Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. augusztus 19.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-12/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fukk Sándor József, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Répási János és Répási Lajos önkormányzati képviselők.

Igazoltan távol vannak: Fésűs Nándor, Gilányiné Nagy Orsolya, Nagy László, Szűcs Róbert önkormányzati képviselők

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Boros Lajosné dr. jegyző

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket.

N a p i r e n d :

1. Hernádnémetit érintő 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzet időszakában megsemmisült/helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester

2. Egyebek


Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

1. Hernádnémetit érintő 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzet időszakában megsemmisült/helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló rendelet megalkotása

Dr. Orosz Zsolt polgármester előterjeszti, hogy a magáningatlanokban 2010. évi veszélyhelyzet idején keletkezett károk kárenyhítési folyamatához szükséges, hogy a rendelet továbbra is érvényes és hatályos legyen. Ezért javasolja, hogy határozatlan idejű hatállyal ismételten alkossa meg a testület fenti tárgyban önkormányzati rendeletét.
Hozzászólás hiányában a képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

Hernádnémeti Község Önkormányzata
Képviselő testületének
10/2010.(VIII. 19.)
rendelete


a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazása, valamint, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit is figyelembe véve, továbbá a 1148/2010. (VII. 08.) Kormányhatározatra tekintettel a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált magántulajdonban lévő lakóingatlanok tulajdonosai elemi lakhatási feltételeinek biztosítására jóváhagyott központi támogatás felhasználásáról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1 §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyen feltüntetésre váró ingatlanra, melyet életvitelszerű lakhatásra használtak.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben szereplő ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői (a továbbiakban: károsult) számára állapítható meg.


A támogatás feltételei

2. §

(1) A támogatás a káresemény időpontjában a károsult elemi lakhatási feltételeinek legfeljebb a veszélyhelyzetek időszakát megelőző állapot szerinti mértékéig nyújtható.


(2) A károsultnak akkor nyújtható támogatás, ha
a) a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült vagy fenntartási engedéllyel rendelkezik, illetve vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,
b) az ingatlan a káresemény idején a károsult által életvitelszerűen lakott volt, feltéve, hogy a károsult lakcíme a károsodott ingatlan címére van bejelentve. Ennek hiányában az életvitelszerű lakottság más hitelt érdemlő módon is bizonyítható. A feltétel alól mentesülhet az a tulajdonos, illetve haszonélvező, aki valamely átmeneti ok miatt (pl. tartós kórházi kezelés) nem lakta életvitelszerűen a károsodott ingatlant a káresemény időpontjában,
c) a károsult vállalja, hogy a támogatás és a más módon megtérülő összeg (pl. adomány) felhasználásával, valamint saját forrásból a vásárlást, vagy az újjáépítést haladéktalanul elvégzi,
d) a kár bizonyíthatóan 2010.május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában keletkezett,
e) a károsult a károsodást az önkormányzat felé bejelentette,
f) a károsult nyilatkozik arról, hogy a károsult ingatlanra és a káreseményre a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása. Amennyiben rendelkezett biztosítással nyilatkozik a biztosítónak a kárral összefüggő megállapításáról és a kártérítés folyósításáról soron kívül – a tudomásszerzéstől számított 2 napon belül – tájékoztatja az önkormányzatot.

(3) Egy tulajdonos számára csak egy károsult ingatlan vonatkozásában nyújtható támogatás.

(4) A károsult máshonnan meg nem térült kárát 100 %-ban támogatja az önkormányzat.

3.§

Nem nyújtható támogatás:

a) ha a károsultnak, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak – a megsemmisült, vagy helyreállíthatatlan ingatlanon túlmenően – lakástulajdona, állandó használati joga van,
b) a felmerült kár, biztosító által elismert és megtérített részére,
c) más módon megtérülő összegre,
d) a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiségre még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (pl. garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület)

A támogatás formái

4. §

(1) A támogatás felhasználható
• lakóingatlan vásárlására,
• új lakás építésére,
• építőanyag és építési szolgáltatás vásárlására,
• a kiválasztott tervek adaptálásának költségeire, kivitelezési eljárások díjazására.

(2) A károsult támogatása, illetve a támogatás károsultak részére történő rendelkezésre bocsátása nem történhet készpénzben.
Az önkormányzat a megállapított támogatást közvetlenül az eladónak, vagy szállítónak fizeti ki, a szerződés, vagy számla benyújtását és ellenőrzését követő 5 munkanapon belül. A támogatás folyósítása teljesítményarányosan történik, újjáépítésnél a felelős műszaki vezető ellenőrzésről tett írásbeli jelentését követően, a bizonylatok alapján.

(3) A támogatás a településen kívüli új lakás építésére vagy lakásvásárlásra is felhasználható.


A támogatás mértéke

5. §

(1) A biztosítással rendelkező károsult esetében a máshonnan nem fedezett kár 100 %-ig, de legfeljebb 3.000.000 Ft-ig.

(2) A biztosítással nem rendelkező esetében a máshonnan nem fedezett kár 100 %-ig, de legfeljebb 3.000.000 Ft-ig.

 

Eljárási rend

6. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet mellékletében az erre rendszeresített formanyomtatványon az abban megjelölt nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani.

(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet hatálybalépését vagy a hivatalos kárfelmentést követő öt napon belül lehet benyújtani, amely határidő jogvesztő.

(3)A támogatás iránt benyújtott kérelmekről a képviselő testület dönt.

(4) A támogatás nyújtásának, felhasználásának, ellenőrzésének, visszafizetésének szabályait külön támogatási megállapodás tartalmazza, amelyet a polgármester köt a károsulttal, a jegyző ellenjegyzése mellett.

(5) A támogatás nem célnak megfelelő felhasználásának jogkövetkezményeit a támogatási megállapodás tartalmazza.

Záró rendelkezés

7. §

Ez a rendelet 2010. augusztus 19. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. július 20-tól kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző soron kívül gondoskodik.


dr. Orosz Zsolt sk.       
polgármester

Boros Lajosné dr. sk.
jegyző

MELLÉKLETEK:
Kárenyhítési kérelem
Jövedelmi adatok
Támogatási megállapodás (tervezet)


2. Egyebek

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az előző évhez hasonlóan a lektor elhelyezéséről az önkormányzat, mint fenntartó gondoskodik. Az idegenrendészeti hatósághoz történő bejelentéshez minden évben mellékelni kell a képviselő-testület befogadó nyilatkozatát.

Hozzászólás hiányában a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
90/2010. (VIII. 19.) sz. határozat
Tárgy: angol anyanyelvű tanár elhelyezésének biztosítása

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85. szám alatti szolgálati lakást, annak teljes berendezésével és felszerelésével együtt – kizárólag önkormányzati feladat végrehajtása – az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda oktatási programja teljesítéséhez szükséges anyanyelvű oktató (ERICA BÁNKUTHY, amerikai állampolgár) elhelyezése céljából, részére az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hasznosításra igénybe vegye 2010. augusztus 30-tól 2011. augusztus 31-ig. A fenntartó vállalja az elhelyezéssel járó valamennyi költség fedezését.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az erre vonatkozó szerződés megkötésére.


Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta.

 

Kmf.

 

Dr. Orosz Zsolt       Boros Lajosné dr.
 polgármester        jegyző

 

Karajz Ottó György       Lipták Zoltán
          hitelesítő            hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok