.

Szűcs Róbert képviselő kéri főmérnök urat, hogy sorolja fel milyen előnyökhöz jut az önkormányzat ha indul a pályázaton, a lakosság hogyan kapcsolódik be, és a felújítás után fog-e csökkenni a szennyvíz díja?

Vouszka Zoltán válaszában elmondja, hogy azt nem tudja megmondani, hogy mennyi lesz a szennyvízdíj a felújítás után, gyakorlatilag ez a legmagasabb díj. Az akkori cégvezetés 350 millió Ft-ot hozott a beruházásba és 25 évre nyerte el a telep működtetését. Az üzemeltetés költségei ezután is benne lesznek a szennyvíz díjába. 2001-ben egy magas díjat fogadtak el az önkormányzatok, mely összeg az uniós megfizethetőségi határt súrolja. Három éve azonban a Borsodvíz nem emelt díjat. A szennyvízelvezetésnél piaci árat akarnak teremteni. A kisebb szolgáltatóknál ezek az árak szerepelnek. A nagy rendszereknél 700 Ft/m3 a fajlagos ráfordítás, mely nagyon magas.

Szűcs Róbert képviselő megismétli kérdését, hogy mi a haszna az önkormányzatnak, ha részt vesz a pályázaton?

Vouszka Zoltán elmondja, hogy azt nem tudják előre megmondani, hogy az új rendszernél a költség milyen magas lesz. Az amortizációt is bele kell tenni az árba, az elévülési időt pedig már 30 évben határozzák meg. A beruházás megvalósulásával vagyonhoz jutnak az önkormányzatok, és nem saját pénzeszközükből kerül megvalósításra a rendszer felújítása. A beruházás megvalósításával eleget tesznek kötelezettségüknek az önkormányzatok.

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint a pályázat készítésében kell, hogy szerepeljen az, hogy a következő 30 évben hogyan fog alakulni a szennyvíz díja. A lakossági támogatás előbb-utóbb meg fog szűnni és akkor mi történik. A Borsodvíz építette a telepet, ő a szolgáltató, őt kötelezzék arra, hogy a telep feleljen meg az uniós elvárásoknak. Ha a Borsodvíz valósította volna meg a csatorna-beruházást, akkor most nem kellene ilyen gonddal szembesülniük az önkormányzatoknak. Nehezen tudja elfogadni azt a tényt, hogy 10 évente fel kell újítani a telepet. Újharangod csatlakozásával kapcsolatosan kérdezi, hogy mi történik akkor, ha a lakosság 80 %-a nem csatlakozik a rendszerre. Nem tudja elfogadni, hogy miközben Hernádnémetiben csak 20 milliós beruházás valósulna meg, az egyéb költség elérné a 10 millió forintot.

Vouszka Zoltán elmondja, hogy az üzemeltetés első évében 75 %-nak kell lenni a rákötés arányának a településen. Társulási szerződésben kell rögzíteni a feltételeket. Az előkészítés költsége a beruházás összköltségének 14 %-a. Hernádnémetiben a szagtalanítást kell megoldani. A rendszerbe különféle limitált nitrát vegyületeket juttatnak majd, mely elvileg meggátolja az erjedés beindulását. 5 passzív filter kerülne beépítésre, és 1-2 átemelőnél az adagoló, mely 20.900.000 Ft összegben valósul meg.

Lipták Zoltán képviselő: A szennyvízrendszer felülvizsgálata megtörtént, mielőtt elindult a rendszer. Véleménye szerint a per tárgyalására meg kellett volna hívni a Borsodvizet is, annak bizonyítására, hogy a megépített rendszer üzemképtelen.

Vouszka Zoltán elmondja, hogy a Borsodvíz a szennyvíztelep kivitelezésében vett részt, a rendszer később került beapportálásra.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mi történik akkor, ha beadják a pályázatot és nem nyernek?

Vouszka Zoltán elmondja, hogy a pályázat beadása az önkormányzatoknak nem kerül pénzébe, a pályázat előkészítését a Borsodvíz fizeti. Rendelkeznek erre az esetre is tervvel, de saját erőből csak a szennyvíztelep korszerűsítésére kerül sor.

Balla Ferenc képviselő véleménye szerint, ha modernizálásra kerül a rendszer, akkor valószínűnek tartja, hogy a szolgáltatás ára is emelkedni fog, és akkor a lakosok tömegével mennek vissza a régi rendszerhez, elengedik a szennyvizet a kertbe és az utcára.

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni, hogy főmérnök úr tájékoztatta a testületet a pályázatról és válaszolt kérdéseikre.

Vouszka Zoltán 18:10 órakor elhagyja az üléstermet.

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint nem fontos, hogy most döntsön a testület ebben a kérdésben, ezért javasolja - mivel a határidőbe belefér - az új testület döntsön majd.

Boros Lajosné dr. jegyző véleménye szerint a megküldött anyagból nem is lehet dönteni, sok a homályos pont. Javasolja a testületnek, hogy ragaszkodjanak konkrétumokhoz.


Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:


Hernádnémeti Önkormányzat
93/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: KEOP 1.2.0/B pályázat

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása című pályázati eljáráshoz történő csatlakozásról a döntést elhalasztja.

Felelős: Polgármester
Határidő: határozatlan


Dr. Orosz Zsolt 1820 órakor szünetet rendelt el.
A képviselő-testület 1830 órakor folytatja munkáját.


4. Beszámolók, tájékoztatók

4.1 Közoktatási Intézmény tájékoztatója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy felkészültek az új tanév megkezdésére, bár még felújítási munkálatok most is folynak az iskolában.

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót
határozathozatal nélkül tudomásul vette.


4.2 Óvodai csoportlétszám emelése

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvodában a csoportlétszám 20 %-kal történő túllépéséhez a képviselő-testület engedélye szükséges, a csoportlétszám meghatározásáról a testületnek döntenie kell.

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi az óvodai férőhelyek számának meghatározását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
94/2009. (VIII. 31.) HATÁROZAT
Tárgy: Óvodai férőhelyek számának meghatározása

A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően az óvodai férőhelyek számát 150 főben határozza meg, öt működő csoportja vonatkozásában a maximális 30 fős csoportlétszám működtetésére. A gyermeklétszám indokoltsága alapján a 2010/2011-es tanévben a fenti létszámadatok szerint kell biztosítani a működést.

Felelős: polgármester, főigazgató
Határidő: azonnali
4.3 Pedagógiai Program módosítása

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri igazgató asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy miért szükséges a Pedagógiai Program módosítása.

Madzinné Nagy Anikó elmondja, ahhoz hogy a TÁMOP-os pályázatokon meg tudjanak felelni, módosítani kell az intézmény Pedagógiai Programját. A módosított Pedagógiai Programot 2010. szeptember 1-ig kell a képviselő-testületnek elfogadni. Elmondja, hogy az alsó osztályban a számjegyes osztályozásra szeretnének visszatérni, illetve a nem szakrendszerű oktatást is meg kívánják szüntetni felmenő rendszerben. Mindezt lehetővé teszi a közoktatási törvény legutolsó módosítása. A mai nap folyamán kapta meg a 20 oldalas szakértői véleményt is. A szakértő a módosított Pedagógiai Programot elfogadásra javasolja.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy igazgató asszony csatolta az elfogadó nyilatkozatokat is. Elfogadásra javasolják véleményezési joggal rendelkező szervezetek.

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított Pedagógiai Program elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
95/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: módosított Pedagógiai Program elfogadása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Pedagógiai Programot a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.

Felelős: Főigazgató
Határidő: folyamatos


5.2 Hernádnémeti Önkormányzat Településrendezési tervének Településszerkezeti Terv elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy korábban Helyi Építési Szabályzatként szerepelt, mely módosításra került. A korábban átbeszélt módosítások átvezetésre kerültek az anyagban. Kikerültek belőle azok a részek, melyek elvesztették aktualitásukat.

Répási Lajos képviselő javasolja kiemelten szerepeltetni a Tervben a belvíz-elvezetési rendszer szabályozását.

Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy nagyon sok pénzbe kerülne, mert vízügyi szakembert kell megbízni, aki kiméri a nyomvonalakat. Részletszabályokat azonban tartalmaz a Terv, pl. pinceépítésre vonatkozóan.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a legproblémásabb részeken bele tudnak kezdeni az árok kialakításába. Valóban szakemberre van szükség, mert pl. a Petőfi utcai áteresz 40 cm-rel magasabb, mint az érintett terület. Sok helyen azonban még az átereszek is hiányoznak.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ahol meg van a nyomvonal, kérik a lakosokat, hogy vigyázzanak az árkokra.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amint fizikai lehetőség lesz rá, elkezdik az árkok helyreállítását. A tegnapi nap folyamán 3 vízügyes szakember volt kinn a településen helyszíni szemlét tartottak, kérte a segítségüket abban, hogy kiadja a vízügyi igazgatóság „belvizes terület”-ről szóló igazolást, és ezután beadhatná az önkormányzat az árkok rendbetételéhez a pályázatot.

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a módosított Településrendezési Terv elfogadását.

A képviselő-testület 9 Igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi rendeltet:

Hernádnémeti Községi Önkormányzat
12/2010. (VIII. 31.) rendelte
Településrendezési terv Településszerkezeti Tervéről,

mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.3 Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti az a Nemzeti Erőforrás Minisztérium csatlakozási és pályázat-kiírási felhívását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
96/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

A képviselő-testület úgy határozott, hogy csatlakozik a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.

Felelős: Jegyző és Polgármester
Határidő: szeptember 30.


5.5 Sportegyesület támogatása

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosított a Sportegyesület támogatása. Az Ítélőtábla ítélete alapján Végső Zoltán az elnök és nem Nagy László, bár az önkormányzat számára irreleváns az elnök személye, az egyesületet hátráltatják a bajnokságban történő részvételben a tisztázatlan szervezeti kérdések.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy érdeklődött a Labdarúgó Szövetségnél a bajnokságon való indulás feltételeiről, és ennek kapcsán jutott a tudomására, hogy Nagy László 2 db mobiltelefont igényelt a labdarúgó-szövetségben. A telefonszámlán 360.000 Ft értékben tartozást halmozott fel, és amíg ez a tartozás nem kerül kifizetésre, addig az SE nem indulhat a bajnokságon.

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy a tartozást az SE támogatási összegéből utalják át a labdarúgó-szövetségnek. Így el tudnak indulni a bajnokságon, az Önkormányzat ne közvetlenül támogassa az egyesületet, hanem a sportoló tagokat úgy támogassák, hogy közvetlenül a Szövetséggel tartják a kapcsolatot, így biztosítva az indulást.

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy miért nem lehet egy új sportegyesületet létrehozni?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ő ezt már javasolta az egyesület tagjainak, de eddig még nem éltek a lehetőséggel.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a támogatási szerződésbe be kell építeni, hogy a bajnokságon történő induláshoz mely kiadásokat fedezi az önkormányzat.

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
97/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: Sportegyesület támogatása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2007. évi CLXXXI. tv. elveivel összhangban egyedi döntésével kíván hozzájárulni a Hernádnémeti Sportegyesület működőképességének megőrzéséhez. Annak érdekében, hogy a Hernádnémetiben élő polgárok önszerveződő közössége a sportolás terén vállalt feladatát el tudja kezdeni, a Hernádnémeti Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szól 4/2010. (II. 23.) rendeletében biztosított összeg erejéig felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot BAZ. Megyei Labdarúgó Szövetséggel, és a kiállított számla ellenében biztosítsa a labdarúgó csapat indulásához és a következő bajnoki fordulóban történő részvételéhez elengedhetetlen kiadásokat. Különösen nevezési díjak, szövetség felé fennálló tartozás, pályafenntartási díj. A költségek fedezetét közvetlenül a számla kiállítójának fizesse ki a Polgármesteri Hivatal.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnali


5.6 Bosch cégtől kapott kuponok elosztása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bosch 100 db kupont ajánlatott fel az árvízkárosultak megsegítésére, mely fűtéstechnikai eszközök vásárlása esetén 33 %-os engedményt biztosít. A kuponok elosztására egyszerű szabályokat próbál felállítani, hogy a rászorultak és jogosultak mielőbb kaphassák azt meg.

Dr. Orosz Zsolt kérdés hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a kuponok elosztására tett javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
98/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: Bosch cégtől kapott vásárlási kuponok elosztása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy:
1. A károsult bejelentését a Polgármesteri Hivatal dolgozói rögzítik.
2. A bejelentés valódiságát ellenőrzik a Polgármesteri Hivatal erre a feladatra kijelölt munkatársai. Az ellenőrzés keretében egyrészt összevetik, hogy a károsodott lakóhelye az előzetes kárfelmérés során a károsodott ingatlanok között szerepel-e, másrészt helyszíni szemle keretében vizsgálják, hogy a lakóhelyül szolgáló ingatlanban hol került elhelyezésre a fűtéstechnikai termék, az károsodhatott-e a belvíz során. A kedvezményre jogosító szelvényt az kaphatja meg, aki mind a veszélyhelyzet idején, mind a szelvény átadása idején hernádnémeti lakos, lakcíme a károsodott ingatlanba van bejelentve.
3. Az ellenőrzést követően a mellékelt átadás-átvételi nyilvántartás aláírásával átadásra került az adományozó által meghatározottak szerint a jegyző által kitöltött, és aláírt kupon.
4 A szelvények károsodottakhoz jutatásáról a jegyző minden soros ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet a nyilvántartás bemutatásával.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2010. december 31.


5.7 Ajánlat pályázatírásra

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy megkereste egy pályázatíró cég és tett egy ajánlatot, hogy elkészít egy pályázatot, melyet referenciaként ajánl. Az önkormányzat részéről ez semmilyen kötelezettséggel nem jár.


A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:


Hernádnémeti Önkormányzat
99/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: pályázatíró cég igénybevétele

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert a céggel történő megállapodásra, feltéve, hogy pályázatíró cég ajánlata mindenben kedvező az önkormányzatnak.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos


5.8 Egyebek

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy a Dankó P. utcában rengeteg homokzsák van. Mi lesz azoknak a sorsa?

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy 10 főt közcélú foglalkoztatás keretében vesznek fel és először a belterületen szedik fel a zsákokat, majd utána a gátról. Az összegyűjtött homok ledepózásra kerül, nem lehet tudni, hogy mikor lesz rá ismét szükség, és akkor nem kell Nyíregyháza és Debrecen környékéről hozatni.

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy az árvízkárosultak lakásvásárlása hol tart?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy július 22-én már az adásvételi szerződések is készen voltak. 2 család volt jogosult kárenyhítésre. A megyei önkormányzattól kijöttek a helyszínre és megnézték a két tönkrement lakást, azonban csak az egyiket találták kárenyhítésre jogosultnak. A Kormány 10 millió Ft-ban határozta meg a támogatás összegét az egy lakásra vonatkozóan.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy BM-ből érkezett tájékoztató levél alapján, a Korm. határozat semmilyen rendelkezése nem zárja ki, hogy az összegből más, arra jogosult károsult is támogatásra kerüljön.

Nagy László képviselő a vis maiorról érdeklődik. Hernádkak tudomása szerint már kétszer is kapott, Hernádnémeti egyszer sem kapott a keretből?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy még a májusi árvíz után sem kapta meg az önkormányzat az igényelt összeget.

Nagy László képviselő a bölcsődében történt rendkívüli esetről érdeklődik?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy csak szóbeszédből hallottak ők is az ügyről. A nyomozás majd kideríti, hogy történt-e szabályszegés a bölcsődében.

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az egészségház kerítése előtt elhelyezett útjelző táblát meg kellene emelni, mert akadályozza a Vörösmarty utcáról való kihajtásnál a forgalom beláthatóságát.

Nagy László képviselő jelzi, hogy a rendőrségi épületnél is gond van a tábla elhelyezésével.

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy nagyon sok a parlagfüves terület. Kérdezi, hogy történt-e ennek megszüntetésére vonatkozóan intézkedés?
Elmondja továbbá, hogy az ABC építésénél a kitermelt földet eladják a lakosoknak, ebből a földből az önkormányzat is építhetett volna utat a gáthoz.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a parlagfű irtására vonatkozóan a felszólítások folyamatosan kiküldésre kerülnek, a kollégák rendszeres bejárást tartanak.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a COOP felé még az építkezés megkezdésekor jelezte, hogy a felesleges földet nem kell elszállítaniuk, el tudják helyezni a gát oldalába is. De egy szervezet gazdasági döntésébe nem tud beleavatkozni az önkormányzat.

Répási János képviselő kérdezi, hogy a bolt előtt lesz-e lámpa?

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy zebra lesz a bolt előtt és annak megvilágításáról is gondoskodni fognak.

Lipták Zoltán képviselő jelzi, hogy az uszodában a vizet leengedték és kb. 5-6 m2-en meghibásodott a burkolat. Valószínű, hogy a talajvíz képes volt fölrobbantani a burkolatot.

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy vis maiorba jelentsék be a burkolat meghibásodását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
100/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy:vis maior igény benyújtása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a medence burkolatát, és amennyiben elháríthatatlan külső természeti erő okozta a károsodást, a jogszabályoknak megfelelően nyújtsa be a vis maior igényét a helyreállítás költségeire.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnali


5.8 Elővásárlási jog gyakorlása

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hernádnémeti, Dózsa Gy. u. 68. sz. alatti ingatlan árverésre kerül és az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Kéri a testület erre vonatkozó döntését.

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával, mivel a pénzügyi helyzetünkben nem indokolt az ingatlanvásárlás.


Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
101/2010. (VIII. 31.) HATÁROZATA
Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Dózsa Gy. u. 68. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

Felelős:  Polgármester
Határidő: azonnali


Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 19.25 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

Kmf.

 

Dr. Orosz Zsolt       Boros Lajosné dr.
 polgármester             jegyző

 

Répási János      Fukk Sándor József
    hitelesítő        hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde