Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A tájékoztatás célja

 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő, Önkormányzat) és Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő, Polgármesteri Hivatal) jelen ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ útján tesz eleget jogszabályi kötelezettségének és közzéteszi a tevékenységeivel összefüggésben felmerülő személyes adatok kezelésének általános elveit, szabályait és tájékoztatást ad az érintettek jogairól és a joggyakorlás módjáról a tisztességes, átlátható és biztonságos adatkezelések érdekében.

 

Az Adatkezelő működése körében alapelv, hogy a személyes adatok kezelése során minden esetben törekszik a 2018. május 25-én érvénybe lépett, A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a  továbbiakban: GDPR), valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartására.

 

 

Általános rendelkezések és elérhetőségek

 

Az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseit 2018. május 25-től alkalmazza valamennyi tevékenysége szakmai és funkcionális feladata végzése, szolgáltatása nyújtása során.

Az adatkezelési szabályok, adatvédelmi követelmények vonatkoznak az Adatkezelőre, (tisztségviselőkre, köztisztviselőkre, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra) az Adatkezelő ügyfeleire, az Adatkezelő honlapját és rendezvényeit látogatókra, az Adatkezelő szerződéses, továbbá szakmai és együttműködő partnereire akik, személyesen, vagy más személy közreműködése útján az Adatkezelő adatkezelésében részt vesznek.

Az adatkezelési szabályok, adatvédelmi követelmények kiterjednek az Adatkezelő tudomására jutott azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó és bármely módon, elektronikusan, ill. papíralapon tárolt valamennyi információ (személyes adat) kezelésére.

 

 

Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

Polgármester: Dr. Orosz Zsolt

Székhely, levelezési cím 3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38.

E-mailcím: hernadnemeti@gmail.com

Telefonszám:(46) 594-226, 594-220, 594-221

 

Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal

Jegyző: dr. Maksa Eleonóra

Székhely, levelezési cím 3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38.

E-mailcím: hernadnemeti@gmail.com

Telefonszám:(46) 594-226, 594-220, 594-221

 

Az adatvédelemi tisztviselő neve: Farkasné Timkó Szabina

Székhely, levelezési cím 3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38.

E-mailcím: hernadnemeti@gmail.com

Telefonszám:(46) 594-226, 594-220, 594-221

 

Fogalom meghatározások

 

a)      Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szerv, ill. szervezet amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

b)      Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c)      Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

d)      Álnevesítés: a személyes adatok oly módon való kezelése, melynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely  természetes személyre vonatkozik (anonimizálás).

e)      Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhrtő.

f)       Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

g)      Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; (Ide értendő továbbá a GDPR Rendelet által nevesített genetikai adat, valamint biometrikus adat.

Különleges adat kezelése tilos, kivéve az érintett kifejezett és írásban tett hozzájárulása esetén, továbbá a GDPR Rendeletben meghatározott egyéb esetekben.

h)      Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, szerv, vagy egyéb szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

i)        Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

j)        Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

k)      Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

l)        Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 


Tájékoztatás az adatkezelésről, az érintettek jogairól, és a joggyakorlás módjáról

 

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre

 

-          Adatkezelő közérdekű, közhatalmi feladatainak ellátása, ill. ügyintézés: az adatkezelés a jogszabályok előírásán, vagy az ügyfél, leendő ügyfél önkéntes adatszolgáltatásán, hozzájárulásán alapul. A hivatali ügyintézés során kezelésre kerülhetnek az érintett következő személyes adatai: név, születési név, születési hely, születési idő, születési ország, állampolgárság, édesanyja neve, állandó lakcím, e-mail cím (egyes ügytípusok intézése további személyes adatok megadását is igényelheti). Az ügyintézés során csak olyan adat kezelése történik, amelyek az adott ügytípusra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti, illetve az adott ügy elintézéséhez szükségesek.

 

-          Jogi kötelezettségek teljesítése az adott ügytípusra vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései szerint (pl. adózási, szociális, munkavédelmi, stb. jogszabályok), ideértendő a személyes adatot tartalmazó statisztikák, elemzések készítése, továbbítása is a jogszabályi előírások szerint. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettet e tényről is tájékoztatni kell az adatkezelés megkezdése előtt.

 

-          Szerződéses kötelezettség teljesítése: a szerződések megkötéséhez, teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés, ideértve a szerződésekhez és marketing tevékenységekhez kötődő kapcsolattartási információkat is;

 

-          Állás betöltésére jelentkezők személyes adatainak kezelése, az érintett önkéntes adatszolgáltatásán, hozzájárulásán alapul.

 

-          Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás, hírlevél-küldés. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését, de nélkülük a felhasználói élmény esetleg nem lesz teljes.

 

-          Rendezvények szervezéséhez, megrendezéséhez kapcsolódó adatkezelés: a rendezvény előadóinak és vendégeinek, regisztrációhoz kötött jelentkezés esetén a résztvevők adatai, (név, cím, elérhetőségek, foglalkozás, szakmai érdeklődési kör).

 

-          Rendezvényeken készülő fényképek, videó felvételek. Az adatkezelés célja, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, a tevékenységének biztosítása, továbbá tájékoztatás az Önkormányzat tevékenysége, a Polgármesteri Hivatal munkája és a település hírei iránt érdeklődők részére.

 

-          Kapcsolattartáshoz, megkeresésekhez fűződő adatkezelés: eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az érintett fél kapcsolattartási adatai (név, cím, elérhetőségek), az információadáshoz, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.

 

Az Adatkezelő az adatkezelések során a jogszabály szerinti megőrzési időt veszi figyelembe. Jogszabályi előírás hiányában, az érintett kérésére az adat törlése haladéktalanul megtörténik (a honlapon leiratkozás formájában).

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő adatkezeléssel megbízott munkatársai, ill. az adatfeldolgozók jogosultak megismerni, kivéve, ha az adat megismerésére jogszabályi előírás alapján jogosult más személy vagy szerv, ideértve az ellenőrzésre jogosult hatóságokat is.

 

 

Az érintettet megillető jogok

 

Az érintett a személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

-          Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

-          Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.

-          Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, kivéve, ha a törvény, vagy a GDPR alapján a törés iránti igényt nem kell teljesíteni.

-          Az érintett jogosult arra, hogy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását: amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

-          Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, mely azt eredményezi, hogy az adat tárolásán kívül más adatkezelés nem valósulhat meg.

-          Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az, az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

-          Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

-          Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 

Az érintett jogosultságait az alábbiak szerint érvényesítheti:

 

Az érintett jogait postai úton, vagy e-mailben küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmével kapcsolatosan hozott intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

 

Az érintett jogainak érvényesítésére nincs lehetőség, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért adminisztrációs díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Amennyiben az intézkedés nem vezet eredményre, vagy az érintett ezt nem kívánja, jogosult panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.) fordulni, vagy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósági eljárást kezdeményezni.

 

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő valamennyi adatkezelési műveletét (elektronikus, ill. papíralapú adatkezelések) úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 

Egyéb rendelkezések

 

Jelen ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Adatkezelő Adatvédelmi szabályzata alapján készült. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa.

 

 

A Tájékoztató megismerése és elfogadása

 

Adatkezelő az általános adatkezelési tájékoztatóját közzé teszi a honlapján, és a székhelyén, hirdetőtáblán is elérhetővé teszi.

Adatkezelő az érintettek egyes kategóriáit – ügyfeleket, köztisztviselőket és foglalkoztatottakat, szerződő partnereket, - az adatfelvételkor közvetlenül is tájékoztatja az adatkezelésről. Törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat, az érintettet megillető jogokra és a joggyakorlás módjára vonatkozó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt sk.

polgármester

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

 

 

Dr. Maksa Eleonóra sk.

jegyző

Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal

 

 


Hivatali hírek

• 
• 
• 


Katolikus hírek

• 


Református hírek

• 


Elektronikus ügyintézésElektronikus ügyintézés